Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р . Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Балансова таблиця


Звіт про результати діяльності, або звіт про прибутки і збитки, наведений в табл. 7-2, говорітнам про стан справ у фірмі протягом данногогода (за період), але ми хочемо також мати карти-ну стану справ у будь-який фіксований моментчасу (на дату). Цю картину дає балансова таб-особи.
Про Балансова таблиця, або баланс, покази-кість активи, пасиви і чисту стоімостьконкретной фірми в конкретний моментчасу. Активи - це те, чим фірма владе-ет, а пасиви - це зобов'язання і долгіфірми. Чиста вартість { власний ка-живив підприємства) являє собою раз-ніцу між активами і пасивами.
Таблиця 7-3 показує баланс «Снарка» 10 - під-приємства більш складного, ніж фірма «Рент-е-клерк» - на 31 грудня 1987 Активи «Снарка» показу-
10 Снарк - це чудовисько з фантастичних віршів Льюїса Керролла, см, наприклад, Полювання на Снарка »(СБ« Напасть »); назва корпорації зву-чит приблизно як« Об'єднання Горинич ». {Прим. пер.)
ни в лівій частині балансової таблиці. У «Снарка» є деяка кількість готівки вбанке. Клієнти заборгували фірмі «Снарк» гроші, показані як «рахунки до отримання». Фірма імееттоварний запас в 10 тис Снарке на складі, з з-Держко виробництва кожного в 10 дол
Фірматакже володіє будівлею фабрики, які мають сегодняоценочную вартість в 200 тис дол Два роки на-зад цю будівлю варто було 240 тис дол, але його вар-тість зменшилася за 2 роки в результаті зносу-по 20 тис дол в кожному році. Фабрика корпора-ції «Снарк» і обладнання офісу показані однойстрокой і оцінюються в 180 тис. дол Це обору-дование спочатку коштувало 300 тис дол, але егостоімость зменшилася за роки роботи на 120 тисдолл. в результаті зносу. Сумарна вартість ак-тивів «Снарка» становить 590 тис дол
Пасиви «Снарка» показані в правій частині балансової таблиці. Фірма «Снарк» не сплатила рахун-та, по яких заборгувала, і, крім того, должнавиплатіть якусь зарплату за вже виконану ро-боту. Вдобавок вона взяла позику під заставу для фінан-нансування будівництва своєї фабрики і распола-Гаета банківською позикою для своїх краткосрочнихпотребностей в готівки. Суммарнаястоімость боргів фірми становить 350 тис дол
Сумарна вартість активів «Снарка» переви-щує вартість її боргів на 240 тис дол, і, слідів-вательно, чиста вартість фірми (перевищення ак-тивів над пасивами) складає 240 тис дол Сум-ма активів у балансі завжди дорівнює сумі пассівовплюс чиста вартість (власний капітал фір-ми), так як чиста вартість по определеніюпредставляет собою різницю між активами і пас-сівамі.

У балансі знаходять відображення деякі складно-сти, що обговорювалися під час аналізу звіту про результа-
тах. Той факт, що частина проданих товарів до сихпор не сплачена, відображений в прибутковій частині балан-са. Придбання фірмою елементів фізіческогокапітала поряд з його зносом також знаходить відпрацьовано-ються в балансі. Це також відноситься до будь-ни в товарних запасах фірми. Суммизаймов фірми з'являються в частині балансу, озаглав-ленній «Пасиви».
