Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

9.1. Економічна сутність понять «витрати», «витрати», «витрати», склад витрат організацій торгівлі.


Для здійснення торговельної діяльності організації необхідно мати матеріальні, трудові та фінансові ресурси у вигляді наявності матеріально-технічної бази, персоналу, якому необхідно виплачувати заробітну плату, товарів, що вимагають витрат на закупівлю, зберігання і реалізацію і т . д. Витрати ресурсів в економічній діяльності характеризують різними термінами «витрати», «витрати», «витрати», «споживання», «втрати» та ін залежно від історично конкретного періоду часу, сфер їх застосування та документів, в яких вони передбачаються. Розмежування між цими поняттями провести досить складно, але визначити їх економічну сутність з метою організації та управління господарською діяльністю необхідно.
Відповідно до Інструкції «Витрати організації» витратами організації визнається зменшення економічних вигод у результаті вибуття активів (грошових коштів, іншого майна) і (або) виникнення зобов'язань, що приводить до зменшення власних джерел організації за винятком зменшення внесків за рішенням учасників (власників майна). Зіставленням величини витрат з сумою отриманого доходу розраховується фінансовий результат звітного періоду - прибуток або збиток.
Витрати - це вартісна оцінка ресурсів, спожитих організацією в процесі виробництва і реалізації товарів, продукції, виконання робіт, надання послуг. Витрати, що призводять до отримання в майбутньому економічних вигод, вважаються активами організації та визнаються витратами в період отримання від них економічної вигоди. Витрати, що не приводять до отримання економічних вигод, визнаються витратами організації в період здійснення цих витрат;
Витрати обігу - це грошові витрати торгової організації, пов'язані із закупівлею, транспортуванням, зберіганням, реалізацією товарів і утриманням апарату управління .

Згідно СТБ 1393-2003 «Торгівля. Терміни та визначення »витрати в торгівлі (економічні витрати в торгівлі) - це грошова оцінка сумарної величини витрат як відносяться на витрати обігу, так і не врахованих в їх складі.
Витрати обігу (торгові витрати) - грошова оцінка витрат, вироблених продавцем у процесі просування товарів до покупця за певний період часу. Розрізняють матеріальні, фінансові, трудові та інші витрати.
Витрати обігу пов'язані з доведенням товарів від виробництва до роздрібної торгівлі та реалізацією їх населенню.
Для торгових організацій витрати на реалізацію практично ідентичні недоліків звернення. Облік витрат на реалізацію в торгівлі здійснюється на рахунку 44/3 - «Витрати обігу».
У практиці обліку і аналізу до складу витрат торговельної організації включаються:
- витрати за видами діяльності,
- операційні витрати,
- позареалізаційні витрати.
Витрати за видами діяльності в торгових організаціях поділяються на витрати оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування. До них відносяться і витрати за іншими видами діяльності, які можуть здійснювати торговельні організації.
Операційні витрати включають:
- витрати, пов'язані з продажем та інших вибуттям (ліквідацією, списанням, безоплатною передачею) належать організації основних засобів, нематеріальних та інших активів, включаючи валютні кошти;
- витрати, пов'язані з наданням за плату в тимчасове користування активів організації відповідно до законодавства;
- витрати, пов'язані з участю в статутних фондах інших організацій , спільної діяльності за договором простого товариства;
- витрати за операціями з тарою;
- відсотки, сплачені за короткостроковими та довгостроковими позиками;
- відрахування в резерви;
- інші витрати, визнані операційними.

