Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕДМОВА

У підручнику розглядаються основи сучасної економічної статистики - одного з найбільш важливих розділів статистичної науки і виду діяльності органів державної статистики, покликаних забезпечувати урядові установи і громадськість інформацією про розвиток економіки та пов'язаних з нею соціальних процесах. Економічна статистика надає цифрову інформацію, необхідну для відповідей на багато питань, важливі для управління економікою і розробки економічної політики, наприклад, питання про те, в якому напрямку розвивалася економіка, в яких галузях і секторах. Відбувалося зростання, наскільки ефективно використовувалися ресурси, які були темпи зростання цін і зайнятості, який вплив чинила зовнішня торгівля на вітчизняну економіку і т. д.
При викладі основ економічної статистики передбачається висвітлити такі питання:
предмет, методи і завдання економічної статистики та її зв'язок з економічною теорією і деякими іншими суміжними дисциплінами;
технологічний цикл отримання статистичних даних: ідентифікація тих явищ і процесів, які підлягають статистичному опису та аналізу, розробка методології обчислення статистичних показників, організація збору первинних даних і їх подальша обробка з метою отримання узагальнюючих показників;
система статистичних показників і класифікацій, що використовуються в економічній статистиці, їх зміст і область застосування;
взаємозв'язку між показниками і класифікаціями економічної статистики;
найбільш важливі напрямки економічного аналізу, заснованого на даних економічної статистики;
основні джерела первинних даних.
Підручник підготовлено з урахуванням того, що його читачі знайомі з курсом загальної теорії статистики - іншим важливим розділом статистичної науки, в якому сформульовані загальні методи і принципи визначення кількісних характеристик масових явищ і процесів, зокрема, методи обчислення середніх величин, індексів, показників аналізу варіаційного ряду і т. д.
Ці методи широко використовуються в економічній статистиці при вивченні конкретних економічних процесів і в тій чи іншій мірі будуть розглянуті в підручнику. Наприклад, багато важливі положення теорії індексів розглядаються в розділі, присвяченому статистики цін.

Слід зазначити, що при переході до ринкової економіки виникла необхідність у трансформації економічної статистики, приведення її у відповідність з інститутами та механізмами ринкової економіки. Трансформація статистики здійснюється в Росії та інших країнах СНД вже протягом декількох років відповідно до прийнятих державними програмами. Одна з цілей цієї трансформації - перехід до використання в статистиці міжнародних стандартів, під якими на практиці розуміються рекомендації міжнародних економічних організацій з різних розділів економічної статистики. Наприклад, міжнародним стандартом в області національного рахівництва є система національних рахунків (СНР), схвалена статистичної комісією ООН у 1993 р.; міжнародними стандартами за статистикою фінансів є рекомендації МВФ за статистикою державних фінансів, платіжного балансу, кредитної та грошової статистиці. Перехід до цих стандартів, по-перше, дозволить застосовувати в статистиці показники, які призначені для опису та аналізу ринкової економіки та апробовані у світовій практиці, по-друге, забезпечує міжнародну порівнянність даних.
При переході до міжнародних стандартів у вітчизняній статистиці передбачається їх адаптація до особливостей в організації економіки, які характерні для країн перехідного періоду взагалі і для тієї чи іншої країни, зокрема.
Зміст підручника викладено з урахуванням найбільш важливих рекомендацій міжнародних організацій, які поступово починають застосовуватися в Росії та інших країнах СНД, а також методологічних документів, що видаються Держкомстатом Росії * і Міждержавним статистичним комітетом СНД.
Основна увага приділена тим показникам і класифікацій, які особливо важливі для аналізу ринкової економіки, а також для розробки економічної політики. Це система національних рахунків (СНР), статистика цін і зайнятості, статистика фінансів, статистика зовнішньоекономічних зв'язків, міжнародні порівняння найважливіших макроекономічних показників та ін В даний час центральне місце в економічній статистиці займає СНС, оскільки, по-перше, в її рамках обчислюються найбільш важливі макроекономічні показники, і, по-друге, вона є важливим інструментом гармонізації та інтеграції всієї економічної статистики, т.
