Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

13.3 Аналіз і оцінка фінансового стану організації торгівлі


Під фінансовим станом розуміють здатність організації фінансувати свою діяльність. Воно характеризується забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормальної діяльності, ефективністю їх використання, виконанням зобов'язань перед бюджетом, банками, постачальниками, іншими кредиторами та результативністю всієї фінансово-господарської діяльності.
Механізм управління фінансовим станом включає:
- управління активами;
- управління капіталом;
- управління розрахунками;
- управління ризиками;
- аналіз фінансового стану;
- складання фінансового плану.
Для оцінки фінансового стану використовується система абсолютних і відносних показників, що характеризують:
- наявність, склад, структуру активів та ефективність їх використання;
- структуру, динаміку, ефективність використання капіталу, забезпеченість власними джерелами фінансування;
- платоспроможність і ліквідність;
- фінансову стійкість організації;
- прибутковість і рентабельність (кінцеві результати фінансово-господарської діяльності);
- стан розрахунків з бюджетом, постачальниками, іншими кредиторами, динаміку дебіторської та кредиторської заборгованості.
Аналіз фінансового стану - найважливіший елемент механізму управління фінансовими ресурсами. На основі аналізу приймаються управлінські рішення, пов'язані з додатковим залученням, розміщенням і використання фінансових ресурсів.
Аналіз фінансового стану дозволяє отримати об'єктивну інформацію про фінансовий стан організації, прибутковості та ефективності її роботи.
Кінцева мета аналізу фінансового стану виявити недоліки фінансово-господарської діяльності, визначити заходи щодо їх усунення, розробити заходи, спрямовані на підвищення ефективності використання активів і капіталу організації.

Завдання аналізу фінансового стану:
? Дати розгорнуту характеристику фінансового стану на початок і кінець звітного року для того, щоб бачити, якими активами володіє організація, як вони розміщені, за рахунок яких джерел сформовані і наскільки ефективно використані.
? Оцінити ліквідність активів і визначити фінансову стійкість і платоспроможність організації.
? Вивчити та оцінити конкретні результати господарської діяльності, з'ясувати, наскільки ефективно використані наявні в організації активи і капітал для підвищення рентабельності господарської діяльності;
? визначити і оцінити виконання показників фінансового плану.
Послідовність аналізу фінансового стану:
- Аналіз активів та джерел їх фінансування;
- Аналіз платоспроможності, ліквідності та фінансової стійкості;
- Аналіз кінцевих фінансових результатів господарської діяльності;
Загальна оцінка фінансового стану та розробка заходів щодо його зміцнення.
Незалежно від того, за якою схемою проводиться аналіз, можна сформулювати ряд загальних питань, відповіді на які прагнути отримати аналітик:
- Який майновий потенціал організації на звітні дати і які зміни відбулися в його величині і структурі за звітний період?
- Наскільки оптимальна структура активів організації в аналізованому періоді?
- Яка структура джерел фінансування і які зміни відбулися за звітний період?
- Яких результатів досягла організація за вказаний період і які причини їх зростання (зниження)?
- Забезпечувалася Чи платоспроможність і ліквідність у звітному періоді?
- Чи забезпечена фінансова стійкість організації в динаміці?
- Які перспективи фінансово-господарської діяльності організації?
У процесі аналізу використовується наступні методи:
1.
Горизонтальний аналіз (порівняння показників бухгалтерської звітності з показниками попередніх періодів);
2. Вертикальний аналіз, що передбачає визначення питомої ваги окремих статей балансу в загальному підсумковому показнику і подальшого порівняння результату з даними попереднього періоду;
3 Трендовий аналіз заснований на розрахунку відносних відхилень показників звітності за ряд періодів від рівня базисного року.
4. Порівняльний (просторовий) аналіз проводиться на основі внутрішньогосподарського порівняння як окремих показників організації, так і міжгосподарських показників аналогічних організацій-конкурентів.
5. Факторний аналіз - процес вивчення впливу окремих факторів (причин) на результативний показник за допомогою детермінованих чи стохастичних прийомів дослідження.
6. Метод фінансових коефіцієнтів ..
Джерелами інформації для проведення аналізу фінансового стану є стандартні форми бухгалтерської звітності:
- Бухгалтерський баланс (ф. 1)
- Звіт про прибуток і збитки (ф. 2)
- Звіт про зміни капіталу (ф. 3)
- Звіт про рух грошових коштів (ф. 4)
- Додаток до бухгалтерського балансу (ф. 5)
- Пояснювальна записка.
Для проведення експрес-аналізу фінансового стану і платоспроможності можуть бути використані дані форм державної статистичної звітності:
1. Форма 2-Ф "Звіт про склад коштів і джерела їх утворення"
2. Форма 5-Ф "Звіт про фінансові результати" (щомісячна)
3. Форма 6-Ф "Звіт про стан розрахунків"
Розглянемо основні етапи аналізу фінансового стану організації торгівлі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.3 Аналіз і оцінка фінансового стану організації торгівлі "
 1. 56. ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  аналіз фінансового стану підприємства - актуальна проблема для всіх без винятку користувачів інформацією. Головна мета аналізу фінансового стану підприємства - своєчасно виявляти і усувати недоліки, наявні при використанні коштів, і забезпечувати платоспроможність підприємства. Для оцінки стійкості фінансового стану підприємства використовується система
 2. 2.4.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
  аналізувати характер зміни окремих його статей. Такий аналіз проводиться за допомогою горизонтального (тимчасового) і вертикального (структурного)
 3. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

