Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

2.2. Кон'юнктура ринку і методи її дослідження

Кон'юнктура - умови, ситуація, що склалися на ринку в конкретний період часу під впливом суб'єктивних і об'єктивних чинників зовнішнього характеру дії. Знання кон'юнктури ринку дозволяє суб'єктам господарювання прийняти рішення про збільшення (скорочення) обсягів виробництва, розширення (звуження) асортименту, завоюванні (догляді) з ринку, зміні тактики продажів, грошово-кредитної та політики, вдосконаленні матеріального стимулювання, цінової політики, методах державного регулювання економічних процесів.
Ринкова ситуація (кон'юнктура) на споживчому ринку вивчається за допомогою наступних понять і показників: ступінь співвідношення попиту та пропозиції; місткість ринку (можливий обсяг реалізації товарів при заданих або прогнозних умовах); динаміка і рівень цін; специфіка сегмента ринку; темпи інфляції; тенденції розвитку ринку; рівень конкуренції; забезпеченість товарообігу товарними ресурсами; стан товарних запасів, товарооборачиваемости; якість товарів і торговельного обслуговування; обсяг споживання (товарообігу) у розрахунку на душу населення; конкурентоспроможність товару (здатність товару змагатися на ринку з іншими товарами), товарооборотність, прибутковість суб'єктів, що працюють на ринку, ступінь комерційного ризику, динаміка чисельності зайнятих.
Для дослідження стану та прогнозування розвитку споживчого ринку використовуються методи екстраполяції, нормативний, експертних оцінок, балансовий. Метод балансової зв'язку застосовується для розробки балансів попиту і пропозиції.
Порядок складання балансів попиту і пропозиції викладено в Методичних рекомендаціях з підготовки республіканських балансів попиту і пропозиції, затверджених постановою Міністерства економіки Республіки Білорусь в 2003 р. Баланси попиту та пропозиції по найважливіших видах продукції використовуються при розробці прогнозів соціально -економічного розвитку Республіки Білорусь.
Прогнозні баланси попиту і пропозиції складаються на короткостроковий (рік, квартал), середньо-і довгостроковий періоди. За матеріалами прогнозних балансів проводиться оцінка поточного і прогнозованого попиту, визначаються варіанти його забезпечення за рахунок національного виробництва або імпорту розраховується потреба внутрішнього ринку в товарах, можливості експорту і розширення виробничих потужностей; виявляється ступінь збалансованості попиту та пропозиції, задоволення потреб, розмір незадоволеного попиту, досліджується конкурентоспроможність вітчизняної продукції, ефективність роботи товаровиробників на внутрішньому і зовнішньому ринках, розробляються рекомендації щодо усунення диспропорції між попитом і пропозицією, активізації або диверсифікації виробництва, захисту вітчизняних товаровиробників і внутрішнього ринку, зниження витрат виробництва і обігу, розвитку ринкової інфраструктури, вдосконаленню господарського права, розвитку співпраці Білорусі з іншими країнами.
Баланс складається за розширеною (квартальний, річний) та спрощеної (середньо-, довгостроковий період) формам (2.2).
Розробка балансу попиту та пропозиції здійснюється поетапно в наступній послідовності:
I етап - розрахунок прогнозних обсягів і структури попиту;
II етап - прогноз середніх цін придбання;
III етап - визначення перспективних обсягів і структури пропозиції продукції;
IV етап - розрахунок товарних запасів на початок і кінець прогнозованого періоду.
V етап - розрахунок дефіциту або надлишку у виробництві і продажі на досліджуваному ринку.
Баланс попиту та пропозиції
(найменування організації)

  Показник Звітний рік Оцінка по поточному року Прогнозний період
в натуральному вираженні, кг, т, шт ціна,

тис. р..
У вартісному вираженні, млн. р.. В натуральному вираженні, кг, т, шт ціна,

тис. р..
У вартісному вираженні, млн. р.. В натуральному вираженні, кг, т, шт ціна,

