Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

8. 3. Планування потреби торговельних організацій в оборотних коштах.


Основу планування потреби в оборотних коштах складає нормування, тобто встановлення норм запасів за видами оборотних коштів і розрахунок на цій основі з урахуванням прогнозованого обсягу товарообігу загальної потреби в оборотних коштах або нормативу оборотних коштів на планований період.
Особливостями нормування оборотних засобів в умовах ринкової економіки є:
- кожна організація може самостійно встановлювати економічно обгрунтовані норми товарних запасів і норми запасів оборотних коштів, авансованих в ці запаси;
- проводити багатоваріантні розрахунки норм запасів і нормативів і погоджувати їх з можливими джерелами фінансування;
- встановлювати з урахуванням допустимого ступеня ризику, прийнятний рівень надійності забезпечення запасами і оборотними засобами

Нормативом оборотних коштів називаються планові запаси товарно-матеріальних цінностей у грошовому вираженні і грошові кошти, необхідні організації торгівлі в планованому періоді для нормальної торгово-господарської діяльності.
Норматив оборотних коштів розраховується самостійно торговельними організаціями окремо по кожній галузі торговельної діяльності на кожен квартал
Методика розрахунку потреби в оборотних коштах у роздрібній торгівлі.
Вихідними даними для розрахунку є:
план роздрібного товарообігу без обороту комісійної торгівлі
норми запасів за видами нормованих оборотних коштів
прогнозований середній рівень доходу від реалізації товарів і транспортних витрат (якщо вони включаються в ціну закупівлі)
Загальна потреба в оборотних коштах включає потребу для фінансування товарних запасів, в нормованих грошових коштах та інших товарно-матеріальних цінностей:
Потреба для фінансування товарних запасів (ПТЗ) визначається за формулою
ПТЗ=Тодн с / с х НТЗ,
де Тодн с / с - одноденний товарообіг за собівартістю,
НТЗ - норматив товарних запасів, у днях обороту
Товарообіг за собівартістю (Тс / с) можна розрахувати 2-ма способами:
1. Тс / с=РТОб / к - Д + ТР,
де РТОб / к - роздрібний товарообіг без обороту комісійної торгівлі,
Д - сума доходу від реалізації,
ТР - сума транспортних витрат
2.
Виходячи з питомої ваги собівартості (Ус / с) у роздрібній ціні товару
Ус / с=100 - Уд + Утр,
Де Уд - середній рівень доходу від реалізації,
Утр - транспортні витрати в% до товарообігу
Потреба в нормованих грошових коштах визначається шляхом множення одноденного товарообігу в роздрібних цінах на норму запасів грошових коштів (у днях обороту).
Норматив по іншим товарно-матеріальних цінностей планується в сумі з урахуванням оцінки конкретних факторів, що вплинули на їх величину і майбутніх змін у розмірі та структурі їх використання в торгово-виробничому процесі.
Загальна потреба в оборотних коштах зменшується на суму власних оборотних коштів (за даними балансу на початок періоду) і суму кредиторської заборгованості постачальникам за товари. Результат означає додаткову потребу в оборотних коштах або їх надлишок.
Розглянемо представлену методику на конкретному прикладі. Вихідні дані представлені в таблиці 8.1.
Таблиця 8.1. Дані для розрахунку потреби в оборотних коштах по роздрібній торговельній організації


Показники Одиниці виміру IV квартал
Роздрібний товарообіг на 4 кв. Млн. руб. 6677,1
Рівень доходу від реалізації,% до обороту % 17,4
Транспортні витрати,% до обороту % 1,2
Норматив запасів

Товари

Грошові кошти

Інші активи


дні

дні

млн. руб.


1,3

513
Наявність власних оборотних коштів на початок 4 кв. планованого року млн. руб. 1756

