Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

12.2 Джерела формування фінансових ресурсів


Враховуючи, що потреба у фінансових ресурсах виникає як у процесі створення, так і функціонування торговельної організації, джерела їх формування слід розглядати на цих двох етапах. На етапі створення організації торгівлі фінансові ресурси утворюються шляхом первісного інвестування. При цьому створюється статутний фонд і накопичуються кошти, необхідні для функціонування. Джерела формування статутного капіталу і розміри його розрізняються залежно від організаційно-правової форми діяльності. В унітарних підприємствах це кошти, що виділяються власником, в акціонерних товариствах - випуск і реалізацію акцій, а в інших товариствах - сума часток засновників,
Проте в процесі розвитку виникає потреба в прирості використовуваного капіталу за рахунок різних джерел. З урахуванням структури капіталу торговельних організацій джерела фінансових ресурсів можна розділити на три групи: власні, позикові та залучені (див. рис. 13.1). Їх основна відмінність полягає в умовах залучення коштів і режимі використання.
Власні кошти можуть залучатися як із зовнішніх, так і внутрішніх джерел, вони повністю належать організації, отже їх залучення і використання носить безкоштовний характер. Серед зовнішніх джерел формування власних ресурсів основне місце належить залученню додаткового пайового (шляхом додаткових внесків у статутний фонд) або акціонерного (додаткова емісія акцій) капіталу.
Однак набагато частіше використовуються внутрішні джерела формування власних фінансових ресурсів. За ступенем важливості основне місце серед них займає прибуток, що залишається в розпорядженні організації, яка є джерелом відрахування коштів на розвиток, поповнення власних обігових коштів та інші цілі.


Рис. 12.1. Класифікація джерел формування фінансових ресурсівОднак на практиці, у зв'язку з низькою прибутковістю багатьох організацій (див. п.16.1), розмір цього джерела невеликий. Більше значення в даний час мають для торговельних організацій амортизаційні відрахування і суми дооцінки основних засобів, нематеріальних активів, запасів товарів та інших матеріальних цінностей, особливо у разі наявності у організації дорогих основних засобів і нематеріальних активів. Розмір цих сум в значній мірі залежить від обраної організацією амортизаційної політики.
Позикові кошти залучаються тільки із зовнішніх джерел на певний період на умовах платності і зворотності. Основна роль серед них належить фінансовому кредиту (банківський, податковий кредит, грошовий кредит інших суб'єктів підприємницької діяльності). Можуть мати місце також інші джерела (випуск облігацій, надання на безвідсотковій основі коштів державних і недержавних програм і фондів та ін.)
Залучені кошти не належать організації, проте використовуються нею у фінансово-господарському обороті тривалий час, у зв'язку з чим отримали назву стійких пасивів. Як правило, їх використання здійснюється на безоплатній основі, хоча іноді плата є прихованою. Більшу частину залучених коштів займають зовнішні джерела, що представляють собою засоби постачальників ресурсів, закуплених на умовах подальшої оплати різної періодичності. У складі внутрішніх джерел основне місце займає приріст стійких пасивів. Механізм їх утворення полягає в тому, що нарахування відповідних коштів здійснюється щодня, а виплати - з певною періодичністю.

