Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Карасьов. Економіка, 2011 - перейти до змісту підручника

§ 2. СКЛАД, СТРУКТУРА І КЛАСИФІКАЦІЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ


Матеріально-речова основа оборотних фондів - це предмети праці, що знаходяться у виробничому процесі на різних стадіях обробки відповідно до технології виготовлення продукту. Це - сировина, основні матеріали, допоміжні матеріали, паливо, тара і тарні матеріали тощо Вони розміщені у виробничих запасах або в незавершеному виробництві. Їх грошова оцінка, як вказувалося, становить вартість оборотних фондів. До оборотних фондів відносять ще так звані витрати майбутніх періодів, тобто ті витрати, які виробляються в сьогоденні періоді, але будуть віднесені на собівартість продукції в наступні періоди. З певною мірою умовності витрати майбутніх періодів можна віднести до витрат на незавершене виробництво.
Фонди обігу складаються з готової продукції на складі, відвантаженої, але не оплаченої споживачем товарів, грошових коштів у розрахунках, на рахунках у банку і готівки в касі.
1 Перелік усіх перерахованих елементів або груп формує повну вартість оборотних фондів і оборотних коштів і представляє їх склад.
Склад оборотних фондів і оборотних коштів - це перелік всіх елементів або груп, які формують їх повну вартість.
Структура оборотних фондів і оборотних коштів - це співвідношення окремих елементів або груп, виражені у відсотках до їх загальної вартості.
Склад оборотних фондів і оборотних коштів представлений на малюнку 4.
Малюнок 4. Склад оборотних фондів і оборотних коштів
У структурі оборотних коштів переробних і видобувних галузей промисловості переважну частку, приблизно дві третини, складають оборотні фонди.
Тому правомірно більш докладно розглянути склад і структуру оборотних фондів, які в галузевій економіці представлені одночасно як складові виробничих фондів і оборотних коштів
(таблиця 2).
Таблиця 2. Склад і структура оборотних фондів у галузях промисловості Склад оборотних фондів Вся про-Перемишль-ність Важка примушує-ленность Легка примушує-ленность Харчова промисло-ленность 1 2 3 4 5 1. Виробничі запаси
в тому числі:
- сировина, основні матеріали і покупні напівфабрикати
- допоміжні матеріали
- паливо і пальне
- запасні частини для ремонту
- тара і тарні матеріали
- інструмент,
інвентар та інші малоцінні та швидкозношувані предмети
2.
Незавершене виробництво і напівфабрикати власного виготовлення
3. Витрати майбутніх періодів та інші предмети праці
70,0
44,3
6,6
1,9
4,5
2,8
9,9
24,6
5,4
58,5
41,3
2, 1
0,5
2,2
0,7
11,7
39,7
1,8
88,6
47,9
9,6
3,7
6,0 11,9
9,5
5,0
6,4
71,1
48,0
8,0
0,6
1,5 9,3
3,6
27,4
1,5
Склад оборотних фондів, як видно, представлений предметами праці, необхідними для виготовлення продукту, що знаходиться на різній стадії виробництва від запасів до готового виробу. Витрати, вкладені в них по ходу виготовлення продукту, формують значну частину собівартості - виробничу собівартість. Таким чином, з точки зору економіки зниження цих витрат - основа здешевлення продукту, зменшення потреби в оборотних коштах у частині оборотних фондів, а отже, разом із заходами щодо інтенсифікації виробництва, забезпечує підвищення ефективності їх використання, прискорення оборотності коштів.
Структура оборотних фондів, як свідчать дані тієї ж таблиці, залежить насамперед від специфіки галузі. В цілому ж в промисловості, в тому числі добувної та переробної, більше двох третин падає на виробничі запаси, на незавершене виробництво приблизно чверть, і лише несуттєву частину складають витрати майбутніх періодів.
Структура оборотних фондів більшості галузей переробної промисловості характерна тим, що у виробничих запасах знаходиться порівняно велика частина коштів. Це обумовлено високою матеріаломісткістю і порівняно коротким виробничим циклом виготовлення переважної більшості промислових продуктів. В умовах ринкової економіки як раз невигідно заморожувати кошти в запасах. Тому для ряду переробних галузей необхідно передбачити особливі умови кредитування сезонних заготовок, а інші види виробничих запасів звести до мінімуму.
Визначальний вплив галузевого фактора на структуру оборотних фондів яскраво демонструють окремі галузі харчової та переробної промисловості. Так, у виноробстві, де тривалість виробничого циклу вельми велика, відповідно частка незавершеного виробництва становить три чверті всіх оборотних фондів, в той час як в масложирової або хлібопекарської промисловості вона становить менше одного відсотка.
Адже цикл виробництва хліба обчислюється всього лише годинами, а марочного вина або коньяку - багатьма роками.
У структурі оборотних коштів промисловості товарно-матеріальні цінності складають приблизно 80% та інші засоби - 20%.
Таблиця 3. Структура оборотних коштів у промисловості. Групи оборотних коштів% +1. Запаси товарно-матеріальних цінностей 61,6 2. Товари відвантажені та надані послуги 18,4 3. Грошові кошти 15,2 4. Дебітори 8,4 5. Інші оборотні кошти 1,4 6. Разом 100
Насамперед оборотні кошти діляться за галузевої приналежності. Розрізняють оборотні кошти промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку і т.д. Порівняно висока частка оборотних фондів народного господарства розміщена в промисловості, а в самій промисловості істотна її частина знаходиться в галузях переробної промисловості.