Визначимо:
1) Питома вага собівартості:
100 - 17,4 + 1,2=83,8%
2) Обсяг товарообігу за собівартістю дорівнює 5595,4 млн. руб.
3) Потреба в оборотних коштах для фінансування товарних запасів - 1367,8 млн. руб.
4) Потреба в нормованих грошових коштах - 96,4 млн.
руб.
5) Загальна потреба в оборотних коштах по організації торгівлі на 4 квартал планованого року складе 1977,2 млн. руб.
6) Додаткова потреба в джерелах фінансування дорівнює 221,2 млн. руб.
Згідно з розрахунками організації торгівлі необхідно залучити позикових джерел фінансування оборотних коштів в 4 кварталі планованого року на суму 221,2 млн. руб.
Особливості планування потреби в оборотних коштах у оптовій торгівлі:
1. Норматив оборотних засобів і норми запасів за нормованих оборотних коштів розраховується лише в оптовій торгівлі непродовольчими товарами. У продовольчій торгівлі зважаючи сезонних коливань в надходженні і реалізації товарів потреба в оборотних коштах визначається на основі аналізу динаміки цього показника за попередні роки з корективом на зміну обсягу і структури товарообігу.
2. До складу нормативу оборотних коштів входить тільки 2 елементи:
2.1 потреба для фінансування товарів;
2.2 потреба в інших нормованих активах
3 . Основою для визначення потреби в оборотних коштах в оптовій торгівлі непродовольчими товарами є складський товарообіг.
Потреба для фінансування товарних запасів визначається шляхом множення одноденного складського обороту на норму товарних запасів.
Методика розрахунку потреби в оборотних коштах у громадському харчуванні аналогічна методиці, застосовуваної організаціями роздрібної торгівлі, але вихідним показником для розрахунку є валовий товарообіг в продажних цінах. При визначенні рівня доходу від реалізації необхідно врахувати торгові надбавки на оптово-відпускні ціни, знижки з роздрібної ціни (алкоголь, тютюн тощо) і націнку.
За наявності виробничої діяльності розрахунок потреби в оборотних коштах проводиться окремо, виходячи з планованого випуску продукції і норм запасів у днях по сировині, матеріалам, готової продукції та незавершеного виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. 3. Планування потреби торговельних організацій в оборотних коштах. "
 1. 3. Оборотний капітал
  До оборотного капіталу, якщо мати на увазі його економічне визначення, відносять сировину, паливо, енергію, матеріали, напівфабрикати, незавершене виробництво, запаси готової продукції, товари для перепродажу. Якщо брати бухгалтерське визначення оборотного капіталу, то до перерахованого слід додати кошти в розрахунках з постачальниками і покупцями, грошові кошти в касі підприємства та
 2. Аналіз оборотного капіталу
  Під матеріаломісткістю розуміють відношення витрат сировини, палива, енергії, матеріалів та інших предметів праці до вартості виробленої продукції: {foto89}, (17.7) де? - Матеріаломісткість,%; М - вартість використаної сировини, палива, енергії, матеріалів і напівфабрикатів, руб.; Q - вартість випущеної продукції, руб. Варіантами цього показника можуть бути енергоємність,
 3. 13.2 Зміст фінансового плану та вихідні передумови для його складання
  Фінансовий план є заключним розділом плану господарської діяльності, в розробці якого задіяні всі служби організації торгівлі. У ньому пов'язуються всі основні кількісні та якісні показники роботи організації. Залежно від терміну, на який розроблений фінансовий план, розрізняють: 1. Довгострокові фінансові плани; 2. Короткострокові фінансові плани, включаючи
 4. 8.1. Сутність оборотного капіталу і оборотних коштів, їх класифікація
  Оборотний капітал - одна з найважливіших категорій ринкової економіки, сутність якої визначається його роллю в забезпеченні відтворювального процесу, що включає як процес виробництва, так і процес звернення. За оцінками ряду фахівців, як вітчизняних, так і зарубіжних поняття "оборотний капітал" і "оборотні кошти" однакові за змістом, оскільки мають однаковими ознаками:
 5. 9.5 Нормування оборотних коштів
  Під нормуванням оборотних коштів розуміється процес визначення мінімальної, але достатньої (для нормального протікання виробничого процесу) величини оборотних коштів на підприємстві. При плановій економіці кожному підприємству вищестояща організа-ція встановлювала загальний норматив оборотних коштів. У цих умовах підприємства були змушені контролювати цю величину. З переходом на
 6. Глава 8. Оборотні кошти організацій торгівлі
  Глава 8. Оборотні кошти організацій
 7. Економічна сутність основних і оборотних коштів
  Виконання послуг ведеться в межах можливостей певних матеріальних ресурсів. До них, зокрема, відносяться основні та оборотні кошти. Майновий стан об'єкта охорони здоров'я може бути охарактеризоване сумою оборотного і основного капіталів. Оборотний капітал медичного закладу включає грошові кошти, цінні папери, що належать даному медичному
 8. Питання 44. Показники статистики матеріальних оборотних коштів
