Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 1. ПОНЯТТЯ ПРО ЕКОНОМІЧНОЇ СТАТИСТИКИ, ЇЇ ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ

Економічна статистика - це одна з найбільш важливих галузей статистики як наукової дисципліни і виду практичної діяльності органів державної статистики, яка займається кількісною характеристикою масових явищ і процесів в економіці. Найбільш простими показниками кількісних вимірів економічних явищ є показники динаміки цін, обсягу виробленої продукції, чисельності населення і трудових ресурсів, безробіття, ступеня рівномірності розподілу доходів, наявності основних і оборотних фондів і т. д. Проте в деяких випадках в економічній статистиці кількісно вимірюються складніші економічні процеси та явища, а також встановлюються взаємозв'язки між ними, наприклад, за допомогою міжгалузевого балансу дається цифрова характеристика міжгалузевих зв'язків, залежності між випуском продукції галузей народного господарства і кінцевим продуктом, тобто продукцією, використовуваної для споживання і накопичення. Дані економічної статистики дозволяють забезпечити систематичне кількісний опис всіх основних аспектів економічного процесу і економіки в цілому. Вони необхідні перш за все органам державного управління для вирішення питань, пов'язаних з регулюванням економіки і розробкою економічної політики.
Економічна статистика являє собою самостійну наукову дисципліну, однак, як буде докладно показано нижче, кількісний вимір економічних процесів і явищ грунтується на положеннях економічної теорії, результати вивчення якісних аспектів економічних процесів, отриманих в рамках загальної економічної теорії і різних прикладних розділів економічної науки. У свою чергу в економічній теорії використовуються результати статистичного опису економічних процесів для перевірки, а в ряді випадків - для уточнення окремих постулатів, концепцій, положень і висновків. Наприклад, ще 300 років тому видатний англійський економіст В. Пеггі припустив, що з часом частка послуг буде підвищуватися, а частка виробництва товарів - скорочуватися. Економічна статистика за допомогою своїх методів не тільки перевіряє коректність
цієї гіпотези, ної підтверджує конкретними цифровими характеристиками розвиток цієї тенденції в часі. Інший приклад у цій області відноситься до дослідження статистичними методами постульованої економічної теорії про тенденції до зниження з часом ефективності використання економічних ресурсів в результаті їх обмеженості і поступового залучення в оборот відносно менш якісних ресурсів (наприклад, використання менш родючих земель, розробка менш сприятливих для видобутку запасів природних копалин і т. д.). Дослідження показали, що в деяких високотехнологічних галузях економіки вже протягом тривалого періоду не спостерігається тенденція до зниження ефективності використання економічних ресурсів. Таким чином, характер взаємодії економічної статистики з економічною теорією досить складний.
Економічна статистика тісно пов'язана з іншими розділами статистики, і в першу чергу з соціально-демографічною статистикою, предметом якої є детальне вивчення соціально-демографічних процесів, і зі статистикою окремих галузей (статистика промисловості, сільського господарства, строительствам т. д.), на яку покладено завдання більш докладного опису й аналізу економіки відповідних галузей. Слід зазначити, що кордон між економічною статистикою та іншими згаданими розділами статистики носить значною мірою умовний характер. Так, економічна статистика розглядає економічні явища в тісному взаємозв'язку з соціальними процесами, і одні й ті ж показники можуть бути використані для аналізу як економічних, так і соціальних аспектів.
Наприклад, показники оплати праці характеризують, з одного боку, витрати на виробництво (економічний фактор), а з іншого - процес розподілу доходів (соціальний фактор). Ще більш тісний зв'язок існує між статистикою окремих галузей і економічною статистикою. Вона полягає в тому, що економічна статистика використовує дані галузевої статистики для отримання узагальнюючих показників. Це стає можливим завдяки тому, що основні визначення та класифікації економічної статистики та статистики окремих галузей чітко узгоджені один з одним.
При розробці методів розрахунку тих чи інших показників спираються на інструментарій теорії статистики. У цьому розділі статистики вивчаються найбільш загальні категорії, принципи і методи статистичної науки. Зокрема, в економічній статистиці широко використовуються положення теорії статистики, що стосуються методів обчислення індексів, їх формул, а також аналітичних вимог до індексів. Велике значення має питання про вимоги до індексів, що обчислюється в рамках міжнародних зіставлень найбільш важливих макроекономічних показників. Для отримання таких індексів застосовуються досить складні методи і формули, тому в підручнику цьому питанню приділено значну увагу.
Важливою особливістю економічної статистики є її системний підхід до вивчення економіки, що передбачає розробку для вивчення економіки системи показників, яка охоплює основні види економічної діяльності та аспекти економічного процесу. Системний характер економічної статистики передбачає узгодженість між різними показниками, використовуваними для опису й аналізу різних, але взаємопов'язаних аспектів економічного процесу.
Для визначення статистичних показників необхідно насамперед ідентифікувати ті явища і процеси в економіці, які підлягають вивченню, а також з'ясувати їх природу і сутність, конкретні інституційні форми, властиві їм, тобто особливості організації економіки , методів фінансування витрат, субсидування виробництва і т. д.