е. узгодження концепцій, визначень і класифікацій, що використовуються в різних розділах економічної статистики, з основоположними концепціями, визначеннями і класифікаціями СНС.
У підручнику також розглянуті показники і методи статистики фінансів: статистики державного бюджету, кредитної та грошової статистики, статистики фінансів підприємств.
Одним з важливих напрямків сучасного економічного аналізу на основі даних економічної статистики є міжнародні зіставлення валового внутрішнього продукту (ВВП) і його компонентів на основі паритетів купівельної спроможності валют (ППСВ). Для проведення цих зіставлень застосовуються досить складні методи, аж до рішення систем лінійних рівнянь з великою кількістю невідомих. Методам міжнародних зіставлень ВВП присвячена окрема глава.
З урахуванням взаємозв'язку між економічними і соціальними процесами велику увагу приділено розгляду ряду важливих показників соціально-демографіческойетатістікі (чисельність і структура населення, показники відтворення населення і т. д.), а також показників рівня життя.
Окрема глава присвячена висвітленню питань, пов'язаних з методами та джерелами отримання первинних даних, необхідних для визначення найбільш важливих показників економічної статистики.
Таким чином, у підручнику дано вичерпні пояснення, що стосуються змісту найбільш важливих показників, широко використовуються в сучасній економічній і статистичній літературі, в повідомленнях органів державної статистики про розвиток економіки, в урядових програмах і документах з питань соціально -економічного розвитку, а також у засобах масової інформації. До них відносяться показники ВВП і національного доходу, інфляції та грошової маси, доходів населення і ступеня рівномірності їх розподілу, заощадження та інвестицій, зовнішнього і внутрішнього боргу уряду, платіжного балансу та ін
Підручник підготовлено колективом викладачів кафедри статистики МДУ ім. М.В. Ломоносова.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ПЕРЕДМОВА "
 1. Передмова.
  Передмова.
 2. 1. Який предмет курсу «Історія економічних вчень»?
  Історія економічних вчень вивчає еволюцію поглядів на економічні процеси, закономірності формування та розвитку економічних теорій і шкіл. Курс не обмежується вивченням джерел, систематизацією та розкриттям поглядів видатних економістів; він прагне виявити взаємозв'язок і спадкоємність ідей, трансформацію підходів і висновків. Історію економічних вчень цікавить, під
 3. 2. Чим корисний курс «Історія економічних вчень»? Яке його місце в системі економічних знань?
  Деякі економісти вважають зайвим звертатися до теорій і поглядів минулого. Вони вважають, що ці теорії і погляди «обросли черепашками», втратили свою значимість, тому на знайомство з ними не слід витрачати час. Тих, хто дотримується подібної, суто негативної думки, порівняно небагато. Абсолютна більшість фахівців його не розділяють. Чому ж економісту корисно, а
 4. Передмова
  Метою другого видання «Економіки» є з ложение основ економічної теорії, дозволяю-щее студентам краще пізнати світ, в якому мивсе живемо. Ми сподіваємося, що після закінчення етоговводного курсу студенти будуть знайомі з основними-ми фактами економічного життя і засвоять прин-ціпи, за допомогою яких їм буде легше понятьсуть економічних змін, протиріч і полі-тичних розбіжностей, з
 5. Передмова
  Курс лекцій адресований студентам, які навчаються спеціальностями «Податки та оподаткування», «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», і викладачам, від яких безпосередньо залежить якість підготовки майбутніх фахівців економічного профілю. Викладачам ХТРЕІУ, читає лекції з дисциплін спеціалізації «Податки та оподаткування», пропонується весь блок навчальних дисциплін, в
 6. Загальне освіту має на меті надати молодим людям можливості отримати якомога більше знань
  Загальне освіту має на меті надати молодим лю-дям можливості отримати якомога більше знань про світ, прищепити їм Відчуваючи-ня відповідальності за долі країни. Саме цій меті служить вивчення економічної теорії, так само як і інших наук. Таким чином, написання навчально-ка з економіки - велика честь і водночас - величезна відповідальність, Една з можливостей
 7. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони повинні повернутися і повторити розділ, перш ніж продовжити подальше вивчення матеріалу. Висновки. Кожна глава завершується коротким резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту.
