Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Костакова Тетяна Олександрівна. Шпаргалка з історії економічних вчень, 2008 - перейти до змісту підручника

60. Місце і роль Дж. М. Кейнса в економічній науці


Джон Мейнард Кейнс (1883-1946) - англійський вчений - економіст, автор книги «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей», яка послужила теоретико- методологічною базою програм стабілізації економіки на рівні уряду.
Предметом, вивченню якого Дж. Кейнс присвятив своє життя, стали ринкова економіка, капіталістичне господарство і властиві їм економічні закони та закономірності. При цьому Дж. Кейнс концентрував увагу на проблемах макроекономіки, саме він став основоположником макроекономіки як самостійного розділу економічної науки.
Вчення Дж. Кейнса увійшло в історію економічної думки як «кейнсіанська революція». Це стало можливим не тільки завдяки його конкретним практичним результатам, які були досягнуті на основі його теорії, а й застосовуваним їм методам дослідження.
Дж.
Кейнс мав гарну математичної підготовкою. Він засуджував економічні роботи, автори яких, приймаючи математику, «отримують можливість забувати про складні стосунки і взаємозв'язках дійсного світу, замикаючись в лабіринті претензійних і непотрібних символів». На основі аналізу особливостей вільної ринкової економіки Дж. Кейнс виявив, що у неї відсутня здатність змінюватися, що їй властиві певні вади (нездатність позбутися безробіття, нерівномірний розподіл доходів).
До недоліків також відноситься те, що чим багатше суспільство, тим сильніше тенденція до збільшення розриву між потенційним і фактичним обсягами виробництва. Дж. Кейнс оцінював це як «обурливий недолік економічної системи».
Дж. Кейнс не тільки вказав на недоліки діяла системи господарства і можливості її реформування, а й розробив ті методи або способи, використовуючи які, можна усунути властиві їй пороки або пом'якшити їх наслідки.
Головний висновок Дж. Кейнса полягав у тому, що необхідне втручання держави в економічне життя суспільства, необхідно значне розширення «традиційних функцій уряду, але при збереженні широких можливостей для прояву приватної ініціативи».
У ході дослідження їм були введені такі поняття, як «ефективний попит», «мультиплікатор інвестицій», що відображають кількісні залежності між деякими властивими ринковій економіці явищами. Спираючись на ці поняття (категорії) і побудовану економіко-математичну модель, він розробив заходи державного впливу на економіку, що усувають розкриті ним недоліки функціонування ринкової економіки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 60. Місце і роль Дж. М. Кейнса в економічній науці "
 1. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  Суть мудрості політиків-інтервенціоністів полягає в підвищенні ціни праці або шляхом державного декрету, або шляхом насильницьких дій або загрози подібних дій з боку профспілок. Підвищення ставок заробітної плати вище рівня, який був би визначений вільним ринком, вважається постулатом вічних законів моральності, а також необхідністю з економічної точки зору. Хто
 2. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 3. Інституціоналізм
  Четвертим і все більш привертає увагу вчених в Наприкінці XX в. є інституційно-соціологічний напрям, його представники: Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Мітчелл, Дж. Гелбрейт. Назва концепції походить від латинського слова institutum - встановлення, пристрій, установа. Всі її прихильники розглядають економіку як систему , де відносини між господарюючими суб'єктами
 4. 1. Необхідність державного втручання в економіку
  Держава є організація осілого населення, що займає певну територію і підкоряється одній і тій же владі. В давнину вчені (Платон, Аристотель, Цицерон) розглядали державу як форму людського співжиття або як середовище, в якому людина знаходить умови існування. Причому, за словами Аристотеля, «середовищем цілком щасливого життя», де держава виховує людину
 5. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 6. § 50. Причини і механізм циклічних коливань
  Причини циклічності в розвитку економіки. Для суспільства характерно в цілому поступальний економічний розвиток. Економічне зростання забезпечується за рахунок приросту робочої сили, основного капіталу і освоєння досягнень НТП. Однак детальний статистичний аналіз, що проводиться багатьма дослідниками, показує, що на тлі загального тренду спостерігаються досить істотні, періодично повторювані
 7. 2. З історії методологічних дискусій: від суперечок про предмет і завдання до проблеми критерію істинності теорії
  Історія методології економічної науки почалася з Дж.Ст. Мілля, який вперше усвідомив і сформулював основні питання методології і припустив відповіді на них з позицій позитивізму, основи якого були ним закладені. Однак і до Мілля в працях класиків можна знайти, хоча часом неявні, відповіді на деякі методологічні питання. Найстаршим питанням методології, безумовно, є питання про
 8. 3. «Нетиповий погляд»: епістемологична функція ціннісних орієнтації і мова теорії як спосіб переконання
  Ідея про те, що суспільство формулює перед економістами завдання, які ті вирішують, - важлива теза прихильників позитивної науки. Однак виникає питання, наскільки процес формулювання завдань відділений від процесу рішення, наскільки люди, що визначають завдання, незалежні від уявлень тих, хто покликаний їх вирішувати. Тут ми знову звертаємося до Дж.М. Кейнсу, який фактично вступав у полеміку зі
 9. § 1. З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАНЬ
  Лабіринт економічної думки При знайомстві з працями відомих економістів минулого і сьогодення читач може відчути, що він рухається по колу, наче в якому- то лабіринті. І це аж ніяк не випадково. У всі часи люди стикаються з одними і тими ж проблемами господарського життя, які пов'язані з розвитком виробництва заради задоволення потреб. Звідси виникає циклічність
 10. Що заважало самовизначення?
