Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

Практикум по темі лекції 10


План семінару
- Теорії витрат виробництва.
- Бухгалтерський та економічний підходи до визначення витрат і прибутку.
- Класифікація витрат виробництва.
- Витрати в короткостроковому і довгостроковому періодах.
Запитання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
Розмежуйте поняття: витрати, витрати, витрати, собівартість.
Визначте сутність поставлений витрат та їх роль в економічному аналізі та виробленні стратегії розвитку фірми.
Покажіть на прикладах, в чому полягає відмінність між зовнішніми і внутрішніми витратами. Які зовнішні та внутрішні витрати навчання в інституті?
Чому економісти вважають нормальний прибуток елементом витрат? Чи відноситься до витрат економічна прибуток?
Перерахуйте постійні та змінні витрати, пов'язані з експлуатацією вашого автомобіля. Припустимо, що ви роздумуєте, як дешевше подолати відстань від Петербурга до Москви: на своїй машині або поїздом. Які витрати - постійні, змінні або ті й інші - вам доведеться врахувати при вирішенні цього питання? Понесете ви якісь внутрішні витрати? Поясніть.
Розкрийте зміст короткострокового і довгострокового періодів роботи фірми з точки зору зміни факторів виробництва.
Поясніть твердження: «У довгостроковому плані не існує постійних витрат; все витрати виявляються змінними».
Що таке віддача від масштабу і чому вона існує?
Визначте відмінності короткого, миттєвого і тривалого періодів.
Тести, ситуації, завдання
Чи вірні наступні твердження (так, ні)
До змінних витрат можна віднести витрати на своєчасну зарплату виробничим робітникам.
У довгостроковому періоді всі фактори виробництва розглядаються як змінні.

Економічна прибуток являє собою неявні витрати.
Розмежуйте поняття
1. Які зміни у складі ресурсів відносяться до короткострокових, а які - до довгострокових?
А) «Севнефть» будує нову нафтову установку;
б) корпорація «Об» наймає ще 200 робітників;
в) фермер збільшує кількість застосовуваних на його ділянці добрив;
г) на взуттєвій фабриці вводиться третя робоча зміна?
2. Розмежуйте бухгалтерські та нижчі витрати:
а) «неявні» витрати всіх ресурсів, що використовуються у виробництві;
б) явні (оплачені) витрати всіх ресурсів, що використовуються у виробництві , виражені в грошовій формі.
Оберіть питання з відповіддю «ні»
а) приховані витрати входять в економічну прибуток;
б) принцип раціонального ведення господарства припускає мінімізацію витрат і максимізацію корисності;
в) середні витрати обчислюються шляхом розподілу загальних витрат на загальну кількість продукції.
Оберіть правильні відповіді
1. Визначте, до якої категорії витрат відносяться такі види витрат:
а) на рекламу продукції;
б) на придбання палива;
в) оплата відсотків за випущеними формою позиками;
г) виплата податку на нерухомість;
д) платню управлінському персоналу;
е) страхові внески;
ж) амортизаційні відрахування;
з) податок з продажу;
і) плата за орендоване фірмою конторське обладнання .
2. Велика фірма має можливість економити на масштабах виробництва, тому що вона:
а) має нижчі змінні витрати;
б) купує передове і спеціалізоване обладнання;
в) наймає більш кваліфікованих працівників;
г) виплачує більш високу зарплату.
3. Економію на масштабах виробництва фірма досягає шляхом:
а) продажу меншої кількості продукції за вищими цінами;
б) низького рівня капіталовкладень;
в) залучення капіталовкладень для збільшення розмірів
виробництва і скорочення витрат на одиницю продукції;
г) все вірно.

Вирішіть завдання
Завдання 1.
Через рік після початку діяльності бухгалтерська прибуток підприємства склав 400 тис. ден. од., чиста економічна прибуток - 150 тис. грош. од. Визначте явні і неявні витрати підприємства, якщо відомо, що сукупний дохід підприємства - 900 тис. грош. од.
Завдання 2.
Господарка квіткового магазину найняла продавця з окладом 20 тис. ден. од. на рік. Сума щорічної оренди - 8 тис. ден. од. на рік. Вона вклала в свою справу 40 тис. ден. од., позбувшись 5 тис. ден. од. на рік, які вона б мала при іншому приміщенні капіталу. Свій підприємницький талант вона оцінює в 12 тис. ден. од. на рік. Інша фірма пропонує їй роботу з окладом 30 тис. ден. од. на рік. Визначте величину бухгалтерських та економічних витрат.
Завдання 3.
У табл. 10.1 показана залежність загальних витрат підприємства від випуску продукції. Розрахуйте постійні, змінні і граничні витрати.