  Показник забезпеченості виробничими запасами характеризує наявність матеріальних оборотних коштів у підприємства: {foto134} Для характеристики використання матеріальних оборотних коштів використовуються наступні статистичні показники: 1) коефіцієнт оборотності: {foto135} де РП - виручка від реалізації продукції за період;? О - середній залишок матеріальних оборотних
 9. 9.3 Показники рівня використання оборотних коштів
  Найважливішими показниками використання оборотних коштів на підприємстві є коефіцієнт оборотності оборотних коштів і тривалість одного обороту. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів {foto47} Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Коб) показує, скільки оборотів здійснили оборотні кошти за аналізований період (квартал, півріччя, рік). Він визначаються-ється по
 10. ГЛАВА Оборот поточних активів: як компанія заробляє гроші
  Балансовий звіт / Активи (у мільйонах доларів) Грошові і короткострокові інвестиції 4, Товарно-матеріальні запаси 2, Загальна дебіторська заборгованість, чиста 3, Авансові витрати 2, Інші поточні активи, всього Всього поточних активів 12,005 Поточні активи називаються також оборотними коштами підприємства, що утворюють свого роду цикл: за гроші компанія купує товарно-матеріальні
 11. 14.4. Методика аналізу та шляхи підвищення ефективності використання ресурсів організації торгівлі
  Передумовами інноваційного економічного зростання торговельних організацій разом з впровадженням нових торгових технологій є підвищення ефективності використання наявного у них економічного потенціалу. У цьому зв'язку важливе значення має аналіз ефективності використання ресурсів з метою виявлення невикористаних резервів. Як відомо, основними показниками оцінки діяльності торгових
 12. Сутність і форми капіталу
  Капітал - це певна сума благ у вигляді матеріальних, грошових і інтелектуальних засобів, що використовуються в якості ресурсу в подальшому виробництві. Тому капітал є сума так званих капітальних благ, тобто благ з виробництва інших благ. Капітальним благом можна вважати цеглини (з них складуть будинок), верстати (на них виготовлять деталі майбутніх легкових машин), телевізор (він
 13. 8.2. Управління оборотними коштами в сучасних умовах.
  Управління оборотними коштами полягає у впливі на їх обсяг і структуру і на джерела формування з метою підвищення ефективності використання. Основні завдання управління оборотними засобами: 1. оптимізація обсягу і структури оборотних активів; 2. прискорення оборотності оборотних коштів; 3. аналіз стану та ефективності використання оборотних коштів; 4. оперативний
 14. Передмова
  В умовах зростаючої глобалізації, світової економічної кризи ефективність функціонування національної економіки цілком визначається результативністю суб'єктів господарювання. Ринкові перетворення в Республіці Білорусь докорінно змінили зовнішню і внутрішню середу функціонування організацій і підприємств, цільові орієнтири, методи господарювання й економічну стратегію
 15. 13.1 Цілі, завдання та види фінансового планування.
  Фінансове планування - це широке поняття, що охоплює весь управлінський процес. Тому ряд фахівців розуміють під фінансовим плануванням управління бізнесом. Фінансове планування являє собою технологію управління всім майном і капіталом організації, а також процесами освіти, розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів організації.
 16. 61. майновомуположенню ПІДПРИЄМСТВА
  Вартість майна підприємства - це необоротні та оборотні активи, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Актив бухгалтерського балансу підприємства дозволяє оцінити майно підприємства та його інвестиційну діяльність на звітну дату. Загальна вартість майна підприємства дорівнює підсумку активу балансу за вирахуванням підсумку за розділом III балансу «Збитки». Вартість необоротних активів
 17. Оборотний капітал (оборотні активи) і собівартість
    Якщо порівнювати за величиною оборотний капітал з основним, то в більшості фірм і галузей перший набагато менше другого. Проте оборотний капітал у відповідності зі своєю назвою обертається в господарському житті набагато швидше основного. У результаті його внесок у собівартість продукції звичайно набагато вище, ніж внесок основного капіталу. Адже основний капітал переносить свою вартість на
 18. 2.8.5. Принципи планування
    Надійність планів залежить від використовуваних принципів організації планування. В економічній літературі широко обговорювали принципи планування і називали багато з них: наукова обгрунтованість, безперервність, реальність, напруженість, багатоваріантність та інші. Легше визначити названі принципи, ніж забезпечити їх застосування при розробці планів, що залежить від професіоналізму їх
 19. № 204. Трансформаційний спад перехідної економіки Росії
    . Криза в Росії був частиною світової фінансової кризи. Відсутність підготовчих заходів у вигляді комерціалізації та реструктуризації підприємств та шоковий характер проведення ринкових реформ поставили підприємства в надзвичайно складне становище. Усунення централізованого планування з одномоментною ліквідацією системи регулювання ресурсних, товарних і фінансових потоків,
© 2014-2022  epi.cc.ua