Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

ПРАКТИКУМ ПО ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 24


План семінару
Первісне нагромадження капіталу та його особливості в Росії.
Механізм ринкових перетворень. «Шокова терапія».
Забезпечення економічної безпеки.
Роль інститутів в ринковій трансформації економіки Росії.
Тіньова економіка і методи її подолання.
Запитання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
Сформулюйте сутність первісного нагромадження капіталу.
Назвіть особливості формування найманої праці в Англії, США і дореволюційної Росії.
Чи можна вважати, що в радянській Росії не існувало найманої праці? Чим за своїм соціально-економічним становищем відрізняється робочий клас радянської Росії від найманих робітників сучасній Росії?
Назвіть шляху утворення грошового капіталу в різних країнах.
Порівняйте накопичення грошових капіталів в Росії в 1850-1860-х рр.. і в кінці 90-х рр.. ХХ в.
Чим можна пояснити існування насильницьких і кримінальних методів накопичення грошових коштів в Росії в 90-х рр.. минулого століття? Чому держава виявилося безпорадним в упорядкуванні цього процесу?
Назвіть специфіку первісного нагромадження капіталу в сучасній Росії.
Чи завжди накопичений грошовий капітал надходить в реальний сектор економіки і перетворюється на промисловий? Які механізми слід задіяти для стимулювання цього процесу?
Обдумайте причини, з яких розвиток ринкової інфраструктури в Москві проходить успішніше, ніж в інших регіонах Росії.
Сформулюйте роль держави в період первісного нагромадження капіталу. Впоралося воно з нею?
Відомо, що трансформація економіки може відбутися або стрибкоподібно-революційним, або еволюційно-реформіст-ським шляхом. У чому, на ваш погляд, полягають переваги і недоліки того і іншого шляху?
Чи вважаєте ви правильним і ефективним для Росії «шокову терапію» як шлях переходу до ринкової економіки? У чому полягають негативні сторони цього методу в порівнянні з градуйова-лістіческое і гетеродоксальним?
Чи правильно вчинив Китай, обравши лінійний (градуалісти-чний) шлях ринкових перетворень?
Охарактеризуйте кожну з фаз перехідного до ринкової економіки періоду. Чи всі вони властиві Росії?
У літературі дискутується питання про ознаки перехідного періоду, одним з яких виступає багатоукладність економіки. Висловіть свою думку про устроях сучасної Росії.
В економічній літературі дискутується питання про позитивні і негативні сторони «відкритої економіки». Якою мірою вона корисна для Росії? У чому полягає її небезпека?
Назвіть труднощі перехідного періоду і методи їх подолання.
Що ви розумієте під формальними і неформальними правилами гри? Якими методами забезпечується їх дотримання?
Назвіть і розкрийте зміст трьох етапів, які передбачають системну трансформацію ринкової економіки. На якому з них знаходиться сучасна Росія?
У зарубіжній практиці під тіньовою економікою розуміється обмін товарами і послугами, дані про яких не надходять до податкове управління. Виникає питання: чи правильно обмежувати правові рамки тіньової економіки лише фінансовими проблемами? (Задумайтеся про неформальній економіці, про «чорну» економіці і т. п., відсотки від доходів яких іноді надходять до казни, але функціонування яких виходить за рамки моралі.
)
Чи можна вважати, що кримінальний бізнес - продукт тільки перехідної економіки? Аргументуйте свою точку зору прикладами.
В економічній літературі дискутується питання про те, в який момент економіка перестає бути перехідною. Висловіть і обгрунтуйте свою точку зору з цього питання.
Тести, ситуації, завдання
I Виберіть правильні відповіді
1. Первинне накопичення капіталу - це процес:
а) перетворення засобів виробництва і грошей в капітал;
б) освіти класу підприємців;
в) освіти класу найманих робітників.
2. До внутрішніх джерел нагромадження грошового капіталу відносяться:
а) отримання доходів від «човникового» імпорту;
б) одержання фірмами прибутків, що виникають за рахунок лібера-
лізації зовнішньої торгівлі;
в) податкові пільги, надані державою деяким організаціям (наприклад, спортивним), на ввезення в країну спирто-горілчаних та тютюнових виробів;
г) корупція, рекет, тіньова економіка;
д) кредити з-за кордону.
