Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики

Розробка методології - це визначення змісту статистичного показника і методів його оцінки. У більшості випадків розробка методології включає наступні етапи:
1) ідентифікація явищ і процесів, які підлягають статистичному вивченню, формулювання цілей, заради яких повинні бути обчислені ті чи інші показники;
2) визначення змісту показників;
3) визначення методів оцінки окремих показників;
4) визначення основних класифікацій, які повинні бути застосовані для розподілу досліджуваних соціально-економічних явищ на однорідні групи на основі тих чи інших критеріїв;
5) визначення основних джерел даних, необхідних для обчислення показників, а також процедури обробки зібраних даних з метою одержання узагальнюючих показників.
Система показників економічної статистики - це деякий упорядкований безліч взаємопов'язаних і взаємоузгоджених показників, що характеризують основні аспекти економічних процесів і явищ, а також економіку в цілому.
Економічна статистика характеризується системним підходом до вивчення економічної сторони життєдіяльності суспільства, що передбачає розробку системи показників, яка охоплює основні сфери економічної діяльності.

Система показників економічної статистики відповідає двом вимогам системності, необхідним для характеристики та аналізу економічного розвитку країни:
1) вимога всеосяжного характеру, тобто поширення на всі аспекти соціально-економічного процесу;
2) вимога методологічної взаємоузгодження, тобто базування на гармонізованих концепціях, визначеннях і класифікаціях.
До складу системи показників економічної статистики входять кілька розділів:
1) показники статистики чисельності населення (демографічної статистики): показники чисельності та складу населення, показників таблиць смертності, методів обчислення перспективної чисельності населення;
2) показники статистики ринку праці, продуктивності праці, оплати праці та витрат на робочу силу: показники чисельності та складу зайнятих в економіці, показники використання робочого часу, показники рівня і динаміки продуктивності праці;
3) показники статистки національного багатства: показники складу, руху та використання основних фондів, показники інвестиційної діяльності;
4) макроекономічні показники виробництва товарів і послуг у системі національних рахунків: валовий випуск, проміжне споживання, додаткова вартість, валовий внутрішній продукт;
5) показники статистики ринку товарів і послуг: показники обсягу, структури та динаміки товарообігу, показники оборотності товарів, показники статистики поставок і реалізації продукції, показники запасів матеріальних ресурсів;
6) показники статистики витрат виробництва і обігу, результатів фінансової діяльності підприємств: показники динаміки та рівня динаміки собівартості продукції і витрат обігу, показники прибутку, рентабельності, фінансової стійкості;
7) показники статистики зовнішньоекономічних зв'язків: обсяг експорту, обсяг імпорту, зовнішньоторговельний оборот, сальдо зовнішньої торгівлі;
8) показники статистики навколишнього середовища та природних ресурсів;
9) показники статистики рівня життя населення і галузей соціальної сфери: валовий наявний дохід і валовий скоригований наявний дохід домашніх господарств, витрати на кінцеве споживання домашніх господарств.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики "
 1. РЕЗЮМЕ
  питання про уніфікацію методів збору інформації, її статистичній обробці, порівнянності класифікаторів, що беруть участь у міжнародному обміні товарів і послуг, видів діяльності, одиниць виміру та
 2. 2. МЕХАНІМЗ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ СТАТИСТИКИ
  питань, збір, аналіз, публікування і оновлення статистичних відомостей, одержуваних від держав-членів і спеціалізованих установ ООН; - поліпшення порівнянності даних шляхом організації додаткових досліджень і розрахунків; координація статистичної діяльності ООН , спеціалізованих установ, національних статистичних і міжнародних економічних організацій; -
 3. Система національних рахунків
  статистичних макроекономічних показників, що характеризують величину сукупного продукту (випуску) і сукупного доходу, що дозволяють оцінити стан національної економіки. СНС містить три основні показники сукупного випуску (обсягу виробництва) - валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника сукупного доходу
 4. 1. Поняття Системи національних рахунків
  розробка подібної системи почалася після Великої депресії 1929-1933 рр.. Ряд важливих принципів цієї системи був сформульований ще А. Маршаллом, потім Дж.М. Кейнсом; великий внесок внесли англійські економісти Р. Стоун, К. Кларк, Дж. Хікс і американські економісти С. Коваль, М. Джілберт, В. Леонтьєв та ін Після Другої світової війни до розробки системи макроекономічних показників підключилися
 5. 2. Основні макроекономічні показники
  методології підрахунку цих показників і показників СНР, природно, призводять до того, що перелічені ВОП та НД колишнього СРСР і Росії можуть лише приблизно характеризувати їх ВВП і
 6. 5. РОСІЯ У МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ рахунків
