Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003 - перейти до змісту підручника

6.1. Значення, завдання і джерела інформації аналізу основних засобів

Основні засоби є одним з найважливіших чинників будь-якого виробництва. Якщо основою функціонування сфери матеріального виробництва виступають основні виробничі фонди, то матеріально-технічною базою бюджетних та наукових установ є основні невиробничі фонди. Спільними рисами основних виробничих і невиробничих фондів є те, що і ті й інші використовуються протягом тривалого терміну і протягом усього періоду зберігають свою натуральну форму, поступово зношуються і морально застарівають у міру розвитку науки і техніки. З іншого боку, між ними є істотні відмінності, які в деякій мірі позначаються на процедурі проведення економічного аналізу. Так, основні виробничі фонди беруть участь у створенні матеріальних благ і в міру зносу поступово переносять свою вартість на продукт праці у вигляді амортизації. Невиробничі основні фонди не беруть безпосередню участь у виробництві матеріальних благ, функціонують в якості предметів тривалого споживання, поступово втрачають свою вартість і їх оновлення проводиться за рахунок коштів державного бюджету та позабюджетних джерел. Від наявності невиробничих фондів, їх стану і ступеня використання багато в чому залежать обсяг і якість наданих послуг (здоров'я людей, освіта, просвітництво, наука і т.
д.).
У процесі аналізу основних засобів вивчають склад, структуру, стан, рівень забезпеченості та ефективність їх використання бюджетними та науковими установами в ході виконання господарської діяльності. Важливість аналізу основних засобів обумовлена, з одного боку, необхідністю дотримання режиму жорсткої економії бюджетних ресурсів, а з іншого - специфікою діяльності бюджетних та наукових установ, яка полягає в високої соціальної значимості кінцевих результатів їх роботи.
Значення аналізу основних засобів полягає в тому, що з його допомогою можна визначити шляхи підвищення ефективності використання об'єктів основних засобів, намітити заходи щодо поліпшення їх стану і збереження.
Основними завданнями аналізу основних засобів виступають:
- оцінка об'єктів основних засобів за різними напрямками (склад і структура, технічний стан основних засобів, рух, ефективність використання, ступінь освоєння тощо) станом на початок і кінець звітного періоду і протягом якого-небудь часу (за ряд років);
- встановлення забезпеченості закладів та їх структурних підрозділів основними фондами - відповідності величини, складу і технічного рівня фондів реальної потреби в них;
- оцінка правильності та обгрунтованості списання об'єктів основних засобів;
- визначення впливу використання основних засобів на кінцевий результат роботи установи.

