Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

30. АНАЛІЗ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Продуктивність праці - це показник, що характеризує рівень витрат праці на виробництво одиниці продукції; його можна також визначити як кількість виробленої продукції на одного працівника або одного робітника за одиницю часу (рік, квартал, місяць, день, годину). Від цього показника залежить рівень багатьох інших показників - обсяг виробленої продукції, рівень її собівартості, витрата фонду заробітної плати та ін
При аналізі продуктивності праці слід встановити ступінь виконання плану і динаміку зростання, причини зміни рівня продуктивності праці (зміна обсягу продукції і чисельності, використання засобів механізації та автоматизації, наявність або усунення внутрізмінних і цілоденних простоїв, стан нормування праці тощо).
Узагальнюючий показник продуктивності праці (виробіток на одного працюючого або одного робітника) значною мірою залежить від матеріаломісткості окремих видів продукції, обсягу кооперованих поставок, структури продукції.
Більш об'єктивну оцінку продуктивності праці дає показник, обчислений з чистої продукції, тобто за обсягом продукції за вирахуванням матеріальних витрат і амортизації основних фондів.
Порівняння рівня продуктивності праці звітного року з попереднім роком дозволяє оцінити динаміку продуктивності праці за рік. Продуктивність праці обчислюється на одного працівника і на одного робітника. Наявність цих двох показників дозволяє проаналізувати зрушення структури персоналу підприємства. Більш високий темп зростання продуктивності праці одного працівника порівняно з темпом зростання продуктивності праці одного робітника свідчить про збільшення питомої ваги робітників у загальній чисельності працівників і про зниження питомої ваги службовців.
Для вивчення та оцінки рівня продуктивності праці на підприємстві рекомендується скласти таблицю, яка повинна включати в себе наступні показники: обсяг продукції в діючих цінах (без ПДВ і акцизів); обсяг продукції у фіксованих цінах; середньооблікова чисельність персоналу; виробіток одного робітника; середнє число днів, відпрацьованих одним робітником за рік; середня тривалість робочого дня; середнє число годин, відпрацьованих одним робітником у рік ; питома вага робітників у загальній чисельності персоналу.

Вироблення на одного працюючого дорівнює добутку виробітку на одного робітника і питомої ваги робітників у загальній чисельності персоналу.
Слід зазначити, що об'єктивно основним джерелом підвищення продуктивності праці є впровадження в практику роботи будь-якого виробництва досягнень науки і техніки, тобто НТП.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "30. АНАЛІЗ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ"
 1. Питання 28. Аналіз динаміки продуктивності праці в умовах виробництва однорідної продукції
  аналізі динаміки продуктивності праці в умовах виробництва однорідної продукції використовуються індекси продуктивності праці. Існує кілька методів визначення даних індексів: 1) метод, при якому зіставляються прямі показники рівня продуктивності праці: {foto84} де Q1, Q0 - кількість виробленої продукції в звітному і базисному періодах відповідно; T1, T0 -
 2. Глава III Продуктивність
  рівня конкурентоспроможності можна сформулювати так: застій в продуктивності. Рецепт для підвищення рівня життя та збереження позицій світового економічного лідера також можна сформулювати у трьох словах: підвищення продуктивності праці. На жаль, темпи зростання продуктивності праці в США були протягом останніх десятиліть абсолютно незадовільними. У цьому розділі ми
 3. Зростання через продуктивність
  рівнем продуктивності праці. Країни, що розвиваються, наприклад, більш швидкими темпами, ніж інші, можуть бути визначені як "лідери за темпами розвитку" (до таких країн належить сьогодні Японія), але вони при цьому не будуть займати лідируючі позиції за рівнем продуктивності
 4. Дана глава присвячена аналізу поведе-ня цих змінних в довгостроковому періоді.
  Аналізу поведе-ня цих змінних в довгостроковому періоді. У наступних розділах ми роз-рим короткострокові коливання реального ВВП навколо його рівня, визначального довгострокову тенденцію розвитку. Наш аналіз включає в себе три етапи. По-перше, ми розглянемо показники середньодушового доходу в різних країнах і познайомимося з відмінностями в рівні життя їх населення. По-друге, ми
 5. Проблема 3. У японській економіці досі існують неефективні галузі, що негативно позначається на рівні продуктивності.
