Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

54. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Важливим показником, що характеризує фінансову стійкість підприємства, є забезпеченість матеріальних оборотних засобів власними джерелами фінансування - вона встановлюється порівнянням суми власного оборотного капіталу з загальною сумою матеріальних оборотних фондів. Виділяють такі типи стійкості:
1. Абсолютна стійкість фінансового стану, коли запаси і витрати (З) менше суми власного оборотного капіталу (скоба) і кредитів банку під товарно матеріальні цінності (КРтмц), тобто 3 <скобами + КРтмц, а коефіцієнт забезпеченості запасів і витрат джерелами коштів (К) більше одиниці:
Коз=(скобами? КРтмц) / 3> 1. (15)
2. Нормальна стійкість, при якій гарантується платоспроможність підприємства за умови 3=скобами + Кртмц:
Коз=скобами? КРтмц / 3=1.
(16)
3. Нестійкий (передкризовий) фінансовий стан, при якому порушується платіжний баланс, але зберігається можливість відновлення рівноваги платіжних засобів і платіжних зобов'язань за рахунок залучення тимчасово вільних джерел засобів (І) в оборот підприємства, кредитів банку на тимчасове поповнення оборотних коштів, перевищення нормальної кредиторської заборгованості над дебіторської та ін:
3> скобами + КРтмц + євр,
Коз=(скобами? КРтмц + євр) / 3=1. (17)
При цьому фінансова нестійкість вважається допустимою, якщо: а) виробничі запаси плюс готова продукція рівні або перевищують суму короткострокових кредитів і позикових коштів, що беруть участь у формуванні запасів; б) незавершене виробництво плюс витрати майбутніх періодів рівні або менше суми власного оборотного капіталу.

4. Кризовий фінансовий стан (підприємство знаходиться на межі банкрутства), при якому
3> скобами + КРтмц + євр:
Коз=(скобами? КРтмц + євр) / 3 <1. (18)
Рівновага платіжного балансу в даній ситуації забезпечується за рахунок прострочених платежів по оплаті праці, позичках банку, постачальникам і т. д.
Стійкість фінансового стану може бути відновлена шляхом: а) прискорення оборотності капіталу в поточних активах, б) обгрунтованого зменшення запасів; в) поповнення власного оборотного капіталу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 54. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА "
 1. 2.4.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
  оцінки фінансового стану підприємства. Разом балансу носить назву валюти балансу і дає орієнтовну суму коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Для загальної оцінки фінансового стану підприємства складають ущільнений баланс, у якому об'єднують у групи однорідні статті. При цьому скорочується число статей балансу, що підвищує його наочність і дозволяє порівнювати з
 2. Питання 68. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємств і організацій
  фінансових ресурсів, що забезпечують безперебійний розширений процес виробництва та реалізації продукції на основі зростання прибутку. Платоспроможність характеризує можливості організації своєчасно розплачуватися за своїми зобов'язаннями з власних коштів. До показників, що характеризує фінансову стійкість і платоспроможність підприємств (організацій) відносяться: 1) коефіцієнт
 3. 90. ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ
  фінансовою стійкістю підприємства, яка дозволяє їй вільно маневрувати грошовими коштами для забезпечення всіх платежів і розширення виробництва. Водночас фінансова стійкість повинна бути оптимальною, так як надлишкова омертвляет кошти і перешкоджає розвитку. Фінансова стійкість може бути внутрішньою і зовнішньою. Внутрішня обумовлена таким станом і динамікою
 4. Витратний підхід
  оцінки накопичених активів. Він включає оцінку фінансових, матеріальних (земля, будівлі, споруди, машини та обладнання) та нематеріальних (кваліфікація, торгова марка тощо) активів на основі балансового звіту з урахуванням різного роду поправок (знос, старіння і інш.). Перевага даного підходу полягає в тому, що він грунтується на існуючих активах, менш умозрітелен, ніж
 5. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ)
