Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

Передмова

В умовах зростаючої глобалізації, світової економічної кризи ефективність функціонування національної економіки цілком визначається результативністю суб'єктів господарювання. Ринкові перетворення в Республіці Білорусь докорінно змінили зовнішню і внутрішню середу функціонування організацій і підприємств, цільові орієнтири, методи господарювання й економічну стратегію їхньої поведінки їх на ринку. У сучасних умовах економічна підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють знаннями основ економіки та організації комерційної діяльності і здатних визначати стратегію і тактику сучасних організацій і підприємств з урахуванням законів і вимог ринку набуває особливої актуальності. Комерційна діяльність охоплює весь реальний сектор економіки, але все ж основна його частка припадає на торгові організації і підприємства. Стратегія і тактика поведінки організацій галузі «торгівля» на ринку повинна бути орієнтована на таку торгово-господарську діяльність, яка сприяла б більш повному задоволенню суспільних та індивідуальних потреб членів суспільства, прискоренню оборотності оборотних коштів організацій, підвищенню їх конкурентоспроможності товарів і продукції. Зростають вимоги до якості професійної підготовки фахівців для здійснення комерційної діяльності. Висока продуктивність праці торгових фахівців зумовлюється насамперед глибиною їх економічних знань, необхідних для практичної діяльності. У цьому зв'язку «Економіка торгівлі» є основною дисципліною, яка формує фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю 1-25 1 жовтня «Комерційна діяльність».
Економіка торгівлі - це наука, яка включає в той же час сукупність практичних навичок, прийомів і умінь, що забезпечують пошук оптимальних варіантів найбільш ефективного функціонування суб'єктів торгівлі з урахуванням конкретних зовнішніх і внутрішніх умов та факторів. Даний навчальний посібник передбачає надати допомогти з оволодіння знаннями в галузі економічної діяльності торгівлі в цілому і торговельних організацій і комерційних структур в умовах дії впровадження ринкового механізму господарювання і конкуренції. Воно враховує вимоги типової програми курсу «Економіка організацій галузі (торгівля)», результати реформування економіки країни, зміни у змісті, аналізі та плануванні (прогнозуванні) господарської діяльності торгових організацій, їх кредитуванні та фінансуванні. При підготовці посібника використані елементи суміжних спеціальних дисциплін: бухгалтерського обліку, статистики, аналізу, маркетингу, менеджменту, фінансів. Враховано зарубіжний досвід функціонування суб'єктів бізнесу. У посібнику розглядається методологія та методики аналізу, планування (прогнозування) та управління основними кількісними та якісними показниками господарської діяльності торгівлі та її організацій: товарообігом, товарними запасами, доходами, витратами, прибутком, трудовими, матеріальними і фінансовими ресурсами. Наведені в посібнику аналітичні та прогнозні розрахунки показників близькі до реальних і побудовані з урахуванням діючих нормативно-правових та інструктивних матеріалів, форм статистичної та оперативної звітності. У навчальному посібнику використано досвід автора участі в підготовці ряду законодавчих, нормативно-правових і програмних документів, а також матеріали та методичні посібники професорсько-викладацького складу кафедри економіки торгівлі, регіональної політики, маркетингу, управління підприємствами торгівлі БГЕУ, матеріали РГТЕУ, Російської Академії держслужби при Президентові Російської Федерації.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Передмова "
 1. Передмова.
  Передмова.
 2. 1. Який предмет курсу «Історія економічних вчень»?
  Історія економічних вчень вивчає еволюцію поглядів на економічні процеси, закономірності формування та розвитку економічних теорій і шкіл. Курс не обмежується вивченням джерел, систематизацією та розкриттям поглядів видатних економістів; він прагне виявити взаємозв'язок і спадкоємність ідей, трансформацію підходів і висновків. Історію економічних вчень цікавить, під
 3. 2. Чим корисний курс «Історія економічних вчень»? Яке його місце в системі економічних знань?
