Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

14.8 Шляхи подальшого розширення і вдосконалення нормування праці службовців

Розробка та впровадження заходів з розширення сфери нормування і підвищенню якості норм невіддільні від комплексу заходів щодо НОТ. На кожному підприємстві необхідно проаналізувати стан нормування праці службовців, виявити ступінь забезпеченості нормативними матеріалами, визначити їх якість і на цій основі намітити і включити в план НОТ заходи щодо розширення сфери застосування нормування, поступового поширення його на всі категорії службовців.
Один із шляхів розширення сфери нормування праці службовців - перетворення посадових інструкцій працівників у комплексні посадові регламенти, що включають не тільки перелік і зміст покладених на них обов'язків і робіт, а й норми часу зайнятості по кожній з них. Для цього повинні бути використані міжгалузеві та галузеві норми часу, а якщо вони відсутні, то слід розробити місцеві норми. При такому підході представляється можливим застосовувати для багатьох категорій фахівців і технічних виконавців систему нормування праці, аналогічну встановленню нормованих завдань робітникам, оскільки зафіксовані в посадовому регламенті обов'язки можуть розглядатися як норма праці.
Якщо обсяг роботи занадто великий для одного працівника, то його посадові обов'язки можуть бути розподілені між кількома виконавцями в межах чисельності, передбаченої нормативами.
За наявності норм доцільно заохочувати працівників шляхом введення доплати в розмірі до 30% окладу за суміщення посад, розширення зон обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт, якщо при цьому загальний їх обсяг вище, ніж потрібно за нормативом.
Заслуговує уваги і поширення досвід Калузького заводу телеграфної апаратури (Російська Федерація), де розроблена і успішно впроваджена система нормування праці конструкторів і технологів, що передбачає встановлення норм часу двічі - до і після виконання робіт, причому необхідні розрахунки виробляються за допомогою ЕОМ. Ефективність впровадження нормування праці інженерно-технічних працівників багато в чому забезпечується чинною на заводі удосконаленою системою матеріального заохочення: 50% нарахованого розміру премії і величина додаткової винагороди за підсумками року прямо залежать від результатів праці кожного інженера і техніка, праця яких нормується. Накопичений досвід дозволив колективу заводу перейти до здійснення програми впровадження нормування у всіх службах управління та технічної підготовки виробництва в поєднанні з використанням більш прогресивної системи матеріального заохочення, заснованої на якісній оцінці результатів праці.
Розширенню сфери нормування праці службовців і підвищенню ступеня обгрунтованості застосовуваних при цьому нормативних матеріалів може сприяти система елементних нормативів розумової праці, що представляє собою невід'ємну частину загальної системи первинних трудових нормативів для нормування праці робітників і службовців.

