Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

1.7. Державне регулювання торговельної діяльності

Ринкова економіка не виключає, а навіть передбачає державне регулювання, під яким розуміється комплексна система заходів, здійснюваних державою, щодо забезпечення передумов для ефективного розвитку ринкової економіки в цілому і бізнесі зокрема. Втручання держави у функціонування ринкових механізмів грунтується на комплексі елементів різних теорій регулювання - кейнсіанства, монетаризму і конвергенції соціально-економічних систем. Дані теорії були розроблені для ринкової економіки. Але, жодна з них в чистому вигляді не застосовувалася, та й не може бути застосована. Вони використовуються в залежності від стадії розвитку суспільства.
Вплив держави на сферу товарного обігу здійснюється з метою збалансування попиту та пропозиції і повинні здійснюватися за такими напрямами:
- регулювання податкової та грошово-кредитної політики;
- регулювання цін і тарифів на окремі соціально-значимі товари і послуги;
- введення квот, ліцензій, стандартів і технічних умов до якості товарів і послуг;
- ведення соціальних, гуманітарних та екологічних норм;
- визначення вимог до статистичної, бухгалтерської та іншої інформації, що представляється в державні органи;
- розробка системи програм та заходів для досягнення певних параметрів економіки (наприклад, програма підтримки малого бізнесу) і т.д.
У Законі «Про торгівлю» (2003 р.) передбачається перелік принципів, обмежень і заходів з підтримки та сприяння торгівлі (глава 4). Всі ці форми і методи можуть бути згруповані в наступні три блоки:
1. Правові, застосовувані в ринковій економіці (антимонопольне законодавство, правила сертифікації продукції, регламент проведення державних закупівель, правила роботи бірж і т.д.).
2. Фінансово-економічні (податки, кредити, пільги, дотації, державні програми та ін.)
3. Соціальні (встановлення мінімальної заробітної плати, розміри пенсій, допомог, виплат і т.д.).
Розрізняють дві групи методів:
1) Прямі методи державного регулювання (законодавчі акти, програми, субсидії, бюджетне фінансування, державне замовлення);
2) Непрямі методи регулювання (податкова, цінова, фінансова, кредитна політика, регулювання зовнішньоекономічної діяльності та ін.)
Державними органами в межах їх повноважень у галузі торгівлі послідовно і на системній основі проводиться робота по:
створенню умов для ефективної діяльності суб'єктів торгівлі;
підтримку інвестиційної діяльності, включаючи придбання нової торгової техніки та обладнання, здійснення і впровадження наукових досліджень, а також впровадження нових технологічних процесів;
залученню юридичних осіб і індивідуальних підприємців на договірній основі до реалізації державних цільових програм і замовлень;
здійсненню програм демонополізації торгівлі;
підтримки та розвитку підприємництва;
формуванню стабілізаційних фондів товарів;
приватизації об'єктів торгівлі;
освоєнню економічно мало ефективних торгових зон, розташованих в окремих місцях проживання громадян або програми їхньої праці, важкодоступних населених пунктах, екологічно несприятливих районах;
створенню та розвитку галузевих і територіальних асоціацій, спілок торговельних організацій;
стимулюванню торгівлі допомогою розміщення державних замовлень, субсидування і іншого економічного стимулювання відповідно до законодавства.

Державні органи сприяють суб'єктам торгівлі у розвитку сталої та ефективної системи руху товарів, виконанні робіт, наданні послуг споживачам і стимулюванні їх діяльності.
До основних повноважень місцевих виконавчих і розпорядчих органів у галузі державного регулювання торгівлі відносяться:
розробка та реалізація програм розвитку торгівлі на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць;
прийняття у межах їх компетенції нормативних правових актів, що регулюють відносини в галузі торгівлі на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць;
формування товарних ресурсів для адміністративно-територіальних одиниць з метою забезпечення безперебійної торгівлі ;
здійснення державного контролю в галузі торгівлі;
застосування до суб'єктів торгівлі, винних у порушенні законодавства Республіки Білорусь про торгівлю, заходів відповідальності у випадках і порядку, встановлених законодавчими актами ;
інші повноваження відповідно до законодавства.
З метою захисту прав споживачів в 2002 р. Прийнято Закон республіки «Про захист прав споживачів», який регулює правові, економічні та організаційні основи захисту прав споживачів при роздрібній торгівлі, встановлює їх права на придбання товарів належної якості та безпечних для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього середовища, отримання інформації про товари і про виробників, просвітництво у сфері захисту прав споживачів, державну і громадський захист їхніх інтересів.
Державними органами визначені правила торгівлі, які встановлюють єдині вимоги, як до приватних, так і державним і кооперативним організаціям торгівлі.
Постановою Ради Міністрів Республіки Білорусь № 724 від 30 травня 2003 р. «Про заходи щодо впровадження системи державних соціальних стандартів по обслуговуванню населення республіки» затверджені норматив забезпеченості населення торговельною площею - 260 кв.м на 1 тис . чол. і норматив забезпеченості населення місцями в загальнодоступній мережі об'єктів громадського харчування - не менше 15 місць на 1 тис.чол.
