Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

50. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ПАСИВІВ БАЛАНСУ

Відомості, які наводяться в пасиві балансу, дозволяють визначити, які зміни відбулися в структурі власного і позикового капіталу, скільки залучено у оборот підприємства довгострокових і короткострокових позикових коштів, тобто пасив показує, звідки взялися кошти, кому зобов'язане за них підприємство.
Оцінка змін, які відбулися в структурі капіталу, може бути різною з позиції інвесторів і з позиції підприємства. Для банків та інших інвесторів більш надійною вважається ситуація, коли частка власного капіталу у клієнта більш висока - це виключає фінансовий ризик. Підприємства ж, як правило, зацікавлені в залученні позикових коштів: отримавши позикові кошти під менший відсоток, ніж економічна рентабельність підприємства, можна розширити виробництво, підвищити прибутковість власного капіталу. У різних галузях склалися свого роду нормативи співвідношень позикових і власних коштів.
Проводячи внутрішній аналіз фінансового стану, необхідно вивчити динаміку і структуру власного і позикового капіталу, з'ясувати причини зміни окремих його доданків і дати оцінку цим змінам за звітний період.
Зростання частки фонду нагромадження і нерозподіленого прибутку буде свідчити про розширеному відтворенні.
Залучення позикових коштів в оборот підприємства є нормальним процесом. Це сприяє тимчасовому поліпшенню фінансового стану за умови, що кошти не заморожуються на тривалий час в обороті і своєчасно повертаються. В іншому випадку може виникнути прострочена кредиторська заборгованість, що приводить до виплати штрафів, санкцій і погіршення фінансового становища. Отже, розумні розміри залучення позикового капіталу здатні поліпшити, а надмірні - погіршити фінансовий стан підприємства.
Тому в процесі аналізу необхідно вивчити склад і давність виникнення кредиторської заборгованості, а також причини утворення простроченої заборгованості постачальникам ресурсів, персоналу підприємства з оплати праці, бюджету, позабюджетним фондам.
Середня тривалість використання кредиторської заборгованості в обороті підприємства обчислюється за формулою:
Середні залишки кредиторської заборгованості х Дні періоду / Сума кредитових оборотів за рахунками розрахунків з кредиторами.
При аналізі довгострокового позикового капіталу, якщо він є на підприємстві, інтерес представляють терміни запитання довгострокових кредитів, тому що від цього залежить стабільність фінансового стану підприємства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 50. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ пасивів балансу "
 1. Бухгалтерський баланс
  Бухгалтерський баланс - таблиця, що складається з двох частин: активу і пасиву (таблиця № 2.6.1). В активній частині балансу відображають господарські засоби: у розділі 1 нефінансові активи, що включають статті - основні засоби за первісною вартістю, амортизація основних засобів, матеріальні запаси і т.д.; в розділі 2 фінансові активи за статтями - грошові кошти установи, розрахунки з
 2. Глава 38. Платіжний баланс
  Взаємозв'язок міжнародного руху товарів, послуг, знань, капіталів і робочої сили з макроекономічними параметрами розвитку окремих країн знаходить своє відображення в їх платіжних балансах. Платіжний баланс являє собою статистичний звіт про всі міжнародних угодах резидентів тієї чи іншої країни з нерезидентами за певний період часу. Він відображає співвідношення між обсягом
 3. 2.4.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
  Горизонтальний аналіз полягає в побудові однієї чи декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження). Цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується в умовах інфляції, але ці дані можна використовувати при міжгосподарських порівняннях. Мета горизонтального аналізу полягає в тому,
 4. 6.1. Центральний банк
  Центральний банк - головний банк країни, відповідальний за проведення грошово-кредитної політики. Особливості центрального банку: 1. Не ставить метою своєї діяльності отримання прибутку. 2. Не робить банківських послуг ні фізичним особам, ні небанківським установам. Основні функції центрального банку: 1. Емісія готівки. 2. Зберігання золотовалютних резервів. 3. Банкір
 5. 2.4.3. Порівняльний аналітичний баланс
  Порівняльний аналітичний баланс характеризує як структуру звітної бухгалтерської форми, так і динаміку окремих її показників. Він систематизує її попередні розрахунки. Всі показники порівняльного аналітичного балансу можна розбити на три групи: - статті балансу в абсолютному вираженні на початок і кінець року; - показники структури балансу на початок і кінець року; -