Для підвищення якості нормативів чисельності службовців на основі їх максимальної ув'язки з нормативами часу на роботи, що входять в нормовані функції, необхідно розширити роботу по створенню процедур їх виконання, що передбачає раціональну організацію трудових процесів і застосування сучасних технічних засобів . Поряд з цим важливо продовжити роботу з уніфікації галузевих нормативів шляхом розробки типових міжгалузевих нормативів чисельності працівників різних служб (аналогічно розробленим стосовно економічних та адміністративно-господарським службам). Комплексне використання всіх видів нормативних матеріалів для вирішення завдань нормування праці службовців вимагає подальшої розробки теоретичних і методологічних проблем, розширення масштабів нормативно-дослідної роботи в цій області.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.8 Шляхи подальшого розширення і вдосконалення нормування праці службовців "
 1. 14.6 Нормування праці службовців
  розширення обсягу та підвищення якості виконуваної роботи. Важлива умова розширення сфери нормування праці службовців та посилення його ролі у вирішенні зазначених завдань - наявність системи прогресивних нормативних матеріалів, що забезпечують всебічно обгрунтоване встановлення необхідних витрат праці. Комплексне використання різних видів нормативів і норм для регламентації чисельності
 2. 9. Сутність нормування праці
  розширення сфери нормування праці при всіх видах діяльності і робіт; високу якість встановлюваних норм праці, їх максимальне наближення до суспільно необхідним витратам праці; наукова обгрунтованість норм праці на базі повного обліку організаційно-технічних, економічних, психофізіологічних і соціальних факторів; гуманізація норм праці. Етапи нормування праці: виявлення наявності
 3. Список літератури
  нормування праці робітників у народному господарстві. - М.: Економіка, 1987. 19. Методи і засоби підвищення трудової активності робітників на капіталістичних підприємствах (Великобританія, США). - М., - 1989. 20. Наукова організація праці в управлінні виробничим колективом. Загальметодичні рекомендації. - М.: Економіка, 1987. 21. Наукова організація праці робітників. Методичні рекомендації.
 4. 15.1 Зміст роботи з впровадження НОТ службовців
  вдосконаленню організації виробництва і управління з урахуванням їх економічної доцільності. Залежно від конкретних умов і ступеня підготовленості робота за вказаними етапами може вестися або послідовно, або паралельно. В останньому випадку проектування і впровадження окремих елементів НОТ можуть здійснюватися в ході вивчення та аналізу. Удосконалення організації праці
 5. 9.5 Нормування оборотних коштів
  нормуванням оборотних коштів розуміється процес визначення мінімальної, але достатньої (для нормального протікання виробничого процесу) величини оборотних коштів на підприємстві. При плановій економіці кожному підприємству вищестояща організа-ція встановлювала загальний норматив оборотних коштів. У цих умовах підприємства були змушені контролювати цю величину. З переходом на
 6. 21.4.1 Завдання аналізу нормування праці
  шляхи їх усунення, намітити відповідні заходи щодо поліпшення роботи. Основні завдання аналізу нормування праці наступні: - визначення охоплення робіт нормуванням праці; - оцінка якості діючих норм і його зміни при здійсненні організаційно-технічних заходів; - встановлення ступеня равнонапряженность норм праці, що дозволить виявити, а потім і усунути «вигідні»
 7. 65. Ліве кейнсіанство
  шляхи забезпечення сталого динамічного рівноваги, найважливішим елементом якого було державне регулювання економічних процесів. У їх теорії велике місце займає усунення нерівності в розподілі доходів на просвітництво, охорону здоров'я та інші соціальні потреби, розвиток соціального страхування. Вони розглядають теорію Кейнса в якості одного з джерел нової системи
 8. Фактор продуктивності праці.
  Шляху суспільного прогресу, а все, що сприяло свободу торгівлі, - як його стимули. Для Сміта ринок - це в першу чергу ринок збуту, який розуміється як розсувається межа зростання виробництва. Розширення ринку - фактор підвищення продуктивності праці, головна умова економічної динаміки. Ринок як механізм взаємодії товаровиробників та формування ринкових цін - не більше
 9. Тема 7 Економічний розвиток СРСР
  подальші зміни в грошовій системі. Скасування карток. Економічні реформи 30-х років. Реорганізація управління промисловістю. Кредитна реформа. Податкова реформа. Економічні реформи 50-60-х років та їх результати. Пошуки шляхів удосконалення управління промисловістю і будівництвом. Удосконалення господарського механізму. Заходи з підйому сільського господарства. Господарська
 10. 6. Підвищити ефективність роботи урядових органів
  шляхи поліпшення ефективності та якості своєї роботи. Однак було б несправедливо стверджувати, як це роблять деякі, що уряд взагалі працює неефективно. Існує абсолютно несправедливий образ державного службовця - ледачого, некомпетентного і неефективно працюючого. Навпаки, за оцінкою БСТ, з 1967 по 1983 р. продуктивність праці державних службовців росла в
 11. Контрольні питання
  шляхи її вдосконалення? 2. Роль зовнішньоекономічної політики у захисті національних виробників. 3. Перерахуйте напрямки інтеграції Росії в світову економіку. 4. Які характерні риси та особливості економічної взаємодії Росії: з розвиненими країнами, з країнами Східної Європи, з країнами
 12. Удосконалення продукції
  подальшого вдосконалення продукту, що випускається або створення якісно нового товару. Успіх у справі поліпшення продукту дозволяє розширити виробництво, досягти його оптимальних масштабів і отримати в значних обсягах економічний прибуток, яка якраз і служить цим новим фінансовим джерелом. Відзначаючи позитивні сторони конкуренції у формі вдосконалення продукту, не можна не
 13. 28.3. Країни, що розвиваються в міжнародному русі капіталу
  розширення виробничого апарату, вдосконалення структури економіки та задоволення невідкладних
 14. ЛІТЕРАТУРА
  шляхи вдосконалення. М.: йн-т праці, 1994. Про державних позабюджетних соціальних фондах. Методичні рекомендації. Нормативні документи. М.: Ось-89, 1995. Програма соціальних реформ в Російській Федерації на період 1996-2000 років / / Російська газета. 1997. 12
 15. 30. АНАЛІЗ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
  нормування праці тощо). Узагальнюючий показник продуктивності праці (виробіток на одного працюючого або одного робітника) значною мірою залежить від матеріаломісткості окремих видів продукції, обсягу кооперованих поставок, структури продукції. Більш об'єктивну оцінку продуктивності праці дає показник, обчислений з чистої продукції, тобто за обсягом продукції за вирахуванням
© 2014-2022  epi.cc.ua