Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

8. 4.Показатели ефективності використання оборотних коштів


В економічній науці і практиці оборотний капітал оцінюють за показниками стану на конкретну дату, а також за показниками використання за певний період. Стан оборотних коштів (щодо джерел і спрямування коштів) характеризується ступенем і рівнем використання.
Під ефективним використанням оборотних коштів розуміється прискорення його оборотності, підвищення рентабельності оборотних активів, підвищення рівня забезпеченості власними оборотними засобами. Тому для оцінки ефективності використання оборотних коштів доцільно використовувати систему показників.
Основні показники ефективності використання оборотних коштів:
1. Оборотність оборотних коштів (у днях) дозволяє судити про те, протягом якого часу оборотні кошти проходять всі стадії кругообігу в даній організації.
Оборотність оборотних коштів визначається шляхом ділення
середньої суми оборотних коштів за період на одноденний фактичний товарообіг у цінах собівартості або середня сума оборотних коштів за період множиться на кількість днів в періоді (90, 360 днів) і результат ділиться на фактичний товарообіг у цінах собівартості.
2. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів дає уявлення не тільки про кількість оборотів, що здійснюються оборотними коштами за певний період, а й характеризує величину товарообігу в цінах собівартості, що припадає на 1 рубль оборотних коштів, тобто віддачу оборотного капіталу (коштів). Визначається шляхом ділення фактичного товарообігу за собівартістю за період на середню суму оборотних коштів або кількість днів в періоді ділиться на оборотність оборотних коштів в днях обороту.
3. Коефіцієнт ефективності використання оборотних коштів (Рентабельність оборотних коштів) показує, скільки рублів прибутку припадає на одиницю вартості оборотних коштів, і знаходиться у взаємозв'язку з оборотністю оборотних коштів і впливає на рентабельність організації торгівлі.
Визначається шляхом ділення прибутку на середньорічну суму оборотних коштів і множення результату на 100.
Показник рентабельності оборотних коштів взаємопов'язаний з показниками рентабельності товарообігу і коефіцієнтом оборотності оборотних коштів:
Рентабельність оборотних коштів визначається шляхом множення рентабельність товарообігу на коефіцієнт оборотності оборотних коштів
4. Фондовіддача по оборотних коштів характеризує величину товарообігу, отриману на 1 рубль оборотних коштів і розраховується шляхом ділення товарообігу в роздрібних цінах на середньорічну суму оборотних коштів.
5. Фондомісткість оборотних коштів (коефіцієнт завантаження коштів в обороті) характеризує величину оборотних коштів, витрачених на 1 рубль товарообігу і визначається діленням середньорічної суми оборотних коштів на товарообіг у роздрібних цінах.

Чим менше коефіцієнт завантаження коштів в обороті, тим ефективніше використовуються оборотні активи, що сприяє поліпшенню фінансового стану організації.
Для виявлення конкретних причин зміни оборотності в цілому по організації торгівлі обчислюються показники оборотності за окремими видами оборотних коштів.
Економічний ефект від прискорення оборотності оборотних коштів полягає у вивільненні коштів з обороту і використанні їх на подальше розширення основної діяльності, оновлення асортименту товарів, зміцнення господарських зв'язків з постачальниками.
Під абсолютним вивільненням оборотних коштів з обороту розуміється зниження суми оборотних коштів у поточному році порівняно з попереднім роком при збільшенні обсягів продажів. Абсолютне вивільнення має місце тоді, коли фактичні залишки оборотних коштів менше нормативів або фактичних залишків за попередній період при збереженні або збільшенні обсягів продажів. Отже, показник абсолютного вивільнення оборотних коштів з обороту або залучення його в оборот характеризує, відповідно, зменшення або збільшення середнього за даний період обсягу оборотних коштів за аналізований період.
Відносне вивільнення з обороту оборотних засобів (Vотн) має місце, коли темпи зростання обсягів продажів випереджають темпи зростання оборотних коштів (т.е меншим обсягом оборотних коштів забезпечується більший обсяг реалізації). Відносне вивільнення з обороту оборотних коштів характеризує ефективність використання оборотних коштів.
Відносне вивільнення з обороту оборотних коштів розраховується за формулою:
Vотн.=Т1 / Д х (О1 - О0),
де Т1 - Товарообіг звітного періоду; Д - Кількість днів у періоді
О0, О1 - Час звернення оборотного капіталу базисного і звітного періоду.
Абсолютна і відносне вивільнення з обороту оборотних коштів має єдину економічну сутність, означає економію коштів і дозволяє забезпечити збільшення масштабів торговельної діяльності без залучення додаткових фінансових ресурсів.
Зробимо аналіз економічної ефективності використання оборотних коштів організації торгівлі і визначимо суму вивільнених або додатково залучених оборотних коштів у результаті зміни оборотності на основі таблиці 8.2.
Таблиця 8.2. Дані для розрахунку, млн. руб.