Залежно від сфери обслуговування оборотні кошти, як зазначалося неодноразово, діляться на оборотні фонди і фонди обігу.
За характером організації оборотних коштів вони можуть бути нормованими і ненормованими. Нормуються всі елементи або групи оборотних фондів і готова продукція на складі в частині фондів обігу. Приблизно три чверті оборотних коштів подається нормованого і чим вище частка нормованої частини, тим вони більш керовані, а значить ефективніше в обороті.
За джерелами формування оборотні кошти розрізняються як власні і позикові. У промисловості в цілому в нормальних, некризових умовах функціонування співвідношення між власними і позиковими обіговими коштами приблизно рівне. У сезонно працюючих галузях частка позикових коштів значно вище.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. СКЛАД, СТРУКТУРА І КЛАСИФІКАЦІЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ "
 1. 6.2. Аналіз складу, структури і стану основних засобів
  складу і структури: 010 «Будівлі»; 011 «Споруди»; 012 «Передавальні пристрої»; 013 «Машини та обладнання»; 015 «Транспортні засоби»; 016 «Інструменти, виробничий і господарський інвентар»; 017 «Робоча і продуктивна худоба»; 018 «Бібліотечний фонд»; 019 «Інші основні засоби». Під складом основних засобів розуміють їх перелік за функціональним призначенням і
 2. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
  складові частини його вартості. Абстрактною працею до вартості спожитих засобів виробництва додається нова вартість. Капітал ділиться на постійний і змінний, так як: 1) перший в процесі виробництва не змінює своєї вартості, а другу змінює її, 2) капіталістичне виробництво носить двоїстий характер. Ставлення додаткової вартості «m» до змінного капіталу «?»
 3. 20.1. Фінанси підприємств і бюджет
  складу витрат включаються витрати на матеріальне виробництво, житлово-комунальне господарство та побутове обслуговування населення. В останні роки основний обсяг бюджетних ресурсів спрямовується на фінансування капітальних вкладень у державному секторі економіки і видачу підприємствам різного виду дотацій. Скорочення обсягу бюджетного фінансування витрат у сфері матеріального
 4. Словник термінів
  складі і вартісній оцінці коштів підприємства (активів) та джерела їх покриття (пасив). Балансовий прибуток - загальна сума прибутку підприємства за всіма видами діяльності, відображена в його балансі. Банківський кредит - кредит, що видається у вигляді грошових позик господарським суб'єктам та іншим позичальникам. Банкрутство - поняття, що означає розорення, відмова підприємства платити за своїми борговими
 5. Коментарі
  складу якого ставав все більш пролетарським, та інші подібні причини все сильніше пом'якшували гострі кути оригінальної доктрини . До кінця століття тих, хто сповідував цю доктрину в її первісній чистоті, можна було перерахувати по пальцях. [13] ід, его і суперего (у Фрейда воно, я і понад-я) в психології три основні системи особистості, кожна з яких володіє власними функціями,
 6. 6.1. Значення, завдання і джерела інформації аналізу основних засобів
  склад, структуру, стан, рівень забезпеченості та ефективність їх використання бюджетними та науковими установами в ході виконання господарської діяльності. Важливість аналізу основних засобів обумовлена, з одного боку, необхідністю дотримання режиму жорсткої економії бюджетних ресурсів, а з іншого - специфікою діяльності бюджетних та наукових установ, яка полягає у високій
 7. Національне багатство
  складі національного багатства. Тут маються на увазі передусім основні виробничі фонди, оскільки їх технічний рівень головним чином визначає можливість економічного зростання національної економіки. Крім основних виробничих фондів до складу національного багатства входять оборотні виробничі фонди - предмети праці. Величина оборотних виробничих фондів
 8. Глосарій
  складі 21 країни, включаючи Росію Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН) - інтеграційне угруповання, що виникла в 1967 р. Об'єднує Індонезію, Малайзію, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд, Бруней, М'янму, В'єтнам, Лаос Б Банки - організації, що здійснюють універсальні операції з кредитування промислових, торговельних та інших підприємств, головним чином за рахунок тих грошових коштів,
 9. § 7. Сутність і критерії економічного прогресу
  складовими елементами якого, поряд з економічною, є соціальна, правова, політична, національна, культурна, духовна і інші сторони. У широкому історичному контексті такий рух вперед виражається в послідовному переході ролі ведучих рушійних сил від переважно природних факторів розвитку суспільних систем (географічне середовище, кількість населення) до
 10. § 2. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ МАКРОЕКОНОМІКИ
  склад ВНП і ВВП входить не тільки нова вартість, що виникла в матеріальному виробництві та сфері послуг, а й амортизація (частина кінцевої продукції, яка відшкодовує витрачений основний капітал, йде на відновлення машин, інструменту і т.п.). Якщо з ВВП відняти суму річної амортизації, то ми отримуємо чистий національний продукт (ЧІП). У свою чергу, в чистий національний продукт
© 2014-2022  epi.cc.ua