Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

12.1 Роль і сутність фінансових ресурсів і механізм їх управління


Для здійснення поточної господарської діяльності організації торгівлі необхідно наявність фінансових ресурсів. У найбільш загальному вигляді фінансові ресурси - це грошові кошти, що знаходяться в розпорядженні організації торгівлі та наявні в неї резерви. Освіта фінансових ресурсів являє собою результат функціонування фінансів організації торгівлі.
Фінанси організації торгівлі є частиною фінансової системи держави і як економічна категорія являють собою систему економічних відносин, які здійснюють реальний оборот грошових коштів. Вони включають процес утворення, розподілу і використання коштів. Фінанси виникають у процесі формування різних фондів, необхідних для здійснення господарської діяльності, виробництва і реалізації товарів і послуг, утворення власних фінансових ресурсів, залучення зовнішніх джерел фінансування, їх розподілу та використання. Основне призначення фінансів у тому, щоб забезпечити організацію торгівлі необхідними ресурсами для розвитку товарообігу та здійснення інших видів господарської діяльності, організувати нормальний кругообіг коштів.
Таким чином, фінансові ресурси торговельних організацій представляють собою грошові кошти, що формуються в результаті операційної, інвестиційної, фінансової діяльності та знаходяться в постійному русі з метою обслуговування кругообігу всіх засобів організації.
Роль фінансових ресурсів полягає в тому, що вони дозволяють реалізувати основні принципи ведення торгового бізнесу, що виражаються в наступних принципах організації фінансової діяльності:
1. економічна самостійність у прийнятті управлінських і господарських рішень;
2. самофінансування;
3. матеріальна зацікавленість у результатах діяльності;
4. матеріальна відповідальність за результати роботи;
5. мінімізація ризиків.
Фінансові ресурси є економічною основою організації торговельної діяльності на принципах самофінансування. Обсяги і темпи розвитку товарообігу залежать від забезпеченості фінансовими ресурсами. У свою чергу, зростання товарообігу при правильному використанні механізму управління фінансами забезпечує збільшення і зростання фінансових ресурсів для подальшого розширення господарської діяльності.
Сучасні умови змушують дещо ширше поглянути на роль фінансів та напрями їх використання. Управління діяльністю будь-якого суб'єкта торгівлі має враховувати зміни в кон'юнктурі ринку, господарської ситуації, динаміку цін і т.д. При цьому значно зростає вплив фактора ризику, який зумовлює зміну попиту, цін, позичкового відсотка. Тому важливим завданням фінансової служби є вміння оцінювати ступінь ризику в умовах невизначеності на основі прогнозування ймовірних кількісних і якісних змін в кон'юнктурі ринку.
Основне призначення фінансових ресурсів - виконання зобов'язань перед власниками, бюджетом та позабюджетними установами, банківською системою, страховими компаніями і т.д.; покриття поточних витрат; інвестування в капітальні вкладення і цінні папери; задоволення соціально- культурних потреб працівників; спонсорство та благодійні цілі; формування та підтримку ділової репутації організації. Таким чином, можна сказати, що фінансові ресурси торговельних організацій використовуються на всі етапи і напрями торговельно-господарського процесу, забезпечуючи відшкодування витрат і створення власних джерел фінансування.
Стан фінансових ресурсів торговельних організацій залежить від великої кількості факторів, визначальним серед яких є макроекономічний стан економіки держави та галузі. На жаль, практика фінансової діяльності організацій торгівлі Республіки Білорусь не завжди відповідає зазначеним принципам. Основною проблемою, з якою в даний час стикається більшість з них, є нестача власних оборотних коштів. Так, на 01.09.2007р. 51,2% торговельних організацій республіки не мали власних оборотних коштів, у 16,9% організацій оборотні кошти нижче нормативу. Забезпеченість власними оборотними коштами організацій торгівлі при мінімальному нормативі 10% склала 2,2%, тоді як по економіці республіки в цілому вона досягла 13,8%. Низьким залишається і коефіцієнт поточної ліквідності, який характеризує достатність коштів для ведення поточної господарської діяльності і своєчасного погашення зобов'язань.
