Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

12.8. Аналіз складу і динаміки довгострокових вкладень

Роль, значення і види довгострокових вкладень. Методика оцінки змін у складі інвестиційного портфеля.
З розвитком ринкових відносин і нарощуванням економічного потенціалу розширюється інвестиційна діяльність підприємств. Вкладаючи капітал у будь інвестиційний проект, підприємство планує не тільки відшкодувати вкладений капітал, але й отримати певну суму прибутку.
Будь-яке інвестиційне рішення грунтується на оцінці:
а) фінансового стану підприємства і доцільності участі його в інвестиційній діяльності;
б) розміру інвестиції та джерел фінансування;
в) вигідності різних інвестиційних проектів.

Підприємства можуть вкладати інвестиції в дочірні суспільства, залежні товариства, спільні підприємства, інші організації, надавати позики іншим господарюючим суб'єктам і державі і т.д.
У процесі аналізу вивчають склад інвестиційного портфеля, його структуру та зміни за звітний період (табл. 12.11).

Склад і динаміка довгострокових інвестицій


З таблиці видно, що сума довгострокових інвестицій підприємства збільшилася за звітний період на 950 млн руб.
, В тому числі в спільні підприємства з виробництва сільськогосподарської продукції - на 700 млн руб., І у незавершене будівництво - на 450 млн руб. Це свідчить про розширення сфери діяльності підприємства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12.8. Аналіз складу і динаміки довгострокових вкладень "
 1. 23.4. Аналіз ефективності довгострокових фінансових вкладень
  аналіз прибутковості інвестиційного портфеля з альтернативними варіантами. Оцінка ефективності довгострокових фінансових вкладень проводиться зіставленням суми отриманого доходу від даного виду інвестицій із середньорічною сумою даного виду активів. Середній рівень дохідності (ДВК) може змінитися за рахунок: структури цінних паперів, що мають різний рівень дохідності (УДi); рівня прибутковості
 2. Аналіз інвестицій
  аналізу капітальних вкладень. 1. Аналіз динаміки капіталовкладень, очищений від інфляції, дозволяє судити про інвестиційної активності фірми галузі, всієї країни. Так, в Росії в 90-х рр.. обсяг капіталовкладень знизився в п'ять разів, дозволяючи говорити про «інвестиційної катастрофи», що сталася в нашій країні в ці роки. 2. Аналіз структури капіталовкладень, об'єктами якого можуть бути:
 3. 2.4.3. Порівняльний аналітичний баланс
  динаміку окремих її показників. Він систематизує її попередні розрахунки. Всі показники порівняльного аналітичного балансу можна розбити на три групи: - статті балансу в абсолютному вираженні на початок і кінець року; - показники структури балансу на початок і кінець року, - динаміка статей балансу в абсолютному (вартісному) вираженні - динаміка структури балансу - вплив
 4. 12.6. Аналіз розміщення капіталу підприємства
  аналізу активів підприємства в першу чергу слід вивчити зміни в їх складі і структурі (табл. 12.7) і дати їм оцінку. Струтктура активів підприємства {foto258} З таблиці видно, що за звітний рік структура активів аналізованого підприємства дещо змінилася: зменшилася частка основного капіталу на 5,6%, а оборотного відповідно збільшилась, у тому числі в сфері виробництва
 5. Зміст поняття
  динаміку макроекономічного розвитку. Інвестиційна діяльність є основою стабільного2 розвитку не тільки економіки в цілому, але і її окремих галузей, господарюючих суб'єктів. Не випадково вона регулюється не тільки на рівні країни, але й окремих суб'єктів Російської Федерації. Згідно з Федеральним законом від 25 лютого 1999 р. № 39-ФЗ "Про інве-стіціонного діяльності в Російській
 6. Частина 5.
  Аналіз» приймемо рівновагу в довгостроковому періоді. Фірми отримують нульовий прибуток, так що ціна дорівнює мінімуму середніх сукупних витрат (графік (а) рис. 14.8). Точка рівноваги ринку в довгостроковому періоді - точка А, якій відпо-обхідних обсяг продажів Q1 і ціна P1. Уявімо собі, що вчені зробили відкриття - молоко володіє якимись чудодійними цілющими силами. Внаслідок
