Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 1. ЗАВДАННЯ І СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ СТАТИСТИКИ ЦІН

Система показників статистики цін включає показники рівня, структури та динаміки цін. В економіці існує наступна система цін і тарифів: роздрібні ціни, тарифи на послуги, оптові (оптово-від-випускним) ціни підприємства, закупівельні, кошторисні ціни (ціни настрій-тільні об'єкти), ціни зовнішньої торгівлі.
В умовах ринкової економіки статистика цін має важливе значення. Конкуренція веде до диференціації цін, тому об'єктом вивчення стають не тільки ціни, а й покупки з урахуванням коригування цін на можливі знижки або надбавки (наприклад, знижка за кількість покупок, постійним клієнтам, за покупки поза сезону або надбавки за розстрочку платежу, за упаковку, тару, додаткові послуги і т. п.).
Завдання статистики цін різноманітні.
1. Характеристика стану ринку. Для цього слід відстежувати поведінку цін як відповідну реакцію на зміну економічної ситуації (емісія грошей, зміна доходів населення і т. д.).
2. Вивчення ціни та її динаміки як фактора рівня життя, какінді-катор інфляційних процесів.
3. Вивчення ціни з позиції виробника і продавця для виявлення рентабельності, визначення структури ціни і частки в ній податків.
4. Міжнародні та міжрегіональні зіставлення.
У даній главі будуть розглянуті індекси цін, які обчислюються на певних ринках, та зведені індекси, розраховані на їх основі, а також індекси, використовувані для дефлятірованія агрегатів національного рахівництва.

Застосовувані в статистиці індекси цін представлені в табл. 14.1.
Основні формули розрахунку індексів, наведені в табл. 14.1, застосовуються при узагальненні даних по одиницях сукупності (наприклад, по підприємствах, регіонах, країн) або за елементами (наприклад, за видами товарів), а також по одиницях та за елементами.
Важливою частиною статистичного вивчення ціноутворення є аналіз структури цін певних товарів. Аналіз окремих елементів ціни дозволяє виявити сформовані умови виробництва та обігу конкретного товару, економічні зв'язки між галузями економіки. Особливе значення має аналіз структури роздрібних цін. Схему розробки структури цін розглянемо на прикладі таких продуктів, як молоко, масло тваринне та яловичина.
Таблиця 14.1
Індекси цін, що застосовуються в статистиці


У табл. 14.2 наведена структура роздрібних цін на продовольчі товари в 1994 р. поданням обстеження, проведеного восени 1994 р. на 500 сільськогосподарських підприємствах, 300 переробних підприємствах агропромислового комплексу і в 600 магазинах роздрібної торгівлі.
Таблиця 14.Структура роздрібних цін *
(у% до роздрібної ціни)
* Російський статистичний щорічник. - М.: Держкомстат Росії. 1995. С. 300.
З таблиці. 14.2 видно, що структуру роздрібної ціни можна представити як суму витрат на виробництво, прибутку, ПДВ і торговельної націнки.