  Деякі економісти вважають зайвим звертатися до теорій і поглядів минулого. Вони вважають, що ці теорії і погляди «обросли черепашками», втратили свою значимість, тому на знайомство з ними не слід витрачати час. Тих, хто дотримується подібної, суто негативної думки, порівняно небагато. Абсолютна більшість фахівців його не розділяють. Чому ж економісту корисно, а
 4. Передмова
  Метою другого видання «Економіки» є з ложение основ економічної теорії, дозволяю-щее студентам краще пізнати світ, в якому мивсе живемо. Ми сподіваємося, що після закінчення етоговводного курсу студенти будуть знайомі з основними-ми фактами економічного життя і засвоять прин-ціпи, за допомогою яких їм буде легше понятьсуть економічних змін, протиріч і полі-тичних розбіжностей, з
 5. Передмова
  Курс лекцій адресований студентам, які навчаються спеціальностями «Податки та оподаткування», «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», і викладачам, від яких безпосередньо залежить якість підготовки майбутніх фахівців економічного профілю. Викладачам ХТРЕІУ, читає лекції з дисциплін спеціалізації «Податки та оподаткування», пропонується весь блок навчальних дисциплін, в
 6. Загальне освіту має на меті надати молодим людям можливості отримати якомога більше знань
  Загальне освіту має на меті надати молодим лю-дям можливості отримати якомога більше знань про світ, прищепити їм Відчуваючи-ня відповідальності за долі країни. Саме цій меті служить вивчення економічної теорії, так само як і інших наук. Таким чином, написання навчально-ка з економіки - велика честь і водночас - величезна відповідальність, Една з можливостей
 7. Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони
  Якщо студенти не можуть відповісти Передмова для викладача на пропоновані питання, вони повинні повернутися і повторити розділ, перш ніж продовжити подальше вивчення матеріалу. Висновки. Кожна глава завершується коротким резюме, нагадує студентам про основні положення пройденого ними матеріалу. Надалі вони виявляться дуже корисними при повторенні матеріалу до іспиту.
 8. Передмова
  Навчальна програма з економічної теорії в російських вузах включає шість розділів: «Загальні основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «мезоекономіку», «Макроекономіка», «Перехідну економіку» і «Світову економіку». Як бачимо, курс надмірно перевантажений. В економічних вузах і факультетах для отримання повноцінного економічного освіти необхідно вивчати названі розділи як
 9. Передмова до третього видання
  Курс економічної теорії є базовим для економічної освіти, з нього починається навчання студентів усіх економічних спеціальностей. Підручник «Економіка», підготовлений колективом авторів під керівництвом д-ра екон. наук проф. А.С. Булатова, випускається третім виданням (перше в 1994 р.). Він користується великою популярністю як у студентів, так і у викладачів вузів. Третє,
 10. Передмова
  також надзвичайно цікава. Розрахунки сучасних-ной1 вартості, вже використані в гол. 17 пріобсужденіі проблеми людського капіталу, атакож розрахунки окупності інвестицій легко УСВА-іваются студентами. Будуючи виклад теорії ка-питала на базовому понятті сучасної вартості, ми викладаємо цю теорію найбільш логічним, про-дуктивность і інтуїтивно зрозумілим способом Про-повинен обговорення, ми
 11. Передмова
  Пропонований навчальний посібник призначений для студентів, які вивчають курс історії економічних вчень. Посібник являє собою своєрідний короткий конспект курсу. Його мета - допомогти студентам насамперед систематизувати навчальний матеріал, краще підготуватися до семінарських занять та іспитів. Завдяки формі побудови (запитання та відповіді) він дає загальну канву досліджуваного курсу, допомагає
 12. Передмова до восьмого виданню
  Сучасна російська економіка перетворюється на активну складову світової соціально-економічної системи . Дана обставина зумовлює потребу у використанні досвіду інших країн з управління народним господарством на різних ієрархічних рівнях. І це цілком зрозуміло, бо люди повинні знати, як функціонує сучасна економіка у всіх її складових ланках: окремих
 13. Передмова А.Л. КУДРІНА
  Динамічний розвиток російської економіки і зовнішньоекономічні виклики сформували нові вимоги до якості управління сучасними державними фінансами, які стали багато в чому визначати стан всієї економічної системи держави. Мінфін Росії завжди прагнув бути відкритим для дискусій, розуміючи всю відповідальність за проведення бюджетних перетворень. Прикладом може
 14. Передмова
  Підручник «Міжнародні економічні відносини» підготовлений колективом кафедри «Гроші, кредит та цінні папери» ХТРЕІУ у відповідності з новими державними стандартами до даної дисципліни. У цьому підручнику автори розглядають такі теми, як світове господарство, його сучасну характеристику і структуру, кон'юнктуру світового ринку, проблеми світового ціноутворення, міжнародну торгівлю
 15. 14. Чому ми й сьогодні звертаємося до класиків, до робіт А. Сміта, Д. Рікардо, Дж. С. Мілля?
  Очевидно, не тому, що їхні ідеї та побудови не зазнають змін і залишаються непорушною основою прийняття практичних рішень, обгрунтування економічної політики. Тоді чому ж? Перш за все тому, що з праць класичної школи почалася політична економія як наука. Саме класики зробили спробу - і не безуспішно - представити все розмаїття економічного світу як
© 2014-2022  epi.cc.ua