Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

Практикум по темі лекції 13


План семінару
Становлення і зміст макроекономіки, її цілі і завдання.
Система макроекономічних показників та їх характеристика.
Валовий національний продукт і методи його обчислення.
Структура національної економіки. Пропорції суспільного виробництва.
Національне рахівництво: балансовий метод. Метод системи національних рахунків.
Запитання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
Які проблеми можуть бути віднесені до макроекономічних?
Що таке «модель» в макроекономіці? Які типи моделей вам відомі?
Яке економічний зміст поняття валовий національний продукт?
Що таке подвійний рахунок?
Розкрийте сенс категорії «проміжний продукт».
Охарактеризуйте поняття «кінцева продукція».
У чому сенс зіставлення показників загальної вартості продажів і доданої вартості?
Яка взаємозв'язок показників ВНП, ЧНП, НД?
У чому економічний сенс показників, що входять в систему національних рахунків?
Тести, ситуації, завдання
Розберіться в ситуації
Існують різні види діяльності: а) робота домогосподарки (приготування їжі, прибирання) ; б) виховання дітей у своїй сім'ї, в) виробництво і продаж наркотиків; г) вирощування помідорів для домашнього вжитку. Питання: 1) Як відображаються у показнику ВНП перераховані види діяльності? 2) Зменшують або збільшують ці види діяльності чистий економічний добробут? 3) Чи дійсно показник ВНП є точним вимірником добробуту країни?
Оберіть правильні відповіді
1.
Які з перерахованих нижче доходів ви включили б у ВНП?
А) дохід (зарплату) вчителя;
б) дохід від продажу вашого старого холодильника 1982;
в) дохід власника автозаправної станції;
г) грошовий переказ вам від бабусі, що живе в іншому місті.
2. Що з переліченого нижче ви включите в ВНП?
А) послуги домашнього вчителя;
б) покупку уживаних автомобілів;
в) покупку нових акцій у брокера;
г) покупку нових підручників в книжкових магазинах;
д) купівлю облігацій у корпорацій.
3. Національне багатство країни в широкому розумінні - це:
а) вартість усього, чим володіє країна: лісів, річок, полів, фабрик, заводів, майна її громадян;
б) вартість усіх факторів виробництва;
в) сукупність всіх цінностей, якими володіє країна на кожному етапі розвитку (включаючи ті, які не піддаються вартісній оцінці).
4. Чистий національний продукт відрізняється від національного до-
ходу на величину:
а) відсотка, тобто плати за грошовий капітал;
б) непрямих податків;
в) ренти, тобто доходу від здачі в оренду землі, приміщень, житла.
5. Для розрахунку внеску фірми у створений ВНП при обчисленні за сумою доданої вартості необхідно з ринкової вартості створеної продукції відняти:
а) всі непрямі податки, які вона виплачує державі;
б) нерозподілений прибуток;
в) амортизацію;
г) обсяг продажів іншим фірмам;
д) усі попередні відповіді невірні.

Вирішіть завдання
Завдання 1.
Розрахуйте дефлятор ВНП, якщо були зроблені огірки, помідори і кабачки в кількості 100, 75 і 50 т відповідно і продані за ціною 100, 150 і 75 ден. од. за 1 кг. У попередньому році ціни були: 60, 90 і 80 ден. од. за 1 кг відповідно. Завдання 2.
Номінальний ВНП країни за 2 роки збільшився в 14 разів, а реальний ВНП - в 2 рази. Яка величина дефлятора ВНП?
Теми для економічного аналізу, рефератів, кросвордів і есе
Напишіть реферат на одну з тем
Вклад вітчизняних економістів у розвиток макроекономічної теорії .
Макроекономічні пропорції російської економіки.
Перекладіть на російську мову небудь твір (главу, параграф) іноземного автора, присвячене макроекономічними показниками, і прокоментуйте його на семінарі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Практикум по темі лекції 13 "
 1. Практикум по темі лекції 1
  темі лекції
 2. Практикум по темі лекції 2
  План семінару Еволюція ідей про предмет економічної науки. Політична економія, економікс, економічна теорія. Філософські основи економічної теорії, її предмет і метод. Визначення предмета економічної теорії представниками різних шкіл. Економічна політика та економічні цілі, економічні інтереси. «Що? Як? Для кого? »Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
 3. Практикум по темі лекції 3
  План семінару Природні та соціальні умови життя. Зростання потреб і обмеженість ресурсів. Економічні обмеження. Кордон виробничих можливостей. Потреби та їх класифікація в різних економічних школах. Основи суспільного виробництва. Фактори виробництва, їх взаємодія і комбінація. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що таке
 4. Практикум по темі лекції 4
  План семінару Поняття економічної системи. Класифікація економічних систем, їх видів і моделей. Традиційна, планова, ринкова, перехідна економіка. Національні моделі змішаної економіки. Відмінні ознаки нової економіки. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що таке уклад? Чи є економіка сучасної Росії багатоукладної? Яка з існуючих
 5. Практикум з ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 5
  План семінару Характерні риси натурального господарства. Сутність і типи товарного виробництва. Товар і його властивості. Альтернативні теорії формування вартості товару та ціни. Походження, сутність і функції грошей. Теорії грошей. Історія російських грошей. Сутність і типи грошових систем. Грошовий обіг і його еволюція. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
 6. Практикум з ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 6
  План семінару Умови виникнення, роль та функції ринку. Сутність і структура ринку; його переваги і недоліки. Суб'єкти і об'єкти ринку. Інфраструктура ринку: торгівля, комерція, біржа, банк. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Чим можна пояснити множинність визначень ринку, існуючих в економічній літературі? Чим відрізняються поняття «структура
 7. Практикум по темі лекції 7
  План семінару Мікроекономіка: її зміст і проблеми. Попит на товар: закон попиту, крива попиту, еластичність попиту. Пропозиція товару і його характеристика. Ринкова рівновага: часткове, загальне, стабільний. Паутинообразная модель рівноваги. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що, на ваш погляд, є головним у мікроекономіці: розгляд організаційних
 8. Практикум по темі лекції 8
  План семінару Конкуренція: сутність, позитивні і негативні сторони. Види конкуренції та механізм їх дії. Класифікація ринків досконалої та недосконалої конкуренції. Втрати від монополістичної конкуренції. Антимонопольне законодавство. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розкрийте зміст конкурентної боротьби на кожній фазі виробничого циклу.
 9. Практикум по темі лекції 9
  План семінару Фірма - первинна ланка підприємництва. Теорії фірми. Формування і рух капіталу фірми. Основний і оборотний капітал. Фізичний і моральний знос основного капіталу, амортизація, відшкодування. Теорія управління фірмою - менеджмент. Маркетинг: сутність, функції, принципи. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Дайте визначення фірми. Розгляньте
 10. Практикум по темі лекції 10
  План семінару - Теорії витрат виробництва. - Бухгалтерський та економічний підходи до визначення витрат і прибутку. - Класифікація витрат виробництва. - Витрати в короткостроковому і довгостроковому періодах. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розмежуйте поняття: витрати, витрати, витрати, собівартість. Визначте сутність поставлений витрат та їх роль в
 11. Практикум по темі лекції 11
  План семінару Домашнє господарство і сім'я як суб'єкти мікроекономіки. Принципи раціональної поведінки споживача. Види нефункціонального попиту: «ефект сноба», «ефект Веб-лена», «ефект вагону» та ін Суверенітет споживача. Кількісний (кардіналістіческій) підхід до аналізу поведінки споживача. Порядковий (ординалістський) підхід до аналізу поведінки споживача. Питання для
© 2014-2022  epi.cc.ua