3. Метою первинного накопичення капіталу в 90-х рр.. в Росії були:
а) індустріалізація країни (так, ні);
б) реструктуризація економіки (так, ні);
в) створення інституту приватної власності (так, ні);
г) аграрні перетворення (так, ні).
4. Ринкові перетворення в Росії відбувалися у формі:
а) «шокової терапії»;
б) лінійного (градуалистической) розвитку;
в) гетеродоксального розвитку.
5. Результатом перетворень російської економіки стало:
а) зміцнення формальних інститутів;
б) затвердження влади закону;
в) зміцнення особистих зв'язків на шкоду національній економіці.
6. Найбільш адаптувалися до ринкових відносин:
а) сільське господарство;
б) кредитування;
в) військово-промисловий комплекс;
г) фінансова система;
д) система страхування.
7. Економічними труднощами перехідного періоду стало:
а) існування неринкового сектора (так, ні);
б) слабка роль держави (так, ні);
в) наявність тіньової економіки (так, ні);
г) слабкість банківської системи (так, ні).
8. Причинами непідготовленості України до ринкової трансфор-
мації стало (так, ні):
а) відсутність легального приватного сектора;
б) відсутність духу підприємницької ініціативи у населення;
в) високий рівень одержавлення економіки;
г) неефективна структура національної економіки (з домінуючою роллю ВПК, низьким рівнем розвитку легкої промисловості);
д) негативне ставлення більшої частини населення до ринкових відносин;
е) непідготовленість людей до існування в умовах ринкової економіки.
9. Розмежуйте риси російського економічного менталітету, що сприяють або гальмують ринкову трансформацію:
а) общинність, яка розглядає людину як частину цілого;
б) православ'я, що підтримує перерозподільні прин-
ціпи селянської громади;
в) відсутність преклоніння перед «егоїзмом економічної людини»;
г) схильність до смирення і покірності;
д) абсолютизація моральних цінностей;
е) абсолютизація матеріальних цінностей.
10. У ринковій економічній традиції успіх - це:
а) удача і наслідок везіння (так, ні);
б) результат власних тривалих зусиль (так, ні);
в) результат особистих зв'язків (так, ні);
г) слідство об'єктивних процесів (так, ні).

11. Системна трансформація економіки - це:
а) злам старого інституціонального каркаса (так, ні);
б) вироблення нових формальних правил гри (так, ні);
в) знаходження балансу між формальними і неформальними регуляторами (так, ні).
12. Реформи М. С. Горбачова (1987 р.) передбачали проведення ряду модифікацій, які повинні були трансформувати радянську планову економічну систему. До них ставилися наступні:
а) Реформа підприємств. Вона була спрямована на те, щоб зробити їх прибутковими. Ті з них, яким не вдавалося це зробити, могли бути оголошені банкрутами і закриті.
Б) Реформа цін. Згідно їй ціни могли встановлюватися за домовленістю між продавцем і покупцем. Раніше всі ціни визначала держава.
В) Реформа управління. Метою її було звести до мінімуму втручання держави у повсякденну діяльність підприємств.
Г) Перегляд відносини до приватного підприємництва, яке мало бути легалізовано. Існує думка, що в разі успішної реалізації цієї реформи можна було б побудувати «соціалізм з людським обличчям», не вдаючись до тієї кардинальної ломки планової економічної системи, яка потім пішла. Висловіть свою думку з цього питання. Чи можна було використовувати китайський шлях переходу до ринку?
Теми для економічного аналізу, рефератів, кросвордів і есе
Напишіть реферат на одну з тем
Механізм ринкових перетворень.
Роль інститутів в ринковій трансформації економіки Росії.
Виступите на семінарі з повідомленнями про цікаві книгах
1. Нурієв Р. М. Економіка розвитку. Моделі становлення ринкової економіки. М.: ИНФРА-М, 2001. Ч. 3. Гол. 7.
Тема: Росія в третьому ешелоні розвитку капіталізму.