тис. р..
У вартісному вираженні, млн. р..
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Попит - всього                  
1.1 Внутрішнього ринку - всього

(сума р. 1.1.1 і 1.1.2)
                 
1.1.1 На вітчизняну продукцію                  
1.1.2 На імпортну продукцію                  
1.2 Зовнішнього ринку (експорт) - всього                  
1.2.1 Близького зарубіжжя                  
1.2.2 Далекого зарубіжжя                  
  У складі попиту - всього:

поставки для державних потреб

попит домашніх господарств (населення)

попит на інвестиційну деятельностьспрос на продукцію з інших найважливіших галузях і напрямках
                 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 Пропозиція - всього

(сума р.
2.1 - 2.3)
                 
2.1 Вітчизняного виробництва - всього                  
2.1.1 На внутрішній ринок                  
2.1.2 На експорт                  
2.2 Зовнішнього ринку (імпорт) - всього                  
2.2.1 Близького зарубіжжя                  
2.2.2 Далекого зарубіжжя                  
2.3 Неврахована продукція                  
2.4 Залишки на початок року                  
2.4.1 Залишки на початок року за нормативом                  
2.5 Залишки на кінець року                  
2.5.1 Залишки на кінець року за нормативом                  
3 Надлишок виробництва

(стор. 2.5 - 2.5.1)
                 
4 Дефіцит виробництва

(стор. 2.5 - 2.5.1)
                 

При проведенні розрахунків необхідно врахувати такі особливості.
При прогнозуванні попиту:
| по споживчим товарам необхідно орієнтуватися на раціональні норми споживання;
| товарам тривалого користування необхідно передбачити первинний і повторний попит і специфіку його прояву;
| продовольчих товарах слід враховувати, що частина продукції, що виробляється в домашніх господарствах, споживається, не потрапляючи на ринок продовольства;
| сільськогосподарської продукції (картопля, овочі, фрукти) необхідно врахувати той факт, що частина виробленої продукції використовується сільгоспвиробниками для власних потреб (насіння, корм і т.д.);
| продукції виробничого призначення враховується незадоволений попит;
| імпортованої продукції - можливість імпортозаміщення;
| експортованим виробам - випереджаючі темпи зростання (за наявності попиту на зовнішньому ринку)
При прогнозуванні середніх цін:
- для очікуваного і звітного року доцільно використовувати фактичні та очікувані ціни придбання відповідно, а для прогнозного періоду - ціни, за якими споживачі (виробники) готові купувати (продавати) продукцію в прогнозованому періоді . Причому для прогнозування цін пропозиції необхідно скористатися цінами попереднього року і індексом-дефлятором для наступного року;
- при продажу товарів населенню (рядок "Споживання домогосподарств") через мережу роздрібної торгівлі ціни придбання повинні відповідати роздрібним;
- для забезпечення порівнянності натуральній і вартісній маси товарів як, цін попиту, пропозиції, придбання та роздрібних цін приймаються ціни, оплачувані кінцевими споживачами, тобто з урахуванням податків, акцизів, зборів, транспортних тарифів, надбавок.
При прогнозуванні товарних ресурсів:
- пропозиція товарів на ринку за аналізований період складається з перехідних на початок періоду товарних запасів на складах виробничих підприємств і надходжень товарів на ринок з усіх джерел;
- обсяги виробництва розраховуються з урахуванням наявних сировини, виробничих потужностей, доцільності і можливості їх закупівлі.
При прогнозуванні товарних запасів:
- враховуються запаси по всіх каналах руху товару виробники, оптовики, роздрібні організації;
- очікувані запаси на початок прогнозованого періоду визначають, використовуючи формулу балансового зв'язку (Зн + П=Р + Зк);
- потреба товарів для нормалізації запасів в оптовому і роздрібному ланці визначається як добуток середньоденного обсягу продажів на норматив товарних запасів у днях товарообігу, розрахований для умов безперебійної торгівлі.
При розрахунку підсумкових статей "дефіцит", "надлишок":
| "надлишок виробництва" - результат зі знаком "+";
| "дефіцит товарів" - результат зі знаком "-".
Кон'юнктура торгівлі - економічне поняття, пов'язане із співвідношенням попиту і пропозиції товарів на ринку. Під торговою кон'юнктурою розуміється стан торгівлі за певний період часу, що складається під впливом попиту і товарної пропозиції в конкретних умовах господарської діяльності торгових організацій і підприємств.

