Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.І. Грідіна. Економіка, 2009 - перейти до змісту підручника

5. МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ


В економічній теорії застосовують різноманітні методи.
1. Метод наукової абстракції - відволікання від випадкового в досліджуваних процесах і явищах і виділення в них міцного, стійкого, типового. Є одним з головних методів пізнання в економічній теорії. Застосування цього методу дозволяє сформувати поняття різних економічних категорій - логічних понять, що відображають в узагальненому вигляді суть економічних відносин.
2. Експериментальний метод-метод пізнання, за допомогою якого в контрольованих і керованих умовах досліджується необхідне явище. Найточніший, але не завжди доступний, так як буває важко відтворити умови протікання процесів.
3. Моделювання економічних процесів за допомогою математичних методів - спрощене уявлення про взаємозв'язки між економічними змінними. Дозволяє максимально наблизитися до реальної ситуації і програти її віртуально. При використанні цих методів існує можливість оцінити похибку і, зробивши висновки, прийняти те чи інше економічне рішення.
4. Методи статистичних спостережень, які є невід'ємною частиною інших методів, особливо моделювання, і що дозволяють накопичувати інформацію про процеси за певний проміжок часу.

5. Аналіз - метод пізнання, що припускає поділ цілого на окремі складові частини, після чого відбувається вивчення кожної з цих частин окремо.
6. Синтез - метод пізнання, заснований на узагальненні окремих складових якого явища, процесу, вивчених у процесі аналізу, в єдине ціле.
7. Системний підхід-метод пізнання, який розглядає об'єкти економічної теорії як комплекс взаємопов'язаних частин (підсистем) єдиного цілого, а не як механічне поєднання якихось розрізнених елементів.
8. Індукція - метод пізнання, сутність якого полягає в отриманні загальних знань про будь-класі предметів, для чого необхідно досліджувати окремі предмети цього класу, знайти в них спільні суттєві ознаки, які й послужать основою для знання про загальний, притаманному даному класу предметів. Індуктивний метод спирається на умовивід від часткового до загального.
9. Дедукція - метод пізнання, сутність якого полягає в отриманні висновків чисто логічним шляхом з попередніх думок. Дедуктивний метод спирається на умовивід від загального до приватного.

10. Метод аналогії (від грец. Analogia - подібність, відповідність) - метод пізнання, при якому властивості з відомого явища або процесу переносяться на невідомі. Цей метод заснований на понятті аналогії - схожості кількох предметів чи явищ в деяких відносинах, з чого роблять висновки про їх схожість в інших відносинах.
11. Графічний метод - метод пізнання, який відображає господарські процеси і явища за допомогою різних систем, таблиць, графіків, діаграм, забезпечуючи стислість, стислість, наочність в представленні складного теоретичного матеріалу.
12. Історичний і логічний методи - методи, які докладно вивчають соціально-економічні процеси в їх історичній послідовності і супроводжуються логічними узагальненнями, тобто оцінкою цих процесів в цілому і загальними висновками. Ці методи застосовуються в єдності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ "
 1. Г.П. Журавльова. Економіка, 2006
  метод економічної теорії, а також основні етапи розвитку економіки як науки. Проаналізовано категорії і закони поведінки ринкових суб'єктів на мікрорівні, сутність ринку і ринкового механізму, його елементів. Дана характеристика принципів раціональної поведінки споживача і виробника (фірми). Розкрито особливості функціонування ринків факторів виробництва. Обгрунтовано необхідність
 2. Глава 2. Предмет і метод економічної теорії
  економічного світогляду займала марксистська політична економія. Тому предмет дослідження економіки як науки трактувався однозначно, інші погляди не вивчалися або оголошувалися ненауковими. Якщо взяти до уваги, що друге тисячоліття розвивалося під гаслом «Знання - сила», а гаслом третього тисячоліття буде «Мислення - могутність», то слід визнати доцільність
 3. 3. Методи економічної теорії. Економічні категорії і закони
  метод - як це досліджується. Одне витікає з іншого. Від правильно прийнятого методу залежить реальність результатів. Економіка як наука використовує широкий спектр методів наукового пізнання. Метод - це сукупність прийомів, способів, принципів, за допомогою яких визначаються шляхи досягнення мети. Одним з таких методів при вивченні господарських явищ є метод наукової абстракції
 4. А. Мікроекономіка як частина сучасної економічної теорії
  методи аналізу та графічне представлення економічних явищ, що дозволяє плідно поєднувати глибину і доступність викладу досліджуваного матеріалу. Крім цього тут також використовуються наукова абстракція, логічний, історичний, економіко-статистичний та інші методи економічної
 5. Методи
  методи наукової абстракції, аналізу та синтезу, системний підхід, методи моделювання (насамперед графічний, математичний і комп'ютерного моделювання). Метод наукової абстракції (абстрагування) полягає в відволікання в процесі пізнання від зовнішніх явищ, несуттєвих деталей і виділенні сутності предмета чи явища. В результаті цих припущень можливо виробити, наприклад, наукові
 6. Глава 1. Предмет і метод економічної теорії
  методологічну озброєність політичної економіки з інструмснтарно-методичним апаратом і прагматичною орієнтованістю Економікс. Мета теми - з'ясувати предмет економічної теорії, розкрити матеріальну природу та історичну логіку розвитку системи виробничих відносин в їх взаємодії з динамікою продуктивних сил і з еволюцією людини як суб'єкта творення, визначити
 7. § 3. Економічні закони і категорії, їх класифікація sssn
  економічної теорії та його структурні
 8. § 4. Метод економічної теорії та його структурні характеристики
  методу економічної теорії, його вихідний елемент. Принципи матеріалізму і суперечності в економічній теорії. Інші елементи діалектичного методу. Раціональні засоби і методи прикладного економічного аналізу, що використовуються економіці Поняття і структура методу економічної теорії, його вихідний елемент. Слово «метод» (від грец. «Methodas») буквально означає: «шлях до чогось», «шлях
 9. 3. «Стара» історична школа
  методу », але пер-іий тому складеного відповідно з цією програмою курсу з'явився лише в 1854 р. До цього часу вийшли книги Бруно Гільдеб-ранда (1812-1878)« Політична економія сьогодення і майбутнього »(1848) і Карла Кніса (1821 - 1894)« Політична економія з погляду історичного методу »(1853). Ці три автора не були пов'язані місцем роботи і особистим спілкуванням; їх твори були вельми
 10. С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 1, 2008
  методах економічної теорії, провідних школах і напрямах сучасної економічної теорії, розкриваються основні елементи економічної організації суспільства, аналізуються механізми ринку досконалої та недосконалої конкуренції, теорія фірми та організаційно - правові форми бізнесу, ринки факторів виробництва. Теоретичний матеріал викладається з використанням графічного аналізу,
© 2014-2022  epi.cc.ua