  Коли підійшов час узагальнювати підсумки розвитку російської економічної думки, з'явився ряд причин (як внутрішніх, так і зовнішніх), серйозно ускладнили пошук її самовизначення. У найбільш загальному вигляді ці причини можуть бути зведені до наступних. 1. В оцінці минулого взяв гору примітивний класовий підхід, відповідно до якого «вихідною основою угрупування» повинна бути класова структура
 11. 3. Основні етапи становлення й розвитку економічної науки
  Сучасна економічна наука є результатом її тривалого історичного розвитку. Економічна думка - явище дуже давнє. Відтоді як людина почала освоювати природу у цілях, він став замислюватися над економічними питаннями. Першими дійшли до нас економічними роботами є звід законів царя Хаммурапі в Месопотамії, «Бесіди і судження »Конфуція,
 12. 1. ЗНАЧЕННЯ ІДЕЙ Дж.М. Кейнс ДЛЯ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
  В історії економічної думки XX в. Дж.М. Кейнсу належить особливе місце . Навіть найзапекліші його критики не можуть заперечувати того факту, що без нього іншою була б не тільки економічна наука, а й економіка. Революційний характер теорії Кейнса часто заперечувався, але навряд чи хто-небудь сьогодні може говорити про незалежність від Кейнса, чи прагнуть від нього дистанціюватися або спертися на нього. В
 13. 5. «Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей»: МЕТОДОЛОГІЧНІ, ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ НОВАЦІЇ
  Через 10 років після появи «Загальної теорії» П. Самуельсон дав стала хрестоматійною оцінку цієї книги: «Це погано написана, погано організована книга; і обиватель, який поклався на репутацію автора і купив її, пошкодував про витрачені 5 шилінгах. Вона абсолютно не годиться для процесу навчання. Вона претензійна, полемічна і не занадто щедра на визнання чужих заслуг. Вона повна ілюзій і
 14. 2. З ІСТОРІЇ методологічного ДИСКУСІЙ: ВІД СПОРІВ про предмет і завдання ДО ПРОБЛЕМИ критерій істини ТЕОРІЇ
  Історія методології економічної науки почалася з Дж.Ст. Мілля, який вперше усвідомив і сформулював основні питання методології і припустив відповіді на них з позицій позитивізму, основи якого були ним закладені. Однак і до Мілля в працях класиків можна знайти, хоча часом неявні , відповіді на деякі методологічні питання. Найстаршим питанням методології, безумовно, є питання про
 15. 3. «НЕТИПОВИЙ ВЗГЛЯД»: епістемологічні ФУНКЦІЯ ціннісних орієнтацій і МОВУ ТЕОРІЇ ЯК СПОСІБ ПЕРЕКОНАННЯ
  Ідея про те, що суспільство формулює перед економістами завдання, які ті вирішують, - важлива теза прихильників позитивної науки. Однак виникає питання, наскільки процес формулювання завдань відділений від процесу рішення, наскільки люди, що визначають завдання, незалежні від уявлень тих, хто покликаний їх вирішувати. Тут ми знову звертаємося до Дж.М. Кейнсу, який фактично вступав у полеміку зі
 16. 1. Необхідність державного втручання в економіку
  Держава є організація осілого населення, що займає певну територію і підкоряється одній і тій же владі. В давнину вчені (Платон, Аристотель, Цицерон) розглядали державу як форму людського співжиття або як середовище, в якому людина знаходить умови існування. Причому, за словами Аристотеля, «середовищем цілком щасливого життя» , де держава виховує людину
 17. 4. Сучасні моделі економічного зростання
  Розробка теорії зростання здійснювалася представниками різних наукових напрямків в економічній теорії, тому створено безліч моделей економічного зростання. Модель економічного зростання являє собою абстрактне, спрощене вираз реального економічного процесу у формі рівнянь або графіків. Сьогодні відомі два типи моделей економічного зростання: неокласичні і
 18. ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В РОСІЇ
  Людина є головним фактором виробництва в будь-якій економічній системі, виступаючи в той же час і основною метою виробництва. В процесі своєї доцільної діяльності, яка визначається як праця, людина створює споживчі цінності у вигляді товарів і послуг. В інноваційній економіці провідна роль належить праці перестав взагалі, а розумової трудової діяльності, підсумком якої є
 19. ГЛАВА 11. ІНВЕСТИЦІЙНО-СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА В РОСС
  ШІ Однією з форм економічної політики держави є інвестиційна політика, яка включає регулювання всіх сторін інвестиційного процесу, а саме: розміри, структуру, джерела, ефективність інвестицій і ін Категорія «інвестиції» виступає узагальнюючим макроекономічним показником. У найзагальнішому вигляді інвестиції - всі види активів (коштів), що включаються в господарську
© 2014-2022  epi.cc.ua