Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Печенін. Економіка підприємства, 2013 - перейти до змісту підручника

10.4 Заробітна плата, принципи і методи її обчислення і планування

Політика в області оплати праці є складовою частиною управління підприємством, і від неї значною мірою залежить ефективність його роботи, так як заробітна плата є одним з найважливіших стимулів у раціональному використанні робочої сили. І про це необ-хідно завжди пам'ятати.
У літературі відсутня загальноприйнята трактування заробітної плати. Наведемо деякі з них.
Заробітна плата - це виражена в грошовій формі частина національного доходу, ко-торая розподіляється по кількості і якості праці, витраченої кожним працівником, надійшли-ет в його особисте споживання.
Заробітна плата - винагорода за працю залежно від кваліфікації працівника, складності, кількості, якості та умов виконуваної роботи, а також виплати допомоги соці-ального і стимулюючого характеру. Заробітна плата - грошова винагорода, виплачу-ваемое роботодавцем за виконаний працівником працю.
Можна сказати і так, що заробітна плата - це частина витрат на виробництво і реа-лізацію продукції, що йде на оплату праці працівників підприємства.
Кожне з цих визначень розкриває сутність заробітної плати з певною сто-ку, вони як би доповнюють один одного і тому мають право на існування.
Розрізняють мінімальну, номінальну і реальну заробітну плату. Мінімальна заро-бітної плата - законодавчо встановлений рівень оплати праці, нижче якого робото-тель не має право встановлювати фактичну заробітну плату або соціальний норма-тив.
Мінімальна заробітна плата (мінімальний розмір оплати праці) - гарантований Федеральним законом розмір місячної заробітної плати за працю некваліфікованого робіт-ника, повністю відпрацьованого норму робочого часу при виконанні простих робіт в нормальних умовах праці: з 1 січня 2013 в сумі 5205 рублів на місяць.
[Ст. 129 ТК РФ].
Номінальна заробітна плата - це нарахована та отримана працівником заробітна плата за його працю за певний період.
Реальна заробітна плата - це кількість товарів і послуг, які можна при-набути за номінальну заробітну плату; реальна заробітна плата - це «купівельна спроможність» номінальної заробітної плати.
Цілком очевидно, що реальна заробітна плата залежить від величини номінальної заро-бітної плати і цін на товари і послуги. Наприклад, при підвищенні номінальної заробітної плати на 15% і інфляції за цей період на рівні 10% реальна заробітна плата збільшиться тільки на 5%. Таким чином, перевищення інфляції в порівнянні з ростом номінальної заробітної плати призводить до зниження реальної заробітної плати, і навпаки. При відсутності інфляції зростання номінальної заробітної плати означає такий же ріст і реальної заробітної плати.
Крім того, необхідно мати на увазі, що якщо ціни не повною мірою враховують якість продукції, то реальна заробітна плата знаходиться в прямій залежності від якості продукції. Тому система оплати праці на кожному підприємстві повинна враховувати що відбуваються інфляційні процеси.


Реальна заробітна плата може бути визначена з виразу:
При розробці політики в галузі заробітної плати та її організації на підприємстві необхідно враховувати наступні принципи при оплаті праці:
- справедливість, тобто рівну оплату за рівну працю;
- облік складності виконуваної роботи та рівня кваліфікації праці;
- урахування шкідливих умов праці і важкої фізичної праці;
- стимулювання за якість праці і сумлінне ставлення до праці;
- матеріальне покарання за допущений брак і безвідповідальне ставлення до своїх зобов'язане-стям, що призвело до якихось негативних наслідків;
- випередження темпів зростання продуктивності праці порівняно з темпами росту середньої заробіт-ної плати;
- індексацію заробітної плати відповідно до рівня інфляції;
- застосування прогресивних форм і систем оплати праці, які найбільшою мірою відпові-сподіваються потребам підприємства.

