Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

56. ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Оцінка та аналіз фінансового стану підприємства - актуальна проблема для всіх без винятку користувачів інформацією.
Головна мета аналізу фінансового стану підприємства - своєчасно виявляти і усувати недоліки, наявні при використанні коштів, і забезпечувати платоспроможність підприємства.
Для оцінки стійкості фінансового стану підприємства використовується система показників, що характеризують зміни: структури капіталу підприємства по його розміщенню і джерелам утворення; ефективності та інтенсивності його використання; платоспроможності і кредитоспроможності підприємства; запасу його фінансової стійкості.
Аналіз фінансового стану підприємства грунтується головним чином на відносних показниках, тому що абсолютні показники балансу та інших звітів в умовах постійної інфляції практично неможливо привести в порівнянний вид.

Фінансовий аналіз поділяється на внутрішній і зовнішній.
Внутрішній аналіз проводиться службами підприємства, і його результати використовуються для планування, контролю та прогнозування фінансового стану підприємства. Його мета - встановити планомірне надходження грошових коштів і розмістити власні і позикові кошти таким чином, щоб забезпечити отримання максимального прибутку і запобігти банкрутству.
Зовнішній аналіз здійснюється інвесторами, постачальниками ресурсів, контролюючими органами на основі інформації, що публікується звітності. Його мета - встановити можливість вигідного вкладення коштів, щоб забезпечити максимум прибутку і виключити ризик втрати.
Основні завдання аналізу фінансового стану підприємства: оцінка майнового стану підприємства; оцінка капіталу, вкладеного в майно підприємства; аналіз забезпеченості підприємства власними оборотними засобами та оцінка впливу факторів на величину їх зміни; аналіз ефективності використання оборотних коштів; аналіз показників фінансової стійкості підприємства; оцінка платоспроможності та ліквідності підприємства.