 8. Передмова до третього видання
  Курс економічної теорії є базовим для економічної освіти, з нього починається навчання студентів усіх економічних спеціальностей. Підручник «Економіка», підготовлений колективом авторів під керівництвом д-ра екон. наук проф. А.С. Булатова, випускається третім виданням (перше в 1994 р.). Він користується великою популярністю як у студентів, так і у викладачів вузів. Третє,
 9. Передмова
  також надзвичайно цікава. Розрахунки сучасних-ной1 вартості, вже використані в гол. 17 пріобсужденіі проблеми людського капіталу, атакож розрахунки окупності інвестицій легко УСВА-іваются студентами. Будуючи виклад теорії ка-питала на базовому понятті сучасної вартості, ми викладаємо цю теорію найбільш логічним, про-дуктивность і інтуїтивно зрозумілим способом Про-повинен обговорення, ми
 10. Передмова
  Пропонований навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають курс історії економічних вчень. Посібник являє собою своєрідний короткий конспект курсу. Його мета - допомогти студентам насамперед систематизувати навчальний матеріал, краще підготуватися до семінарських занять та іспитів. Завдяки формі побудови (запитання та відповіді) він дає загальну канву досліджуваного курсу, допомагає
 11. Передмова до восьмого виданню
  Сучасна російська економіка перетворюється на активну складову світової соціально-економічної системи . Дана обставина зумовлює потребу у використанні досвіду інших країн з управління народним господарством на різних ієрархічних рівнях. І це цілком зрозуміло, бо люди повинні знати, як функціонує сучасна економіка у всіх її складових ланках: окремих
 12. Передмова А.Л. КУДРІНА
  Динамічний розвиток російської економіки і зовнішньоекономічні виклики сформували нові вимоги до якості управління сучасними державними фінансами, які стали багато в чому визначати стан всієї економічної системи держави. Мінфін Росії завжди прагнув бути відкритим для дискусій, розуміючи всю відповідальність за проведення бюджетних перетворень. Прикладом може
 13. Передмова
  Підручник «Міжнародні економічні відносини» підготовлений колективом кафедри «Гроші, кредит та цінні папери» ХТРЕІУ у відповідності з новими державними стандартами до даної дисципліни. У цьому підручнику автори розглядають такі теми, як світове господарство, його сучасну характеристику і структуру, кон'юнктуру світового ринку, проблеми світового ціноутворення, міжнародну торгівлю
 14. 14. Чому ми й сьогодні звертаємося до класиків, до робіт А. Сміта, Д. Рікардо, Дж. С. Мілля?
  Очевидно, не тому, що їхні ідеї та побудови не зазнають змін і залишаються непорушною основою прийняття практичних рішень, обгрунтування економічної політики. Тоді чому ж? Перш за все тому, що з праць класичної школи почалася політична економія як наука. Саме класики зробили спробу - і не безуспішно - представити все розмаїття економічного світу як
 15. Передмова
  Вони оп'яняють себе роботою, щоб не бачити, в якому становищі вони знаходяться. Олдокс Хакслі П-міф - це міф про підприємництво. Він глибоко укорінився в Америці, і оповідає про героїзм. Спробуйте уявити типового підприємця, і в свідомості негайно виникає геркулесовскім образ: чоловік або жінка, діючі поодинці, сміливо долають неймовірні перешкоди,
 16. Міжнародні зіставлення
  передмовою ми предста- вили три альтернативи побудови курсу довжиною водін семестр. Хоча книга починається з мікроеконо-міки, ті з викладачів, хто бажає почати з макроекономіки, можуть перейти до неї без-посередньо після вивчення гл. 4. Слова вдячності У процесі написання книги нам допомагали нашідрузья і колеги, професора, що ознайомилися спредварітельнимі матеріалами і
© 2014-2022  epi.cc.ua