З переходом на ринкові відносини відбулися досить істотні зміни в ор-ганізації заробітної плати на підприємствах. Розширено права підприємства у розподілі зароблених ними коштів. Держава залишає за собою тільки регулювання мінімальної заробітної плати, її коригування у міру інфляції і створення рівних можливостей для підприємств із заробляння коштів на оплату праці.
Крім того, підприємства при оплаті праці повинні чесно дотримуватися Трудовий і Податко-вий кодекси РФ.
Всі інші питання, пов'язані з організацією оплати праці, передані до компетенції комерційних організацій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4 Заробітна плата, принципи і методи її обчислення і планування "
 1. Номінальна і реальна заробітна плата
  заробітну плату отримує працівник, але і яка кількість товарів і послуг можна на неї придбати. Треба розрізняти номінальну заробітну плату, її грошовий розмір, і реальну заробітну плату, під якою розуміється кількість товарів та послуг, придбаних на дану оплату праці. За інших рівних умов можна вивести співвідношення цих величин: {foto52} де ЗПР - реальна заробітна
 2. Глава 11. Ринок робочої сили і заробітна плата
  заробітна плата, доходи населення і їх використання У процесі функціонування підприємств між власниками і безпосередніми виробниками формуються певні економічні відносини, встановлюється рівень оплати робочої сили, відповідні форми заробітної плати. Найважливішими суб'єктами таких відносин є профспілки і держава. Мета теми - розкрити сутність товару
 3. 2.8.5. Принципи планування
  принципів організації планування. В економічній літературі широко обговорювали принципи планування і називали багато з них: наукова обгрунтованість, безперервність, реальність, напруженість, багатоваріантність та інші. Легше визначити названі принципи, ніж забезпечити їх застосування при розробці планів, що залежить від професіоналізму їх розробників, а також наявних у них засобів.
 4. 19.3. ЗАРОБІТНА ПЛАТА ТА ЇЇ ВИДИ
  заробітну плату. На практиці заробітна плата може прийняти форму премій, гонорарів, винагород. Величина заробітної плати залежить від ставки заробітної плати? ціни, що виплачується за одиницю часу (годину, день, тиждень). Необхідно бачити різницю між грошовою, або номінальної, і реальною заробітною платою. Номінальна заробітна плата? сума грошей, одержувана за годину, день, тиждень і т.
 5. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  заробітна плата і які її основні функції? 5. Дайте характеристику основних форм і систем заробітної плати і порівняйте їх ефективність. 6. Чим відрізняється номінальна заробітна плата від реальної? 7. Які основні види доходів отримує сучасна сім'я і на що їх використовує? 8. Чим відрізняється реальна заробітна плата від реальних
 6. Класифікація доходів
  заробітна плата - це сума грошей, отримана працівником за певний проміжок часу (тиждень, місяць і т.д.) . Реальна заробітна плата - це номінальна заробітна плата з урахуванням руху роздрібних цін (і тарифів). Так, підвищення номінальної заробітної плати на 15% при зростанні рівня роздрібних цін на 10% дає приріст реальної заробітної плати на 5%. Номінальна заробітна плата може
 7. 72. Загальнодержавне планування
  принципів, тобто найбільш загальних, корінних закономірностей розробки, обгрунтування планових завдань і забезпечення виконання планів, а методику планування (невід'ємну частину методології) як сукупність методів, прийомів, способів розробки, обгрунтування , перевірки виконання планових завдань. Методологія та методика планування єдині для всіх різновидів планів, але на різних стадіях
 8. 41. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
  заробітна плата може приймати різну форму (премії, гонорари, комісійні винагороди, місячні оклади), ми будемо позначати все це терміном «заробітна плата» для позначення ставки заробітної плати в одиницю часу - за годину , день і т.д. Це позначення має певні переваги в тому сенсі, що нагадує нам про те, що ставка заробітної плати є ціна, виплачувана за
 9. Функція управління - планування
  принцип управління, пронизливий управлінську діяльність зверху до низу. Дотримання вимог плановості є основною умовою досягнення мети будь-якої діяльності. Принцип плановості забезпечує перспективи здійснення діяльності економічного суб'єкта. Основним методом плановості є прогнозування, яке дозволяє передбачати не тільки основні характеристики майбутніх
 10. 3. Методи обчислення ВВП
  методами: виробничим, кінцевого використання (за витратами) і розподільних (по
© 2014-2022  epi.cc.ua