Класифікація джерел фінансових ресурсів відображається у бухгалтерському балансі. Зокрема, в бухгалтерському балансі, введеному в дію з 2008р., Власні джерела фінансових ресурсів відображаються в III розділі «Капітал і резерви» і включають також «Резерви майбутніх витрат» (стор. 640 розділу V). Позикові джерела фінансових ресурсів відображаються у IV розділі «Довгострокові зобов'язання» і включають «Короткострокові кредити та позики» (с. 610 розділу V). Залучені джерела фінансових ресурсів відображаються у рядках 620 «Кредиторська заборгованість», 630 «Заборгованість перед учасниками (засновниками)», 650 «Інші короткострокові зобов'язання» розділу V «Короткострокові зобов'язання».
В даний час в переважній більшості торговельних організацій розмір позикових і залучених фінансових ресурсів перевершує внутрішні. Об'єктивною причиною цього є сам характер торгової діяльності, що полягає у швидкому обороті коштів, вкладених головним чином в товарні запаси. Суб'єктивною причиною є незадовільний фінансовий стан багатьох торговельних організацій, пов'язане з низькою рентабельністю і недостатнім рівнем розвитку матеріально-технічної бази. Недолік власних ресурсів змушує організації використовувати позикові та залучені кошти, що часом навіть вигідно. У зв'язку з цим управління залученням коштів із зовнішніх джерел є однією з найважливіших функцій торгового менеджменту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.2 Джерела формування фінансових ресурсів "
 1. 2.3.2. Джерела фінансування охорони здоров'я
  джерел: - коштів бюджетів усіх рівнів, - коштів, що спрямовуються на обов'язкове і добровільне медичне страхування, - коштів цільових фондів, призначених для охорони здоров'я громадян, - коштів державних позабюджетних цільових фондів, - доходів організацій охорони здоров'я від здійснення в установленому законом порядку підприємницької
 2. 1. Державний бюджет і позабюджетні фонди
  формування та використання фінансових ресурсів відбувається перерозподіл суспільного продукту і національного доходу. Іноді у фінансову систему включають кредитні установи та відносини, які вже розглядаються як фінансово-кредитна система. Акумулюючи грошові кошти, держава через фінансові механізм здійснює виконання покладених на нього суспільством політичних,
 3. 12.1. Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу
  джерела фінансування і яким має бути їх оптимальний склад? - Як організувати управління фінансами, щоб забезпечити фінансову стійкість підприємства, його конкурентоспроможність? Керівництво підприємства має чітко уявляти, за рахунок яких джерел ресурсів воно буде здійснювати свою діяльність і в які сфери діяльності буде вкладати свій капітал. Турбота про фінанси
 4. Глава 12. Формування та використання фінансових ресурсів організацій торгівлі
  фінансових ресурсів організацій
 5. 38. Бюджетне забезпечення регіонального та муніципального розвитку
  джерелом для його формування. Для цього залучаються і позабюджетні кошти - фінансові ресурси бюджетів інших рівнів, наприклад федерального. В результаті розробляється фінансовий баланс регіону, що включає сукупність джерел формування регіонального бюджету. Однією з основних проблем регіонального бюджетного процесу є його збалансованість - стан рівності між і
 6. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ)
  джерел формування фінансових ресурсів; визначення напрямів використання грошових коштів; аналіз рівня та динаміки прибутку, рентабельності (прибутковості) підприємства (організації); оцінка фінансової стійкості та стану платоспроможності ; оцінка виконання господарюючими суб'єктами фінансово-кредитних зобов'язань. У статистиці фінансів підприємств (організацій) застосовується
 7. 13.1 Цілі, завдання та види фінансового планування.
  Джерел їх покриття; - обгрунтування конкретних напрямів ефективності використання фінансових ресурсів. - Встановлення раціональних взаємовідносин з бюджетом, кредитними установами, постачальниками ресурсів. - Реалізація інтересів акціонерів та інших інвесторів; - контроль за фінансовим станом і платоспроможністю організації. Критерієм ефективності фінансового планування
 8. 48. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  джерел його утворення на звітну дату характеризують майновий та фінансовий стан підприємства. Під фінансовим станом слід розуміти також здатність підприємства фінансувати свою діяльність, тобто забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами, необхідними для нормальної роботи, доцільність їх розміщення та ефективність використання, фінансові взаємовідносини з
 9. 6.3.1. Федеральний бюджет Російської Федерації.
  Джерел реального наповнення Бюджету розвитку
 10. 56. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
  джерел доходів. Федеральні органи державної влади, органи державної влади суб'єктів РФ забезпечують муніципальних утворень мінімальні місцеві бюджети шляхом закріплення дохідних джерел для покриття мінімально необхідних витрат місцевих бюджетів. Мінімально необхідні видатки місцевих бюджетів встановлюються законами суб'єктів РФ на основі нормативів мінімальної
 11. 4.12.3. Фінансовий леверидж
  джерел фінансування ілюструє приклад 4.17. Приклад 4.17. Два підприємства, С і D, за I квартал 1999 мають однакові обсяги реалізації продукції і рівні повних витрат. Відповідно, рівні прибутку до вирахування відсотків і податків у них теж однакові і наведені нижче. {Foto349} При цьому відомо, що підприємства С і D істотно розрізняються за структурою джерел
 12. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  джерел залучення цих коштів; 2) рентабельність (збитковість) активів (групи активів) чиста: {foto204} Чиста рентабельність дозволяє визначити вплив на прибутковість діяльності підприємства (організації) податкових відрахувань і інших платежів з прибутку; 3) рентабельність (збитковість) джерел формування активів загальна: {foto205} Даний показник характеризує
 13. Питання 65. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій)
  джерел формування фінансових ресурсів; 3) завдання визначення напрямів використання грошових коштів; 4) завдання аналізу рівня і динаміки прибутку, рентабельності (прибутковості) підприємства чи організації; 5) завдання оцінки фінансової стійкості та стану платоспроможності; 6) задача оцінки виконання господарюючими суб'єктами фінансово-кредитних зобов'язань. За допомогою
 14. Сім джерел економічного прогресу
  джерелом прогресивних нововведень Ринок капіталу: щоб раціонально використовувати свої ресурси, країна повинна мати механізм спрямування капіталу в ефективні виробництва фінансова стабільність: інфляція спотворює цінові сигнали і підриває ринкову економіку Низькі податки: чим більше коштів залишається в розпорядженні людей, тим більше вони виробляють Свобода
 15. 83. ФІНАНСОВИЙ РИНОК
  джерел: 1) власні та прирівняні до них кошти (акціонерний капітал, пайові внески, прибуток від основнойдеятельності, цільові надходження), 2) мобілізуються на фінансовому ринку як результат операцій з цінними паперами; 3) надходять у порядку перерозподілу (бюджетні субсидії, субвенції, страхове відшкодування і т.п.). Державні фінанси є засобом перерозподілу
 16. Глава 4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  джерелом інформації, а її склад, зміст і форми подання за основними параметрами уніфікованим, з'являється можливість розробки типових методик її читання та аналізу. Будь-яка подібна методика покликана відповісти на ряд стандартних питань: - З яким майном підприємство почало роботу у звітному періоді? - В яких умовах протікала його робота в звітному періоді? - Яких фінансових
 17. Суб'єкт, носій і об'єкт податку
  джерело податку - доход, за рахунок якого сплачується податок. Класифікація податків за об'єктами оподаткування дозволяє виділити наступні п'ять груп: на майно, ресурсні (включаючи земельну), на дохід або прибуток, на дії (господарські акти, фінансові операції, обороти) та інші, що охоплюють деякі місцеві податки і разові збори. Особливе значення має диференціація податків за
 18. 4. Контрольна функція оподаткування
  джерелами доходів і витратами. Завдяки грошовій оцінці сум податків можливо кількісне зіставлення показників доходів з потребами держави у фінансових ресурсах. Завдяки контрольній функції оцінюється ефективність податкової системи, забезпечується контроль за видами діяльності та фінансовими потоками. За словами А. Дадашева, через контрольну функцію оподатковування
© 2014-2022  epi.cc.ua