Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Звіт про результати господарськоїдіяльності


Давайте почнемо з розгляду того, як вимірює-ся обліковий прибуток фірми з простим характеромдеятельності. Корпорація «Рент-е-клерк» - етофірма, яка займається тим, що наймає лю-дей, яких потім надає для найму другімфірмам, де ці люди працюють в якості контор-ських службовців. «Рент-е-клерк» бере зі своїх клі-єнтів 10 дол на годину за одного конторського служачи-ного, а тим, кого вона наймає, платить 7 дол в Часве протягом 1987 фірма здала в найм 100 тис чоло- повіку-годин праці. Для здійснення своєї діяль-ності фірма повинна була орендувати помещеніепод офіс, помістити рекламу в газетах, платити зар-плату своїм працівникам офісу та оплатити почто-ші і телефонні послуги. На додаток до етомунужно відзначити знос, або зменшення вартості, друкарських машинок, що належать фірмі Всі етінакладние витрати плюс нарахування на знос пі-шущіх машинок склали 200 тис дол У табл.7-2 міститься звіт про результати діяльно-сти, або рахунок прибутків і збитків, фірми «Рент-е-клерк» в 1987 р.
Про Звіт про результати, або рахунок прібилейі збитків, показує доходи, витрати і при-бувальщина (або чистий дохід) конкретної фірмиза конкретний період часу.
Згідно з цим звітом «Рент-е-клерк» в 1987 р. име-ла чистий дохід, або прибуток, після сплати налоговв розмірі 80 тис дол Навіть при тому, що «Рент-е- клерк »являє собою просте підприємство, бухгалтерам, що складають звіт про результати діяль-ності фірми, доводиться стикатися з мно-дружність складнощів.
'Це завдання зовнішніх аудиторів, бухгалтерів-контролерів, проверяющіхработу власних бухгалтерів і рахівників великої кількості фірм.
$ І-Економіка
ТАБЛИЦЯ 1-2. Звіт про результати деятельностікорпораціі «Рент-е-клерк» за 1987 р. (за 31 декабря1987 р. включно, в дол)
Надходження 1 000 000
(від зданих внаем100 000 людино-часовпо 10 доларів за годину)
Мінус витрати (або витрати)
Зарплата, виплачена особам, зданим в оренду (100 000 годин
по 7 дол на годину) 700000 Реклама в газетах 50 000 Оренда приміщення офісу 45000 Зарплата працівникам офісу 80000 Інші конторські витрати 17000 Знос друкарських машинок 3000 Відсоток по банківській позичці 5000 900000 Чистий дохід (або прибуток) до сплати податків 100 000 Мінус прибутковий податок на корпорацію 20000 Чистий дохід (або прибуток) після сплати податків 80000 неоплачені рахунки. Дуже часто фірмі неоплачувані в межах року вартість всіх реалізованих ними у цьому році товарів або послуг, і фір-ма в свою чергу також не розраховується впределах року за всі придбані нею товари іліуслугі. «Рент-е-клерк» здала протягом року в наем100 тис ч праці, однак її клієнти ще опла-тили послуги, отримані протягом грудня. Точнотак ж, ймовірно, «Рент-е-клерк» не сплатила доокончанія року свої телефонні рахунки за грудень.
Однак бухгалтери (і економісти) понімаютпод доходами вартість товарів або послуг, проданий-них або наданих протягом року, незалежно від того, коли отримано оплату Витрати представля-ють собою вартість використаних протягом годатоваров або послуг також незалежно від того, коли вони оплачуються. Щоб скласти звіт орезультатах, бухгалтери повинні, таким чином, знати, які платежі фірма очікує отримати в майбут-ньому від продажів, здійснених протягом данно-го періоду. Аналогічно рахунки, які должнибить оплачені в майбутньому за товари та послуги, ис-користуватися протягом даного періоду, должнибить включені у витрати.
Потоківготівки. Різниця між доходаміі витратами, з одного боку, і між отриманий-ними і зробленими платежами - з іншого, прива-
дит до важливого поняттю - потоку грошової на-особистості.
- Про Потік готівки фірми-це чиста сума грошей, фактично отриманий-ная фірмою в даному періоді.