Джерелами інформації для проведення аналізу основних засобів є:
- баланс виконання кошторису витрат (форма № 1);
- звіт про рух основних засобів (форма № 5);
- кошторис витрат;
- акти про списання основних засобів з балансу установи;
- відомість інвентаризації основних засобів;
- дані синтетичного обліку основних засобів (меморіальні ордери, записи в книзі «Журнал-Головна», оборотні відомості тощо);
- дані аналітичного обліку основних засобів (інвентарні картки обліку основних засобів форми № ОЗ-6, ОС-8, ОС-9 та їх опис за формою № ОС-10; інвентарні списки форми № ОС-13 і т.д.);
- матеріали спеціальних обстежень, перевірок та ревізій;
- технічні паспорти на основні засоби.
При аналізі об'єкти основних засобів важливо вивчити не тільки у вартісній оцінці, але і з кількісної та якісної точки зору. Така необхідність обумовлена в першу чергу тим, що вартісна оцінка деяких видів основних засобів (наприклад, бібліотечний фонд, музейні цінності) не відображає повною мірою їх стану та наявності.
Розглянемо особливості методики та організації аналізу основних засобів установи сфери освіти - музичного училища.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.1. Значення, завдання і джерела інформації аналізу основних засобів "
 1. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  значень направляються теоретичними міркуваннями, які логічно і в часі цьому передують. Ступінь врахування супутніх обставин і привхідних моментів, що відносяться до досліджуваних цінами, залежить від такого ж теоретичного міркування. Ніхто ще не набрався сміливості заявити, що збільшення пропозиції будь-якого товару на а відсотків повинно завжди в будь-якій країні і в будь-який час
 2. 2.2. Зміст, завдання і джерела інформації аналізу виконання кошторису витрат
  значень, а також кількісна оцінка впливу факторів, що викликали ці відхилення. Основними завданнями виконання кошторисів витрат є: - вивчення дотримання кошторисних призначень в цілому, а також в розрізі окремих статей і економічних елементів витрат; - вивчення складу і структури витрат; - оцінка причин, що викликали відхилення фактичних витрат від передбачених у кошторисах;
 3. 2.4. Аналіз позабюджетних коштів
  значення для оцінки фінансування ЛУ мають дані про абсолютне відхилення планових доходів і витрат від фактичних (табл. 2.4). Таблиця 2.4 Виконання плану по позабюджетних коштах ЛУ, млн руб. {Foto12} {foto13} За аналізований період фактичні доходи перевищили планові на 41 034 700 000 руб. Основним джерелом надходження була діяльність факультету західноєвропейських мов
 4. 4.1. Аналіз забезпеченості податкової інспекції фінансовими ресурсами
  значення у формуванні дохідної частини бюджету країни в обсягах, достатніх для фінансування потреб держави. Актуальним для податкових інспекцій на сьогоднішній момент є забезпечення повноти фінансування на поточні потреби даних установ. Аналіз покликаний виявити достатність фінансування, фактори, що впливають на недофінансування або перефінансування, з метою прийняття управлінських
 5. 9.1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу праці та заробітної плати
  значення яких посилюється персоніфікованим характером праці працівників закладів охорони здоров'я. Однією з найважливіших завдань кадрової та організаційної роботи в охороні здоров'я зараз є збереження традиційно високого рівня кваліфікації персоналу, забезпеченість лікарняних установ кадрами, збереження і підвищення якості обслуговування населення, тому в умовах постійно
 6. 11.1. Зміст і завдання аналізу розрахункових операцій, джерела інформації для аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості
  значення. Це є свідченням реалізації результатів їх діяльності з економічним ефектом, який дозволяє забезпечувати розширення діяльності наукової установи. Прибуток також є джерелом відрахувань до державного бюджету, централізований фонд розвитку науки і формування власних коштів установи. За рахунок прибутку з'являється можливість додаткового
 7. 12.1. Зміст і джерела інформації для аналізу позабюджетних коштів
  значень за всіма видами позабюджетних коштів; - оцінка виконання плану за основними показниками кожного виду позабюджетних коштів; - розрахунок впливу факторів на відхилення за основними результативним показниками (обсяг продукції, прибуток, собівартість і т.д.); - розробка заходів щодо усунення виявлених в результаті аналізу недоліків і заходів щодо вишукування джерел освіти і
 8. 4.5. Кредитний консалтинг
  значенні тих понять і термінів, якими користуються і клієнт, і консультант. - Рівень підготовки. Рекомендації приносять ефект, тільки будучи впровадженими. Але для того, щоб використовувати рекомендації консультанта, клієнту часом необхідно володіти відповідним мінімальним рівнем підготовки. Точно так само, як впровадження навіть детально розписаного технологічного процесу вимагає
 9. Глава 14
  значень. Було очевидно, що їх зліт закінчено, а значить, я повинен був змінити тактику торгівлі. Це було досить просто. На ринку биків ціни, ясна річ, рішуче і виразно ростуть. І якщо динаміка курсу-якого випуску акцій не підпорядковується загальній тенденції, слід припустити, що з цими акціями щось не в порядку. Цього достатньо, щоб досвідчений біржовик відчув:
 10. § 4. Метод економічної теорії та його структурні характеристики
  значення, що не применшує ролі кількісного. Перший застосовується переважно при характеристиці суспільної форми способу виробництва (визначаються різні аспекти сутності кожної економічної категорії), другий - його речового змісту. В останньому випадку відкривається можливість широкого застосування економіко-математичних методів дослідження. 'Щоб висловити цю рису
© 2014-2022  epi.cc.ua