Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ)

Фінанси підприємств (організацій)-господарюючих суб'єктів являють собою фінансові відносини, виражені в грошовій формі, що виникають при утворенні, розподілі та використанні грошових фондів і нагромаджень у процесі виробництва та реалізації товарів, виконання робіт і надання різних послуг.
Фінансові відносини підприємств (організацій) розрізняються за характером і спрямованості. Усередині самих підприємств (організацій) фінансові відносини виникають насамперед у процесі утворення доходів, формування та використання цільових фондів внутріхозяй-* жавного призначення для задоволення потреб виробничого і споживчого призначення.
Між підприємствами-резидентами і нерезидентами відбувається рух фінансових ресурсів. Фінансові відносини складаються при вкладенні коштів в акції та облігації інших підприємств та отримання по них дивідендів і відсотків, русі експортно-валютної виручки, сплати або отриманні штрафів у разі порушення договірних зобов'язань, участю в розподілі прибутку від кооперації виробничих процесів і т. д.
Фінансові відносини з банками пов'язані головним чином з отриманням і погашенням банківських позичок, сплатою відсотків за ними та наданням банками за певну плату в тимчасове користування вільних грошових коштів.
Зі страховими компаніями фінансові відносини складаються при утворенні і використанні різних страхових фондів.
Фінансово-грошові відносини підприємств (організацій) з державою виникають у зв'язку з формуванням і використанням бюджетних і позабюджетних фондів і виражаються у формі платежів до бюджету і позабюджетні фонди різних рівнів.
Крім того, підприємства (організації) вступають в певні фінансові відносини в межах внутрішньогалузевого перерозподілу фінансових ресурсів, тобто так звані «вертикальні» взаємозв'язку.
Предметом вивчення статистики фінансів підприємств є кількісна характеристика їх фінансово-грошових відносин з урахуванням їх якісних особливостей, обумовлених утворенням, розподілом і використанням фінансових ресурсів, виконанням зобов'язань господарюючих суб'єктів один перед одним, перед фінансово-банківською системою і державою.
Основними завданнями статистики фінансів підприємств (організацій) є:
вивчення стану і розвитку фінансово-грошових відносин господарюючих суб'єктів;
аналіз обсягу і структури джерел формування фінансових ресурсів;
визначення напрямів використання грошових коштів;
аналіз рівня та динаміки прибутку, рентабельності (прибутковості) підприємства (організації);
оцінка фінансової стійкості та стану платоспроможності;
оцінка виконання господарюючими суб'єктами фінансово-кредитних зобов'язань.

У статистиці фінансів підприємств (організацій) застосовується система показників, що відображають фінансовий стан господарюючих суб'єктів, надходження, розподіл і характер використання грошових коштів, розміри і структуру заборгованості, в тому числі простроченої, та ін При статистичному вивченні основних закономірностей фінансового стану підприємств (організацій) широко використовуються методи угруповань, структурного аналізу, регресійного і кореляційного аналізу, рядів динаміки, індексний метод та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ) "
 1. Література
  статистика, 1988. Поляк Г.Б. Фінанси місцевих Рад. - М.: Фінанси і статистика, 1991. Соляннікова С.П. Бюджети територій. - М.: Фінанси і статистика, 1993. Фінансовий менеджмент: Підручник / За ред. Г.Б. Поляка. - М.: ЮНИТИ, 1997. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. Н.В. Колчин. - М.: ЮНИТИ, 1998. Фінанси: Підручник / За ред. В.М. Родіонової - М.: Фінанси і статистика, 1994.
