Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 43. Статистика матеріальних оборотних коштів

Матеріальні оборотні кошти як елемент національного багатства відповідно до міжнародних стандартів охоплюють:
1) усі товари і послуги, створені в поточному або попередніх періодах і збережені виробниками для використання у власному виробництві, іншого використання або подальшого продажу;
2) товари, придбані господарськими одиницями з метою їх перепродажу без попередньої обробки;
3) державні матеріальні резерви.
На відміну від основних фондів, які беруть участь у кількох виробничих циклах і використовуються більше одного року, матеріальні оборотні кошти знаходяться в поточному господарському обороті і цілком споживаються протягом одного виробничого циклу.
У складі матеріальних оборотних коштів виділяють такі типи економічних активів:
1) сировину та матеріали - сукупність матеріально-речових цінностей, які їх власники мають намір використовувати в якості предметів праці у власному процесі виробництва (сировина, основні і допоміжні матеріали, паливо, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, запасні частини, тара і т. д.). Дані товари в процесі виробничого використання змінюють свою натурально-речову форму і повністю переносять свою вартість на виготовлений продукт;
2) незавершена продукція - це продукція (роботи, послуги), що не пройшла повний технологічний цикл в межах підприємств і, як правило, не призначена для передачі іншим господарським одиницям без подальшої обробки;
3) готова продукція - це сукупність придбаних товарів, що зберігаються у виробників до відправки їх споживачам або торговельним посередникам;
4) товари для перепродажу - це сукупність придбаних товарів, що зберігаються на підприємстві з метою їх подальшого перепродажу без обробки;
5) державні матеріальні резерви - запаси зерна, стратегічних матеріалів та інших товарів, що мають особливе значення для країни.

Наявність матеріальних оборотних коштів, що знаходиться в розпорядженні у фірми, розраховується за формулою середнього залишку оборотних коштів на кінець місяця:


де ВІН - вартість оборотних коштів на початок місяця;
ОК - вартість оборотних коштів на кінець місяця.
Відмінність в принципах оцінки запасів матеріальних оборотних коштів, передбачених рекомендаціями СНС і прийнятих у вітчизняній практиці обліку і статистики, стосується обліку сировини і матеріалів та незавершеного виробництва.
На рівні підприємства все господарські засоби поділяються на дві групи за своїм складом і функціональної ролі в процесі виробництва:
1) необоротні активи (у тому числі основні фонди, нематеріальні активи та довгострокові фінансові вкладення);
2) оборотні активи.
До оборотних активів належать:
1) запаси;
2) грошові кошти;
3) дебіторська заборгованість;
4) короткострокові фінансові вкладення;
5) інші оборотні активи.
У категорію запаси включаються виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція і товари, тобто ті елементи, які відносяться до категорії матеріальних оборотних коштів, і витрати майбутніх періодів.

