Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є.Г. Жуліна, Н.А. Іванова. Економіка і соціологія праці. Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

3. Зв'язок соціології праці з науками про працю

Система наук про працю включає безліч найрізноманітніших і відносно самостійних дисциплін.
Соціологія праці вивчає «поведінка роботодавців і найманих працівників у відповідь на дію економічних і соціальних стимулів до праці», взаємини соціальних груп у процесі праці, робить акцент на демографічні відмінності людей, на відмінності в їх освіті та кваліфікації, на особливості виховання і політичних поглядів, віросповідання та суспільного становища.
Різноманіття наук про працю обумовлено специфікою тих трудових проблем, які є об'єктом дослідження кожної з них.
Предметом економіки праці є система соціально-економічних відносин, що складаються в процесі трудової діяльності, між роботодавцем, найманим працівником і державою з приводу організації праці. Економіка праці вивчає соціально-економічні проблеми праці, проблеми забезпечення ефективності та продуктивності праці на основі його наукової організації.
Фізіологія праці як наука вивчає вплив і механізм впливу трудового процесу на фізіологічні характеристики людини, є науковою основою розробки норм праці, режимів праці та відпочинку, планування робочого місця, забезпечення сприятливих умов праці.

Психологія праці вивчає психологічні характеристики людини в процесі праці, ставлення людини до своєї трудової діяльності, вона є основою професійної підготовки, розробки систем мотивації і стимулювання праці працівників, виступають інструментом управління трудовими конфліктами.
Ергономіка є основою раціоналізації трудових процесів, оскільки вивчає діяльність людини в її зв'язку з технікою, машинами, засобами виробництва. Ергономіка дозволяє оптимізувати взаємодію людини з машинними системами.
Гігієна праці, виробнича санітарія і техніка безпеки забезпечують створення на виробництві здорових та безпечних умов праці.
Демографія - це наука про народонаселення, вона вивчає процеси відтворення населення, його статево-вікову структуру, розселення населення по регіонах країни, що дозволяє ефективно задовольняти потреби підприємств у необхідних трудових ресурсах.
Управління персоналом дає можливість реалізовувати трудовий потенціал (шляхом підбору, навчання та справедливої винагороди персоналу організації працівників), і дозволяє ефективно управляти персоналом організації (забезпечується вибором оптимального стилю управління, виробленням кадрової політики, проведенням маркетингу персоналу) .