  Минулий рік Звітний рік

1. Роздрібний товарообіг 7207 8776
2. Середній рівень доходу від реалізації,

у% до роздрібного товарообігу
16,9 17,5
3.
Середній рівень транспортних

витрат,% до товарообігу
1,8 1,92
4. Середній рівень транспортних

витрат,% до товарообігу
106 192
5. Середньорічна сума оборотних коштів 336,6 388,1

Показники ефективності використання оборотних коштів представимо в таблиці 8.3.
Таблиця 8.3. Показники ефективності використання оборотних коштів організацією торгівлі


Показники Минулий рік Звітний рік Зміна
1. Оборотність оборотних коштів, дн. 19,8 18,8 - 1
2. Коефіцієнт оборотності, обороти 18,2 19,1 + 0,9
3. Фондовіддача оборотних коштів, грн 21,4 22,6 1,2
4. Фондомісткість оборотних коштів, грн 0,05 0,04 - 0,01
5. Рентабельність оборотних коштів,% 31,5 49,5 18

Як видно з таблиці 8.3 оборотність оборотних коштів у звітному році прискорилася на 1 день; коефіцієнт оборотності збільшився на 0,9 обороту. Фондовіддача по оборотних коштів зросла на 1,2 руб. у розрахунку на 1 руб. товарообігу, рентабельність оборотних коштів підвищилася на 18%. Відносне вивільнення з обороту оборотних коштів становить 24,4 млн. руб. (8776/360 х (- 1)).
В цілому проведений аналіз свідчить про ефективне використання організацією оборотних коштів. Для більш детального аналізу проводиться оцінка впливу факторів (зміни обсягу товарообігу і середньорічної суми оборотних коштів) на оборотність оборотних коштів та їх рентабельність, а також аналізується структура оборотних коштів, джерела їх фінансування.
Висока ефективність використання оборотних коштів, прискорення їх оборотності передбачає оптимізацію складу оборотних коштів, джерел фінансування, розробку конкретних заходів щодо зниження та ліквідації наднормативних запасів, скорочення тривалості торгово-виробничого циклу, часу знаходження коштів у розрахунках, що вимагає проведення обгрунтованих заходів в рамках політики управління оборотними коштами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. 4.Показатели ефективності використання оборотних коштів "
 1. Аналіз оборотного капіталу
  Під матеріаломісткістю розуміють відношення витрат сировини, палива, енергії, матеріалів та інших предметів праці до вартості виробленої продукції: {foto89}, (17.7) де? - Матеріаломісткість,%; М - вартість використаної сировини, палива, енергії, матеріалів і напівфабрикатів, руб.; Q - вартість випущеної продукції, руб. Варіантами цього показника можуть бути енергоємність,
 2. 9.3 Показники рівня використання оборотних коштів
  Найважливішими показниками використання оборотних коштів на підприємстві є коефіцієнт оборотності оборотних коштів і тривалість одного обороту. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів {foto47} Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Коб) показує, скільки оборотів здійснили оборотні кошти за аналізований період (квартал, півріччя, рік). Він визначаються-ється по
 3. Питання 44. Показники статистики матеріальних оборотних коштів
  Показник забезпеченості виробничими запасами характеризує наявність матеріальних оборотних коштів у підприємства: {foto134} Для характеристики використання матеріальних оборотних коштів використовуються наступні статистичні показники: 1) коефіцієнт оборотності: {foto135} де РП - виручка від реалізації продукції за період;? О - середній залишок матеріальних оборотних
 4. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  Крім абсолютного обсягу прибутку в фінансовій статистиці розраховуються відносні показники прибутковості діяльності підприємства (організації) - показники рентабельності. Рентабельність - це показник, в загальному вигляді характеризує прибутковість роботи підприємства (організації). Існує кілька показників рентабельності. До них відносяться: 1) рентабельність (збитковість) активів
 5. 14.4. Методика аналізу та шляхи підвищення ефективності використання ресурсів організації торгівлі
  Передумовами інноваційного економічного зростання торговельних організацій разом з впровадженням нових торгових технологій є підвищення ефективності використання наявного у них економічного потенціалу. У цьому зв'язку важливе значення має аналіз ефективності використання ресурсів з метою виявлення невикористаних резервів. Як відомо, основними показниками оцінки діяльності торгових
 6. Оборотні кошти
  Оборотні кошти - предмети праці, які цілком споживаються в процесі виконання послуг, змінюють свою натуральну форму і переносять свою вартість на виконану послугу повністю. До оборотного капіталу (оборотних засобів) відносяться: паливо, енергія, газ, фонд заробітної плати, а також лікарські засоби і засоби догляду за хворими, включаючи малоцінний і швидкозношуваний
 7. 3. Оборотний капітал
  До оборотного капіталу, якщо мати на увазі його економічне визначення, відносять сировину, паливо, енергію, матеріали, напівфабрикати, незавершене виробництво, запаси готової продукції, товари для перепродажу. Якщо брати бухгалтерське визначення оборотного капіталу, то до перерахованого слід додати кошти в розрахунках з постачальниками і покупцями, грошові кошти в касі підприємства та
 8. § 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ТА ЗНАЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  Функціонування підприємств промисловості - це постійне відновлення виробництва на основі кругообігу коштів за відомою класичною схемою: Д - CП - П - Т - Д 'В Відповідно до цієї схеми кошти перебувають в одній виробничій сфері і двох сферах обігу. Кошти, розміщені або знаходяться в сфері виробництва, представляють оборотні фонди як частина виробничих