Основними джерелами інформації для аналізу фінансового стану підприємства є ф. № 1 «Бухгалтерський баланс», ф. № П 2 «Відомості про інвестиції», ф. № П 3 «Відомості про фінансовий стан організації» та інші форми звітності, дані первинного й аналітичного бухгалтерського обліку, які розшифровують і деталізують окремі статті балансу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 56. ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА "
 1. 48. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  джерел його утворення на звітну дату характеризують майновий та фінансовий стан підприємства. Під фінансовим станом слід розуміти також здатність підприємства фінансувати свою діяльність, тобто забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами, необхідними для нормальної роботи, доцільність їх розміщення та ефективність використання, фінансові взаємовідносини з
 2. Питання 65. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій)
  задачам статистики фінансів підприємств та організацій відносяться: 1) завдання вивчення стану і розвитку фінансово-грошових відносин господарюючих суб'єктів; 2) завдання аналізу обсягу і структури джерел формування фінансових ресурсів; 3) завдання визначення напрямів використання грошових коштів; 4) завдання аналізу рівня і динаміки прибутку, рентабельності (прибутковості) підприємства
 3. 2.4.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
  аналізувати характер зміни окремих його статей. Такий аналіз проводиться за допомогою горизонтального (тимчасового) і вертикального (структурного)
 4. 57. ЦІЛІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  завдань. Цілі індивідуальні для кожного господарюючого суб'єкта. Підприємства в умовах високої інфляції й існуючої податкової політики держави можуть мати різні інтереси в питаннях формування і використання прибутку, виплати дивідендів, регулювання витрат виробництва, збільшення майна й обсягів продаж (виручки від реалізації). Одне із завдань реорганізації підприємства -
 5. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ)
  завданнями статистики фінансів підприємств (організацій) є: вивчення стану та розвитку фінансово-грошових відносин господарюючих суб'єктів; аналіз обсягу і структури джерел формування фінансових ресурсів; визначення напрямів використання грошових коштів; аналіз рівня та динаміки прибутку, рентабельності (прибутковості) підприємства (організації); оцінка фінансової
 6. 11. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  завдань.
 7. Література
  аналізу фінансового становища підприємства. Мн., 1995. 6. Русак Н.А., Русак В.А. Фінансовий аналіз суб'єкта господарювання. Мн., 1997. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах. М., 1989. 8. Кравченко Л.І., Кравченко М.А. Методика комплексного і глибокого аналізу стану розрахунків, дебіторської і кредиторської заборгованості / /
 8. 54. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  джерелами фінансування - вона встановлюється порівнянням суми власного оборотного капіталу з загальною сумою матеріальних оборотних фондів. Виділяють такі типи стійкості: 1. Абсолютна стійкість фінансового стану, коли запаси і витрати (З) менше суми власного оборотного капіталу (скоба) і кредитів банку під товарно матеріальні цінності (КРтмц), тобто 3 <скобами + КРтмц,
 9. 8. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДІАГНОСТИКИ
  аналіз, - перший вид аналізу, що визначає ситуації, в яких знаходиться підприємство, тобто виявляє обставини, що впливають на весь хід його виробничої, господарської та фінансової діяльності. Цілі діагностики - виявити місце, яке займає підприємство в загальному економічному просторі, його поточні виробничі можливості, споживані трудові, матеріально технічні та
 10. Питання 68. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємств і організацій
  джерел фінансування. Рекомендоване значення 50%. Значення коефіцієнта менше 50% говорять про високий ризик для його кредиторів; 4) коефіцієнт маневреності (у відсотках): {foto213} Даний показник характеризує частку власних коштів підприємства, вкладену в найбільш оборотні (маневрені) активи. Рекомендоване значення 50-60%; 5) коефіцієнт забезпеченості власними
 11. 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, ЗМІСТ І ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ
  завдання аналізу: вивчення діяльності підприємства за допомогою комплексу взаємопов'язаних техніко економічних показників, що характеризують роботу організації як в цілому, так і її підрозділів; підвищення ефективності виробництва і забезпечення виконання планів при мінімальних витратах; виявлення і вимір внутрішніх резервів на всіх стадіях виробничого процесу. Зміст аналізу:
 12. 50. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ пасивів балансу
  аналіз фінансового стану, необхідно вивчити динаміку і структуру власного і позикового капіталу, з'ясувати причини зміни окремих його доданків і дати оцінку цим змінам за звітний період. Зростання частки фонду нагромадження і нерозподіленого прибутку буде свідчити про розширеному відтворенні. Залучення позикових коштів в оборот підприємства є нормальним
 13. 40 БІЗНЕС-ПЛАН: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
  задачам, даного підприємства; про систему керівництва; кількістю кадрів і умовах їх відбору; про оплату праці та підставах трудової діяльності, а також про організацію праці, навчанні працівників та соціальної інфраструктурі; - оцінка ризику і страхування від нього. Бізнес-план, з одного боку, серйозний аналітичний документ, з іншого - засіб реклами, тому він пишеться в діловому стилі, мова
 14. 1.4. Учасники та джерела процесу фінансування нерухомості
  завдань якої полягає в зниженні ризиків, пов'язаних з розвитком нерухомості. Девелопер - організатор, діяльність якого можна розбити на три етапи: 1) аналіз можливості реалізації проекту: враховуються стан і тенденції зміни законодавства, споживчих переваг, фінансово-економічних умов, перспективи розвитку регіону; 2) розробка плану реалізації
 15. 12.1. Зміст і джерела інформації для аналізу позабюджетних коштів
  джерел утворення та ефективного використання позабюджетних коштів; - контроль правильності освіти доходної та видаткової частини кошторису, перевірка своєчасності та повноти нарахування та перерахування податків до державного бюджету. Джерелами інформації для аналізу позабюджетних коштів є: звіт про виконання кошторису доходів і витрат з позабюджетних коштів (форма № 4), як
 16. 2.4.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
  аналіз полягає в побудові однієї чи декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження). Цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується в умовах інфляції, але ці дані можна використовувати при міжгосподарських порівняннях. Мета горизонтального аналізу полягає в тому, щоб виявити
 17. Складання бізнес-плану на основі інформаційно-комп'ютерних програм
  задач в короткі терміни і на високому якісному рівні неможливо без спеціалізованого програмного забезпечення. З початку 90-х рр.. в Росії актив-до розвивається виробництво комп'ютерних програмних продуктів, які покликані вирішувати завдання складання бізнес-планів та оцінки ефективності інвестицій. Це як самостійні спеціалізовані програми, так і складові частини глобальних
© 2014-2022  epi.cc.ua