Як відомо, в статистиці цін застосовуються індекси Ласпейреса і Пааше, агрегатні і середні з індивідуальних, індекс Фішера.
Індекси цін, розраховані за формулою Ласпейреса, особливо широко застосовуються при розрахунку індексів споживчих цін (ІСЦ), індексів цін виробників на промислову продукцію за даними про ціни на товари-представники. Однак даний індекс не включає інвестиційні товари, але при цьому враховуються ціни на імпортну продукцію.
Індекси цін, розраховані за формулою Пааше, як правило, охоплюють більш широке коло товарів і послуг. Як терезів використовується не структура споживчих витрат, а структура товарообігу, або доданої вартості, або виробленої продукції в поточному періоді, тому вони можуть бути визначені лише після закінчення звітного періоду. Індекс цін Пааше використовується при вимірі динаміки цін компонентів ВВП, закупівельних цін в сільському господарстві, кошторисних цін в будівництві, експортних цін.
Індекс Ласпейреса, як правило, більше, ніж індекс Пааше. Ця систематична залежність двох індексів відома як ефект Гершенкрона.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. ЗАВДАННЯ І СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ СТАТИСТИКИ ЦІН "
 1. Тема 2. Сучасні тенденції функціонування податкових систем розвинених країн
  завдання роботи. У першому питанні необхідно розкрити, відповідно до яким принципами здійснюється побудова і функціонування податкових систем розвинених країн на сучасному етапі розвитку науки про податки, і вказати роль таких принципів у ефективному функціонуванні національних податкових систем. У другому питанні необхідно дати оцінку податковим системам розвинених країн за показником
 2. Питання 1. Поняття економічної статистики, її предмет і методи
  системи взаємопов'язаних кількісних показників. Предметом економічної статистики є якісно-кількісна сторона життєдіяльності суспільства. За допомогою даних економічної статистики забезпечується систематична кількісна характеристика основних аспектів економічного процесу і економіки в цілому. Об'єкти вивчення економічної статистики: 1) споживачі послуг,
 3. Тема 3. Типологія систем оподаткування в світовій економіці за показником «співвідношення прямих і непрямих податків»
  завдання роботи. У першому питанні необхідно вказати, які показники можуть закладатися в основу формування податкових систем зарубіжних країн, детально розглянути сутність економічного показника «співвідношення прямих і непрямих податків», навести дані про структуру прямих і непрямих податків у різних країнах, зробити відповідні висновки і вказати, які системи оподаткування виділяють
 4. 5. РОСІЯ У МІЖНАРОДНІЙ СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ рахунків
  завдання органів державної статистики зумовили необхідність перетворення Науково-експертної ради Держкомстату РРФСР в 1991 р. в Науково-методологічна рада Держкомстату Росії, за активної участі якого була розроблена спеціальна Державна програма на період 1992-2000 рр.. Основна мета цієї програми - створення умов для підвищення ефективності державного
 5. 3. Податкова статистика і податкова інформація: значення для економічних агентів
  завдань безпосередньо залежить від рівня податкових надходжень. Аналіз рівня оподаткування, тенденцій розвитку податкової бази і її складових елементів, планування та прогнозування податкових доходів - найважливіше завдання фінансових та податкових відомств. Податкова інформація і податкова статистика дають можливість визначати рентабельність виробництва по кожному підприємству, галузі, податкову
 6. 2. МЕХАНІМЗ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ СТАТИСТИКИ
  завданням МСІ є розвиток та удосконалення статистичних методів у різних країнах світу. Фактично МСІ проводить курс на досягнення міжнародної порівнянності статистичних показників шляхом вироблення однакових методів їх обчислення і розробки загальноприйнятних класифікацій таких показників у різних галузях статистики, на розвиток обміну думками між науковими і практичними
 7. РЕЗЮМЕ
  система міжнародної статистики є складним механізмом, в якому одні статистичні організації розробляють статистичну методологію, програми спостереження, а інші безпосередньо здійснюють збір, обробку та публікацію статистичних даних. Різноманіття статистичних збірників, що випускаються різними організаціями з різних сфер економічної діяльності, ставлять питання про
 8. Питання 2. Завдання економічної статистики
  задачам економічної статистики відносяться: 1) системний аналіз ситуації, що склалася в економічній сфері суспільства, 2) аналіз найважливіших тенденцій і закономірностей розвитку галузей економічної інфраструктури; 3) вивчення рівня життя населення; 4) дослідження впливу різних факторів на динаміку економічних явищ; 5) вивчення взаємозв'язків соціальних і економічних явищ
 9. 2. Основні макроекономічні показники
  показників. Центральним показником Системи національних рахунків є валовий внутрішній продукт (ВВП). У статистиці ряду зарубіжних країн використовується і більш ранній макроекономічний показник - валовий національний продукт (ВНП). Обидва ці показники визначаються як вартість всього обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг в економіці за один рік (квартал, місяць). Вони
 10. Контрольні питання до розділу 1
  задачу »? 2. Розкрийте зміст наступного твердження: «податкова система повинна органічно зв'язуватися з принципом соціальної справедливості». 3. Вкажіть інші принципи функціонування податкових систем в розвинених країнах. 4. Назвіть основні напрямки уніфікації податкових систем в розвинених країнах. 5. За якими економічними показниками можна судити про рівень розвитку податкових
 11. 5. ПЕРЕХІД РОСІЇ НА прийнятих у міжнародній практиці систему обліку та статистики відповідно до вимог розвитку ринкової ЕКОНОМІКИ
  завданням у галузі макроекономіки став перехід від БНХ до СНР, тобто перехід від розрахунку СОП (сукупного суспільного продукту), куди більшість послуг не включалися, до СНР, де головним результативним показником є ВВП. Завданням в області зовнішньої торгівлі став перехід від ЕТН ВТ (Єдиної товарної номенклатури внеш-ній торгівлі) до ГС (Гармонізовану систему опису та кодування товарів); в
 12. Темпи інфляції представляють собою процентне зміна рівня цін за певний пе-ріод часу. Як ми побачимо в наступних розділах,
  показник, що відображає стан справ в економіці і граючий ключі-ву роль у формуванні макроекономічної політики. У цьому розділі ми навчимося вимірювати темпи інфляції за допомогою ІСЦ. Індекс споживчих цін Індекс споживчих цін - показник загальної вартості товарів та послуг, придбаних-екпортувати типовим споживачем. Індекс споживчих цін (ІСЦ) - показник загальної
 13. § 1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ
  показників продукції галузей економіки, які використовуються в СНР при обчисленні ВВП, грунтується на наступних принципах: при обчисленні показників продукції галузі визначається одиниця класифікації, що описує економічні одиниці, з яких складається галузь; одиницею класифікації в Відповідно до Міжнародної стандартної галузевої класифікації всіх видів економічної
 14. Б. Завдання і цілі регіональної економічної системи
  завданням і служать керівництвом до дії? 2. Наскільки завдання регіональної економічної системи відповідають її конкурентному положенню, ресурсів та можливостей? 3. Наскільки повно цілі і завдання регіональної економічної системи відповідають маркетинговому і інноваційного потенціалу і сприяють її
 15. Література
  система Російської Федерації: Підручник / За ред. М. В. Романовського, О. В. Врублевської. - М.: Юрайт, 1999. Поляк Г.Б. Бюджет міста. - М.: Фінанси, 1978. Поляк Г.Б. Фінансове забезпечення соціальної сфери. - М.: Фінанси і статистика, 1988. Поляк Г.Б. Фінанси місцевих Рад. - М.: Фінанси і статистика, 1991. Соляннікова С.П. Бюджети територій. - М.: Фінанси і статистика, 1993. Фінансовий
© 2014-2022  epi.cc.ua