 7. 61. майновомуположенню ПІДПРИЄМСТВА
  аналізований період і дається оцінка впливу окремих видів майна на збільшення або зниження вартості всього майна, тобто проводиться «горизонтальний аналіз» майна. Слід мати на увазі, що при горизонтальному аналізі на зміну показників впливають результати переоцінки майна і інфляція. Більш високий темп приросту оборотних (мобільних) коштів порівняно з позаоборотних
 8. Статика і динаміка
  аналізу також було вперше обгрунтовано Кларком. Статичним він називав стан суспільства, при якому весь час проводяться одні й ті ж кількості одних і тих же благ одними і тими ж способами. До цього Станом суспільство прагне під тиском сил конкуренції. Саме в цьому уявному стані, «вільному від тих порушень, які викликає прогрес» (під цими порушеннями мається на увазі
 9. 62. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ФХД
  аналізу фінансово господарської діяльності підприємств - визначення напрямів її поліпшення з тим, щоб вони враховувалися в процесі перспективного та поточного планування. Природно, що пріоритетними вважаються напрямки, які приносять прибуток підприємствам. Як правило, всю фінансово господарську діяльність підприємств розглядають як три самостійних блоку: виробнича
 10. Довгострокові граничні витрати
  складі витрат, що відносяться на счетдополнітельной одиниці випуска9. На рис 8-7 показана типова пара кривих LACі LMC Ці довгострокові криві граничних і середні витрат співвідносяться один з одним точнотак само, як криві короткострокових граничних і середні витрат, зображені на рис 8-5, т. Ееслі LMC лежить нижче LAC, то LAC падає, а есліLMC лежить вище LAC, то LAC зростає. І возра-стающую
 11. 6. ФОРМУВАННЯ неокласичної школи. А. МАРШАЛЛ. ДЖ. Б. КЛАРК
  аналізу.
 12. 51. активі балансу ПІДПРИЄМСТВА
  аналізу необхідно поглибити вивчення зміни в довгострокових активах. Довгострокові активи, або основний капітал, - це вкладення коштів з довготривалими цілями в нерухомість, облігації, акції, нематеріальні активи тощо
 13. 6. Максимізація прибутку в довгостроковому періоді
  аналізі поведінки господарюючого суб'єкта в умовах досконалої конкуренції. Тому далеко не будь-яке положення монополіста може бути оцінено в рамках рівноважних моделей. Поведінка монополіста в чому зумовлюється ступенем його захищеності від конкуренції і тривалістю свого панівного становища на ринку. Зокрема, при відсутності загрози появи конкурентів
 14. 3. Фактори, що визначають валютні курси
  динаміку валютних курсів. Зупинимося на деяких базових поняттях , які необхідні для більш глибокого розуміння закономірностей динаміки валютних
 15. 20.6. Аналіз позареалізаційних фінансових результатів
  аналізу. Фактори зміни їх величини. Виконання плану прибутку значною мірою залежить від фінансових результатів діяльності, не пов'язаних з реалізацією продукції. Це прибуток або збитки минулих років, виявлені у звітному році; прибуток від здачі в оренду землі та основних засобів; отримані і виплачені пені, штрафи і неустойки; збитки від списання безнадійної дебіторської заборгованості,
 16. Інвестиції: які їх види?
  довгострокові вкладення грошей в розширення основного капіталу (нове будівництво, придбання нового обладнання, транспортних засобів і т. п.); невиробничі інвестиції - довгострокові витрати на підготовку майбутніх фахівців, навчання кваліфікованих кадрів на підприємстві. Вся сума інвестицій на практиці підрозділяється на три види: 1) інвестиції в нефінансові активи. Ці
 17. Сутність інвестицій
  склали , за попередніми даними, 184 млрд.. руб., а вкладення в нефінансові активи - близько 550 млрд.. руб. Сукупність практичних дій щодо реалізації фінансових та нефінансових інвестицій називається інвестиційною діяльністю (інвестуванням), а здійснюють інвестиції особи - інвесторами. Введення в дію, реконструкція та модернізація основних фондів називається в Росії
© 2014-2022  epi.cc.ua