 6. Коефіцієнт ліквідності
  Для вимірювання ступеня ліквідності банків використовується коефіцієнт ліквідності, який виражає собою відношення різних статей активу балансу банку до відповідних статей його пасиву, або навпаки. Наприклад, коефіцієнт короткострокової ліквідності являє собою відношення ліквідних коштів по активу (касова готівка, поточні рахунки в центральному та інших банках, векселі терміном на три
 7. Стаття 66. Нормативи ліквідності кредитної організації визначаються як
  : співвідношення між її активами та пасивами з урахуванням термінів, сум і типів активів і пасивів та інших факторів; співвідношення її ліквідних активів (готівкові грошові кошти, вимоги до запитання, короткострокові цінні папери, інші легко реалізовані активи) і сумарних
 8. 6.3. Статистичні матеріали
  Частка різних кредитно-фінансових інститутів США в загальній сумі їхніх активів Актив Частка,% Комерційні банки, в тому числі довірчі відділи 40 12 Ощадні банки 5 ощадно-позичкові асоціації 16 Кредитні спілки 2 Інвестиційні компанії 2 Страхові компанії 13 Приватні пенсійні фонди 7 Державні пенсійні фонди 6 Фінансові компанії 51 Взаємні фонди грошового
 9. Ключові терміни
  Структура торгівлі Імпорт Експорт Країни, що розвиваються Нові індустріальні країни Баланс по поточних операціях Активне (позитивне) сальдо і дефіцит поточного платіжного балансу Фінансування Корекція платіжного балансу Чисті закордонні активи Баланс руху капіталів Операції з офіційними резервами Інтервенція Платіжний баланс Криза платіжного
 10. 2.4 .1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
  Бухгалтерський баланс служить індикатором для оцінки фінансового стану підприємства. Разом балансу носить назву валюти балансу і дає орієнтовну суму коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Для загальної оцінки фінансового стану підприємства складають ущільнений баланс, у якому об'єднують у групи однорідні статті. При цьому скорочується число статей балансу, що
 11. Балансова таблиця
  Звіт про результати діяльності, або звіт про прибутки і збитки, наведений в табл. 7-2, говорітнам про стан справ у фірмі протягом данногогода (за період), але ми хочемо також мати карти-ну стану справ у будь-який фіксований моментчасу (на дату). Цю картину дає балансова таб- особи. Про Балансова таблиця, або баланс, покази-кість активи, пасиви і чисту стоімостьконкретной фірми в
 12. Питання 36. Статистика національного багатства. Баланс активів і пасивів
  На сучасному етапі розвитку статистики в РФ методологія обчислення національного багатства в значній мірі відповідає методології балансу національного господарства (БНХ), а не концепції системи національних рахунків (СНР). Національне багатство (НБ) у рамках балансу національного господарства - це сукупність накопичених матеріальних благ, якими володіє суспільство в даний момент
 13. Система подвійного запису
  Основоположним для складання платіжного балансу є метод подвійного запису міжнародних угод. Цей метод базується на тому, що кожній реєстрованої операції відповідає платіж в тій чи іншій формі, а баланс платежів і надходжень повинен сходитися. Система подвійного бухгалтерського запису, що використовується при складанні платіжного балансу, означає, що кожна операція представлена двома
 14. 85. Платіжний баланс
  Платіжний баланс-це вартісне вираження всього комплексу міжнародних господарських зв'язків країни у формі співвідношення показників вивезення і ввезення товарів, послуг, капіталів. Балансовий рахунок міжнародних операцій є кількісне і якісне вартісне вираження масштабів, структури і характеру зовнішньоекономічних операцій країни, її участі у світовому господарстві. На практиці
 15. 86. Рівновага платіжного балансу, структура платіжного балансу
  Показники платіжного балансу за певний період пов'язані з агрегатними показниками економічного розвитку (валовим внутрішнім продуктом , національним доходом і т. д.) і є об'єктом державного регулювання. Стан платіжного балансу за певний період тісно пов'язане зі станом національної валюти в довготривалому аспекті, ступенем її стабільності або характером змін
 16. Дефіцит поточного платіжного балансаі його фінансування
  Нагадаємо, що дефіцит платіжного балансу за те-кущім операціями дорівнює величині перевищення со-сукупними надходжень від експорту (включаючи транс-Ферт типу іноземної допомоги) над витратами 10 Для глибшого знайомства з торговою політикою їли G. Huftmier, D.Berliner, and K. Elliott, Trade Protection in the United States: 31 CaseStudies, Institute for International Economics, 1986, а також I.
© 2014-2022  epi.cc.ua