Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

Рівень нормування та обгрунтованості величини і асортиментної структури товарообігу.

Досвід роботи великих і успішно працюючих торгівельних організацій підтверджує той факт, що важливим фактором їхнього успіху є рівень прогнозування, планування всіх показників діяльності в економічно обгрунтованому їх співвідношенні.
Перераховані вище фактори формування розміру товарних запасів в торговельній організації взаємопов'язані і взаємозумовлені. Їх взаємозв'язок реалізується в процесі обігу товарних запасів. На малюнку 4.3.3 схематично показано вплив факторів на показник ефективності використання товарних запасів - товарооборотність. Всі фактори, зрештою відбиваються на зміні двох основних чинників: обсягу, структури, товарообігу і середніх товарних запасів.
Вплив структури товарообігу на товарооборотність обчислюється за допомогою прийому ланцюгових підстановок, як різниця між умовним оборотністю (при фактичній структурі товарообігу і плановому часу звернення окремих товарів і товарних груп) і плановою. Якщо віднімемо з фактичної товарооборачиваемости умовну, то розрахуємо вплив зміни часу звернення окремих товарних груп і товарів. Збільшення в складі товарних запасів питомої ваги товарів з швидкою оборотністю сприяє прискоренню обігу товарів в цілому по організації і навпаки.
Для оцінки впливу зміни обсягу товарообігу в порівнянні з планом на товарооборотність необхідно з фактичної оборотності відняти умовну (розраховану при фактичних середніх залишках і плановому товарообігу).
Вплив середніх товарних запасів на товарооборотність визначається шляхом вирахування з умовної оборотності плановою. Збільшення середнього товарного запасу уповільнює товарооборотність, збільшує час звернення. І на оборот зменшення середніх товарних запасів сприяє прискоренню товарооборачиваемости.
Залежність середньозваженої товарооборачиваемости від зрушень у структурі запасів розраховується за такою формулою:
,
Де До - загальна середньозважена товарооборотність;
dп - частка товарів в загальних запасах по товарній групі (наприклад, продовольчих),%;
- середня оборотність даного товару або першої групи товарів, дн.;
dн - частка інших товарів, груп товарів в загальних запасах товарів у групі товарів (наприклад, непродовольчих),%;
- середня оборотність по другій групі товарів, дн.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Рівень нормування та обгрунтованості величини і асортиментної структури товарообігу. "
 1. 9.3 Показники, що характеризують стан і динаміку витрат на реалізацію, і фактори, що впливають на їх величину.
  Основними показниками, що характеризують стан і динаміку витрат на реалізацію є: 1) сума і рівень витрат на реалізацію:? Рр Урр=--- * 100; Т де? Рр-сума витрат на реалізацію за період, Т - обсяг товарообігу за цей же період; 2) розмір зміни рівня витрат на реалізацію:? Урр=УРротч-УРрбаз де УРротч-рівень витрат на реалізацію в звітному
 2. 3.8. Оцінка надійності плану товарообігу
  Обгрунтованість плану роздрібного товарообігу можна перевірити і за допомогою визначення критичної точки продажів, яку іноді називають порогом рентабельності. Вона збігається не з тим періодом, коли підприємство починає зазнавати збитків, а з тим відрізком часу, коли отриманий дохід не покриватиме постійні витрати. Критичну точку продажів (Кт) можна розрахувати за формулою Кт=Т * РПС /
 3. 9. Сутність нормування праці
  Встановлення обгрунтованих співвідношень між мірою праці і мірою витрат на нього сприяє нормування праці. Сутність нормування праці полягає в процесі встановлення міри праці, тобто обгрунтованих норм витрат робочого часу на виконання різних робіт. Нормування праці дозволяє визначити трудомісткість планованого випуску продукції; розрахувати очікувані витрати виробництва;
 4. 4.5. Аналіз товарних запасів і товарооборачиваемости.
  Найважливішим етапом побудови та реалізації оптимальної системи управління товарними запасами є аналіз їх стану та ефективності використання. Мета аналізу полягає у виявленні причин і наслідків зміни товарних запасів та швидкості їх обігу, виявлення невикористаних можливостей підвищення ефективності їх використання. Завдання аналізу товарних запасів: - визначення рівня
 5. 9.5 Нормування оборотних коштів
  Під нормуванням оборотних коштів розуміється процес визначення мінімальної, але достатньої (для нормального протікання виробничого процесу) величини оборотних коштів на підприємстві. При плановій економіці кожному підприємству вищестояща організа-ція встановлювала загальний норматив оборотних коштів. У цих умовах підприємства були змушені контролювати цю величину. З переходом на
 6. Питання 56. Показники оборотності товарів. Статистичне вивчення динаміки швидкості товарного обігу
  Швидкістю товарообігу вважається час, протягом якого реалізується кількість товарів, відповідне середній величині товарного запасу. До показників швидкості товарообігу відносяться: 1) число оборотів товарних запасів (коефіцієнт оборотності), що характеризує число оборотів, яке здійснює товар за певний період, тобто скільки разів оновлюється товарний запас: {foto148}
 7. Питання 57. Аналіз виконання умов договору між продавцем і покупцем
  Контракт або договір про поставку продукції, який укладається між продавцем і покупцем, є основним джерелом інформації для аналізу виконання умов договору. Даний аналіз здійснюється за допомогою індексного методу. При цьому стоятся наступні індекси: 1) індивідуальний індекс виконання договірних зобов'язань одного товару: {foto158} де qiФ, qiД - кількість поставленого
 8. 14.8 Шляхи подальшого розширення і вдосконалення нормування праці службовців
  Розробка та впровадження заходів з розширення сфери нормування і підвищенню якості норм невіддільні від комплексу заходів щодо НОТ. На кожному підприємстві необхідно проаналізувати стан нормування праці службовців, виявити ступінь забезпеченості нормативними матеріалами, визначити їх якість і на цій основі намітити і включити в план НОТ заходи щодо розширення сфери застосування
 9. Питання 54. Поняття товарообігу. Статистичне вивчення динаміки товарообігу
  Під товарообігом розуміється обсяг продажів товарів у вартісному вираженні в усіх ланках в процесі їх економічного руху від виробника до кінцевого споживача. Виділяють наступні напрямки статистичного вивчення товарообігу: 1) оцінка результатів діяльності торгової фірми товарообіг використовується як показник виручки від реалізації товарів, 2) у статистиці рівня життя
 10. 20.4. Асссортіментная політика підприємства та її вплив на формування прибутку
  Методика розрахунку впливу структури продажів на зміну суми прибутку у випадках однорідною і неоднорідною продукції. Для оцінки асортиментної політики підприємства, як уже вказувалося, використовується ціла система показників, у тому числі і отримання максимального прибутку. На аналізованому підприємстві зміна структури реалізації продукції сприяла збільшенню суми прибутку на 536 млн руб, так
 11. таксонометричних метод
  В основу методу покладені операції з матрицями. Нехай ранжування т підприємств проводиться за п показниками. Тоді сукупність всіх значень показників по цій групі підприємств можна представити у вигляді матриці: {foto24} Всі показники мають різну природу і непорівнянні один з одним значення, тому наступним кроком має бути нормування показників. Для цього зробимо заміну
 12. 1. Товари та послуги
  1. Основні асортиментні напрямки діяльності регіональної економічної системи. 2. Основні положення та характеристики регіональної соціально-економічної програми. 3. Основні характеристики своєї в регіоні
© 2014-2022  epi.cc.ua