 4. 2.4.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу
  аналіз полягає в побудові однієї чи декількох аналітичних таблиць, у яких абсолютні балансові показники доповнюються відносними темпами зростання (зниження). Цінність результатів горизонтального аналізу істотно знижується в умовах інфляції, але ці дані можна використовувати при міжгосподарських порівняннях. Мета горизонтального аналізу полягає в тому, щоб виявити
 5. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ (ОРГАНІЗАЦІЙ)
  аналіз обсягу і структури джерел формування фінансових ресурсів; визначення напрямів використання грошових коштів; аналіз рівня та динаміки прибутку, рентабельності (прибутковості) підприємства (організації); оцінка фінансової стійкості та стану платоспроможності; оцінка виконання господарюючими суб'єктами фінансово-кредитних зобов'язань. У статистиці фінансів підприємств
 6. 2.10. Методи фінансових обчислень
  аналізу і використовуються в різних його розділах. Найбільш інтенсивно вони застосовуються для оцінки інвестиційних проектів, в операціях на ринку цінних паперів, в ссудозаемних операціях, в оцінці бізнесу та
 7. Питання 65. Предмет і завдання статистики фінансів підприємств (організацій)
  аналізу обсягу і структури джерел формування фінансових ресурсів; 3) завдання визначення напрямів використання грошових коштів; 4) завдання аналізу рівня і динаміки прибутку, рентабельності (прибутковості) підприємства чи організації; 5) завдання оцінки фінансової стійкості та стану платоспроможності; 6) задача оцінки виконання господарюючими суб'єктами фінансово-кредитних
 8. 58. НАПРЯМКИ РОЗРОБКИ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  аналіз фінансово економічного стану підприємства; розробка облікової і податкової політики; вироблення кредитної політики підприємства; управління оборотними коштами, кредиторської та дебіторської заборгованістю; управління витратами, включаючи вибір амортизаційної політики; вибір дивідендної політики. При аналізі фінансово економічного стану використовують показники квартальної та річної
 9. 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, ЗМІСТ І ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ
  аналіз ФХД) - це детальне розчленування досліджуваного об'єкта на частини з метою вивчення та виявлення тенденцій зміни процесів і явищ під впливом різних факторів. Він вивчає взаємодію управлінських, технічних і економічних процесів та їх вплив на економічні результати діяльності підприємства і спрямований на оцінку її ефективності та раціональності використання сировинних,
 10. Література
  аналіз торгової діяльності : уч. посібник для вузів,-М., -2000. 3. Бланк, І.А. Торговий менеджмент,-К., -2004. 4. Валевич, Р.П., Давидова, Г.А. Економіка торговельного підприємства: навч. посібник,-Мінськ: Виш. школа. -1996. 5. Владико, А.В. Балансова політика організації торгівлі: навч. посібник,-Мінськ: БГЕУ. -2008. 6. Голіков, Е.А. Оптова торгівля: менеджмент, маркетинг, логістика, фінанси,
 11. ЛІТЕРАТУРА
  аналіз. М.: ДІС, 1997. 3. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія аналізу господарської діяльності: Учеб. М.: Фінанси і статистика, 1997. 4. Балабоном І.Т. Аналіз і планування фінансів господарюючого суб'єкта. М.: Фінанси і статистика, 1994. 5. Барнгольц С.Б. Економічний аналіз господарської діяльності на сучасному етапі розвитку. М.: Фінанси і статистика, 1984. 6. Бернстайн Л.А. Аналіз
 12. 1.1. Сутність аналізу господарської діяльності як функції управління бюджетною організацією
  аналіз є одним з найважливіших методів наукового пізнання навколишньої дійсності. У даному навчальному посібнику розглядаються основи теорії і методики аналізу господарської діяльності бюджетних організацій. Бюджетні організації є важливими суб'єктами виробничих та фінансово-економічних відносин при будь-якій системі господарювання та в будь-якої моделі державного устрою.
 13. Оцінка діяльності
  аналізом господарської діяльності, знають, що у них немає цифр, яким можна вірити. Більшість працівників знають дуже мало про систему бухгалтерського обліку і економічного аналізу і не цілком розуміють, яке відношення всі ці цифри мають до їх конкретної роботи. Коли ми розробляли програми участі в прибутках для великих організацій, багато часу пішло на очистку даних, що містяться в
 14. 12.8. Аналіз складу і динаміки довгострокових вкладень
  аналізу вивчають склад інвестиційного портфеля, його структуру та зміни за звітний період (табл. 12.11). Склад і динаміка довгострокових інвестицій {foto271} З таблиці видно, що сума довгострокових інвестицій підприємства збільшилася за звітний період на 950 млн руб., У тому числі в спільні підприємства з виробництва сільськогосподарської продукції - на 700 млн руб., І у незавершене
© 2014-2022  epi.cc.ua