Головний етап обчислення показників - розробка методології визначення їх змісту (складу), тобто тих елементів, які повинні бути охоплені тим чи іншим показником . Наприклад, для обчислення показника продукції промисловості необхідно визначити, що саме має бути включено в цей показник (обсяг реалізованої продукції, вартість продукції, відпущеної на непромислові мети, приріст запасів готової, але не реалізованої продукції та незавершеного виробництва тощо), а також способи оцінки окремих елементів показників, наприклад тип цін для оцінки продукції (чи повинні ці ціни включати податки і якщо так, то які саме податки, і чи слід при оцінці враховувати субсидії). Одним з важливих вимог до статистичної методології є забезпечення порівнянності даних у часі і просторі (по регіонах), а також у міжнародному плані.
При визначенні змісту показників проводиться якісний аналіз досліджуваних процесів і явищ, який, як правило, грунтується на концепціях політекономічного характеру. Ці концепції в основному поширюються на найбільш важливі макроекономічні показники, такі, як ВВП, національний дохід, заощадження та ін Наприклад, згідно однієї з політекономічних концепцій, що використовуються в СНС, передбачається визначення видів діяльності, в результаті яких створюється вартість, проводиться національний продукт. На основі іншої важливої концепції політекономічного характеру визначається зміст системи показників доходів: первинного доходу, наявного доходу, національного доходу.

В інших випадках у статистиці використовуються результати досліджень, отримані в рамках прикладних розділів економічної науки. Наприклад, методологія обчислення показників фінансової статистики грунтується на положеннях того розділу економічної науки, в якому вивчаються кредит, фінанси і грошовий обіг. З урахуванням цих загальних, положень економічна статистика трансформує їх у форму, зручну для кількісного виміру відповідних явищ, прив'язує їх до конкретних особливостей організації економіки. Наприклад, при визначенні розмірів дефіциту державного бюджету економічна статистика встановлює коло державних установ та організацій, доходи і витрати яких повинні бути враховані при підрахунку дефіциту, а також конкретні правила для визначення різних. видів надходжень (податкові, неподаткові) і т. д. Однак у багатьох випадках якісний аналіз економічних процесів повністю залежить від рівня кваліфікації статистиків, їх здатності інтерпретувати зміст економічних процесів.
Іншим методом кількісної характеристики досліджуваних явищ і процесів, який також грунтується на їх якісному аналізі, є економічні класифікації, що припускають визначення критеріїв для розподілу загальної сукупності на однорідні групи. Класифікації дозволяють встановити кількісні характеристики окремих груп, їх питома вага. Наприклад, в результаті класифікації галузей народного господарства можна визначити частку окремих галузей в економіці, а в результаті класифікації доходів державного бюджету - частку окремих видів податків у формуванні державного бюджету і т. д. Класифікації сприяють впорядкуванню даних, створення основи для їх кодування.
Важливим елементом організації економічної статистики є збір первинних даних від всіх господарюючих суб'єктів. Основними методами збору цих даних є бухгалтерська і статистична звітність підприємств і організацій, складання регістрів, економічні перепису і перепису населення, вибіркові обстеження, обстеження бюджетів домашніх господарств та ін Слід зазначити, що значний обсяг інформації, що збирається грунтується на даних бухгалтерського обліку. Однак визначення і класифікації, що використовуються в бухгалтерському обліку, як правило, відрізняються від визначень і класифікацій, що застосовуються в економічній статистиці. Наприклад, визначення доходів, що використовується в бухгалтерському обліку відповідно до інструкцій Мінфіну Росії і пренаступне головним чином фіскальні цілі, не збігається з макроекономічним визначенням доходів, застосовуваним в економічній статистиці. Тому одним з головних завдань економічної статистики є приведення зібраних даних бухгалтерського обліку у відповідність з вимогами економічної статистики. Таким чином, економічна статистика тісно пов'язана з бухгалтерським обліком. Цей зв'язок має двосторонній характер: з одного боку, дані бухгалтерського обліку використовуються для розрахунку узагальнюючих статистичних показників, а з іншого - принципи та вимоги економічної статистики беруться до уваги при формуванні плану рахунків і форм звітності бухгалтерського обліку.