При вивченні торгової кон'юнктури зазвичай розрізняють загальну кон'юнктуру і окремих ринків або взаємопов'язаних товарів, а також кон'юнктуру регіональних ринків (республіки, економічних районів) в їх взаємозв'язку і зумовленості.
Кон'юнктура торгівлі є необхідним складовим елементом кон'юнктури ринку і несе в собі як загальні, так і специфічні риси, зумовлені особливостями попиту населення, формування товарної пропозиції, виконуваних функцій.
Основна мета вивчення кон'юнктури торгівлі - встановити, якою мірою діяльність торговельних організацій впливає на стан ринку, як повинна розвиватися торгівля в найближчому майбутньому і які заходи слід прийняти, щоб повніше задовольнити попит населення на товари та забезпечити виконання плану товарообігу.
Положення, що складається на ринку в конкретний момент, можна визначити як кон'юнктуру поточного моменту (або кон'юнктурну ситуацію). Одну кон'юнктурну ситуацію від іншої відрізняють кон'юнктурні коливання, які породжують ті чи інші тенденції в розвитку окремих елементів товарних ринків і, в свою чергу, породжувані цими тенденціями. Кон'юнктурна ситуація характеризується особливостями розвитку роздрібного товарообігу в державній торгівлі і споживчій кооперації, а так само у продажу окремих видів товарів, в оптовій і роздрібній торгівлі та особливостями зміни товарних запасів.
Одним з основних умов ефективного вивчення кон'юнктури торгівлі є наявність достовірної оперативної інформації про стан попиту і пропозиції за конкретний період, факторах, що зумовили зміну обсягу, структури попиту та пропозиції товарів. Всі джерела інформації про стан кон'юнктури торгівлі можна розділити на внутрішні і зовнішні.
Під внутрішніми розуміються власні джерела інформації торговельних підприємств і організацій, що характеризують:
- товарне забезпечення планів роздрібного товарообігу;
- умови закупівлі товарів;
- запаси товарів на роздрібних і оптових підприємствах;
- виконання плану товарообігу за видами обороту;
- зміна обсягів купівельних фондів населення;
- впровадження прогресивних методів продажу товарів;
- якість вступників товарів;
- заходи щодо активізації торгівлі окремими товарами;
- підготовку організацій до торгівлі товарами сезонного попиту;
- насиченість товарами окремих торговельних організацій;
- плани і завдання з роздрібного товарообігу на майбутній квартал (період).
Зовнішня інформація - це представляють інтерес для вивчення кон'юнктури торгівлі відомості, що надходять від інших організацій у вигляді офіційних форм звітності, оглядів, довідок.
Офіційна статистична звітність та оперативні відомості організацій торгівлі не завжди дозволяють повною мірою оцінити стан кон'юнктури торгівлі окремими товарами. Для отримання додаткової інформації застосовуються спеціальні вибіркові спостереження. Основними методами вивчення торгової кон'юнктури є:
- аналіз торгово-економічної інформації;
- вивчення ринку за допомогою спеціально організованих спостережень (опитувань населення, вибіркових обстежень і т.д .);
- аналіз інформації, підлозі
- чаемой від організацій торгівлі, а також окремих кореспондентів у вигляді різних кон'юнктурних матеріалів, доповідей, зведень, довідок по телеграфу і т.д.;
- безпосереднє вивчення кон'юнктури на роздрібних підприємствах торгівлі шляхом бесід з торговими працівниками і покупцями, спостережень за ходом реалізації та станом товарних запасів.
Розрізняють такі види матеріалів, що характеризують кон'юнктуру торгівлі:
- кон'юнктурні огляди - охоплюють всі сторони торгової кон'юнктури;
- кон'юнктурні інформації - висвітлюють кон'юнктуру торгівлі по обмеженому колу питань;