Щорічно Урядом Білорусі приймається рішення про створення стабілізаційного фонду продовольчих товарів на міжсезонний період і формування цін на продукцію рослинництва. Крім того, розробляється порядок організації та проведення конкурсних торгів для закупівлі товарів (робіт, послуг) з метою задоволення державних потреб.
З метою підвищення ефективності політики державного регулювання у сфері торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування необхідно реалізувати ряд наступних заходів макроекономічного характеру:
- забезпечення єдиних підходів при здійсненні державного регулювання торговельної діяльності та діяльності товаровиробників; вдосконалення інституту власності, інших інститутів ринкової інфраструктури, включаючи ринки товарних, інформаційних та консультаційних послуг, і розвиток конкуренції, розробка Програми підтримки малих і середніх організацій в період трансформації торговельної мережі під впливом глобалізаційних процесів;
- сприяння підвищенню конкурентоспроможності товарів і послуг;
- вдосконалення національної системи управління якістю, наближення її до міжнародних стандартів; відмова від системи квотування споживчих товарів;
- перегляд критеріїв технічного регулювання, у тому числі ряду критеріїв ліцензування діяльності суб'єктів підприємництва;
- перехід до вільного ціноутворення при відповідному державному контролі за цінами підприємств-монополістів і на соціально значимі товари;
- вдосконалення амортизаційної політики в напрямку підвищення заінтеесованності торговельних організацій і підприємств громадського харчування в придбанні нового сучасного обладнання та впровадження прогресивних технологій;
- вдосконалення механізму оподаткування організацій торгівельної сфери і підприємств побутового обслуговування;
- підвищення рівня компетентності державних службовців в питаннях державного регулювання та ринкової економіки; розробка державної політики, спрямованої на формування ринкової етики та ідеології, повагу підприємництва;
- активне сприяння організації всіляких шкіл торгового бізнесу, курсів підвищення кваліфікації для вищої та середньої управлінської ланки, торгово-оперативного персоналу;
- пропаганда здорового способу життя та високої якості споживання серед населення республіки, підтримка реклами вітчизняного товаровиробника;
- сприяння підвищенню економічної та споживчої грамотності населення, вдосконалення законодавчої бази торгівлі і трансформація повноважень і функцій органів державного регулювання, захист прав індивідуальних підприємців і споживачів.

Реалізація перелічених напрямів вдосконалення політики державного регулювання сприятиме подальшому розвитку торгівлі, ринкових засад в економіці, підвищення національної економічної безпеки Республіки Білорусь, ефективному входженню країни у світове співтовариство, підвищенню якості життя білоруського населення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.7. Державне регулювання торговельної діяльності "
 1. Стаття 13. Методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
  Державна зовнішньоторговельна політика здійснюється за допомогою митно-тарифного регулювання (застосування імпортного та експортного митних тарифів) і нетарифного регулювання (зокрема, шляхом квотування і ліцензування) зовнішньоторговельної діяльності ... Не допускаються інші методи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності шляхом втручання і встановлення
 2. Поняття лібералізація господарського життя
  Державне регулювання економіки протягом більшої частини XX в. посилювалося. Однак в останні півтора-два десятиліття намітилася зворотна тенденція. Націоналізація змінилася приватизацією, державний контроль над цінами слабшає, субсидування окремих галузей знижується, а діяльність транснаціональних корпорацій все менше піддається державному регулюванню.
 3. Стаття 4. Принципи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності
  Основними принципами державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності в Російській Федерації є: 1) єдність зовнішньоторговельної політики як складової частини зовнішньої політики Російської Федерації, 2) єдність системи державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності та контролю за її здійсненням; 3) єдність політики експортного контролю, що здійснюється в цілях
 4. Інститути державного регулювання перехідної економіки
  У перехідній економіці відбувається трансформація інститутів державного регулювання. Держава відходить від безпосереднього втручання в господарську діяльність підприємств, що тягне за собою обмеження функцій і поступову ліквідацію галузевих органів управління - міністерств і відомств. Директивне планування трансформується в соціально-економічне прогнозування.
