Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
А.В. Яковлєва. Економічна статистика. Шпаргалка, 2008 - перейти до змісту підручника

Питання 59. Статистика витрат виробництва та обігу. Статистичне вивчення динаміки витрат на карбованець продукції в промисловості

Перевитратами виробництва та обігу є витрати підприємства, які виникають в процесі здійснення виробничо-господарської діяльності.
Якщо фірма займається виробничою діяльністю, то вона розраховує витрати виробництва. Якщо фірма займається збутової, постачальницької, торгово-посередницькою діяльністю, то вона розраховує витрати обігу, пов'язані з процесом доведення товарів і послуг до споживачів.
Собівартість продукції (робіт, послуг) - це вартісна оцінка використовуваних в процесі виробництва продукції (робіт, послуг) ресурсів.
При вивченні складу витрат виробництва та обігу використовуються угруповання витрат за різними ознаками.
Відповідно з економічним змістом витрати на виробництво і реалізацію продукції поділяються на:
1) матеріальні витрати;
2) витрати на оплату праці;
3) відрахування на соціальні потреби;
4) амортизація основних фондів;
5) інші витрати.
За способом розподілу між видами виробленої продукції виділяють:
1) прямі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені на конкретні види продукції (робіт, послуг) та розподілені між ними ;
2) непрямі витрати, пов'язані з випуском декількох видів продукції.
Вони розподіляються за видами виробів, робіт або послуг на підставі економічних розрахунків.
По зв'язку з обсягом виробництва виділяють:
1) умовно змінні витрати, розмір яких збільшується або зменшується відповідно зміні обсягу виробництва;
2) умовно постійні витрати, розмір яких не знаходиться в безпосередній залежності від обсягу випуску продукції.
Витрати обігу за економічною природою поділяються на:
1) чисті витрати, пов'язані з організацією товарно-грошового обміну;
2) додаткові витрати, пов'язані з продовженням процесу виробництва у сфері обігу.
У загальному вигляді номенклатура статей витрат включає наступні пункти:
1) сировину, матеріали, покупні вироби, напівфабрикати;
2) послуги виробничого характеру сторонніх організацій;
3) відрахування на соціальні потреби;
4) витрати по утриманню та експлуатації машин та обладнання;
5) загальновиробничі витрати;
6) втрати від браку;
7) загальногосподарські витрати;
8) комерційні витрати.
До показників витрат на карбованець товарної продукції відносяться:
1) загальний рівень витрат на карбованець товарної продукції:


де q - фізичний обсяг продукції (кількість виробленої продукції);
Z - собівартість одиниці продукції (витрати на виробництво одиниці продукції);
p - ціна одиниці товару (собівартість).

2) планові витрати на карбованець товарної продукції:


3) фактичні витрати на карбованець товарної продукції:


4) фактичні витрати на рубль товарної продукції при плановому рівні відпускних цін:


5) витрати на карбованець товарної продукції за планом в перерахунку на фактичний обсяг і склад продукції:


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Питання 59. Статистика витрат виробництва та обігу. Статистичне вивчення динаміки витрат на рубль продукції в промисловості "
 1. Питання 3. Розробка методології статистичного показника. Система показників економічної статистики
  статистики - це деякий упорядкований безліч взаємопов'язаних і взаємоузгоджених показників, що характеризують основні аспекти економічних процесів і явищ, а також економіку в цілому. Економічна статистика характеризується системним підходом до вивчення економічної сторони життєдіяльності суспільства, що передбачає розробку системи показників, яка охоплює основні
 2. § 1. ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ РИНКУ ПРАЦІ
  питань зайнятості, безробіття, заробітної плати та інших розділах трудової статистики. Слід зазначити, що в даний час в Росії статистика ринку праці в основному перейшла на міжнародні статистичні норми. Класифікація населення за статусом зайнятості, класифікація занять, класифікація витрат на робочу силу, які використовуються в статистичній практиці, грунтуються на
 3. РЕЗЮМЕ
  питання про уніфікацію методів збору інформації, її статистичній обробці, порівнянності класифікаторів, що беруть участь у міжнародному обміні товарів і послуг, видів діяльності, одиниць виміру та
 4. § 1. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ грошового обігу та кредиту
  статистики грошового обігу та кредиту є кількісна характеристика масових явищ у сфері грошового обігу та кредитних відносин. Грошовий обіг - це рух грошей у внутрішньому обороті в готівковій та безготівковій формах в процесі обігу товарів, надання послуг і здійснення різних платежів. Грошовий обіг охоплює рух не тільки товарів і послуг, а й
 5. ГЛАВА 5. СТАТИСТИКА ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ВИТРАТ НА РОБОЧУ СИЛУ
  статистикою оплати праці стоять такі основні завдання: визначення фонду заробітної плати і величини виплат соціального характеру; аналіз складу і структури фонду заробітної плати; визначення середньої номінальної заробітної плати та середнього доходу працівників; вивчення динаміки заробітної плати і доходів працівників; визначення розміру заробітної плати окремих професійних груп
 6. Російські джерела статистичної інформації за відповідні рік
  статистика зовнішньої торгівлі Російської Федерації: Збірник ГТК Росії (щоквартальний і щорічний). 102. Транспорт і зв'язок в Росії: Статистичний збірник Держкомстату
 7. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  статистика є однією з найбільш важливих галузей статистики як наукової діяльності та виду практичної діяльності органів державної статистики. Економічна статистика займається вивченням кількісної боку різних масових економічних явищ і процесів суспільного життя з урахуванням їх якісної сторони. Мета економічної статистики полягає в адекватній
 8. § 1. ЗАВДАННЯ І СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ СТАТИСТИКИ ЦІН
  статистики цін включає показники рівня, структури та динаміки цін. В економіці існує наступна система цін і тарифів: роздрібні ціни, тарифи на послуги, оптові (оптово-від-випускним) ціни підприємства, закупівельні, кошторисні ціни (ціни настрій-тільні об'єкти), ціни зовнішньої торгівлі. В умовах ринкової економіки статистика цін має важливе значення. Конкуренція веде до диференціації цін,
 9. Питання 15. Статистика ринку праці. Класифікація занять (ОКЗ)
  статистики ринку праці виділяють такі підрозділи: 1) статистика економічно активного населення; 2) статистика зайнятості та безробіття; 3) статистика робочого часу; 4) статистика трудових конфліктів. Інформація про ринок праці є одним з найважливіших інструментів при розробці економічної і соціальної політики держави. Перехід України до ринкової економіки викликало
 10. Лекція 10 Тема: ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ФІРМИ. ТЕОРІЯ ВИТРАТ
  витрат фірми. У лекції розглядаються: - концепції витрат виробництва; - класифікація витрат виробництва; - бухгалтерський та економічний підходи до визначення витрат; - витрати в короткостроковому і довгостроковому
 11. § 4. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВІДСОТКА ЗА КРЕДИТ
  питання 1. У чому сенс кредитно-грошової системи як об'єкта статистичного вивчення? 2. Розкажіть про механізм використання кредитно-грошової системи в регулюванні ринкової економіки. 3. На яких категоріях і класифікаціях грунтується статистика грошового обігу? 4. На яких класифікаційних ознаках грунтується методологія вимірювання грошових агрегатів? . 5. Назвіть основні
© 2014-2022  epi.cc.ua