Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Печенін. Економіка підприємства, 2013 - перейти до змісту підручника

10.3 Продуктивність праці як показник ефективності використання трудових ресурсів

Економічна теорія дає таке визначення праці: «Праця - це доцільна діяльність людини », тобто не будь-яка діяльність, а тільки та, яка приносить користь гро-ву. Праця може бути продуктивний і менш продуктивний. Показником ефективності праці є його продуктивність, яка визначається кількістю продукції, вироблена-денной в одиницю робочого часу, або витратами праці на одиницю виробленої продукції або виконаний ної роботи. Існує багато показників ефективності виробництва, але продуктивність праці вважається найважливішим з них. Підвищення продуктивності праці має велике економічне і соціальне значення, яке необхідно розглядати на мак-ро-і мікрорівнях.
З народно-господарської точки зору підвищення продуктивності праці означаючи-ет:
- зростання валового внутрішнього та національного продукту, національного доходу;
- зростання фонду накопичення й фонду споживання;
- основу для розширеного відтворення;
- основу для підвищення рівня життя громадян країни і вирішення соціальних проблем;
- основу для розвитку країни та зростання економічної могутності держави.
Якщо виходити з чисто теоретичних економічних позицій, то громадяни тієї країни, в якій досягнута найвища продуктивність праці, повинні мати і найвищий уро-вень життя, тобто матеріальною основою для підвищення рівня життя є зростання продуктивності праці. Це аксіома. На жаль, ми про це часто забуваємо.
Зростання продуктивності праці має велике значення і для підприємства, вона позволя-ет:
- суттєво знизити витрати на виробництво і реалізацію продукції, якщо зростання продуктивності праці випереджає зростання середньої заробітної плати;
- при інших рівних умовах збільшити обсяг виробництва і реалізації продукції, а слідів-вательно, і зростання прибутку;
- проводити політику щодо збільшення середньої заробітної плати працівникам;
- більш успішно здійснювати реконструкцію і технічне переозброєння під-приємства;
- підвищити конкурентоспроможність підприємства та продукції, забезпечити фінансову стійкості-с роботи.
На жаль, з переходом на ринкові відносини на багатьох підприємствах не приділяється належної уваги зростанню продуктивності праці: не робиться аналіз, не розробляються і не плануються заходи щодо її зростанню на підприємстві.
Для вимірювання продуктивності праці, ефективності використання трудових ресур-сов в промисловості використовуються два основні показники: виробіток і трудомісткість.
Вироблення вимірюється кількістю продукції, виробленої в одиницю робочого часу або припадає на одного середньооблікового працівника або робітника в рік (квартал, місяць). Це найбільш поширений і універсальний показник продуктивності праці.
Розрізняють три методи визначення виробітку: натуральний, вартісний (грошовий) і трудовий.
Вироблення в натуральному або вартісному виразі визначається за формулою:

Вироблення в натуральному або вартісному вираженні


Найбільш наочно і об'єктивно характеризує продуктивність праці показник ви-ництва в натуральному вираженні - в тоннах, метрах, штуках та інших натуральних показників лях. Гідність цього методу полягає в тому, що він дає більш точний і об'єктивний ре-зультат про продуктивність праці. Недолік цього методу полягає в тому, що він може бути застосований лише на тих підприємствах, які випускають однорідну продукцію. Крім того, обчислена за цим методом вироблення не дозволяє порівнювати продуктивність праці підприємств різних галузей промисловості.