 5. Література
  1. Анікін, Б.А., Тяпухін, А.П. Комерційна логістика: підручник,-М.: Видавничий проспект, -2005. 2. Абрютина, М.С. Економічний аналіз торгової діяльності: уч. посібник для вузів,-М., -2000. 3. Бланк, І.А. Торговий менеджмент,-К., -2004. 4. Валевич, Р.П., Давидова, Г.А. Економіка торговельного підприємства: навч. посібник,-Мінськ: Виш. школа. -1996. 5. Владико, А.В. Балансова політика
 6. Основні поняття
  - Міжнародна торгова політика - Зовнішньоторговельне регулювання - Тарифні методи регулювання, або тарифні обмеження - Адміністративні методи регулювання, або нетарифні обмеження - Імпортне мито - Митний тариф - Ставка тарифу - Мінімальна і максимальна ставки тарифу - Режим найбільшого сприяння - Антидемпінгове мито - Компенсаційна
 7. Глава 17. Державне регулювання економіки
  Сутність і методи державного регулювання економіки. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією. Основні моделі державного регулювання економіки та їх еволюція Мета теми - розкрити сутність національного ринку і його структуру, визначити найважливіші важелі і механізм встановлення його рівноваги, а також простежити еволюцію економічної думки
 8. 4. Форми державного регулювання економіки
  За характером впливу на процес економічного розвитку можна виділити дві основні форми державного регулювання економіки: короткострокове антициклічне регулювання (кон'юнктурна політика) і середньострокове і довгострокове цільове регулювання (воно включає структурну політику і політику загального стимулювання економічного зростання на певну
 9. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  План: Введення 1. Особливості сучасної перехідної економіки. 2. Необхідність державного втручання в перехідну економіку. 3. Цілі і функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду.
 10. ЛІТЕРАТУРА
  Швирков Ю. М. Державне регулювання економіки / / Економіст. 1996. № 8. Швирков Ю.М. Становлення системи державного регулювання національної економіки / Всерос. науч. конф. «Державне регулювання національної економіки»: Матеріали пленарного засідання. М.: Діалог-МГУ,
 11. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
    1. Як співвідносяться між собою основні напрямки, форми і методи державного економічного регулювання економіки? 2. Які основні засоби державного регулювання економіки та державного економічного регулювання економіки? 3. Охарактеризуйте механізм податкового регулювання економіки. 4. Які засоби використовує держава з метою державного
 12. Роль державного регулювання економіки
    Система державного регулювання в перехідній економіці характеризується двома визначальними тенденціями. По-перше, відбувається лібералізація економіки, яка зводиться до відмови держави від монополії на ведення тих чи інших видів господарської діяльності. По-друге, відбувається перехід від переважно адміністративних методів державного регулювання (шляхом приписів,
 13. Контрольні питання
    1. У чому виявляються недосконалості ринку? 2. Що таке державне регулювання економіки? 3. Які цілі і завдання державного регулювання економіки? 4. Які функції держави в ринковій економіці? 5. Що включають в себе адміністративні методи регулювання? 6. Які види економічної політики належать до державного регулювання із застосуванням економічних
 14. 92. Регулювання торгового балансу
    Важливим об'єктом регулювання є торговельний баланс. У сучасних умовах державне регулювання охоплює сферу не тільки обігу, але і виробництва експортних товарів. Стимулювання експорту на стадії реалізації товарів здійснюється шляхом впливу на ціни (надання експортерам податкових, кредитних пільг, зміна валютного курсу і т. д.). Для створення довгострокової
 15. Міждержавне регулювання зовнішньоекономічних зв'язків
    Важливу роль у розвитку зовнішньоекономічних зв'язків грають міждержавні угоди, договори, які визначають обсяги та умови поставок товарів, порядок їх оплати. У них обумовлюються і загальні умови взаємної торгівлі - від режиму найбільшого сприяння до режиму чітких обмежень у тих чи інших секторах обміну. Договори та угоди можуть укладатися як на двосторонній, так і на
 16. Стаття 6. Методи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій
    Органами регулювання природних монополій можуть застосовуватися такі методи регулювання діяльності суб'єктів природних монополій ...: цінове регулювання, здійснюване за допомогою визначення (встановлення) цін (тарифів) або їх граничного рівня; визначення споживачів, які підлягають обов'язковому обслуговуванню ... з урахуванням необхідності захисту прав і законних інтересів громадян,
 17. Контрольні питання
    1. Як трансформувалися методи державного регулювання в країнах з розвиненою ринковою економікою в останній чверті XX в.? 2. У чому полягають сутність та основні напрямки реформи державної влади в Росії? 3. Які основні завдання державного регулювання в умовах перехідної
 18. Глава 9. Макроекономічна рівновага і макроек-номическое регулювання національної економіки
    9.1. Часткове і загальне рівновагу ринкової системи 9.2. Державне регулювання національної економіки 9.3. Сучасні моделі макроекономічного регулювання І командна економіка, і економіка вільного ринку ... являють собою ... крайні випадки ... Еконо-. мические системи всіх країн є змішаними. С. Фішер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензі1 Фішер С, Дорнбуш Р., Шмалензі Р. -
 19. № 99. Сутність неоконсервативного курсу уряду Р.Рейгана і М.Тетчер
    . Поштовхом до неоконсервативної реформу в США послужило загострення труднощів державного регулювання у 70-х роках. Адміністрація Рейгана вирішила послабити державне регулювання, повернувшись до деякої міри до ринкового регулювання. Це означало насамперед скорочення податків і державних витрат, ослаблення юридичної регламентації бізнесу. Але скоротити державні
 20. 3. Питання про торгового прибутку
    3.1. Які джерела збагачення торгового капіталіста? 3.2. Чи можна отримувати торговий прибуток, продаючи товари за їх
© 2014-2022  epi.cc.ua