Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи

Економічна статистика є однією з найбільш важливих галузей статистики як наукової діяльності та виду практичної діяльності органів державної статистики.
Економічна статистика займається вивченням кількісної боку різних масових економічних явищ і процесів суспільного життя з урахуванням їх якісної сторони.
Мета економічної статистики полягає в адекватній характеристиці умов, процесу та результатів функціонування ринкової економіки, аналізі тенденцій і закономірностей розвитку суспільства за допомогою системи взаємопов'язаних кількісних показників.
Предметом економічної статистики є якісно-кількісна сторона життєдіяльності суспільства.
За допомогою даних економічної статистики забезпечується систематична кількісна характеристика основних аспектів економічного процесу і економіки в цілому.
Об'єкти вивчення економічної статистики:
1) споживачі послуг, матеріальних і духовних цінностей, інформації, представлені індивідами або груповими об'єктами;
2) фізичні особи, організації, структури, що надають населенню певні послуги, або організований соціальний процес;
3) масові економічні процеси та явища, економіка в цілому.

Економічна статистика пов'язана з суміжними статистичними розділами:
1) з соціально-демографічною статистикою, предметом якої є детальне вивчення соціально-демографічних процесів;
2) з галузевої статистикою, мета якої полягає в більш детальному описі і аналізі економіки конкретних галузей (статистика промисловості, будівництва та ін.)
Однак межа між економічною статистикою та іншими вищезгаданими розділами статистики є досить умовною. Наприклад, між економічною статистикою і статистикою окремих галузей економіки існує тісний взаємозв'язок, тому що економічна статистика використовує дані галузевої статистики для отримання узагальнюючих показників. Це стає можливим завдяки тому, що основні визначення та класифікації економічної статистики та статистики окремих галузей чітко узгоджені один з одним.
Особливість економічної статистики полягає в системному підході до характеристики економічних процесів і явищ, що передбачає розробку системи показників, що охоплює основні види економічної діяльності. Системний характер економічної статистики означає узгодженість між різними показниками, використовуваними для опису й аналізу різних, але взаємопов'язаних аспектів економічних явищ і процесів.