Найбільше поширення отримав вартісний метод визначення виробітку. У де-ніжному вираженні виробіток можна розраховувати як по товарної і валової продукції, так і по нормативної чистої продукції.
Вироблення у вартісному вираженні, розрахована за товарної або валової продукції, залежить не тільки від результатів роботи даного колективу, а й від вартості застосовуваного сировини і матеріалів, обсягів кооперування поставок та ін Цей недолік усувається при обчисленні вироблення на основі нормативної чистої продукції.
У ряді галузей промисловості (швейної, консервної та ін.) продуктивність праці визначається за нормативною вартістю обробки. Вона включає в себе нормативи витрат на основну заробітну плату з нарахуваннями, загальногосподарські та загальновиробничі витрати (за нормативами).
Показники вироблення залежать не тільки від методу вимірювання обсягу виробництва, а й від одиниці виміру робочого часу. Вироблення може бути визначена на один від-Працював людино-годину (годинна вироблення), на один відпрацьований людино-день (денний виробіток) або на одного середньооблікового працівника в рік, квартал або місяць (річна, квартальна чи місячна вироблення). На підприємствах Росії основним показником є річна вироблення, в ряді зарубіжних країн - годинна.
Трудовий метод визначення виробітку називають ще методом нормованого робочого часу. Вироблення при цьому визначається в нормо-годинах. Даний метод застосовується переважно-ньо на окремих робочих місцях, у бригадах, на ділянках, а також у цехах при випуску раз-нородного та незавершеної виробництвом продукції.
Перевага показника трудомісткості полягає в тому, що він дозволяє судити про ефек-тивності витрат живої праці на різних стадіях виготовлення конкретного виду продукції не тільки по підприємству в цілому, але і в цеху, на дільниці, робочому місці, тобто проникнути в глибину виконання того чи іншого виду робіт, чого не можна зробити за допомогою показника вироблення, обчисленого у вартісному вираженні.
Трудовий метод дозволяє планувати і враховувати продуктивність праці на всіх ста-диях виробничого процесу, пов'язувати і зіставляти трудовитрати окремих ділянок (цехів) і робочих місць з показниками продуктивності праці в цілому по підприємству, а так-же рівні трудових витрат на різних підприємствах при виробництві однакової продук-ції.
Трудомісткість - це витрати робочого часу на виробництво одиниці продукції. Залежно від складу включаються в неї трудових витрат розрізняють технологічну трудомісткість, трудомісткість обслуговування виробництва, виробничу трудомісткість і трудомісткість управління виробництвом.
Виробнича трудомісткість (Тпр) являє собою затрати праці робітників (основ-них та допоміжних) і розраховується за формулою:

Виробнича трудомісткість


Повна трудомісткість (Тп) являє собою витрати праці всіх категорій ППП і визна-виділяється за формулою:

Повна трудомісткість


Під повною трудомісткістю одиниці продукції (Тп) розуміється сума всіх витрат живої праці на виготовлення одиниці продукції, яка вимірюється в людино-годинах:


При плануванні продуктивності праці на підприємстві можуть бути використані різні методи. Найбільш поширеним з них є метод планування продуктивності праці за факторами. При цьому методі розрахунок проводиться шляхом визначення економії робочого часу або чисельності працюючих за всіма чинниками зростання продуктивності тру-да відповідно до їх типової класифікацією.

Економія витрат по кожному фактору визначається зіставленням витрат праці (чисельні-ності працюючих) на плановий обсяг
продукції при старих (базових) і нових (планових) умовах виробництва.
Після розрахунку економії встановлюється планова чисельність і визначається зростання вироб-водительности праці на підприємстві.
Для розрахунку зростання продуктивності праці на підприємстві прийнята наступна класси-сифікацію чинників її зростання.
1. Технічний прогрес, що включає механізацію і автоматизацію виробничих процесів на основі: впровадження нової техніки і технології; модернізації діючого обладнання; зміни конструкції виробів, поліпшення якості сировини, застосування нових видів ма-теріалів і палива; підвищення якості продукції.
2. Поліпшення організації виробництва, праці та управління, в тому числі: збільшення норм і зон обслуговування; зміна спеціалізації виробництва; вдосконалення управління про-изводством (зміцнення цехів, перехід на безцехову структуру тощо); скорочення втрат робочого часу; зниження шлюбу і відхилень від нормативних умов роботи.
3. Вплив природних умов: залягання вугілля, нафти, торфу, залізної руди та іншої міні-рального сировини, зміна змісту корисного компонента в рудах; зміна глибини розроб-лення та ін
4. Зміна обсягу виробництва і відносне зменшення чисельності ППП (робочих, керівників, фахівців і службовців).
5. Зміна структури виробництва та інші фактори, в тому числі: зміна питомої ваги напівфабрикатів і кооперованих поставок; зміна частки продукції різної трудомісткості; зміна частки різних методів виробництва, способів видобутку корисних копалин; вимірюв-ня частки знову освоюваної продукції.
При визначенні зростання продуктивності праці по економії робочої сили спочатку ус-новлюють чисельність працюючих (No) виходячи з планового обсягу виробництва і виробки, досягнутої у звітному періоді:


Потім визначається, яка економія в робочій силі буде отримана у плановому періоді. Підрахувавши економію робочої сили, розраховують планову чисельність працюючих і плано-вий ріст продуктивності праці за формулою:Економія у витратах праці в результаті впровадження різних заходів може Вира-тулитися в нормо-годинах або чисельності робітників. Економія в чисельності робітників при розрахунку ефективності заходів у нормо-годинах визначається за наступною формулою:
Зростання продуктивності праці на підприємстві може бути досягнутий за рахунок:
- впровадження нової техніки і технології;
- вдосконалення організації виробництва і праці;
- поліпшення якості продукції, що випускається;
- вдосконалення організаційної структури управління підприємством та ін
Необхідно відзначити, що зростання продуктивності праці самим безпосереднім обра-зом впливає на кінцеві фінансові результати роботи підприємства, тобто величину прибутку.
Це вплив проявляється передусім через збільшення виробництва і реалізації про-дукції і зниження її собівартості. При цьому зниження собівартості за рахунок цього фактора буде тільки в тому випадку, якщо темпи зростання продуктивності праці будуть випереджати темпи зростання середньої заробітної плати працівників підприємства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3 Продуктивність праці як показник ефективності використання трудових ресурсів "
 1. Продуктивність праці
  продуктивність праці. Вона визначається діленням вартісного обсягу виробленої продукції (як правило, це валовий внутрішній продукт, тобто додана вартість продукції окремих галузей) на середньорічну чисельність зайнятих (річна продуктивність праці) або на кількість відпрацьованих людино-годин (годинна продуктивність праці). І хоча це досить популярний показник
 2. 27. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
  продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції і підвищення ефективності виробництва. Зокрема, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання устаткування, машин, механізмів, обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток і ряд
 3. § 1. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  продуктивності праці - полягає в тому, що без цього національна економіка, всі її галузі не можуть функціонувати конкурентоспроможно. Адже по ефективності використання трудових ресурсів, за показником продуктивності праці промисловість Росії відстає від розвинених країн істотно. У Росії праця порівняно малопродуктивний і, відповідно, мало оплачувана. Таким чином,
 4. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  продуктивності праці). Найважливішими показниками, досліджуваними в процесі аналізу, є: - чисельність і структура науково-виробничого персоналу НДІ за освітнім і науковим рівнем, стажу роботи за фахом; - динаміка трудових ресурсів і плинність кадрів; - баланс використання робочого часу; - фонд заробітної плати, його динаміка і структура в розрізі категорій
 5. 2. Предмет економіки праці
  продуктивності праці на основі його наукової організації. Найважливішим аспектом є також і вивчення ставлення людини до праці, формування задоволеності працею в системі соціально-трудових відносин, що складаються на різних рівнях економіки. Трудова діяльність людини характеризується безліччю якісних параметрів. Організовуючи процес праці, необхідно враховувати не тільки
 6. Ефективність виробництва, фактори, показники
  продуктивність праці. Вимірюється кількістю продукції, виробленої в одиницю часу, або кількістю часу, витраченим на виробництво одиниці: продукції. При першому підході середній або реальний обсяг продукції відноситься до кількості витраченого на її виробництво праці, при цьому визначається вироблення одного робочого за одну годину праці; при другому підході години роботи відносяться до
 7. 15. Показники і методи продуктивності праці
    продуктивністю праці. Громадська продуктивність руда розраховується за формулою: Ефективність праці забезпечує облік якості праці і необхідність його економного використання. Для розрахунку загального показника ефективності праці можна використовувати формулу: Ефективність праці буде тим вище, чим вище продуктивність праці і чим менше трудовитрати при незмінному обсязі
 8. 11. Сутність продуктивності праці
    продуктивності праці досліджувалися багатьма вченими. А. Сміт і Д. Рікардо заклали основи вчення про продуктивність. У процесі праці використовуються такі фактори як предмети праці, засоби праці, робоча сила. Результатом будь-якого процесу праця є благо, тобто товари або послуги. Тобто в процесі праці використовується як живий, так і матеріалізовану (минулий) праця. Тому
 9. 40. Рівень життя населення