  розробки та інтеграції в єдину статистичну систему нових форм первинного обліку бухгалтерської, фінансової, банківської та митної звітності відповідно до міжнародних правил; | впровадження нових методів обробки даних первинного обліку з метою угруповання з міжнародних класифікацій і форм представлення даних до органів міжнародної статистики; | уточнення складу
 7. Фактор прибутку
  статистичні показники для оцінки того, скільки грошей я зароблю, використовуючи яку- або певну систему. Я вдаюся до показників, щоб оцінити, коли варто використовувати систему, а коли від неї слід
 8. 2.8.4. Планові показники
  показників. План підприємства може складатися із сотень і тисяч показників, кожен з яких співвіднесений в тій чи іншій мірі з усіма іншими. У зв'язку з цим необхідно вивчати самі форми планових показників. Вони можуть бути директивними та розрахунковими. Перші з них складають мізерну частку від усіх показників плану. Їх стверджують вищі органи або рівні управління підприємством, і ці
 9. Російські джерела статистичної інформації за відповідні рік
  статистичний щорічник Держкомстату Росії. 97. Росія в цифрах: Короткий статистичний збірник Держкомстату Росії. 98. Росія і країни світу: Статистичний збірник Держкомстату Росії. 99. Регіони Росії: Статистичний збірник Держкомстату Росії. 100. Соціально-економічне становище Росії: Щомісячний статистичний збірник Держкомстату Росії. 101. Митна статистика зовнішньої
 10. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  розробку системи показників, що охоплює основні види економічної діяльності. Системний характер економічної статистики означає узгодженість між різними показниками, використовуваними для опису й аналізу різних, але взаємопов'язаних аспектів економічних явищ і процесів. У процесі отримання, обробки та аналізу статистичних даних економічна статистика використовує
 11. Глава 20. Система національних рахунків і її показники
  показники, що дають повноцінну картину господарської
 12. Питання 2. Завдання економічної статистики
  питань, пов'язаних з формуванням соціально-економічної політики, розробкою різних державних програм та заходів щодо їх реалізації; 10) забезпечення інформацією про розвиток економіки керівників підприємств і компаній, менеджерів, організаторів виробництва і бізнесменів ; 11) інформування про основні підсумки і тенденції економічного розвитку широкої громадськості,
 13. 2. Найважливіші показники функціонування національної економіки та способи їх вимірювання. Національне рахівництво
  методології їх обчислення лежала марксистська доктрина про розподіл суспільного виробництва на матеріальне і нематеріальне і відповідному розподілі суспільної праці (як єдиного джерела створення вартості продукту, що випускається) на продуктивну і непродуктивну. Продуктивною вважалася тільки праця, витрачена у сфері матеріального виробництва, поняття якого зв'язувалося
 14. 2. Вимірювання і показники інфляції
  показників служать індекси цін, у тому числі індекси цін в споживчому секторі
 15. 2. Найважливіші показники функціонування національної економіки та способи їх вимірювання. Національне рахівництво
  методології їх обчислення лежала марксистська доктрина про розподіл суспільного виробництва на матеріальне і нематеріальне і відповідному розподілі суспільної праці (як єдиного джерела створення вартості продукту, що випускається) на продуктивну і непродуктивну. Продуктивною вважалася тільки праця, витрачена у сфері матеріального виробництва, поняття якого зв'язувалося
 16. Запитання для самоперевірки
  статистичної звітності? 2. У чому відмінності ВВП від ВНП? 3. Як розраховуються ВВП за джерелами доходів, за видатками, з виробництва? 4. Як розраховується НД? Які його основні елементи? 5. Які принципи зіставлення вартісних макроекономічних показників? 6. Розрахуйте: а) ВВП; б) ЧВП; в) чистий національний доход, використовуючи наведені нижче умовні дані СНС, млрд. ден.
 17. Практичне завдання
  статистичними збірниками або сайтам державних органів, що розміщують економічну інформацію (minfin.ru; gks.ru; cbr.ru та ін.) Знайдіть інформацію про основні макроекономічні показники за останні роки. Охарактеризуйте тенденції розвитку російської
 18. 85. Платіжний баланс
  статистичних показників; він існує у вигляді мінливого день у день співвідношення платежів і надходжень. Платіжний баланс за певний період (місяць, квартал, рік) складається на основі статистичних показників про здійснені за цей період зовнішньоекономічні угодах і дозволяє аналізувати зміни в міжнародних економічних відносинах країни, масштабах і характері її участі
 19. 2. Система національних рахунків і її показники
  методологією СНР, підготовлений також Статистичної комісією ООН, був прийнятий в лютому 1993р. У 1992р. в Росії прийнятий закон про перехід вітчизняної статистики на СНС. Це пов'язано з переходом нашої країни до ринкової економіки, а також з розширенням міжнародних економічних зв'язків. Значення СНС велике, тому що різні показники, що входять в СНР, дозволяють вимірювати обсяг виробництва в
 20. § 1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ
  питання методології обчислення показників продукції основних галузей економіки в галузевій
© 2014-2022  epi.cc.ua