Залежність загальних витрат підприємства від випуску продукції


Теми для економічного аналізу, рефератів, кросвордів і есе
Напишіть реферат на тему
Відмінності в трактуванні витрат у класиків політекономії та представників інших економічних шкіл.
Складіть економічне есе на тему
Економічне шпигунство: «за» чи «проти»? Зачитайте нариси різних авторів і визначте кращий.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Практикум по темі лекції 10 "
 1. Практикум по темі лекції 1
  темі лекції
 2. Практикум по темі лекції 2
  План семінару Еволюція ідей про предмет економічної науки. Політична економія, економікс, економічна теорія. Філософські основи економічної теорії, її предмет і метод. Визначення предмета економічної теорії представниками різних шкіл. Економічна політика та економічні цілі, економічні інтереси. «Що? Як? Для кого? »Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
 3. Практикум по темі лекції 3
  План семінару Природні та соціальні умови життя. Зростання потреб і обмеженість ресурсів. Економічні обмеження. Кордон виробничих можливостей. Потреби та їх класифікація в різних економічних школах. Основи суспільного виробництва. Фактори виробництва, їх взаємодія і комбінація. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що таке
 4. Практикум по темі лекції 4
  План семінару Поняття економічної системи. Класифікація економічних систем, їх видів і моделей. Традиційна, планова, ринкова, перехідна економіка. Національні моделі змішаної економіки. Відмінні ознаки нової економіки. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що таке уклад? Чи є економіка сучасної Росії багатоукладної? Яка з існуючих
 5. Практикум з ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 5
  План семінару Характерні риси натурального господарства. Сутність і типи товарного виробництва. Товар і його властивості. Альтернативні теорії формування вартості товару та ціни. Походження, сутність і функції грошей. Теорії грошей. Історія російських грошей. Сутність і типи грошових систем. Грошовий обіг і його еволюція. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
 6. Практикум з ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 6
  План семінару Умови виникнення, роль та функції ринку. Сутність і структура ринку; його переваги і недоліки. Суб'єкти і об'єкти ринку. Інфраструктура ринку: торгівля, комерція, біржа, банк. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Чим можна пояснити множинність визначень ринку, існуючих в економічній літературі? Чим відрізняються поняття «структура
 7. Практикум по темі лекції 7
  План семінару Мікроекономіка: її зміст і проблеми. Попит на товар: закон попиту, крива попиту, еластичність попиту. Пропозиція товару і його характеристика. Ринкова рівновага: часткове, загальне, стабільний. Паутинообразная модель рівноваги. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що, на ваш погляд, є головним у мікроекономіці: розгляд організаційних
 8. Практикум по темі лекції 8
  План семінару Конкуренція: сутність, позитивні і негативні сторони. Види конкуренції та механізм їх дії. Класифікація ринків досконалої та недосконалої конкуренції. Втрати від монополістичної конкуренції. Антимонопольне законодавство. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розкрийте зміст конкурентної боротьби на кожній фазі виробничого циклу.
 9. Практикум по темі лекції 9
  План семінару Фірма - первинна ланка підприємництва. Теорії фірми. Формування і рух капіталу фірми. Основний і оборотний капітал. Фізичний і моральний знос основного капіталу, амортизація, відшкодування. Теорія управління фірмою - менеджмент. Маркетинг: сутність, функції, принципи. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Дайте визначення фірми. Розгляньте
 10. Практикум по темі лекції 11
  План семінару Домашнє господарство і сім'я як суб'єкти мікроекономіки. Принципи раціональної поведінки споживача. Види нефункціонального попиту: «ефект сноба», «ефект Веб-лена», «ефект вагону» та ін Суверенітет споживача. Кількісний (кардіналістіческій) підхід до аналізу поведінки споживача. Порядковий (ординалістський) підхід до аналізу поведінки споживача. Питання для
 11. Практикум по темі лекції 12
  План семінару Ринок факторів виробництва: попит, пропозиція, ціноутворення. Економічна природа прибутку. Відсоток: дохід власника позичкового капіталу. Земельна рента: дохід із землі. Заробітна плата: сутність, рівень, динаміка. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розберіться, чому рівність граничного доходу та граничних витрат є умовою
 12. Практикум по темі лекції 13
  План семінару Становлення і зміст макроекономіки, її цілі і завдання. Система макроекономічних показників та їх характеристика. Валовий національний продукт і методи його обчислення. Структура національної економіки. Пропорції суспільного виробництва. Національне рахівництво: балансовий метод. Метод системи національних рахунків. Питання для дискусій, контрольних робіт і
 13. Практикум по темі лекції 14
  План семінару Сукупний попит і його крива. Сукупна пропозиція. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Споживання і заощадження: взаємозв'язок і відмінності. Інвестиції та їх функціональне призначення. Мультиплікатор та акселератор. Парадокс ощадливості. Економічне зростання: сутність, типи, темпи і моделі. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Дайте
 14. ПРАКТИКУМ ПО ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 15
  темі кейнсіанства: бюджетна та грошова
© 2014-2022  epi.cc.ua