У процесі отримання, обробки та аналізу статистичних даних економічна статистика використовує інструментарій загальної теорії статистики.
Економічна статистика являє собою самостійну науку, але кількісний вимір економічних процесів і явищ грунтується на положеннях економічної теорії.
Одним з елементів організації економічної статистики є збір первинних даних від всіх господарюючих суб'єктів. Методами збору первинних даних є:
1) бухгалтерська і статистична звітність підприємств і організацій;
2) складання регістрів;
3) економічні перепису;
4) перепису населення;
5) вибіркові обстеження;
6) обстеження бюджетів домашніх господарств.
При цьому значний обсяг інформації, що збирається грунтується на даних бухгалтерського обліку. Ці дані використовуються для розрахунку узагальнюючих статистичних показників, а принципи і вимоги економічної статистики враховуються при формуванні плану рахунків і форм звітності бухгалтерського обліку.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи "
 1. Б. Загально методи
  поняття, судження, умовиводи) і засоби мислення (визначення, закони розумової діяльності, обгрунтовують правила переходу від одних суджень або умовиводів до інших, та ін.) Це допомагає досягти істинності висловлених положень і висновків. Так, вивчення економічної теорії передбачає оволодіння певною системою понять. Кожне з них узагальнює і відображає суттєві ознаки
 2. Глава 1. Предмет і метод економічної теорії
  поняття «економіці», введеного в науковий обіг наприкінці XIX в. Сучасна економічна теорія покликана з'єднати потенціал фундаментальних основ та методологічну озброєність політичної економіки з інструмснтарно-методичним апаратом і прагматичною орієнтованістю Економікс. Мета теми - з'ясувати предмет економічної теорії, розкрити матеріальну природу та історичну логіку
 3. Запитання для самоперевірки
  економічні школи? 2. Які розділи економіки ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 3. Що ви розумієте під теоретичної та прикладної економіками? 4. Яка взаємозв'язок економічних наук і економічної політики? 5. Знання економіки є передумовою або гарантією вашого добробуту? 6. Що ви розумієте під методами економічної науки? Перерахуйте їх. 7. Дайте визначення
 4. Лекція 2 Тема: ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, ЇЇ ФІЛОСОФСЬКІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
  економічної теорії. До них відносяться: - предмет і метод економічної теорії; - функції економічної теорії; - моделі людини в економічній
 5. Є.І. Грідіна. Економіка, 2009
  запитань і відповідей, тестів і завдань. Формулювання питань і їх послідовність дано у повній відповідності з державним стандартом за названою предмету. У відповідях коротко викладаються основні поняття, дається їх графічне і математичний опис. Для студентів, що навчаються з неекономічних
 6. 5. МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  поняття різних економічних категорій - логічних понять, що відображають в узагальненому вигляді суть економічних відносин. 2. Експериментальний метод-метод пізнання, за допомогою якого в контрольованих і керованих умовах досліджується необхідне явище. Найточніший, але не завжди доступний, так як буває важко відтворити умови протікання процесів. 3. Моделювання економічних
 7. РЕЗЮМЕ
  питання про уніфікацію методів збору інформації, її статистичній обробці, порівнянності класифікаторів, що беруть участь у міжнародному обміні товарів і послуг, видів діяльності, одиниць виміру і
 8. Висновки
  поняття, що відображають найбільш обшие і суттєві сторони економічного життя суспільства) і економічні закони (постійно повторювані, найбільш істотні, стійкі, об'єктивні причинно-наслідкові зв'язки і взаємозалежності в економічні явища і процеси). Терміни і поняття Національне багатство Виробничі відносини Мікроекономіка Макроекономіка
 9. XIV. ПРЕДМЕТ І МЕТОД каталлактики
  XIV. ПРЕДМЕТ І МЕТОД
 10. 82. ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
  питань потрібні спеціальні пізнання в науці, мистецтві, техніці чи ремеслі. Залучення фахівця для надання сприяння в здійсненні податкового контролю. Для участі у проведенні конкретних дій по здійсненню податкового контролю, у тому числі при проведенні виїзних податкових перевірок, на договірній основі може бути притягнутий фахівець, що володіє спеціальними знаннями і
 11. Предмет бухгалтерського обліку
  поняття господарських засобів медичного закладу. 3.Дать поняття джерел господарських засобів медичного закладу.
 12. ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ І МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  питання про предмет науки фахівці не дають однозначної відповіді. Ось уже три століття економісти-теоретики, розколовшись на різні напрямки та школи, висловлюють найчастіше суперечать один одному погляди на економіку. Щоб розібратися в розбіжностях по настільки засадничого питання, нам буде потрібно коротко ознайомитися з історією економічних
 13. 3. Податкова статистика і податкова інформація: значення для економічних агентів
  питання 3: На основі аналізу наявної податкової інформації складіть переліки країн із зазначенням рівня оподаткування, граничних ставок корпоративного податку, податку на розподіл прибутку, індивідуального прибуткового податку, ПДВ, соціальних
 14. 2. МЕХАНІМЗ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ СТАТИСТИКИ
  питань, збір, аналіз, публікування і оновлення статистичних відомостей, одержуваних від держав-членів і спеціалізованих установ ООН; - поліпшення порівнянності даних шляхом організації додаткових досліджень і розрахунків; координація статистичної діяльності ООН , спеціалізованих установ, національних статистичних і міжнародних економічних організацій; -
 15. 5. Заохочувальна функція оподаткування
  питаннях податкової політики / / Податковий вісник, 1995. № 7. С. 3. 8. Годме П. Фінансове право. М.: Прогресс, 1978. С. 385. 9. Дадашев А. Функції податків / Податки. Навчальний посібник. Под ред. Д. Чорниця. М.: Фінанси і статистика, 1996. С. 51. 10. Покачалова Є. Податки, їх поняття до роль / Фінансове право. Підручник. М.: Изд-во БЕК, 1995. С.
 16. Предмет і метод економіки
  економічна політика. Зв'язок економіки з іншими науками. Економіка і право. Методи економічних досліджень. Наукова абстракція. Економічні закони і категорії. Історія розвитку економіки як
 17. Поняття капіталу
  понять класичної політекономії капітал характеризується трьома істотними рисами: капітал - це продукт минулої праці на відміну від природних факторів виробництва: праці і землі (природи); капітал - це виробничий або товарний запас на відміну від запасів для безпосереднього споживання; капітал - це джерело доходу на відміну від накопичень предметів
 18. Завдання для самостійної роботи студентів до теми 2 «Характеристика податкової статистики зарубіжних країн »
  понять, що використовуються для визначення рівня оподаткування в економіці, в працях російських вчених Г. Б. Поляка, А. В. Бризгаліна, Н. В. Міляковой, Д. Г. Черника, К . С. Шмельова, М. В. Романовського, І. В. Горського, Е. Кірова та ін Зробіть відповідні висновки. 5. Розкрийте відомі Вам методики розрахунку податкового тягаря на макрорівні. Яка методика, на Ваш погляд, є
 19. Висновки
  поняття, що відображають найбільш обшие і суттєві сторони економічного життя суспільства) і економічні закони (постійно повторювані, найбільш істотні, стійкі , об'єктивні причинно-наслідкові зв'язки і взаємозалежності в економічних явищах і
© 2014-2022  epi.cc.ua