Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

49. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Фінансовий стан підприємства багато в чому залежить від того, які кошти воно має в своєму розпорядженні і куди вони вкладені. За ступенем приналежності використовуваний капітал поділяється на власний (розділ IV пасиву) і позиковий (розділи V і VI пасиву); за тривалістю використання - на довгостроковий постійний (перманентний) (IV і V розділи пасиву) і короткостроковий (розділ VI пасиву).
Необхідність наявності власного капіталу обумовлена вимогами самофінансування підприємств; він є основою самостійності і незалежності підприємств. Проте фінансування діяльності підприємства тільки за рахунок власних коштів не завжди вигідно для нього, особливо якщо виробництво носить сезонний характер - тоді в окремі періоди будуть накопичуватися великі кошти на рахунках в банку, а в інші періоди їх буде бракувати.
Крім того, якщо ціни на фінансові ресурси невисокі, а підприємство може забезпечити більш високий рівень віддачі на вкладений капітал, ніж платить за кредитні ресурси, то, залучаючи позикові кошти , воно може підвищити рентабельність власного (акціонерного) капіталу.
У той же час якщо кошти підприємства створені в основному за рахунок короткострокових зобов'язань, то його фінансовий стан буде нестійким, тому що з капіталами короткострокового використання необхідна постійна оперативна робота: контроль за своєчасним їх поверненням і залучення в оборот на нетривалий час інших капіталів.
Отже, від ступеня оптимальності співвідношення власного і позикового капіталу багато в чому залежить фінансове становище підприємства.
Вироблення правильної фінансової стратегії допоможе багатьом підприємствам підвищити ефективність своєї діяльності.
У зв'язку з цим важливими показниками, які характеризують фінансову (ринкову) стійкість підприємства, є: коефіцієнт фінансової автономності (незалежності) або питома вага власного капіталу в загальній сумі капіталу; коефіцієнт фінансової залежності (частка позикового капіталу); плече фінансового важеля, або коефіцієнт фінансового ризику (відношення позикового капіталу до власного).
Чим вище рівень першого показника і нижче рівень другого і третього показників, тим стійкіше фінансовий стан підприємства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "49. ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА"
  1. 48. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
    фінансовий стан підприємства . Під фінансовим станом слід розуміти також здатність підприємства фінансувати свою діяльність, тобто забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами, необхідними для нормальної роботи, доцільність їх розміщення та ефективність використання, фінансові взаємовідносини з іншими юридичними та фізичними особами, платоспроможність і фінансову
  2. 54. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
    фінансову стійкість підприємства, є забезпеченість матеріальних оборотних засобів власними джерелами фінансування - вона встановлюється порівнянням суми власного оборотного капіталу з загальною сумою матеріальних оборотних фондів. Виділяють такі типи стійкості: 1. Абсолютна стійкість фінансового стану, коли запаси і витрати (З) менше суми власного
  3. Питання 68. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємств і організацій
    фінансових ресурсів , забезпечують безперебійний розширений процес виробництва та реалізації продукції на основі зростання прибутку. Платоспроможність характеризує можливості організації своєчасно розплачуватися за своїми зобов'язаннями з власних коштів. До показників, що характеризує фінансову стійкість і платоспроможність підприємств (організацій) відносяться: 1) коефіцієнт
  4. 90. ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
    фінансовою стійкістю підприємства, яка дозволяє їй вільно маневрувати грошовими коштами для забезпечення всіх платежів і розширення виробництва. Водночас фінансова стійкість повинна бути оптимальною, так як надлишкова омертвляет кошти і перешкоджає розвитку. Фінансова стійкість може бути внутрішньою і зовнішньою. Внутрішня обумовлена таким станом і динамікою
  5. 57. ЦІЛІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
    фінансової політики підприємства - побудова ефективної системи управління фінансами, спрямованої на вирішення стратегічних і тактичних завдань. Цілі індивідуальні для кожного господарюючого суб'єкта. Підприємства в умовах високої інфляції й існуючої податкової політики держави можуть мати різні інтереси в питаннях формування і використання прибутку, виплати дивідендів,
  6. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ)
    фінансові відносини, виражені в грошовій формі, що виникають при утворенні, розподілі та використанні грошових фондів і накопичень в процесі виробництва і реалізації товарів, виконання робіт і надання різних послуг . Фінансові відносини підприємств (організацій) розрізняються за характером і спрямованості. Усередині самих підприємств (організацій) фінансові відносини виникають перш
  7. Питання 65. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій)
    фінансів підприємств і організацій необхідно визначити поняття фінансів. Фінанси підприємств (організацій) - господарюючих суб'єктів - це фінансові відносини, які виражені в грошовій формі. Ці відносини виникають при утворенні, розподілі та використанні грошових фондів і накопичень в процесі виробництва і реалізації товарів, виконання робіт і надання різних послуг.