Основною причиною такого становища є низький рівень рентабельності всіх видів діяльності торгових організацій. Так, рентабельність продажів за 8 міс. 2007р. з торгівлі республіки склала 2,5%, хоча в порівнянні з аналогічним періодом 2006 р. вона незначно зросла. Чистий прибуток, яка в даний час є єдиним джерелом поповнення власних оборотних коштів і розвитку, склала близько 1,5% до виручки, що явно недостатньо. Як результат - наявність значних сум простроченої кредиторської заборгованості, яка станом на 01.09.2007р. склала 375,5 млрд. руб. або 1,3% до собівартості реалізованих товарів. У зв'язку з цим зростає важливість грамотного управління фінансовими ресурсами.
Управління фінансовими ресурсами (частіше іменоване фінансовим менеджментом) являє собою систему принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів суб'єкта господарювання та організацією обороту грошових коштів. Його головна мета - забезпечити максимізацію добробуту власників у поточному та перспективному періоді, що виражається в максимізації ринкової вартості.
Фінансовий менеджмент реалізує свою мету шляхом здійснення певних функцій, об'єднаних в 2 групи:
1. Функції фінансового менеджменту як керуючої системи:
- розробка фінансової стратегії організації, як невід'ємної частини загальної стратегії розвитку;
- формування ефективних інформаційних систем, що забезпечують обгрунтування альтернативних варіантів прийняття управлінських рішень;
- здійснення аналізу різних аспектів фінансової діяльності організації;
- здійснення планування фінансової діяльності організації за основними напрямками;
- розробка дієвої системи стимулювання реалізації прийнятих управлінських рішень в області фінансового менеджменту;
- здійснення ефективного фінансового контролю за реалізацією прийнятих управлінських рішень.
2. Функції фінансового менеджменту як спеціальної галузі управління організацією торгівлі:
- управління активами (оборотними, позаоборотними і складом активів);
- управління капіталом (власним, позиковим і оптимізація структури);
- управління інвестиціями (реальними і фінансовими);
- управління грошовими потоками (по операційній, інвестиційної та фінансової діяльності);
- управління фінансовими ризиками (складом, профілактикою і страхуванням);
- антикризове фінансове управління (усунення неплатоспроможності, відновлення фінансової стійкості, забезпечення фінансової рівноваги, санація).
Механізм фінансового менеджменту являє собою систему основних елементів, що регулюють процес розробки та реалізації управлінських рішень у сфері фінансової діяльності організації. Основні елементи механізму фінансового менеджменту організації торгівлі:
1. державне нормативно-правове регулювання фінансової діяльності;
2. ринкової механізм регулювання фінансової діяльності;
3. внутрішній механізм регулювання окремих аспектів фінансової діяльності;
4. система конкретних методів і прийомів здійснення управління фінансовою діяльністю.
