Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 44. Показники статистики матеріальних оборотних коштів

Показник забезпеченості виробничими запасами характеризує наявність матеріальних оборотних коштів у підприємства:


Для характеристики використання матеріальних оборотних коштів використовуються наступні статистичні показники:
1) коефіцієнт оборотності:


де РП - виручка від реалізації продукції за період;
? О - середній залишок матеріальних оборотних коштів:


Даний коефіцієнт характеризує число оборотів оборотних коштів за аналізований період, тобто він показує скільки разів вартість оборотних коштів, що дорівнює їх середнього залишку, оберталася і поверталася в грошовій формі протягом даного періоду часу;
2) коефіцієнт закріплення матеріальних оборотних коштів:


де РП - виручка від реалізації продукції за період;
? О - середній залишок матеріальних оборотних коштів.

Даний коефіцієнт характеризує середній залишок оборотного капіталу, що припадає на один карбованець виручки від реалізації в даному періоді;
3) показник середньої тривалості одного обороту в днях - час, в протягом якого відбувається кругообіг засобів:


де Д - число днів в періоді.
Даний показник характеризує, скільки днів займає один повний оборот матеріальних оборотних коштів. Він використовується для порівняння швидкості обігу матеріальних оборотних коштів за періоди різної тривалості;
4) показник суми коштів, вивільнених з обороту в результаті прискорення оборотності матеріальних оборотних коштів:


де РП1 - обсяг реалізації продукції в звітному періоді;
? О1 - середній залишок оборотних коштів у звітному періоді;
С0 - тривалість одного обороту коштів у базисному періоді, днів;
Д - прийнята в розрахунок тривалість періоду, за який проводяться обчислення, рівна 30, 90 або 360 дням;
5) показник матеріаломісткості продукції, який розраховується як відношення вартості поточних матеріальних витрат без амортизації до вартості виробленої продукції;
6) показники витрати найважливіших видів матеріальних ресурсів у натуральному вираженні в розрахунку на одиницю продукції;
7) показники питомої витрати конкретного виду сировини або матеріалу в натуральному вираженні в розрахунку на одиницю продукції в натуральному вираженні:


де М - загальна витрата сировини або матеріалу в натуральному вираженні;
q - кількість виробленої продукції в натуральному вираженні.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 44. Показники статистики матеріальних оборотних коштів "
 1. Питання 43. Статистика матеріальних оборотних коштів
  статистики, стосується обліку сировини і матеріалів та незавершеного виробництва. На рівні підприємства все господарські засоби поділяються на дві групи за своїм складом і функціональної ролі в процесі виробництва: 1) необоротні активи (у тому числі основні фонди, нематеріальні активи та довгострокові фінансові вкладення); 2) оборотні активи. До оборотних активів належать: 1) запаси;
 2. Аналіз оборотного капіталу
  показника можуть бути енергоємність, металоємність та ін При фінансовому аналізі ефективності використання оборотного капіталу застосовують і інші показники (коефіцієнти), у тому числі: - оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів) {foto90}, (17.8) де Об-коефіцієнт оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів), раз; Qр - обсяг реалізованої продукції;
 3. Економічна сутність основних і оборотних коштів
  матеріальних ресурсів. До них, зокрема, відносяться основні та оборотні кошти. Майновий стан об'єкта охорони здоров'я може бути охарактеризоване сумою оборотного і основного капіталів. Оборотний капітал медичного закладу включає грошові кошти, цінні папери, що належать даному медичному закладу, запаси сировини і матеріалів і дебіторську заборгованість.
 4. Питання 68. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємств і організацій
  показниками, які характеризують фінансову стійкість і платоспроможність підприємств (організацій) відносяться: 1) коефіцієнт фінансового ризику або плече фінансового ризику (співвідношення позикових і власних коштів) (у відсотках) : {foto210} Даний показник характеризує ту кількість позикового капіталу, яке підприємство залучило на 1 руб. вкладених в активи власних коштів.
 5. Оборотний капітал (оборотні активи) і собівартість
  матеріальні витрати - 61, заробітна платана відрахування на соціальні потреби - 17, інші витрати - 14. Звідси зрозуміло, чому на фірмах так велике прагнення до зниження матеріаломісткості, в тому числі енергоємності, металоємності і
 6. Сутність і форми капіталу
  матеріальних, грошових і інтелектуальних засобів, що використовуються в якості ресурсу в подальшому виробництві. Тому капітал є сума так званих капітальних благ, тобто благ з виробництва інших благ. Капітальним благом можна вважати цеглини (з них складуть будинок), верстати (на них виготовлять деталі майбутніх легкових машин), телевізор (він відтворить телепередачу) і т.д. Поширені і
 7. 3. Оборотний капітал
  оборотному капіталу, якщо мати на увазі його економічне визначення, відносять сировину, паливо, енергію, матеріали, напівфабрикати, незавершене виробництво, запаси готової продукції, товари для перепродажу. Якщо брати бухгалтерське визначення оборотного капіталу, то до перерахованого слід додати кошти в розрахунках з постачальниками і покупцями, грошові кошти в касі підприємства та
 8. Синтетичні та аналітичні рахунки
  питань керівництва . Питання для самоконтролю: 1. Дати поняття синтетичного рахунку і привести приклади. 2. Дати поняття аналітичного рахунку і привести приклади. 3. Назвати основні показники, що характеризують оборотні відомості за синтетичними та аналітичними
 9. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  показника і методів його оцінки. У більшості випадків розробка методології включає наступні етапи: 1) ідентифікація явищ і процесів, які підлягають статистичному вивченню, формулювання цілей, заради яких повинні бути обчислені ті чи інші показники; 2) визначення змісту показників; 3) визначення методів оцінки окремих показників; 4) визначення основних класифікацій,
 10. § 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ТА ЗНАЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  показники економічної ефективності. Важливість і значимість ефективного використання оборотних коштів посилюється в перехідний період до ринку наростаючими взаємними неплатежами між господарюючими суб'єктами, а значить і до відволікання і без того дефіцитних у цих умовах грошових коштів. Цей дефіцит неминуче вимагає поповнення дорогими кредитами для забезпечення безперервності
 11. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  показників. Предметом економічної статистики є якісно-кількісна сторона життєдіяльності суспільства. За допомогою даних економічної статистики забезпечується систематична кількісна характеристика основних аспектів економічного процесу і економіки в цілому. Об'єкти вивчення економічної статистики: 1) споживачі послуг, матеріальних і духовних цінностей,
 12. § 4. ПОКАЗНИКИ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ У ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ
  показників країн з розвиненою ринковою економікою. 2. Зниження залишків товарно-матеріальних цінностей на складах у всіх галузевих структурах. І тут резерви величезні. У Японії, наприклад, запаси на вході і виході не перевищують п'яти відсотків використовуваних ресурсів і вироблених товарів, а в Росії в кілька разів вище і лежать "мертвим капіталом", обтяжуючи і без того невеликі готівку
 13. Питання 55. Показники статистики товарних запасів
  показниками статистики товарних запасів відносяться: 1) показник середніх товарних запасів за місяць: {foto144} де ДТ, ЗК - запаси на початок і кінець місяця; 2) показник середніх товарних запасів за період часу більше місяця: {foto145} де n - число дат рівнів; 3) показник Запасоемкость: {foto146} де З - запаси на кінець періоду (або на початок наступного періоду); Т -
 14. Висновки
  показники. При аналізі оборотного капіталу застосовують показники його матеріаломісткості, енергоємності, металоємності, оборотності, ліквідності та ін 6. Оцінка підприємства - важливий елемент економічного життя. Використовують три основних підходи: дохідний, ринковий і витратний, що дозволяють з різних сторін розрахувати і скласти думку про ринкову вартість оцінюваного
 15. Питання 89. Система соціально-економічних індикаторів рівня життя населення. Показники СНС, що характеризують рівень життя
  показників, що відображають різні сторони даної категорії і згрупованих у декілька блоків: 1) показники доходів населення; 2) показники витрат і споживання населенням матеріальних благ і послуг; 3) показники накопиченого майна та забезпеченості населення житлом; 4) показники диференціації доходів населення, рівня і меж бідності; 5) соціально-демографічні
© 2014-2022  epi.cc.ua