До складу позареалізаційних витрат включаються:
- штрафи, пені, неустойки за порушення умов договорів, сплачені або визнані організацією до сплати;
- збиток минулих років, виявлений у звітному періоді;
- суми дебіторської заборгованості, за якими минув строк позовної давності, інших боргів, нереальних для стягнення;
- суми недостач, втрат і псування активів відповідно до законодавства;
- негативні курсові різниці, що виникають у зв'язку з погашенням дебіторської, кредиторської заборгованості, в тому числі заборгованості за отриманими кредитами, позиками;
- витрати, пов'язані з розглядом справ у судах;
- не компенсовані винуватцями втрати від простоїв за зовнішніми причинами;
- різниці між оформленої вартістю акцій (часток), викуплених у акціонерів, і їх номінальною вартістю або продажною вартістю при анулюванні або продажу зазначених акцій;
- податок на додану вартість, нарахований від позареалізаційних доходів відповідно до законодавства;
- втрати, витрати у зв'язку з надзвичайними обставинами у господарській діяльності;
- перерахування коштів і передача майна, пов'язані з благодійною діяльністю;
- витрати на здійснення спортивних, оздоровчих заходів, відпочинку, розваг, заходів культурно-просвітницького характеру, шефської та соціальної допомоги;
- інші витрати від операцій, безпосередньо не пов'язаних з реалізацією товарів та іншого майна, що визнаються позареалізаційними.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.1. Економічна сутність понять «витрати», «витрати», «витрати», склад витрат організацій торгівлі. "
 1. Проте у більшості фірм спадання граничного про-; кта починається аж ніяк не з найму першого ж
  організації (а) Крива сукупних витрат Рис.
 2. 1.2. Витоку та ін'єкції
  витрат, а також обсягом виробництва в грошовому вираженні. При недотриманні цієї умови економіка втрачає стійкість. Причиною нестійкості є витоку та ін'єкції в процес кругообігу. Витоку - (або вилучення) з національного доходу виникають, коли він витрачається на цілі, інші, ніж покупки споживчих товарів і послуг, вироблених усередині країни. Ін'єкції - витрати,
 3. А також відсоток, який отримує уряд зі своїх депозитів в Федеральної Резервної Системі,
  становили $ 1514 млрд, або $ 5757 на людину. У ній також наведені основні напрямки видатків. Найбільша стаття урядових витрат - соціальне страхування ня, переважно трансфертні платежі літнім людям. (Трансфертний платіж - урядовий платіж, здійснений без обміну на товар або послугу.) У 1995 р. вона склала 22% витрат федерального уряду і
 4. Запитання і завдання для самоконтролю
  сутність капіталу. 2. Виходячи з якого принципу визначається сутність капіталу? 3. Які критерії розподілу капіталу на постійний і змінний, основний і оборотний? '4. У чому полягають відмінності між фізичним і моральним зносом основних виробничих фондів? 5. Яка структура часу обороту виробничих фондів? 6. Що таке витрати виробництва і які основні
 5. 1.1.12.5 ВИРУЧКА, ВИТРАТИ, ПРИБУТОК
  економічної науки. Зараз використовують як синонімів слова: «витрати», «витрати», «витрати». Водночас відображаються цими словами англійські «еквіваленти» зазвичай мають дещо відмінне значення в порівнянні з російської термінологією. Їм еквівалентний, швидше, усталений термін «ціна виробництва», оскільки включає в себе не тільки витрати, але і прибуток. Можна вважати їх
 6. Убування граничного продукту - властивість, згідно з яким при зростанні кількості примі-няемого
  організації ринки ції дорівнює зміні обсягу випічки булочок («збільшення») при наймі очеред-ного робітника («крок»). Таким чином, він дорівнює граничному продукту робочого Із зростанням числа робочих граничний продукт убуває і производствен функція стає більш пологою. ВИПУСК (кількістю-Граничні витрати на ВИТРАТИ сукупні витрати НА РЕСУРСИ (ІЗДЕРХ-Il число СТВО
 7. Тому із зростанням обсягу випуску крива сукупних витрат стає більш крутий.
  Тому з зростанням обсягу випуску крива сукупних витрат стає більш крутий. Різні типи витрат Аналіз роботи пекарні Елен Хангрі продемонстрував нам, як совокутиг j витрати фірми виражаються в її виробничої функції. Виходячи з визна-ділення сукупних витрат, ми можемо ввести кілька похідних від нк типів витрат. Визначення цих типів витрат ми розглянемо на
 8. Тема 7 Теорія виробництва. Витрати виробництва, доходи і прибуток фірми
  Процес виробництва. Виробнича функція. Сукупний, середній і граничний продукт. Закон спадної віддачі. Економічні витрати виробництва. Внутрішні і зовнішні витрати. Витрати виробництва в короткостроковому періоді: види (загальні та середні) та їх динаміка. Поняття і значення граничних витрат. Дохід фірми: сукупний, середній, граничний. Зіставлення доходу і витрат.
 9. Примірний перелік екзаменаційних питань з курсу «Макроекономіка»
  економічних досліджень. 3. Основні теоретичні концепції макроекономічного світу. 4. Макроекономічні моделі та їх види. 5. Модель кругових потоків . Макроекономічний кругообіг і відтворення економічних благ. 6. ВВП, ВНП, ВНД і сполучені показники. 7. Методи розрахунку ВВП. 8. Номінальний і реальний ВВП. 9. Показники рівня добробуту та багатства країни.
 10. 39. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПО калькуляційні статті ВИТРАТ
  склад і методи розподілу витрат за видами продукції формуються з урахуванням характеру і особливостей виробництва. Виділяють наступні калькуляційні статті, що відображають динаміку собівартості продукції: сировина та матеріали; зворотні відходи (віднімаються); паливо і енергія на технологічні цілі; основна зарплата виробничих робітників; додаткова зарплата виробничих робітників;
 11. РОЗДІЛ IV. ВИТРАТИ БЮДЖЕТУ
  РОЗДІЛ IV. ВИТРАТИ
 12. Контрольні питання
  економічну рівновагу? Які його види ви знаєте? 2. Які моделі макроекономічної рівноваги ви знаєте? 3. Що таке сукупний попит і які його складові? 4. З чим пов'язана зворотна залежність між величиною сукупного попиту і рівнем цін? 5. Назвіть нецінові фактори сукупного попиту. 6. Що таке сукупна пропозиція і які фактори роблять на нього вплив?
 13. Інші показники ефективності
  сутності, показник рентабельності більше одиниці просто означає, що NPV позитивна. Цей показник ефективності можна використовувати, наприклад, для швидкого програвання варіантів у разі зростання витрат. Якщо в нашому проекті витрати зростуть на 69%, то він перестане бути дохідним . Термін окупності проекту показує, за який період часу проект окупається; він зазвичай розраховується на
 14. Ці трансферти часто пов'язані з певними про-грамами, які субсидуються федеральним урядом. Нарешті,
  становило близько третини всіх витрат на регіональному та міс-тном рівнях. Друга за значущістю стаття витрат - посібники, включаючи трансфертні пла-тежі найбіднішим верствам населення. Ця категорія включає в себе кілька федеральних програм, які здійснюються урядами штатів і місцевими адміністраціями . Наступна категорія - швидкісні шосе, яка включає в себе
© 2014-2022  epi.cc.ua