У складі виробничих запасів виділяють наступні групи:
1) сировину, матеріали, покупні напівфабрикати;
2) паливо і пальне;
3) тара;
4) запасні частини;
5) малоцінні та швидкозношувані предмети з терміном служби менше одного року і вартістю , що не перевищує встановленого рівня;
6) насіння, корми, посадковий матеріал;
7) тварини на відгодівлі і молодняк тварин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання 43. Статистика матеріальних оборотних коштів "
 1. Економічна сутність основних і оборотних коштів
  матеріальних ресурсів. До них, зокрема, відносяться основні та оборотні кошти. Майновий стан об'єкта охорони здоров'я може бути охарактеризоване сумою оборотного і основного капіталів. Оборотний капітал медичного закладу включає грошові кошти, цінні папери, що належать даному медичному закладу, запаси сировини і матеріалів і дебіторську заборгованість.
 2. Оборотний капітал (оборотні активи) і собівартість
  матеріальні витрати - 61, заробітна платана відрахування на соціальні потреби - 17, інші витрати - 14. Звідси зрозуміло, чому на фірмах так велике прагнення до зниження матеріаломісткості, в тому числі енергоємності, металоємності і
 3. Сутність і форми капіталу
  матеріальних, грошових і інтелектуальних засобів, що використовуються в якості ресурсу в подальшому виробництві. Тому капітал є сума так званих капітальних благ, тобто благ з виробництва інших благ. Капітальним благом можна вважати цеглини (з них складуть будинок), верстати (на них виготовлять деталі майбутніх легкових машин), телевізор (він відтворить телепередачу) і т.д. Поширені і
 4. 3. Оборотний капітал
  оборотному капіталу, якщо мати на увазі його економічне визначення, відносять сировину, паливо, енергію, матеріали, напівфабрикати, незавершене виробництво, запаси готової продукції, товари для перепродажу. Якщо брати бухгалтерське визначення оборотного капіталу, то до перерахованого слід додати кошти в розрахунках з постачальниками і покупцями, грошові кошти в касі підприємства та
 5. Аналіз оборотного капіталу
  оборотного капіталу застосовують та інші показники (коефіцієнти), у тому числі: - оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів) {foto90}, (17.8) де Об-коефіцієнт оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів), раз; Qр - обсяг реалізованої продукції; Коб - середньорічна вартість оборотного капіталу (оборотних коштів). Хоча цей показник сильно коливається в
 6. § 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ТА ЗНАЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  матеріально-речову, то грошову форму, наростаючи за вартістю до моменту реалізації виготовленого продукту. Таким чином, в процесі кругообігу постійно відволікаються, можна сказати, заморожуються певні грошові кошти, але об'єктивно необхідні для виробництва і реалізації продукту - товарів або послуг. Вартість цих коштів в економіці називають оборотними засобами.
 7. Синтетичні та аналітичні рахунки
  питань керівництва. Питання для самоконтролю: 1. Дати поняття синтетичного рахунку і привести приклади. 2. Дати поняття аналітичного рахунку і привести приклади. 3. Назвати основні показники, що характеризують оборотні відомості за синтетичними та аналітичними
 8. § 4. ПОКАЗНИКИ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ У ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ
  матеріальних цінностей на складах у всіх галузевих структурах. І тут резерви величезні. У Японії, наприклад, запаси на вході і виході не перевищують п'яти відсотків використовуваних ресурсів і вироблених товарів, а в Росії в кілька разів вище і лежать "мертвим капіталом", обтяжуючи і без того невеликі готівку оборотні кошти. Треба навчитися працювати «з коліс», маючи мінімальні запаси в
 9. § 2. СКЛАД, СТРУКТУРА І КЛАСИФІКАЦІЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ
  матеріальні цінності складають приблизно 80% та інші засоби - 20%. Таблиця 3. Структура оборотних коштів у промисловості. Групи оборотних коштів% +1. Запаси товарно-матеріальних цінностей 61,6 2. Товари відвантажені та надані послуги 18,4 3. Грошові кошти 15,2 4. Дебітори 8,4 5. Інші оборотні кошти 1,4 6. Разом 100 Насамперед оборотні кошти діляться за
 10. Питання 68. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємств і організацій
  матеріальними оборотними активами (у відсотках): {foto214} Рекомендоване значення даного коефіцієнта - 60%. 6) коефіцієнт забезпеченості власними оборотними активами (у відсотках): {foto215} Рекомендоване значення даного коефіцієнта - 10%; 7) показник боргу до капіталізації (у відсотках): {foto216} Зростання даного показника свідчить про посилення залежності
 11. Оборотні кошти
  оборотному капіталу (оборотних засобів) відносяться: паливо, енергія, газ, фонд заробітної плати, а також лікарські засоби і засоби догляду за хворими, включаючи малоцінний і швидкозношуваний інвентар. Для безперебійної роботи медичний заклад має бути забезпечене всіма видами оборотних коштів у належному обсязі і кількості. Для цієї мети застосовні методи розрахунку
 12. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  статистика є однією з найбільш важливих галузей статистики як наукової діяльності та виду практичної діяльності органів державної статистики. Економічна статистика займається вивченням кількісної боку різних масових економічних явищ і процесів суспільного життя з урахуванням їх якісної сторони. Мета економічної статистики полягає в адекватній
 13. Структура інвестицій
  статистикою воно називається чистим кредитуванням або чистим запозиченням, хоча це і не зовсім вірно) зменшує або збільшує суму заощадження в країні, перетворюючи його на накопичення, точніше, в валове нагромадження. Валовим воно називається тому, що включає не тільки нові накопичення, але і амортизаційні відрахування від раніше створеного капіталу. По суті справи, валове нагромадження - це та величина,
 14. 3. Розрахункові задачі
  оборотний капітал становить 480 тис. марок, у тому числі заробітна плата - 100 тис. Прибуток становить 100 тис. марок. Які будуть величини собівартості продукції і вартості річної продукції? 3.2. Основний капітал фірми становить 80 тис. ієн, час його відтворення - 10 років. Оборотний капітал дорівнює 20 тис. ієн, в рік він обертається 5 разів. Визначте, скільки капіталу обернулося
© 2014-2022  epi.cc.ua