  Продуктивність праці в Японії в розрахунку на одного зайнятого не поступається, якщо не перевершує,, продуктивність в США, а в перерахунку на годинну продуктивність лише трохи менше американської. Однак, якщо врахувати торгівлю, сільське господарство і транспорт, відносна продуктивність в Японії складе 70% від американської в розрахунку на одного зайнятого та 60% у розрахунку на один
 6. Питання 30. Статистичні методи вивчення факторів зростання продуктивності праці
  аналіз динаміки середнього рівня продуктивності праці за деякою сукупністю виробничих одиниць. Застосування методу ланцюгових підстановок розглянемо на прикладі аналізу впливу використання робочого часу на продуктивність праці. На рівень і динаміку середньомісячної виробітку продукції в розрахунку на одного працюючого впливають кілька факторів: 1) середньогодинна
 7. Глава XXIX Все залежить від нас
  рівня життя і підтримці економічного лідерства . Саме тому ми вважаємо її ключовою проблемою для підвищення
 8. § 3. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ПО ФАКТОРАМ
  продуктивності праці в галузевій економіці виробляється методами прямого і факторного рахунку. Приріст продуктивності праці методом прямого рахунку визначається за формулою: де: - обсяг виробництва (реалізації) продукції в розрахунковому та базовому періодах; - чисельність персоналу відповідно в розрахунковому та базовому періодах. Для економічної
 9. Урок 2. Лідери не помічають прискорюються темпів розвитку своїх суперників
  аналізу темпів зростання продуктивності праці у своїх суперників, особливо якщо розрив в темпах зростання цього показника порівняно невеликий, наприклад 1%. Це помилка. Навіть такий незначний розрив, що зберігається протягом тривалого часу, може стати вирішальним. Сьогодні США все ще лідирують за рівнем продуктивності праці. Проте багато країн протягом тривалого часу розвивалися
 10. Питання 29. Методи вимірювання динаміки продуктивності праці в умовах виробництва різнорідної продукції
  рівня продуктивності праці: {foto92} де T1, T0 - загальні витрати праці на виробництво продукції у звітному і базисному періодах відповідно; w1, w0 - загальна продуктивність праці у звітному і базисному періодах відповідно. Q 1, Q 0 - загальний обсяг різнорідної продукції, який може бути виражений у нормо-годинах робочого часу і в грошовому вираженні. Якщо показник загального
 11. 2. Предмет економіки праці
  аналіз формування та використання людського капіталу та трудових ресурсів в організації і в суспільстві в цілому, відтворення робочої сили; 3) дослідження сутності та змісту ринку праці, проблем зайнятості та безробіття; 4) розкриття основних теорій мотивації праці, сутності потреб, інтересів мотивів і стимулів для забезпечення високої трудової активності працівників; 5)
 12. Продуктивність праці
  продуктивність праці. Вона визначається діленням вартісного обсягу виробленої продукції (як правило, це валовий внутрішній продукт, тобто додана вартість продукції окремих галузей) на середньорічну чисельність зайнятих (річна продуктивність праці) або на кількість відпрацьованих людино-годин (годинна продуктивність праці). І хоча це досить популярний показник
 13. 12. Фактори та умови зміни продуктивності праці
  рівнем впливу виділяють зовнішні і внутрішні чинники продуктивності праці. Зовнішні пов'язані із зміною асортименту продукції відповідно до мінливих попитом на ринку, що змінюються соціально-економічні умови в суспільстві, рівень кооперації з іншими підприємствами та ін Внутрішні фактори пов'язані з рівнем технічної озброєності процесу праці, з ефективністю систем
 14. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  аналіз трудових ресурсів слід розглядати як найважливіший об'єкт управління та аналізу господарської діяльності НДІ. Від того, наскільки ефективно використовуються творчі здібності науковців, залежить результативність діяльності наукової організації, якість проведених досліджень, створення високих технологій та інтелектуальних продуктів, здатних забезпечувати науково-технічний
© 2014-2022  epi.cc.ua