Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

Практикум по темі лекції 8


План семінару
Конкуренція: сутність, позитивні і негативні сторони.
Види конкуренції та механізм їх дії.
Класифікація ринків досконалої та недосконалої конкуренції.
Втрати від монополістичної конкуренції. Антимонопольне законодавство.
Запитання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
Розкрийте зміст конкурентної боротьби на кожній фазі виробничого циклу.
Проаналізуйте позитивні та негативні сторони конкуренції.
Що таке несумлінна конкуренція? У яких формах вона здійснюється?
Що таке цінова дискримінація? За яких умов вона можлива?
Чим досконала конкуренція відрізняється від недосконалої? Яка з цих форм переважає на російському ринку?
Відомо, що ціновий механізм ефективно функціонує на ринках досконалої конкуренції. Чи означає це, що на ринках з недосконалою конкуренцією, що охоплює лише невелике число учасників, неможливе ефективне виробництво?
Охарактеризуйте основні організаційні форми монополій: картелі, синдикати, трести, концерни, конгломерати. Вкажіть причину їх виникнення, характерні риси та відмінності. Яка з них була найбільш характерна для дореволюційної Росії? Що собою представляють сучасні холдинги?
Дайте характеристику монополії, монопсонії, олігополії, олігопсонії.
Розкрийте зміст економічних і адміністративних заходів, протидіючих монополізації ринку, і дайте їм характеристику.
10. Які акти антитрестівського законодавства США ви знаєте? Який зміст антимонопольного закону Росії?
Тести, ситуації, завдання
Знайдіть правильну відповідь
1. Цінова дискримінація - це:
а) продаж окремих видів товарів і послуг, вироблених з однаковими витратами, за різними цінами різним покупцям;
б) продаж товарів більш високої якості і надійності;
в) зниження ціни за рахунок зниження витрат;
г) зниження ціни за рахунок зменшення прибутку.

2. Внутрішньогалузева конкуренція - це:
а) суперництво між підприємцями, що виробляють однакову продукцію;
б) суперництво між підприємцями з різних галузей економіки;
в) суперництво між підприємцями, зайнятими виробництвом і реалізацією однакової або взаимозаменяемой продукції.
3. При досконалої конкуренції:
а) жодна з фірм не впливає на роздрібну ціну;
б) існує чиста монополія;
в) товари, що випускаються великою кількістю фірм, стандартизовані;
г) панує олігополія;
д) обмежений вхід на ринок.
4. При монополістичної конкуренції:
а) на ринку діє обмежене число фірм;
б) фірми, що діють на ринку, випускають диференційовану продукцію;
в) фірми не можуть вільно входити і виходити з ринку.
5. На монопольному ринку:
а) один продавець;
б) вільний вхід на ринок;
в) продукт диференційований.
6. Олігополія - це тип структури ринку, для якого характерно:
а) мале число фірм;
б) велике число покупців;
в) однорідні або малодиференційовані продукти;
г) важкодоступне входження на ринок;
д) все вірно.
7. Олігопсонія - це тип структури ринку, для якого характерні:
а) невелика кількість великих покупців;
б) багато виробників;
в) цінові пільги на оптові закупівлі;
г) все вірно.
8. Якщо виробництво в галузі розподілено між декількома фірмами, які контролюють ринок, то така структура ринку називається:
а) досконалої конкуренцією;
б) олігополією;
в) монополією;
г) монополістичноїконкуренцією.
9. Розставте перераховані нижче форми монополій у порядку убування економічної свободи входять в монополію фірм:
а) синдикат;
б) конгломерат;
в) картель;
г) трест;
д) концерн.