    продуктивність праці (в цілому, по промисловості і сільському господарству, по окремих галузях і видах виробництва); 2) капіталомісткість одиниці ВВП або конкретного виду продукції; 3) фондовіддачу одиниці основних фондів; 4) матеріалоємність одиниці ВВП або конкретних видів продукції. Важливою умовою при аналізі цієї групи показників є необхідність розгляду їх зв'язки один з
 10. 33. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ матеріальних і моральних стимулів
    продуктивності праці і скорочення плинності кадрів, поставки продукції в асортименті та в терміни відповідно до укладених договорів, поліпшення кінцевих результатів всієї роботи підприємства. Основою матеріального стимулювання на підприємствах є преміальна система. Премії повинні нараховуватися залежно від трудового внеску всього персоналу і кожного працівника персонально,
 11. Питання 26. Статистика продуктивності праці. Показники статистики праці
    продуктивності праці виражається двома показниками: 1) показником середньої вироблення продукції в одиницю часу, тобто кількістю продукції, виробленої в одиницю часу; 2) трудомісткістю одиниці продукції, тобто витратами часу на одиницю продукції. Для подальшого вивчення продуктивності праці необхідно ввести такі позначення: Q - кількість виробленої продукції;
 12. Питання 29. Методи вимірювання динаміки продуктивності праці в умовах виробництва різнорідної продукції
    продуктивності праці в умовах виробництва різнорідної продукції. До них відносяться: 1) метод, при якому зіставляються прямі показники рівня продуктивності праці: {foto92} де T1, T0 - загальні витрати праці на виробництво продукції у звітному і базисному періодах відповідно; w1, w0 - загальна продуктивність праці у звітному і базисному періодах відповідно. Q 1, Q 0 -
 13. Тести
    продуктивності праці; д) темпом зростання реального ВВП на душу населення. 2. Фактори пропозиції економічного росту включають: а) наявність і якість основного капіталу; б) рівень доходів суб'єктів економіки; в) раціональність і повнота залучення ресурсів в економіку; г) наявність і обсяг природних ресурсів в країні; д) обсяг державних витрат; е) рівень технологій. 3.
 14. Глава 14. Трудові ресурси
    праці - важлива і багатопланова область економічного і соціального життя суспільства. Вона охоплює як ринок робочої сили, так і безпосереднє використання трудових ресурсів у суспільному виробництві. На ринку праці отримує оцінку вартість робочої сили, визначаються умови її найму, в тому числі величина заробітної плати, умови праці, можливість отримання освіти, професійного
 15. Деякі рекомендації
    продуктивності та ефективності, то повинна бути вироблена відповідна стратегія в галузі зайнятості працівників. Така стратегія повинна базуватися на самому тісній взаємодії у співпраці керівництва компанії, профспілки та працівників. Керівники компанії повинні мати план використання трудових ресурсів на перспективу. Підбір працівників, на яких поширюватимуться
 16. Що означає ефективність виробництва на підприємстві?
    продуктивність (вироблення) живої праці. Однак на індустріальній стадії характерною стала нова тенденція: жива праця витісняється машинами, тобто уречевленим в них працею. Таблиця 10.4 Види ефективності виробничих витрат {foto67} Продуктивність праці показує ступінь результативності використання трудових ресурсів. Фондовіддача (капиталоотдача) характеризує
 17. Питання 27. Натуральні, трудові та вартісні показники рівня продуктивності праці
    продуктивності праці залежно від вибору одиниць виміру продукції може бути розрахований трьома методами - натуральним, трудовим і вартісним. Якщо облік виробленої продукції здійснюється в натуральних одиницях виміру (штуках, метрах, тоннах і т. д.), то показник рівня продуктивності праці розраховується натуральним методом. У цьому випадку даний показник виражається
 18. 3. Зв'язок соціології праці з науками про працю
    продуктивності праці на основі його наукової організації. Фізіологія праці як наука вивчає вплив і механізм впливу трудового процесу на фізіологічні характеристики людини, є науковою основою розробки норм праці, режимів праці та відпочинку, планування робочого місця, забезпечення сприятливих умов праці. Психологія праці вивчає психологічні характеристики людини в
 19. 12. Фактори та умови зміни продуктивності праці
    продуктивності праці, інші можуть викликати зниження. Тому основним завданням організації праці є забезпечення зростання продуктивності праці. Суть зростання продуктивності праці полягає в тому, що будь-які зміни в процесі праці повинні скорочувати робочий час на виробництво даного товару, збільшуючи кількість вироблених споживчих вартостей. Фактори продуктивності
© 2014-2022  epi.cc.ua