2. Коловангін П. М., Рибаков Ф. Ф. Економічне реформування Росії в ХХ столітті. СПб.: Петрополіс, 1996. Гол. 1.
Тема: Основні етапи економічного реформування в Росії.
3. Афанасенко І. Д. Економіка і духовна програма Росії. СПб.:
Третє тисячоліття, 2001. Р. 2. Гол. 5.
Тема: Методи реформування соціального та економічного життя.
Сакс Дж. Ринкова економіка. М., 1994. Тема: Три фази перехідного періоду.
Ослунд А. Росія: народження ринкової економіки. М., 1996.
Тема: Альтернативні програми економічного реформування Росії. (Програми Ю. Соколова, О. Лобова, Е. Сабурова, Г. Явлінського, Є. Гайдара.)
6. «Японське диво» і радянська економічна реформа / Под ред. Уінедо Інаба і Сейндзі Іунумі. М., 1991.
Тема: Японські пропозиції щодо реформи економіки в Радянському Союзі.
7. Норт Д. Інститути, інституційні зміни і функціонування економіки. М., 1997.
Тема: Коли завершується трансформація економіки?
Складіть економічне есе на теми
«Історія ринку в Росії значно коротший, ніж, наприклад, в Європі чи країнах Сходу. Проте і російський ринок має давню і багату біографію »(А. Казаков, економіст).
«Росія ніколи не мала нічого спільного з рештою Європи ... історія її вимагає іншої думки, іншої формули» (А. С. Пушкін).
«Шлях наздоганяючого розвитку»: переваги і недоліки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПРАКТИКУМ ПО ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 24 "
 1. Практикум по темі лекції 1
  темі лекції
 2. Практикум по темі лекції 2
  План семінару Еволюція ідей про предмет економічної науки. Політична економія, економікс, економічна теорія. Філософські основи економічної теорії, її предмет і метод. Визначення предмета економічної теорії представниками різних шкіл. Економічна політика та економічні цілі, економічні інтереси. «Що? Як? Для кого? »Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
 3. Практикум по темі лекції 3
  План семінару Природні та соціальні умови життя. Зростання потреб і обмеженість ресурсів. Економічні обмеження. Кордон виробничих можливостей. Потреби та їх класифікація в різних економічних школах. Основи суспільного виробництва. Фактори виробництва, їх взаємодія і комбінація. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що таке
 4. Практикум по темі лекції 4
  План семінару Поняття економічної системи. Класифікація економічних систем, їх видів і моделей. Традиційна, планова, ринкова, перехідна економіка. Національні моделі змішаної економіки. Відмінні ознаки нової економіки. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що таке уклад? Чи є економіка сучасної Росії багатоукладної? Яка з існуючих
 5. Практикум з ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 5
  План семінару Характерні риси натурального господарства. Сутність і типи товарного виробництва. Товар і його властивості. Альтернативні теорії формування вартості товару та ціни. Походження, сутність і функції грошей. Теорії грошей. Історія російських грошей. Сутність і типи грошових систем. Грошовий обіг і його еволюція. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
 6. Практикум з ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 6
  План семінару Умови виникнення, роль та функції ринку. Сутність і структура ринку; його переваги і недоліки. Суб'єкти і об'єкти ринку. Інфраструктура ринку: торгівля, комерція, біржа, банк. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Чим можна пояснити множинність визначень ринку, існуючих в економічній літературі? Чим відрізняються поняття «структура
 7. Практикум по темі лекції 7
  План семінару Мікроекономіка: її зміст і проблеми. Попит на товар: закон попиту, крива попиту, еластичність попиту. Пропозиція товару і його характеристика. Ринкова рівновага: часткове, загальне, стабільний. Паутинообразная модель рівноваги. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що, на ваш погляд, є головним у мікроекономіці: розгляд організаційних
 8. Практикум по темі лекції 8
    План семінару Конкуренція: сутність, позитивні і негативні сторони. Види конкуренції та механізм їх дії. Класифікація ринків досконалої та недосконалої конкуренції. Втрати від монополістичної конкуренції. Антимонопольне законодавство. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розкрийте зміст конкурентної боротьби на кожній фазі виробничого циклу.