Соціологія професій вивчає суспільний поділ праці, престижність різних видів трудової діяльності, професійну придатність людини та ін
Організація праці вивчає формування впорядкованої системи взаємодії працівників, їх груп і підрозділів для досягнення поставлених цілей, що дозволяє забезпечити ефективне поєднання робочої сили із засобами виробництва в конкретних умовах, реалізацію трудового потенціалу працівників і задовольняє потреби всіх суб'єктів соціально-трудових відносин.
Трудове право є юридичною основою трудових відносин. Воно встановлює правові норми праці, регламентує права та обов'язки суб'єктів соціально-трудових відносин, визначає диференціацію в оплаті праці, служить основою соціальної політики та соціального захисту працівників.
Статистика праці дає можливість проведення аналізу ефективності праці на основі кількісних показників продуктивності праці, чисельності та динаміки персоналу, фонду заробітної плати та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 3. Зв'язок соціології праці з науками про працю "
 1. Предмет і метод економіки
  науками. Економіка і право. Методи економічних досліджень. Наукова абстракція. Економічні закони і категорії. Історія розвитку економіки як
 2. Предмет економічної історії
  соціологія, політологія, психологія та
 3. Шляхи еволюції економічних систем
  соціологія розроблялася одним з попередників сучасного інституціоналізму - Максом Вебером (1864-1920). Він обгрунтував методологічні принципи соціології, підготував фундаментальну працю «Господарство і суспільство», в якому підведені підсумки його соціологічних досліджень. Надалі економічна соціологія отримала найбільший розвиток у працях американських інституціоналістів, в
 4. Марія може прочитати за одну годину 20 сторінок підручника з економічної теорії або 50 стра-ниць підручника з соціології. Кожен
  соціології. Кожен день вона займається по 5 годин. а. Накресліть графік кордону виробничих можливостей Марії в читанні навчально-ков з економіки та соціології. б. Які витрати упущеної можливості для Марії прочитання 100 сторінок підручника соціології? 3. Американські і японські робітники можуть вироб-водити по 4 автомобілі в рік. Американський робітник може призвести Ют зерна
 5. 1. Предмет соціології праці
  соціології праці є структура і механізм соціально-трудових відносин, соціальних процесів і явищ у сфері праці. Соціологія праці вивчає проблеми регулювання соціальних процесів, мотивації трудової діяльності, трудової адаптації працівників, стимулювання праці, соціального контролю у сфері праці, згуртування трудового колективу, керівництва трудовим колективом і демократизації
 6. Література
  праці працівників галузей бюджетної сфери. Постанова Міністерства праці Республіки Білорусь № 7 від 16.01.99 р. 7. «Про впорядкування оплати праці працівників організації бюджетної сфери.» Федеральний закон від 04.02.1999 р. № 22-ФЗ. 8. «Про підвищення тарифної ставки (окладу) першого розряду єдиної тарифної сітки з оплати праці працівників організацій бюджетної сфери.» Указ Президента Російської
 7. 2. СУЧАСНИЙ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІКИ
  соціології оформилася теорія постіндустріального суспільства, що розділила історію людства на три етапи: 1) доіндустріальний (аграрний), 2) індустріальний; 3) постіндустріальний. Згідно американським ученим Д. Беллу і А. Тофлер, індустріальне суспільство відрізняється від доіндустріального і постіндустріального по домінуючому типу ресурсів, методом їх використання, технології, заснованої на
 8. Підрозділ II.2. Форми нової вартості
  зв'язок всякого доходу з видом господарської діяльності та формами нової вартості. Цей зв'язок коротко і схематично вказана у таблиці:
 9. Гносеология економіки
  соціологію, економічні науки (дивись схему на слід. С.). Філософська онтологія пояснює дійсність взагалі. Вона має відношення і до економіки. Тим самим вона? вихідна ступінь пізнання та економіки. Більш змістовна біологія при поясненні економіки, а тим більше зоологія. Це, зокрема, можна бачити з сучасних шкільних підручників, наприклад, П. Кемп, А. Армс «Введення в
 10. Запитання для самоперевірки
  зв'язок ринку праці з теорією виробництва? 10. Які системи оплати ви знаєте? 11. Охарактеризуйте стан ринку праці та зайнятості в Росії. 12. Чи вірно наступне твердження: ціна праці не залежить від ціни готової продукції? Поясніть відповідь. 13. Який ефект переважає на ділянці кривої пропозиції праці з негативним нахилом: а) ефект випуску, б) ефект доходу, в)
 11. Запитання для самоперевірки
  зв'язок ринку праці з теорією виробництва? 10. Які системи оплати ви знаєте? 11. Охарактеризуйте стан ринку праці та зайнятості в Росії. 12. Чи вірно наступне твердження: ціна праці не залежить від ціни готової продукції? Поясніть відповідь. 13. Який ефект переважає на ділянці кривої пропозиції праці з негативним нахилом: а) ефект випуску, б) ефект доходу, в)
 12. 17. Мануфактурне виробництво У ФЕОДАЛЬНОЇ РОСІЇ
  працю, однак її розвиток на відміну від попереднього часу різко скоротилося. Більш швидко розвивалися підприємства, засновані на найманій праці. Економічний розвиток Росії значно відставало від економічного розвитку передових капіталістичних країн. Промисловий переворот настав набагато пізніше: розпочавшись в 30-х роках XIX в., Він завершився вже після ліквідації кріпосного права в
 13. Додаткові системи
  зв'язок. Практично неможливо розробити таку систему, яка одночасно давала б інформацію для прийняття рішення по внутріфірмових питань, забезпечувала б оперативний контроль і зворотний зв'язок і дозволяла б складати звіти для зовнішніх організацій. Компанії зазвичай воліють створити спеціальну програму аналізу для прийняття рішень, ніж починати абсолютно непідйомний перегляд
 14. Види МРТ.
  Зв'язок та ін.), б) приватне - поділ праці всередині великих сфер за галузями і підгалузями (наприклад, таким, як важка і легка промисловість, тваринництво і рослинництво, морський, повітряний і сухопутний транспорт, а також усередині них: добувна промисловість, металургія, машинобудування в рамках важкої промисловості; верстатобудування і транспортне машинобудування в рамках машинобудування;
 15. 79. Г. Беккер: економічний підхід до аналізу неекономічних сфер діяльності.
  соціології, він, зокрема, досліджує: - вплив економічних міркувань і розрахунків на форми і розвиток сімейних відносин (вступ у шлюб, розлучення, структура сім'ї, жіноча зайнятість, становище жінки в сім'ї та суспільстві, народжуваність); - значення інвестицій в людський капітал, особливо в сферу освіти, що більш продуктивно, ніж вкладення в матеріальне виробництво; -
 16. Економісти-соціологи
  Б'юкенен Джеймс (р. 1919) досліджував вплив правових основ на політичні рішення і економічну політику. Його теорію іменують теорією суспільного вибору. Нобелівську премію отримав за дослідження договірних і конституційних основ теорії прийняття політичних рішень (1986 р.). Роботи Б'юкенена «Конституція економічної політики», «Розрахунок згоди» , «Межі свободи. Між анархією і
 17. 4.1. Зв'язок та інформаційні системи
  зв'язок підрозділяється на два основних види: поштову й електричну. Виробнича діяльність підприємств поштового зв'язку - прийом від відправників, обробка, пересилання та доставка адресатам письмової кореспонденції, посилок, грошових переказів, періодичних видань та надання інших послуг - має підлеглий характер. Основне місце в послугах зв'язку займає електричний зв'язок - передача
© 2014-2022  epi.cc.ua