Ефективний механізм фінансового менеджменту дозволяє в повному обсязі реалізувати стоять перед організацією мети і завдання, сприяє результативному здійсненню функцій і принципів управління фінансовими ресурсами. В умовах розвитку ринкових відносин основними завданнями управління фінансовими ресурсами організації торгівлі є забезпечення:
? формування достатнього обсягу фінансових ресурсів відповідно до завдань розвитку організації;
? найбільш ефективного використання сформованого обсягу фінансових ресурсів у розрізі основних напрямків діяльності;
? оптимізації грошового обороту;
? максимізації прибутку при передбаченому рівні фінансового ризику;
? мінімізації рівня фінансового ризику;
? постійної фінансової рівноваги організації в процесі її розвитку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.1 Роль і сутність фінансових ресурсів і механізм їх управління "
 1. Глава 12. Система управління сучасним підприємством
  Основні форми і методи управління підприємством. Сутність і основні види маркетингу Сьогодні надзвичайно важливу роль в успішному розвитку підприємства відіграє наукова система управління, зокрема, маркетингова діяльність, причому більш значну, ніж впровадження нової техніки і технології. Величезний досвід науково обгрунтованого управління підприємствами накопичили США і Японія. Мета теми -
 2. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. Що таке світове господарство і які основні ознаки його цілісності? 2. У чому полягає сутність закону інтернаціоналізації виробництва і який механізм його дії? 3. Визначте сутність закону інтернаціоналізації обігу та механізм його дії. 4. Що таке інтернаціональна вартість і які основні чинники її формування? 5. Назвіть особливості дії закону
 3. Глава 16. Ринок цінних паперів, економічна роль, механізми
  16.1. Ринок цінних паперів, обумовленість формування, роль в економіці 16.2. Сутність і види цінних паперів 16.3. Механізми ринку цінних паперів Хоча теоретично фондова біржа приватна організація, насправді вона виконує суспільну функцію величезної національної значимості Отто Кан На обсяг інвестицій впливають два види ризику ... Перший - це ризик перед-прінімателя або позичальника,
 4. Поняття і сутність сучасних економічних відносин в охороні здоров'я.
  Різноманіття форм власності є умовою становлення нової системи економічних відносин в охороні здоров'я Росії. На сьогоднішній день в охороні здоров'я можна спостерігати наступні види власності: приватна, колективно-часткова, державна, муніципальна, змішана. Якщо характеризувати структуру ринку послуг охорони здоров'я за дією механізму ринку, то можна
 5. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  1. Назвіть види менеджменту та дайте визначення їх сутності. 2. З яких елементів складається процес управління і які його основні функції та принципи? 3. Охарактеризуйте організаційні форми управління. 4. Розкажіть про основні методи і вимогах до управління. 5. У чому сутність економічної демократії? 6. Дайте характеристику основних ланок менеджерів. 7. У чому полягає
 6. Глава 15. Фінансова система і фінансове регулювання
  15.1. Фінансова система та фіскальна політика 15.2. Державний бюджет і його збалансованість Жодна нація не може уникнути проведення фіскальної політики. Пол Самуел'сон В економічній системі винятково важлива роль належить не тільки грошово-кредитної, але і фінансову політику. Фінансова політика - це і податкова, і бюджетна політика, що забезпечують ефективність
 7. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки. Причини виникнення регульованої ринкової системи та основні функції держави. Сутність і структура господарського механізму Виникнувши кілька століть тому, ринкова економіка в своєму розвитку пройшла кілька етапів. Мета теми - на основі історичного аналізу з'ясувати сутність сучасної ринкової
 8. Глава 5. Сутність, структура, механізм ринку і проблеми його розвитку
  Мета теми - розкрити економічну сутність ринку, його найбільш важливі складові елементи, з'ясувати функції тих інститутів, установ, за допомогою яких здійснюються операції з приводу купівлі-продажу різних
 9. Контрольні питання
  1. У чому сутність і роль національних інтересів у здійсненням економічних реформ? 2. Назвіть основні напрями і механізми ув'язки політики реформ і національних інтересів Росії. 3. Що таке економічна безпека і стан економічної безпеки в Російській Федерації? 4. Дайте характеристику системи забезпечення еконо-чеський безпеки: засоби аналізу і
 10. Глава 17. Державне регулювання економіки
  Сутність і методи державного регулювання економіки. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією. Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція Мета теми - розкрити сутність національного ринку і його структуру, визначити найважливіші важелі і механізм встановлення його рівноваги, а також простежити еволюцію економічної думки
 11. Тема 7 Економічний розвиток СРСР
  Економіка СРСР в роки НЕПу (1921 - 1929 рр..). Сутність НЕПу. Соціальна еволюція радянського села. Відновлення та перебудова промисловості. Основні суспільно-економічні уклади; використання державного капіталізму, його основні форми. Розвиток системи планування. Грошова реформа 1922 - 1924 рр.. Грошова реформа 1947 року й подальші зміни в грошовій системі. Скасувати
© 2014-2022  epi.cc.ua