Потік готівки може бути малимдаже при високих прибутках, наприклад якщо клиен-ти ще не заплатили по своїх рахунках. Звичайно, фірма, яка отримує прибутку, але не має пото-ка готівки, може в кінцевому счетестолкнуться з труднощами у своїй діяльності, оскільки не зможе продовжувати розрахунки за необ-ходимое їй товари та послуги, не маючи некоторогоколічества готівки в обороті.

Одна з великих проблем становлення новогопредпріятія полягає в тому, що потік готівково-сти спочатку, поки фірма досягає успіху в пошуках клі-ентов, тримається на низькому рівні. Тому фір-мам, щоб почати справу, необхідні фінансовиесредства, що дозволяють їм деякий час продов-жати оплачувати витрати, навіть маючи мало налич-них грошей в обороті. У кінцевому рахунку, якщо підпри-ємство працює успішно, клієнти будуть знайдені, продажі будуть здійснені, рахунки оплачені, і по-ток готівки буде достатньо біль-шим, щоб відшкодувати витрати.
КАПІТАЛ І ЙОГО ЗНОС. «Рент-е-клерк» оренду-ет приміщення під свій офіс, телефони та столи, ноімеет у власності 10 друкарських машинок, ис-пользуемих штатними співробітниками офісу. Етоедінственние елементи фізичного капіталу, ко-торимі вона володіє.
- Про Фізичний капітал - це імуществодлітельного користування (типу машин, облад-нання і будівель), що використовується фірмою в еедеятельності.
Друкарські машинки були придбані фірмою. «Рент-е-клерк» на початку року по 1000 дол за кож-дую. Ці машинки будуть придатні для використання й в 1988 р. і в наступні роки, слідчий-но, було б нерозумно трактувати повні витратина їх придбання (10 тис. дол) в качествеексплуатаціонних витрат фірми в 1987 р.
Витрати використання (швидше, ніж іздержкіпріобретенія) елемента фізичного капіталу по-винні розглядатися в якості частини іздержекфірми, пов'язаних з виробництвом продукції в те-чення року. Таким чином, «Рент-е-клерк» должнавичісліть, наскільки зменшилася протягом годариночная вартість друкарських машинок (тобто ціна, по якій вони можуть бути продані), і вважати етувелічіну як витрат. «Рент-е-клерк» обготівковув-
Глава 7: Організація підприємницької діяльності і поведінку виробників J29
Ружила, що в результаті фізичного та моральногоізноса друкарських машинок ринкова стоімостькаждой з них знизилася з 1000 дол на початку годадо 700 дол в кінці року. Таким чином, іздержкііспользованія друкарських машинок протягом годасоставілі 3000 дол (10х 300 дол). Ця суммапоказана в табл. 7-2 як витрат в рядку «Знос друкарських машинок».
Про Знос - це зменшення вартості в ре-док використання фізичного капіталу і протягом даного періоду.
Оскільки може виявитися скрутним забезпе-чити надійність в оцінці ринкових вартостей, зокрема високоспеціалізованих елементовоборудованія, бухгалтери зазвичай використовують про-стие правила для оцінки зносу. Наприклад, есліпішущіе машинки зазвичай служать чотири роки, щорічний знос може бути оцінений в розмірі V4первоначальной покупної ціни.
Купівля або продаж фізичного капіталу по-народжує інше відмінність між прибутком і пото-ком готівки. Коли фірма набуваючи-ет будівлю, вона має великий витрата (відтік) налич-ності. Однак витрати фірми, пов'язані сексплуатаціей цієї будівлі протягом року, будутменьше величини відтоку готівки, тому чтозданіе служить протягом тривалого часу. Та-ким чином, фірма може отримувати прибутки і втот рік, коли вона фактично витрачає набагато біль-ше готівки (заплативши за будівля), чемполучает від реалізації.
ТОВАРНІ ЗАПАСИ. Оскільки «Рент-е-клерк» виробляє послуги, а не товари, вона не має товар-них запасів.
Про Товарні запаси - це наявні уфірми на складі товари, предназначенниедля майбутнього виробництва і майбутніх продажів.
В межах даного року корпорація «Крайслер» може, наприклад, призвести 1 млн. машин, а про-дати тільки 950 тис Це збільшує її товарниезапаси на 50 тис машин. Як це відіб'ється на ве-личині прибутку? Питання не в тому, що доходи кор-пораціі дорівнюють сумі, отриманої від продажу 950тис машин. Чи повинна вона розраховувати свої з-тримки виходячи з виробництва реалізованих 950тис машин або з виробництва 1 млн. машин?