 9. § 4. ПОКАЗНИКИ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ У ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ
  Ефективність використання оборотних фондів і оборотних коштів складається з економного витрачання оборотних фондів і прискорення оборотності всіх елементів оборотних коштів на всіх стадіях кругообігу (Д - СП - П - Г - Д '). Показниками ефективності використання оборотних коштів є наступні: 1. Коефіцієнт оборотності: де: -
 10. 61. Майнового стану ПІДПРИЄМСТВА
  Вартість майна підприємства - це необоротні та оборотні активи, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Актив бухгалтерського балансу підприємства дозволяє оцінити майно підприємства та його інвестиційну діяльність на звітну дату. Загальна вартість майна підприємства дорівнює підсумку активу балансу за вирахуванням підсумку за розділом III балансу «Збитки». Вартість необоротних активів
 11. 9.5 Нормування оборотних коштів
  Під нормуванням оборотних коштів розуміється процес визначення мінімальної, але достатньої (для нормального протікання виробничого процесу) величини оборотних коштів на підприємстві. При плановій економіці кожному підприємству вищестояща організа-ція встановлювала загальний норматив оборотних коштів. У цих умовах підприємства були змушені контролювати цю величину. З переходом на
 12. 56. ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  Оцінка та аналіз фінансового стану підприємства - актуальна проблема для всіх без винятку користувачів інформацією. Головна мета аналізу фінансового стану підприємства - своєчасно виявляти і усувати недоліки, наявні при використанні коштів, і забезпечувати платоспроможність підприємства. Для оцінки стійкості фінансового стану підприємства використовується система
 13. 13.4.2 Планування витрат і відрахувань коштів
    Більшість статей витрат і відрахувань знаходять відображення в попередньо складених планах розподілу прибутку і кошторисах витрачання прибутку, що залишається в розпорядженні організації. Одним з важливих розрахунків при розробці фінансового плану є розрахунок потреби (нормативу) у власних оборотних коштах, на підставі якого визначається сума поповнення власних оборотних
 14. Економічна сутність основних і оборотних коштів
    Виконання послуг ведеться в межах можливостей певних матеріальних ресурсів. До них, зокрема, відносяться основні та оборотні кошти. Майновий стан об'єкта охорони здоров'я може бути охарактеризоване сумою оборотного і основного капіталів. Оборотний капітал медичного закладу включає грошові кошти, цінні папери, що належать даному медичному
 15. § 2. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ
    Як зазначено вище, прибуток є підсумковим показником діяльності підприємств галузі. Це також найважливіший економічний показник. Однак прибуток не показує, не характеризує, якою ціною вона досягнута, якими розмірами засобів. У прибутку не видний розмір виробничого потенціалу, за допомогою якого вона отримана. Для порівняння розміру прибутку і величини використаних коштів для
 16. Питання 68. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємств і організацій
    Фінансова стійкість підприємства (організації) характеризується станом фінансових ресурсів, що забезпечують безперебійний розширений процес виробництва та реалізації продукції на основі зростання прибутку. Платоспроможність характеризує можливості організації своєчасно розплачуватися за своїми зобов'язаннями з власних коштів. До показників, що характеризує фінансову стійкість
 17. Синтетичні та аналітичні рахунки
    Всі рахунки бухгалтерського обліку поділяють на синтетичні і аналітичні. Синтетичні - рахунки, які відкривають для обліку згрупованих економічно однорідних засобів або їх джерел, які мають більш детальну розшифровку (субрахунка). Наприклад (Мал. 7.4.): Рис. 7.4.-Синтетичні рахунки На додаток до субрахунків відкривають аналітичні рахунки,
 18. 54. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
    Важливим показником, що характеризує фінансову стійкість підприємства, є забезпеченість матеріальних оборотних засобів власними джерелами фінансування - вона встановлюється порівнянням суми власного оборотного капіталу з загальною сумою матеріальних оборотних фондів. Виділяють такі типи стійкості: 1. Абсолютна стійкість фінансового стану, коли запаси і витрати
 19. 8. 3. Планування потреби торговельних організацій в оборотних коштах.
    Основу планування потреби в оборотних коштах складає нормування, тобто встановлення норм запасів за видами оборотних коштів і розрахунок на цій основі з урахуванням прогнозованого обсягу товарообігу загальної потреби в оборотних коштах або нормативу оборотних коштів на планований період. Особливостями нормування оборотних засобів в умовах ринкової економіки є: - кожна
 20. Сутність і форми капіталу
    Капітал - це певна сума благ у вигляді матеріальних, грошових і інтелектуальних засобів, що використовуються в якості ресурсу в подальшому виробництві. Тому капітал є сума так званих капітальних благ, тобто благ з виробництва інших благ. Капітальним благом можна вважати цеглини (з них складуть будинок), верстати (на них виготовлять деталі майбутніх легкових машин), телевізор (він
© 2014-2022  epi.cc.ua