  8. 2.4.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
    фінансового стану підприємства. Разом балансу носить назву валюти балансу і дає орієнтовну суму коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Для загальної оцінки фінансового стану підприємства складають ущільнений баланс, у якому об'єднують у групи однорідні статті. При цьому скорочується число статей балансу, що підвищує його наочність і дозволяє порівнювати з
  9. Фінансові компанії
    фінансові компанії, які на відміну від фірм, що надають споживчі кредити для придбання товарів тривалого користування в розстрочку, що не прямо видають кредит покупцям, а купують їх зобов'язання у підприємств, роздрібних торговців і дилерів зі знижкою. В останні роки фінансові компанії стали впроваджуватися в сферу прокату, оренди машин і устаткування у формі фінансової
  10. 120. Поняття сталого розвитку
    фінансові, соціальні, демографічні. Таким чином, сталий розвиток передбачає задоволення потреб суспільства без шкоди для майбутніх поколінь і потребує дозволу цілого ряду взаємообумовлених проблем. Сталий розвиток може бути забезпечене тільки політичними та економічними засобами. Зміна напрямку світової економіки до сталого розвитку вимагає
  11. Рівновага на ринку факторів виробництва
    стійких доходів. Досягнення сталого поєднання факторів виробництва відбувається під впливом конкуренції між ними, яке приводить їх в рівноважний стан. Рівновага на ринку факторів виробництва досягається, якщо на одну грошову одиницю будь-якого фактора виробництва виходить рівний граничний продукт (граничний
  12. Питання 69. Показники ліквідності і оборотності підприємств і організацій
    фінансової стійкості та платоспроможності підприємства (організації). До даних показників відносяться: 1) тривалість обороту запасів за період (у днях): {foto222} Збільшення тривалості обороту характеризується для підприємства як негативна тенденція, 2) середній термін погашення короткострокової дебіторської заборгованості (у днях) : {foto223} Збільшення тривалості характеризується для
  13. 62. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ФХД
    фінансово господарської діяльності підприємств - визначення напрямів її поліпшення з тим, щоб вони враховувалися в процесі перспективного та поточного планування. Природно, що пріоритетними вважаються напрямки, які приносять прибуток підприємствам. Як правило, всю фінансово господарську діяльність підприємств розглядають як три самостійних блоку: виробнича
  14. 1. Державний бюджет і позабюджетні фонди
    фінансових ресурсах - грошових коштах, що знаходяться в розпорядженні держави, його установ, організацій і підприємств. Фінансові ресурси є об'єктом фінансових відносин як складової частини системи економічних відносин. У строго економічному сенсі фінанси висловлюють безоплатні відносини, що базуються на обов'язковості платежів, на відміну від грошово-кредитних відносин.
  15. Фіктивний капітал
    фінансове становище стійке. Отже, засновницький прибуток - це дохід, який виникає з самого акту появи фінансового капіталу. У зв'язку з тим, що в нашій країні процес акціонування починався не з «лежачих», а ефективно працюючих державних підприємств, держава як їх власник мало отримати у свою казну колосальні грошові кошти як від продажів цінних паперів, так
  16. Держава і фінансовий ринок
    фінансового ринку багатопланові. Держава може виступати кредитором і позичальником, встановлювати загальні правила функціонування ринку та здійснювати повсякденний контроль за ним, проводити через ринок офіційну грошово-кредитну політику і навіть більш широкі економічні заходи. Держава може також заохочувати і захищати розвиток фінансового ринку (так, фондові біржі в ряді країн
  17. Що таке мезоекономічних інтеграція?
    Фінансово-промислових груп (ФПГ). ФПГ - це сукупність юридичних осіб, які діють як основне і дочірні товариства або об'єднують своє майно на базі системи участі. Договір про створення ФПГ покликаний: - забезпечувати технологічну або економічну інтеграцію; - здійснювати інвестиційні й інші проекти; - підвищувати конкурентоспроможність і розширювати ринки збуту товарів і
  18. 19.1. Фінансова система: сутність та функції
    фінансової системи. Історично фінанси виникли і розвивалися паралельно з розвитком держави і спочатку сприймалися як державна скарбниця. У сучасній науці виділяють три поняття: фінанси, фінансова система, фінансова політика. Фінанси - це сформована в суспільстві система економічних відносин з формування, розподілу та використання фондів грошових коштів.
  19. Який рівень економічних показників малих підприємств?
    фінансового стану малих підприємств. Про успішність або серйозні упущення в господарській діяльності малих підприємств свідчить підсумкове сальдо - (від італ. saldo - розрахунок, залишок) - різниця між грошовими надходженнями і витратами за певний період. Позитивне, активне сальдо означає перевищення надходжень грошей над їх витратами, а негативне, пасивне сальдо -
© 2014-2022  epi.cc.ua