З основного визначення прибутку, даного спочатку цього параграфа, слід відповідь, що іздержкідолжни ставитися до 950 тис проданих машін.Чтоби зрозуміти, чи була прибутковою деятельностькорпораціі «Крайслер», ми повинні дізнатися, переви-шают чи доходи від проданих машин витрати
виробництва саме цих машин.
Решта 50тис машин, додані до товарних запасах, є-ються як би капіталом, який фірма проізвеладля себе. Ці машини представляють собою ценноеімущество, яке «Крайслер» може продати вмайбутньому, не витрачаючи нічого на їх виробництво. І до-ходи від продажу цих 50 тис машин, як і факти-ческие витрати, пов'язані з їх виробництвом, відображаються на величині прибутку тільки після їхреалізації - не раніше.
«Крайслер» витрачала готівку втеченіе року для оплати виробництва 1 млн. ма-шин. Але частина цієї витрати готівки (равнуюзатратам на виробництво 50 тис машин, доданий-них до товарному запасу) слід розглядати какідущую на купівлю товарів, призначених длябудущей реалізації. Таким чином, приріст то-варних запасів являє собою вкладення, піді-бние покупці друкарських машинок або іншого фі-зического капіталу, а не витрати, пов'язані з ре-алізації в поточному періоді.
Аналогічно компанії зазвичай тримають резерв, ілітоварние запаси, сировини, необхідної для виробництва. Компанія може збільшувати або зменшувати ці запаси протягом року. Її витрати вклю-сподіваються вартість матеріальних запасів, використаний-них для виробництва реалізованих протягом дан-ного року товарів, а не вартість сировини і матеріа-лів, фактично придбаних протягом цього го-да. Останні впливають на величину потоку денеж-ної готівки, але не на прибуток. Результат оповіді-ється на величині прибутку після реалізації про-програвання з цієї сировини товарів, а не тоді, ко-ли відбувається покупка цієї сировини. Посколькуфірмам необхідно нарощувати фізичний капі-тал і товарні запаси, швидко зростаючі фірми ча-сто мають чистий витрата (відтік) грошової налич-ності, навіть якщо вони дуже прибуткові.
ПЛАТА ЗА ВІДСОТОК. «Рент-е-клерк», як і мно-Гії інші фірми, не отримала достатнього коли-пра готівки від своїх початкових ак-рів для фінансового покриття витрат, пов'язаних з початковим етапом діяльності, таких, як покупка друкарських машинок, плата спів-кам офісу за впровадження систем обліку документаціїї розміщення перших клієнтів, гонорар юристам ібухгалтерам за підготовку паперів, необхідних длястановленія фірми, і багато іншого. Фірма взялазаем в банку, щоб відшкодувати деяку частьетіх витрат. Плата за відсоток за позикою перед-ставлять собою частину витрат, пов'язаних з господар-ської діяльністю в поточному періоді, і, та-ким чином, з'являється у звіті про результати вкачестве витрат
11 *
ТАБЛИЦЯ 7-3. Баланс корпорації «Снарк» на 31 грудня 1987 (в дол)
Активи
Пасиви і чиста вартість

590 000 Готівка 40000 Рахунки до отримання 70000 Товарні запаси 100 000 Будівля фабрики Первісна вартість 240 000 мінус знос 40000 200000 Обладнання Первісна вартість 300 000 мінус знос 120 000 180 000 Загальна сума активів
Рахунки до оплати
Зарплата до виплати
Займ під заставу від страхової
компанііБанковская позика
Загальна сума пассівовЧістая вартість
Загальна сума пасивів і чістаястоімость
90 00050000
15000060000
350 000240000
590000

ПРИБУТОК (КІНЦЕВІ ДОХОДИ). Як ми заме-тили вище, «Рент-е-клерк» може надійти двоя-ким чином зі своїми прибутками після уплатиналогов в розмірі 80 тис дол Фірма може ви-платити акціонерам як дивіденди частьпрібилі або навіть весь прибуток, а може оставити в фірмі у вигляді нерозподіленого прибутку. Б-будів зростаючі фірми можуть бути високоприбутковим-ними, але відчувати гостру нестачу налічнихденег; вони змушені часто позичати гроші, чтобивиплатіть хоч якісь дивіденди, а чаші вообщене виплачують дивідендів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Звіт про результати господарськоїдіяльності "
 1. 5. Причинність як умова діяльності
