Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 58. Показники рівномірності і ритмічності поставок продукції. Показники статистики перевезень вантажів

рівномірність називається дотримання термінів і розмірів поставки, обумовлених контрактом.
Оцінку ступеня рівномірності поставок можна отримати за допомогою коефіцієнта нерівномірності поставок, який розраховується за формулою середнього лінійного відхилення:


де n - число часових інтервалів в періоді;
х - частка тимчасового інтервалу в обсязі поставки за період:


Якщо договором передбачені різні обсяги поставок через однакові проміжки часу, то поставки вважаються рівномірними, якщо вони за обсягом і термінами відповідають умовам договору.
Коефіцієнт нерівномірності поставок за період визначається за формулою середнього квадратичного відхилення:


де х - індекс виконання договору поставки в кожному часовому інтервалі: характеризує середній відсоток відхилення фактичних обсягів поставок від передбачених договором.


Коефіцієнт нерівномірності
Якщо умовами договору передбачена нерівномірність поставок, то розраховувати показники рівномірності поставок не має сенсу. У цій ситуації необхідно оцінити ступінь ритмічності поставок, тобто відповідність поставок товарів до обумовлених термінів.
Оцінка ритмічності здійснюється за допомогою коефіцієнта аритмічності Арамова:


де q - обсяг поставки фактично і за договором.
Перевезення вантажів - це процес просторового переміщення товарів з одного географічного пункту в інший, який можна описати певною сукупністю показників.
До основних показників статистики перевезень вантажів відносяться:
1) обсяг перевезень вантажів у тоннах q;
2) вантажообіг, що характеризує обсяг роботи вантажного транспорту:
? lq,
де q - обсяг перевезень вантажів у тоннах;
l - р
асстояніе перевезення вантажів;
3) середня дальність перевезень вантажів, що відображає середню відстань, на яку перевозиться одна тонна вантажів:


4) середня густота перевезень , що характеризує інтенсивність вантажопотоків через ділянку транспортної мережі:


де s - протяжність ділянки транспортної мережі;
5) середня тривалість доставки вантажів, під якою розуміється час в добі від моменту прийому однієї тонни вантажу до перевезення до моменту вивантаження:


де? tq - сумарний час на доставку всіх вантажів у тонно-годинах;
6) середня швидкість доставки вантажів, що показує, скільки кілометрів в середньому проходить вантаж масою 1 т за добу:


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання 58. Показники рівномірності і ритмічності поставок продукції. Показники статистики перевезень вантажів"
 1. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  показника і методів його оцінки. У більшості випадків розробка методології включає наступні етапи: 1) ідентифікація явищ і процесів, які підлягають статистичному вивченню, формулювання цілей, заради яких повинні бути обчислені ті чи інші показники; 2) визначення змісту показників; 3) визначення методів оцінки окремих показників; 4) визначення основних класифікацій,
 2. Питання 26. Статистика продуктивності праці. Показники статистики праці
  показниками: 1) показником середньої вироблення продукції в одиницю часу, тобто кількістю продукції, виробленої в одиницю часу; 2) трудомісткістю одиниці продукції, тобто витратами часу на одиницю продукції. Для подальшого вивчення продуктивності праці необхідно ввести такі позначення: Q - кількість виробленої продукції; T - витрати праці на виробництво всієї
 3. Питання 83. Предмет і завдання статистичного вивчення навколишнього середовища та природних ресурсів
  показники, що характеризують стан навколишнього середовища, наявність і якість природних ресурсів, взаємодія людини і навколишнього природного середовища, вплив антропогенної діяльності на стан навколишнього середовища та реакцію суспільства на наслідки цієї діяльності. До основних завдань статистики навколишнього середовища відносяться: 1) забезпечення урядових і державних органів управління,
 4. Питання 89. Система соціально-економічних індикаторів рівня життя населення. Показники СНС, що характеризують рівень життя
  показників, що відображають різні сторони даної категорії і згрупованих у декілька блоків: 1) показники доходів населення; 2) показники витрат і споживання населенням матеріальних благ і послуг; 3) показники накопиченого майна та забезпеченості населення житлом; 4) показники диференціації доходів населення, рівня і меж бідності; 5) соціально-демографічні
 5. Питання 67. Показники рентабельності підприємств і організацій
  показники прибутковості діяльності підприємства (організації) - показники рентабельності. Рентабельність - це показник, в загальному вигляді характеризує прибутковість роботи підприємства (організації). Існує кілька показників рентабельності. До них відносяться: 1) рентабельність (збитковість) активів (групи активів - необоротних і оборотних) загальна: {foto203} Загальна рентабельність
 6. Питання 79. Статистика ощадної справи. Забезпеченість населення ощадними установами. Середній розмір вкладу
  показників: 1) показник числа ощадних установ ощадбанку C на 10 000 (100 000) осіб постійного населення N: {foto234} За допомогою даного показника здійснюється порівняльний аналіз забезпеченості населення ощадними установами по територіях і часу; 2) показник чисельності населення N в середньому на одну ощадна установа С: {foto235} Даний
 7. Питання 44. Показники статистики матеріальних оборотних коштів
  показники: 1) коефіцієнт оборотності: {foto135} де РП - виручка від реалізації продукції за період;? О - середній залишок матеріальних оборотних коштів: {foto136} Даний коефіцієнт характеризує число оборотів оборотних коштів за аналізований період, тобто він показує скільки разів вартість оборотних коштів, що дорівнює їх середнього залишку, оберталася і поверталася в
 8. Питання 25. Показники використання робочих місць
  показників відносяться такі коефіцієнти: 1) коефіцієнт змінності; 2) коефіцієнт використання змінного режиму; 3) коефіцієнт безперервності; 4) інтегральний коефіцієнт використання робочих місць. Коефіцієнт змінності характеризує, скільки змін у середньому протягом доби могло працювати при рівномірному завантаженні змін робочою силою, тобто за умови, що в кожній зміні зайнято
 9. 2. Основні макроекономічні показники
  показників. Центральним показником Системи національних рахунків є валовий внутрішній продукт (ВВП). У статистиці ряду зарубіжних країн використовується і більш ранній макроекономічний показник - валовий національний продукт (ВНП). Обидва ці показники визначаються як вартість всього обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг в економіці за один рік (квартал, місяць). Вони
 10. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  показників. Предметом економічної статистики є якісно-кількісна сторона життєдіяльності суспільства. За допомогою даних економічної статистики забезпечується систематична кількісна характеристика основних аспектів економічного процесу і економіки в цілому. Об'єкти вивчення економічної статистики: 1) споживачі послуг, матеріальних і духовних цінностей,
 11. Питання 80. Статистика страхування. Статистика соціального страхування
  показників витрат страхових організацій; 3) розрахунок показників передбачуваного або статичного збитку при настанні страхових випадків. Страхове поле - це максимальне число об'єктів, які можуть бути застраховані. Показник страхового поля є базисом при характеристиці розвитку страхування. Він використовується також при оцінці охоплення об'єктів добровільним страхуванням.
 12. § 1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ
  питання методології обчислення показників продукції основних галузей економіки в галузевій
 13. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ ДОХОДІВ
  питань фіскальної
© 2014-2022  epi.cc.ua