Первинні дані, зібрані з різних джерел, обробляються в кінцевому рахунку з метою обчислення узагальнюючих показників.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. ПОНЯТТЯ ПРО економічної статистики, ЇЇ ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ "
 1. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  Економічна статистика є однією з найбільш важливих галузей статистики як наукової діяльності та виду практичної діяльності органів державної статистики. Економічна статистика займається вивченням кількісної боку різних масових економічних явищ і процесів суспільного життя з урахуванням їх якісної сторони. Мета економічної статистики полягає в
 2. Питання 65. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій)
  Для визначення предмета статистики фінансів підприємств та організацій необхідно визначити поняття фінансів. Фінанси підприємств (організацій) - господарюючих суб'єктів - це фінансові відносини, які виражені в грошовій формі. Ці відносини виникають при утворенні, розподілі та використанні грошових фондів і накопичень в процесі виробництва і реалізації товарів, виконання робіт
 3. Б. Загально методи
  Важливу роль у вивченні економіки грають загальнонаукові методи, в їх числі - історичний метод. Він дозволяє розглядати господарські системи у властивій їм послідовності історичного розвитку. Такий підхід допомагає конкретно і наочно представити всі особливості кожної системи на різних етапах її історичного розвитку. В економічній теорії в другій половині XX в. стало загальновизнаним
 4. Глава 1. Предмет і метод економічної теорії
  Сутність і структура продуктивних сил і виробничих відношенні. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета політичної економії. Економічні закони і категорії, їх класифікація. Метод економічної теорії та його структурна характеристика Кожна наука має свій предмет. Політична економія і набула широкого поширення за кордоном економіка в її західній версії
 5. Лекція 2 Тема: ПРЕДМЕТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ, ЇЇ ФІЛОСОФСЬКІ І МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
  У даній лекції розглядається широке коло проблем, пов'язаних із з'ясуванням предмета економічної теорії. До них відносяться: - предмет і метод економічної теорії; - функції економічної теорії; - моделі людини в економічній
 6. 5. МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  В економічній теорії застосовують різноманітні методи. 1. Метод наукової абстракції - відволікання від випадкового в досліджуваних процесах і явищах і виділення в них міцного, стійкого, типового. Є одним з головних методів пізнання в економічній теорії. Застосування цього методу дозволяє сформувати поняття різних економічних категорій - логічних понять, що відбивають у
 7. § 1. ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
  Державний бюджет - важливий інструмент державного регулювання економіки. Він визначає форми і методи освіти державних фінансових ресурсів і напрямки їх використання в інтересах суспільства і особливо соціально слабко захищених категорій населення. Основним завданням статистики державного бюджету є характеристика його основних показників, що визначають зміст
 8. Висновки
    1. З розвитком економіки як науки змінювалися погляди на її предмет. Перші економічні школи вважали предметом економічної науки національне багатство, марксизм - виробничі відносини, маржина-лізм - поведінка людини і фірми, кейнсіанство - функціонування (поведінка) національної економіки в цілому і т.д. 2. Неокласичний синтез дозволив прийти до висновку про те, що всі
 9.  XIV. ПРЕДМЕТ І МЕТОД каталлактики
    XIV. ПРЕДМЕТ І МЕТОД
 10. Питання для самоперевірки
    Моделювання Математичний метод Функціональний метод Графічний метод Економіко-статистичний метод Економічний експеримент Економічна модель 1. Як визначають предмет і практичну функцію економіки як науки різні економічні школи? 2. Які розділи економіки ви знаєте? Охарактеризуйте їх. 3. Що ви розумієте під теоретичної та прикладної економіками? 4. Яка
 11. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
    Розробка методології - це визначення змісту статистичного показника і методів його оцінки. У більшості випадків розробка методології включає наступні етапи: 1) ідентифікація явищ і процесів, які підлягають статистичному вивченню, формулювання цілей, заради яких повинні бути обчислені ті чи інші показники; 2) визначення змісту показників; 3) визначення методів
 12. ПЕРЕДМОВА
    У підручнику розглядаються основи сучасної економічної статистики - одного з найбільш важливих розділів статистичної науки і виду діяльності органів державної статистики, покликаних забезпечувати урядові установи і громадськість інформацією про розвиток економіки та пов'язаних з нею соціальних процесах. Економічна статистика надає цифрову інформацію, необхідну
 13. Питання 4. Поняття угруповань, класифікацій і номенклатур в економічній статистиці. Єдина Система класифікації та кодування інформації
    Класифікації, групування та номенклатури є одним з найбільш важливих інструментів вивчення економічних явищ і організації інформації. Класифікацією в статистиці називається систематизоване розподіл безлічі явищ і об'єктів на певні підгрупи на підставі їх подібності чи відмінності відповідно до встановлених методами. Підставою для класифікації є
 14. 82. ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
    Для дотримання прав і законних інтересів платників податків при здійсненні податкового контролю повинні дотримуватися встановлені законом правила і процедури. В іншому випадку докази можуть бути визнані неприпустимими. Податковий контроль проводиться в наступних формах. Податкові перевірки. Податкові органи проводять такі види податкових перевірок платників податків, платників
 15. § 1. ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ РИНКУ ПРАЦІ
    Статистика ринку праці включає статистику економічно активного населення, зайнятості та безробіття, статистику робочого часу, статистику трудових конфліктів. Інформація про ринок трудаявляется важливим інструментом при розробці економічної і соціальної політики держави. Показники рівня зайнятості і безробіття, середньої заробітної плати та інші є важливими макроекономічними
 16. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ)
    Фінанси підприємств (організацій)-господарюючих суб'єктів являють собою фінансові відносини, виражені в грошовій формі, що виникають при утворенні, розподілі та використанні грошових фондів і накопичень в процесі виробництва і реалізації товарів, виконання робіт і надання різних послуг. Фінансові відносини підприємств (організацій) розрізняються за характером і спрямованості.
© 2014-2022  epi.cc.ua