Запитання знавцям
Як ви вважаєте, чи може висока конкурентоспроможність країни бути забезпечена без зростаючих життєвих стандартів населення? Наведіть приклади.
Чи можлива цінова конкуренція без зміни витрат виробництва? Обгрунтуйте свою позицію.
Теми для економічного аналізу, рефератів, кросвордів і есе
Проведіть експертизу
Якщо ваше підприємство поступилося конкуренту і переживає не найкращі часи, то слід терміново прийняти важливі рішення. Ви можете:
а) перенести операції за кордон;
б) закрити підприємство;
в) припинити фінансування неприбуткових видів діяльності;
г) скоротити кількість випущених виробів;
д) більшу частку комплектуючих частин купувати за кордоном;
е) продати підприємство іноземцям.
Прийміть заходи і обгрунтуйте свої дії.
Напишіть реферат на одну з тем
Нецінова конкуренція та її наслідки.
Реформування природних монополій.
Синдикат - характерна форма монополістичних об'єднань дореволюційної Росії.
Висловіть на семінарі свої враження про книги
1. Економічна школа. 1993. Вип. 3.
Тема: З історії російських монополій.
2. Робінсон Дж. Економічна теорія недосконалої конкуренції. М.: Прогресс, 1986. Гол. 15.
Тема: Цінова дискримінація.
3. Закон РФ «Про конкуренцію і обмеження монополістичної діяльності на товарних ринках» - М., 1991.
Тема: Чому необхідно обмежити монополію?
Складіть кросворд, використовуючи термінологію, якою ви опанували, вивчивши перші сім тим навчального посібника
Напишіть есе на тему
«Найбільш швидким буває розорення тих, хто витрачає більше, ніж приносить виручки їх продукція »(А. П. парші).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Практикум по темі лекції 8 "
 1. Практикум по темі лекції 1
  темі лекції
 2. Практикум по темі лекції 2
  План семінару Еволюція ідей про предмет економічної науки. Політична економія, економікс, економічна теорія. Філософські основи економічної теорії, її предмет і метод. Визначення предмета економічної теорії представниками різних шкіл. Економічна політика та економічні цілі, економічні інтереси. «Що? Як? Для кого? »Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
 3. Практикум по темі лекції 3
  План семінару Природні та соціальні умови життя. Зростання потреб і обмеженість ресурсів. Економічні обмеження. Кордон виробничих можливостей. Потреби та їх класифікація в різних економічних школах. Основи суспільного виробництва. Фактори виробництва, їх взаємодія і комбінація. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що таке
 4. Практикум по темі лекції 4
  План семінару Поняття економічної системи. Класифікація економічних систем, їх видів і моделей. Традиційна, планова, ринкова, перехідна економіка. Національні моделі змішаної економіки. Відмінні ознаки нової економіки. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що таке уклад? Чи є економіка сучасної Росії багатоукладної? Яка з існуючих
 5. Практикум з ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 5
  План семінару Характерні риси натурального господарства. Сутність і типи товарного виробництва. Товар і його властивості. Альтернативні теорії формування вартості товару та ціни. Походження, сутність і функції грошей. Теорії грошей. Історія російських грошей. Сутність і типи грошових систем. Грошовий обіг і його еволюція. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад
 6. Практикум з ТЕМІ ЛЕКЦІЇ 6
  План семінару Умови виникнення, роль та функції ринку. Сутність і структура ринку; його переваги і недоліки. Суб'єкти і об'єкти ринку. Інфраструктура ринку: торгівля, комерція, біржа, банк. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Чим можна пояснити множинність визначень ринку, існуючих в економічній літературі? Чим відрізняються поняття «структура
 7. Практикум по темі лекції 7
  План семінару Мікроекономіка: її зміст і проблеми. Попит на товар: закон попиту, крива попиту, еластичність попиту. Пропозиція товару і його характеристика. Ринкова рівновага: часткове, загальне, стабільний. Паутинообразная модель рівноваги. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Що, на ваш погляд, є головним у мікроекономіці: розгляд організаційних
 8. Практикум по темі лекції 9
  План семінару Фірма - первинна ланка підприємництва. Теорії фірми. Формування і рух капіталу фірми. Основний і оборотний капітал. Фізичний і моральний знос основного капіталу, амортизація, відшкодування. Теорія управління фірмою - менеджмент. Маркетинг: сутність, функції, принципи. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Дайте визначення фірми. Розгляньте
 9. Практикум по темі лекції 10
  План семінару - Теорії витрат виробництва. - Бухгалтерський та економічний підходи до визначення витрат і прибутку. - Класифікація витрат виробництва. - Витрати в короткостроковому і довгостроковому періодах. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розмежуйте поняття: витрати, витрати, витрати, собівартість. Визначте сутність поставлений витрат та їх роль в
 10. Практикум по темі лекції 11
  План семінару Домашнє господарство і сім'я як суб'єкти мікроекономіки. Принципи раціональної поведінки споживача. Види нефункціонального попиту: «ефект сноба», «ефект Веб-лена», «ефект вагону» та ін Суверенітет споживача. Кількісний (кардіналістіческій) підхід до аналізу поведінки споживача. Порядковий (ординалістський) підхід до аналізу поведінки споживача. Питання для
 11. Практикум по темі лекції 12
  План семінару Ринок факторів виробництва: попит, пропозиція, ціноутворення. Економічна природа прибутку. Відсоток: дохід власника позичкового капіталу. Земельна рента: дохід із землі. Заробітна плата: сутність, рівень, динаміка. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Розберіться, чому рівність граничного доходу та граничних витрат є умовою
 12. Практикум по темі лекції 13
  План семінару Становлення і зміст макроекономіки, її цілі і завдання. Система макроекономічних показників та їх характеристика. Валовий національний продукт і методи його обчислення. Структура національної економіки. Пропорції суспільного виробництва. Національне рахівництво: балансовий метод. Метод системи національних рахунків. Питання для дискусій, контрольних робіт і
 13. Практикум по темі лекції 14
  План семінару Сукупний попит і його крива. Сукупна пропозиція. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Споживання і заощадження: взаємозв'язок і відмінності. Інвестиції та їх функціональне призначення. Мультиплікатор та акселератор. Парадокс ощадливості. Економічне зростання: сутність, типи, темпи і моделі. Питання для дискусій, контрольних робіт та олімпіад Дайте
© 2014-2022  epi.cc.ua