 2. ЛІТЕРАТУРА
  статистика. 1991. Регіональна економіка / За ред. Т.Г. Морозової. М.: ЮНИТИ,
 3. § 1. ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
  завданням статистики державного бюджету є характеристика його основних показників, що визначають зміст і спрямованість фіскальної політики. Більш конкретно завдання статистики державного бюджету полягають у тому, щоб визначити: загальну величину доходів і видатків державного бюджету, розмір перевищення витрат над доходами (дефіцит) або доходів над витратами (профіцит);
 4. ЛІТЕРАТУРА
  статистика, 1992. Гришаєв СП. Що потрібно знати про цінні папери. М.: ЮРИСТ, 1997. Миркин ЯМ. Цінні папери та фондовий ринок. М: Перспектива, 1995. Проблеми розвитку ринку цінних паперів в Росії / / Економіка і життя, 1995 № 35. Федеральний Закон «Про акціонерні товариства» / За ред. А. А. Ігнатенко і СІ. Мовчан. М: Інформаційно-видавничий дім «Філін», 1996. Четиркін Є.М. Фінансові
 5. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  предметом якої є детальне вивчення соціально-демографічних процесів, 2) з галузевої статистикою, мета якої полягає в більш детальному описі і аналізі економіки конкретних галузей (статистика промисловості, будівництва та ін.) Однак межа між економічною статистикою та іншими вищезгаданими розділами статистики є досить умовною. Наприклад, між
 6. 3. Податкова статистика і податкова інформація: значення для економічних агентів
  завдань безпосередньо залежить від рівня податкових надходжень. Аналіз рівня оподаткування, тенденцій розвитку податкової бази і її складових елементів, планування та прогнозування податкових доходів - найважливіше завдання фінансових та податкових відомств. Податкова інформація і податкова статистика дають можливість визначати рентабельність виробництва по кожному підприємству, галузі, податкову
 7. ПЕРЕДМОВА
  предмет, методи і завдання економічної статистики та її зв'язок з економічною теорією і деякими іншими суміжними дисциплінами; технологічний цикл отримання статистичних даних: ідентифікація тих явищ і процесів, які підлягають статистичному опису та аналізу, розробка методології обчислення статистичних показників, організація збору первинних даних і їх подальша обробка
 8. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДОХОДІВ
  завдань. Тому існують визначення доходу на макро-і мікрорівні і між ними немає прямого зв'язку в тому сенсі, що показники доходів на макрорівні не можуть бути отримані шляхом простого підсумовування показників доходів на мікрорівні. Обидва визначення доходів (на макро-і мікрорівнях) можуть представляти інтерес для економічного аналізу і, можливо, повинні доповнювати один одного. Наприклад,
 9. ЛІТЕРАТУРА
  фінансів Росії 190 років. М.: Фінанси, 1993. Загальна теорія фінансів / Под ред. Л.А. Дробозиной. Банки і біржі. М.: ЮНИТИ, 1995. Родіонова В.М. Фінанси. М.: ЮНИТИ,
 10. § 4. ПУБЛІКАЦІЇ ЗА митної статистики зовнішньої торгівлі
  статистики зовнішньої торгівлі країни є форми офіційних квартальних і річних публікацій. Відповідно до міжнародної практики квартальні бюлетені «Митна статистика зовнішньої торгівлі Російської Федерації» виходять з друку на 60-й день після звітного кварталу. Схема розташування матеріалу в цьому бюлетені аналогічна тій, яка використовується в міжнародній практиці. По групах
 11. 5. Заохочувальна функція оподаткування
  статистика, 1996. С. 51. 2. Ходов Л. Функції податків / Економіка. Підручник. Под ред. А. Булатова М.: Изд-во БЕК, 1994. С. 309. 3. Еклунд К. Ефективна економіка - шведська модель / Пер. зі швед. М.: Економіка, 1991. С. 163. 4. Кейнс Дж. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей. М.: Прогресс., 1978. С. 364-365. 5. Горський І. Податки в механізмі стабілізації / / Економіка і життя,
 12. Питання 52 Управління фінансовою системою
  завдань Міністерства фінансів, пов'язаних з управлінням фінансовою системою, виділяються: [105 ] - Розробка та реалізація фінансової політики; - складання проекту і виконання федерального бюджету; - здійснення фінансового контролю; - забезпечення стабільності державних фінансів. Серед основних завдань Федерального казначейства: - контроль за виконанням позабюджетних фондів; -
 13. ЛІТЕРАТУРА
  РейтманЛ.І. Страхова справа. М.: ЮНИТИ: Фінанси, 1990. Шахов В.В. Введення в страхування. Економічний аспект. М: ЮНИТИ, Фінанси, 1992. Шахов В.В. Страхування як самостійна економічна категорія / / Фінанси. 1995.
 14. 2. МЕХАНІМЗ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ СТАТИСТИКИ
  завданням МСІ є розвиток та удосконалення статистичних методів у різних країнах світу. Фактично МСІ проводить курс на досягнення міжнародної порівнянності статистичних показників шляхом вироблення однакових методів їх обчислення і розробки загальноприйнятних класифікацій таких показників у різних галузях статистики, на розвиток обміну думками між науковими і практичними
© 2014-2022  epi.cc.ua