- експрес-інформації - містять окремі цифрові матеріали і факти, що характеризують кон'юнктуру торгівлі окремими товарами.
В оглядах висвітлюються такі основні питання кон'юнктури:
- виконання плану товарообігу окремими організаціями;
- стан торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами (по найважливіших груп);
- зміни в купівельному попиті на товари в порівнянні з минулим кварталом і аналогічним періодом минулого року;
  - відсутність у продажу окремих товарів і його причини;
  - залучення додаткових джерел для забезпечення плану товарообігу;
  - надходження нових товарів, у тому числі від місцевої промисловості;
  - скорочення асортименту товарів, що користуються попитом (які товари і якими постачальниками зняті з виробництва);
  - якість поставлених товарів, їх маркування і упаковка;
  - тенденції зміни рівня товарних запасів;
  - стан громадського харчування, загальні тенденції, що характеризують розвиток громадського харчування в минулому періоді;
  - фактори, що впливають на виконання плану товарообігу кон'юнктури на майбутній прогнозний період.
  Огляди кон'юнктури торгівлі доцільно складати за чотирма основними розділами:
  - загальна оцінка кон'юнктури;
  - характеристика торгівлі, в тому числі продовольчими та непродовольчими товарами;
  - проблеми розвитку товарообігу;
  - оцінка продажу основних товарів на найближчий період.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2.2. Кон'юнктура ринку і методи її дослідження"
 1. Що означає ділова активність?
    кон'юнктурні обстеження (визначається поточний стан) в різних секторах економіки. Що являють собою кон'юнктурні зміни? Кон'юнктурні зміни поділяються на такі види: а) економічна кон'юнктура - динаміка виробництва і споживання, руху цін, ставок банківських відсотків, валютних курсів, заробітної плати, дивідендів, ділової активності; б) кон'юнктура
 2. 34. Методи прогнозування на міжнародних товарних ринках
    кон'юнктури будь-якого товарного ринку зазвичай розробляється на основі даних аналізу і вивчення показників, які можуть допомогти у визначенні тенденцій розвитку виробництва та міжнародної торгівлі в майбутньому. Прогноз кон'юнктури дає оцінку ймовірного руху цін, залежно від чого змінюється тактика закупівлі та реалізації товару. Існує безліч різноманітних методів прогнозування,
 3. Метод викладу
    метод дослідження, який спрямований на розкриття сутності економічних явищ і процесів. Він включає весь шлях пізнання: рух від конкретного до абстрактного і від абстрактного до конкретного. Метод викладу має справу з уже виробленими поняттями і теоретичними положеннями, тому для нього втрачає всякий сенс повторення шляху процесу пізнання. Метод викладу покликаний отримані
 4. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
    методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 5. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
    методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 6. Ринковий підхід
    кон'юнктуру.
 7. Глава 2. Кон'юнктура світового ринку і організація просування товарів
    кон'юнктури. Якщо говорити про кон'юнктуру як про науку, що вивчає явища економічного життя, то кон'юнктура - це конкретний процес циклічного відтворення, який проявляється в динаміці промислового виробництва та капіталовкладень, в коливаннях цін і облікового відсотка, у змінах внутрішньої і зовнішньої торгівлі та інших економічних показниках. Можна також розглядати кон'юнктуру і
 8. 1.1. Предмет і методи макроекономіки