 9. Практикум по темі лекції 9
    План семінару Фірма - первинна ланка підприємництва. Теорії фірми. Формування і рух капіталу фірми. Основний і оборотний капітал. Фізичний і моральний знос основного капіталу, амортизація, відшкодування. Теорія управління фірмою - менеджмент. Маркетинг: сутність, функції, принципи. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Дайте визначення фірми. Розгляньте
 10. Практикум по темі лекції 10
    План семінару - Теорії витрат виробництва. - Бухгалтерський та економічний підходи до визначення витрат і прибутку. - Класифікація витрат виробництва. - Витрати в короткостроковому і довгостроковому періодах. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розмежуйте поняття: витрати, витрати, витрати, собівартість. Визначте сутність поставлений витрат та їх роль в
 11. Практикум по темі лекції 11
    План семінару Домашнє господарство і сім'я як суб'єкти мікроекономіки. Принципи раціональної поведінки споживача. Види нефункціонального попиту: «ефект сноба», «ефект Веб-лена», «ефект вагону» та ін Суверенітет споживача. Кількісний (кардіналістіческій) підхід до аналізу поведінки споживача. Порядковий (ординалістський) підхід до аналізу поведінки споживача. Питання для
 12. Практикум по темі лекції 12
    План семінару Ринок факторів виробництва: попит, пропозиція, ціноутворення. Економічна природа прибутку. Відсоток: дохід власника позичкового капіталу. Земельна рента: дохід із землі. Заробітна плата: сутність, рівень, динаміка. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розберіться, чому рівність граничного доходу та граничних витрат є умовою
 13. Практикум по темі лекції 13
    План семінару Становлення і зміст макроекономіки, її цілі та завдання. Система макроекономічних показників та їх характеристика. Валовий національний продукт і методи його обчислення. Структура національної економіки. Пропорції суспільного виробництва. Національне рахівництво: балансовий метод. Метод системи національних рахунків. Питання для дискусій, контрольних робіт і
 14. Практикум по темі лекції 14
    План семінару Сукупний попит і його крива. Сукупна пропозиція. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Споживання і заощадження: взаємозв'язок і відмінності. Інвестиції та їх функціональне призначення. Мультиплікатор та акселератор. Парадокс ощадливості. Економічне зростання: сутність, типи, темпи і моделі. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Дайте
 15. ПРАКТИКУМ ПО ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 15
    темі кейнсіанства: бюджетна та грошова
 16. ПРАКТИКУМ ПО ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 16
    План семінару Циклічність розвитку - економічна закономірність. Види циклу. Теорії циклічності розвитку економіки. Причини циклів. Типи економічних циклів. Характеристика фаз циклу. Особливості економічної кризи в Росії наприкінці 80-х - початку 90-х рр.. ХХ в. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад згодні ви з твердженням, що найбільш характерна риса
 17. Практикум по темі лекції 17
    План семінару Праця - ресурс ринкової економіки. Теорії праці. Ринок праці. Зайнятість і безробіття: причини, основні риси, види і наслідки. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розшифруйте поняття «людський фактор», «трудові ресурси», «трудовий потенціал». Чим відрізняється управління працею в доіндустріальному, індустріальному і постіндустріальному суспільствах?
 18. Практикум по темі лекції 18
    темі діє 5 банків, а норма резервування становить 25%. Теми для економічного аналізу, рефератів, кросвордів, есе Проведіть аналіз Вивчіть банківські послуги. Відвідайте комерційний або ощадний банк або інша фінансова установа і зробіть наступний аналіз: а) зберіть в банку бланки наданих їм послуг; б) зафіксуйте, які конкретно послуги він надає.
 19. Практикум по темі лекції 19
    темі оподаткування? Розкрийте зміст понять «середня ставка податку, нульова, пільгова, гранична». Классифицируйте податки залежно від механізму їх формування. Висловіть свою точку зору з дискусійного питання про те, високим або низьким повинен бути податок. Назвіть прихильників високого і низького податку. Розкрийте сильні і слабкі сторони позиції американського професора
© 2014-2022  epi.cc.ua