Якщо прибутку зберігаються у вигляді Нерозподі-лених доходів, то це показується в балансі. На-приклад, якщо нерозподілений прибуток є зважаючи готівки, то зростає стаття активів «Готівка». Якщо нераспределеннаяпрібиль використовується для розрахунків за банковскуюссуду, то відповідна стаття пасивів зменшується. Можливо, нерозподілений прибуток ис-користується для покупки додаткових машин; ветом випадку стаття активів «Обладнання» повели-чітся. Що б не робилося з нерозподіленого при-бувальщиною, це чи збільшить активи фірми, або змен-шитий її пасиви і, таким чином, збільшить чістуюстоімость фірми - різницю між її активами іпассівамі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Балансова таблиця "
 1. Тема 36. Кругообігу ДОХОДІВ І ПРОДУКТІВ
  балансових таблиць, в яких враховуються надходження коштів до сектори економіки і витрати кожного сектора. У цьому випадку кожен потік буде врахований двічі: на стороні приходу коштів і на стороні їх витрати; 2) матриці, що показує одночасно рух усіх потоків і доходів за принципом «витрати -
 2. 2.1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ
  балансові таблиці, де показу-ни динаміка національного багатства і міжгалузевого балансу, що представляє рух вартості благ в галузевому (продукто-вом) розрізі. У версії СНР ООН, прийнятої в 1993 р., рекомендується враховувати-вать економічну діяльність «тіньового сектора» економіки. Повноправні в господарському відношенні суб'єкти, економі-чна діяльність яких відображається в СНС,
 3. Завдання
  балансові таблиці для Банків 3 і 4, атакож для населення на кроці JV, припускаючи , що від-носіння суми готівки до депозитів равно25%, а резервна норма дорівнює 15%. 2. Заповніть балансові таблиці для всіх участніковпосле кроку JI, припускаючи співвідношення готівки де-шей і депозитів рівним 20%, а резервну норму рав-ної 10%. (Примітка: вам необхідно також рас-дивитися, що
 4. 2.5. Факторний аналіз статей кошторису витрат
  балансову ув'язку: -117120 - 99 470 + 3 367 770=3151180 тис. руб. Якщо прийняти загальну зміну місячного стипендіального фонду за 100%, то за рахунок чисельності він змінився на -3,7% (-117 120/3151180? 100); за рахунок зміни коефіцієнта на -3, 2% (-99 470/3151180? 100); за рахунок зміни МЗП на 106,9% (3 367 770/3 151 180? 100). Таким чином, найбільший вплив робить
 5. 4.3. Аналіз правильності визначення розміру фінансування бюджетних установ
  балансової вартості і ступеня дотримання норм витрати, встановлених у відсотках до балансової вартості і диференційованих за типами установ. Так, для вузів їх розмір становить 0,4%, для органів управління - 0,5%, для лікарень - 4%. Балансова вартість ВАЗ-21099, використовуваного в ДПІ, становить 6750000 тис. руб. Аналіз правильності визначення розміру фінансування по елементу
 6. 5.4 . Аналіз витрат за статтями кошторису
  балансової вартості і ступеня дотримання норм витрати, встановлених у відсотках до балансової вартості і диференційованих за типами установ. Витрати на утримання спеціального та легкового службового автотранспорту залежать від форми обслуговування установи. Так , при обслуговуванні через автогосподарство розмір витрат приймається в сумі договору. У цьому випадку завдання аналізу витрат полягає в
 7. 6.2. Аналіз складу, структури і стану основних засобів
  балансова вартість основних засобів, тис. руб.; Кіз - коефіцієнт зносу,%. Даний коефіцієнт вказує на те, яка частина (відсоток) вартості основних засобів ще придатна до експлуатації. Коефіцієнти зносу та придатності розраховуються як на початок, так і на кінець звітного періоду (року). Причому чим нижче коефіцієнт зносу (вищий коефіцієнт придатності), тим краще технічний стан,
 8. 7.1. Інформаційна та методична база аналізу матеріальних цінностей
  балансового прийому. Розгляд даних, представлених в будь-якому балансі, в їх взаємної ув'язці дозволяє зробити важливі аналітичні розрахунки та висновки. Так, рух матеріальних цінностей можна охарактеризувати наступним балансом: ОМН + ПМ=РМс + Рмп + ОМК, (7.1) де ОМН, ОМК - залишки матеріальних цінностей відповідно на початок і кінець аналізованого періоду; ПМ - надходження
 9. 11.2. Аналіз дебіторської заборгованості
  балансової вартості величини) основних засобів, МБП, матеріалів. Одночасно аналізують тривалість документообігу, пов'язаного з розрахунками, вживають заходів щодо його скорочення. Отримані дані необхідно вивчити більш глибоко і з'ясувати, які причини такого великого зростання заборгованості перед установою: або це зростання закупівель і надання площ орендарів, або зростання прострочених
 10. Система національних рахунків (СНР)
  балансів, в яких виражені рівноважні стану сукупності операцій обміну між учасниками економічних відносин. Національне рахівництво виконує для економіки в цілому ті ж функції, що бухгалтерський облік для окремого підприємства. Різні показники, які входять в систему національних рахунків, дозволяють вимірювати обсяг виробництва в конкретний момент часу і розкривати
© 2014-2022  epi.cc.ua