  оцінка фінансової стійкості та стану платоспроможності; оцінка виконання господарюючими суб'єктами фінансово-кредитних зобов'язань. У статистиці фінансів підприємств (організацій) застосовується система показників, що відображають фінансовий стан господарюючих суб'єктів, надходження, розподіл і характер використання грошових коштів, розміри і структуру заборгованості, в тому числі
 6. Питання 65. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій)
  оцінки фінансової стійкості та стану платоспроможності; 6) задача оцінки виконання господарюючими суб'єктами фінансово-кредитних зобов'язань. За допомогою системи показників, використовуваної в статистиці фінансів, характеризується фінансовий стан господарюючих суб'єктів, надходження, розподіл і характер використання грошових коштів, розміри і структуру заборгованості, в тому
 7. 57. ЦІЛІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  оцінка активів; реструктуризація заборгованості по платежах до бюджету; розробка програми заходів з ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати; розробка заходів щодо зниження негрошових форм розрахунків; аналіз становища підприємства на ринку і вироблення стратегії розвитку підприємства; інвентаризація майна та реструктуризація майнового комплексу підприємства. Слід зазначити, що при
 8. Терміни і поняття
  оцінкою фірми (підприємства) Ринковий підхід в оцінці фірми (підприємства) Витратний підхід в оцінці фірми
 9. 4. Оцінка капіталу
  оцінка бізнесу ». При визначенні вартості нерідко використовується поняття так званої обгрунтованої ринкової вартості, тобто ціни, за якою власність переходить з рук продавця, що бажає її продати, в руки споживача, що бажає її купити. Існує три основні підходи до оцінки підприємства: дохідний, ринковий і витратний. Прибутковий підхід грунтується на оцінці майбутніх доходів від
 10. 2.4.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
  оцінку цим змінам. Велике значення для оцінки фінансового стану має і вертикальний (структурний) аналіз активу і пасиву балансу, яке дає уявлення фінансового звіту у вигляді відносних показників. Мета вертикального аналізу полягає в розрахунку питомої ваги окремих статей у підсумку балансу й оцінці його змін. За допомогою вертикального аналізу можна
 11. 50. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ пасивів балансу
  оцінку цим змінам за звітний період. Зростання частки фонду нагромадження і нерозподіленого прибутку буде свідчити про розширеному відтворенні. Залучення позикових коштів в оборот підприємства є нормальним процесом. Це сприяє тимчасовому поліпшенню фінансового стану за умови, що кошти не заморожуються на тривалий час в обороті і своєчасно
 12. 40 БІЗНЕС-ПЛАН: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
  оцінка ризику і страхування від нього. Бізнес-план, з одного боку, серйозний аналітичний документ, з іншого - засіб реклами, тому він пишеться в діловому стилі, мова листа повинен бути зрозумілий фінансистам, банкірам, партнерам по бізнесу; інформація повинна бути чітко сформульованої, ємною і в той же час короткою. Бізнес-план необхідний для: 1) розробки загальної концепції, генеральної
 13. Математичне сподівання
  оцінки надійності статистичних даних математичне сподівання - непостійна величина, вона змінюється від однієї угоди до іншої . Однак цей показник може дозволити вам порівняти стійкість результатів вашого методу з іншими. У торгівлі я віддаю перевагу методи, які показують вище 0,6. Пам'ятайте: чим вище число, тим більш стійкими будуть результати. Чим менше число (нижче нуля), тим
 14. Оцінка лісів
  оцінка лісових ділянок та оцінка майнових прав, що виникають при використанні лісів) здійснюється відповідно до Федерального закону від 29 липні 1998 N 135-ФЗ "Про оціночної діяльності в РФ". Для цілей ЛК може визначатися кадастрова вартість лісових ділянок у порядку, встановленому Урядом
 15. 36. Застосування дохідного підходу при фінансуванні нерухомості
  оцінці об'єктів, що приносять дохід: складських та офісних приміщень, торгових площ, виробничих будівель і готелів. Застосування дохідного підходу має велике значення при аналізі інвестиційних та фінансових рішень в сфері нерухомого майна. Однак існують проблеми, пов'язані з його застосуванням: 1) необхідність прогнозування довготривалого потоку доходу (процес отримання
© 2014-2022  epi.cc.ua