    методи дослідження. Предметом вивчення макроекономіки є функціонування національної економіки, система її внутрішніх зв'язків, що розглядаються як єдине ціле. Об'єкти дослідження в макроекономічній теорії: | макроекономічні показники (ВВП, ВНП, НД і пр.); | економічну поведінку (економічне зростання, циклічність економіки, темпи інфляції, рівень безробіття);
 9. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ
    метод має два якісно різних сенсу: метод як загальний принциповий підхід до об'єкта дослідження і метод як конкретний прийом, інструмент дослідження. Як загальний принциповий підхід: К. Маркс: «Мій діалектичний метод по своїй основі не тільки відмінний від гегелівського, але є його протилежністю. Для Гегеля процес мислення, який він перетворює під ім'ям ідеї в
 10. Непряме регулювання ринку робочої сили
    кон'юнктуру в країні. Таким чином, сучасне державне регулювання ринку праці являє собою комплекс економічних, адміністративних, законодавчих, організаційних та інших
 11. Предмет і метод економіки
    досліджень. Наукова абстракція. Економічні закони і категорії. Історія розвитку економіки як
 12. Патрік Микула. Кращі методи ліній тренда Алана Ендрюса плюс п'ять нових технік, 2002
    методи побудови трендових ліній Алана Ендрюса протягом десяти років і в кінцевому підсумку оформив результати дослідження в одній книзі. Методи трендових ліній використовуються для короткостроковій і середньостроковій торгівлі і ніколи раніше не публікувалися в окремій книзі. Крім того, в роботу включені останні досягнення побудови трендових ліній на підставі методів Алана Ендрюса. Новий матеріал
 13. 25. Кон'юнктура ринку праці
    кон'юнктуру ринку праці, є: співвідношення попиту і пропозиції в кількісному (рівень безробіття або дефіциту кадрів) і якісному (структурному, в першу чергу професійно - кваліфікаційний) аспекті, заробітна плата, прибуток, ціна і т. д. У ринкових умовах основні потреби людини , сім'ї можуть задовольнятися за допомогою праці, отримання заробітної плати або доходу в
 14. Тести
    кон'юнктури країни збільшення грошової маси в обігу на 3-5% на рік, належить: а) класичної економічної теорії, б) кейнсианству; в) теорії раціональних очікувань; г) монетаристської теорії. 10. Які з економічних теорій дотримуються принципу «Iaisser faire»: а) кейнсіанська теорія, б) класична економічна теорія; в) теорія раціональних очікувань? 11.
 15. Цінова еластичність пропозиції
    кон'юнктури; - наявність часу у виробників, щоб відреагувати на зміну цін і т. д. Аналіз проблеми цінової еластичності попиту та пропозиції залежно від зміни цін має виключно важливе значення, оскільки орієнтований на дослідження существеннейшей взаємозв'язку - змінюються ринкових факторів і умов виробництва, інтегрованих в динаміці цін, з матеріалізованими
 16. 7. Великі цикли
    кон'юнктури, зупинимося на найбільш очевидних моментах даної теорії. Взявши за основу цілий ряд показників кон'юнктури, Н.Д. Кондратьєв відкрив закономірність періодично повторюваних «підвищувальних» і «понижувальних» хвиль розвитку провідних галузей і структурних зрушень у світовій економіці. Принципове значення для подібних змін мають кластери (термін Й. Шумпетера) нововведень, під
 17. 2.2. Оцінка кон'юнктури ринку
    кон'юнктури ринку. Кон'юнктура ринку - це сукупність умов, при яких в даний момент протікає діяльність на ринку. Вона характеризується певним співвідношенням попиту і пропозиції на товари конкретного виду, а також рівнем і співвідношенням цін. Існують три рівні дослідження кон'юнктури ринку: загальноекономічний, галузевий і товарний. Вивчення кон'юнктури пов'язане з поточним
 18. 34 ОЦІНКА РИЗИКУ І СПОСОБИ ЙОГО ЗНИЖЕННЯ
    кон'юнктура
© 2014-2022  epi.cc.ua