  звіт, що, стверджуючи це, рухаємося в колі. Так як доказом правильності розуміння причинного зв'язку служить тільки те, що діяльність, що спрямовується цим знанням, призводить до очікуваних результатів. Але ми не можемо уникнути цього порочного кола докази якраз тому, що причинність є категорією діяльності. Тому праксиология не може не приділяти певної уваги
 2. 9. Про ідеальному типі
  звітом про історичну подію. Фізик вважає себе вправі абстрагуватися від особистості експериментатора, часу і місця експерименту. Він розповідає тільки про ті обставини, які, на його думку, ставляться до отримання досягнутого результату і при повторенні відтворять той же самий результат. Він трансформує історичну подію у факт емпіричних природних наук. Він
 3. 4. Виробництво
  звіт в тому, що їх учення мають силу тільки для людей, прихильних цим ціннісним принципам. У той час як праксиология, а слідом за нею і економічна наука використовують терміни щастя і усунення занепокоєння в строго формальному сенсі, лібералізм надає їм конкретне значення. Він припускає, що люди воліють життя смерті, здоров'я хвороби, харчування голоду, достаток злиднях. Він
 4. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
    звіт в тому, що його закон порівняльних витрат, який він розробив в основному стосовно до спеціальної проблемі міжнародної торгівлі, є особливим випадком більш загального закону утворення зв'язків. Якщо А більш ефективний, ніж В, і йому для виробництва однієї одиниці товару p потрібно 3 год проти 5 год, потрібних для В, а для виробництва товару q йому потрібно 2 год проти 4,
 5. 2. Абстракція бартеру в елементарній теорії цінності і ціни
    звіт в тому, що міжособистісний обмін і, отже, ринковий обмін здійснюються за допомогою загальновизнаного засобу обміну грошей, і тому ціни є відмінною рисою певного способу економічної організації суспільства, якого не існувало в первісної цивілізації і який, можливо, зникне в ході майбутніх історичних змін [Німецька історична школа висловила це
 6. 1. Характер грошового обліку
    звіті та у звіті про прибутки і збитки результати минулої діяльності представляються у вигляді різниці між грошовим еквівалентом власного капіталу (сукупні активи мінус сукупні зобов'язання) на початку і в кінці звітного періоду і у вигляді різниці між грошовим еквівалентом понесених витрат і валових операційним доходом. У ці звіти необхідно вносити оцінний грошовий еквівалент
 7. 2. Межі економічного розрахунку
    звіті про сукупний національному багатстві? У чому сенс остаточного результату цих обчислень? Що туди слід включати, а що не слід? Чи буде правильним включити сюди цінність клімату країни і вроджених здібностей та набутих навичок людей? Ділова людина може звернути свою власність в гроші, а країна не може. Грошові еквіваленти, що застосовуються в діяльності і в
 8. 5. Коріння ідеї стабілізації
    звіт у своїй неефективності, віддали перевагу інвестувати в облігації державного боргу, бо хотіли бути вільними від законів ринку. Далі, непогашаемий безстроковий державний борг передбачає стабільність купівельної спроможності. Хоча держава і його примус можуть бути вічними, відсотки, що виплачуються за державним боргом, можуть бути вічними, тільки якщо засновані
 9. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
    звіти це проігнорують, і тим самим розрахований дохід (чиста виручка) виявиться вище, ніж показав би більш повний метод рахівництва. Ці історичні факти необхідно згадати, оскільки вони впливають на спроби економістів створити поняття реального капіталу. Економісти і раніше протистояли, і зараз протистоять забобонною переконаності, що рідкість факторів виробництва
 10. 3. Капіталізм
    звіт в тому, що ринкова економіка є продуктом тривалого історичного процесу, що почався тоді, коли з маси приматів виділився рід людський. Поборники напрямки, помилково званого історизмом, послідовно намагаються знищити результати еволюційних змін. На їх думку, все те, коріння чого не можна відшукати у віддаленому минулому або розрізнити в традиціях декількох
© 2014-2022  epi.cc.ua