Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

16.5. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів

Факторні моделі зміни прибутку на одного працівника. Методика розрахунку їх впливу
Велике значення для оцінки ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві в умовах ринкової економіки має показник рентабельності персоналу (відношення прибутку до середньорічної чисельності промислово-виробничого персоналу). Оскільки прибуток залежить від рентабельності продажів, коефіцієнта оборотності капіталу і суми функціонуючого капіталу, факторну модель даного показника можна представити таким чином:


де П - прибуток від реалізації продукції; ЧР - середньооблікова чисельність працівників; В - виручка від реалізації продукції; KL - середньорічна сума капіталу; ТП - вартість випуску товарної продукції в діючих цінах; П / ЧР - рентабельність персоналу; П / В - рентабельність продажів; KL / ЧP - капіталовооруженность праці; В / ТП - частка виручки у вартості випущеної продукції; ТП / ЧР - середньорічна вироблення продукції одним працівником у діючих цінах.

За першої моделі можна визначити, як змінилася прибуток на одного працівника за рахунок зміни рівня рентабельності продажів, коефіцієнта оборотності капіталу і капіталоозброєності праці.
Прибуток на одного працівника (табл. 16.7) вище планової на 6 млн руб., В тому числі за рахунок зміни:Дані для факторного аналізу рентабельності персоналу


Друга модель дозволяє встановити, як змінилася прибуток на одного працівника за рахунок рівня рентабельності продажів, питомої ваги виручки в загальному обсязі виробленої продукції та продуктивності праці.
На аналізованому підприємстві прибуток на одного працівника збільшилася за рахунок:


Друга модель зручна тим, що дозволяє пов'язати чинники зростання продуктивності праці з темпами зростання рентабельності персоналу.
Для цього зміна середньорічний вироблення продукції за рахунок i-го фактора потрібно помножити на фактичний рівень прибутку на рубль товарної продукції.
З таблиці. 16.8 видно, як змінилася прибуток на одного працівника за рахунок факторів, що формують рівень середньорічної вироблення промислово-виробничого персоналу. Негативний результат впливу окремих факторів можна розцінювати як невикористаний резерв підвищення ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві.

Фактори зміни прибутку на одного працівника


« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "16.5. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів"
 1. 27. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізу: вивчення та оцінка забезпеченості підприємства та його структурних підрозділів трудовими ресурсами в цілому, а також за категоріями і професіями; визначення та вивчення показників плинності кадрів; виявлення резервів трудових ресурсів , більш повного і ефективного їх використання; вивчення та оцінка рівня продуктивності праці на підприємстві; вивчення організації оплати праці персоналу
 2. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  аналіз трудових ресурсів слід розглядати як найважливіший об'єкт управління та аналізу господарської діяльності НДІ. Від того, наскільки ефективно використовуються творчі здібності науковців, залежить результативність діяльності наукової організації, якість проведених досліджень, створення високих технологій та інтелектуальних продуктів, здатних забезпечувати науково-технічний
 3. Продуктивність праці
  ефективності використання трудових ресурсів є продуктивність праці. Вона визначається діленням вартісного обсягу виробленої продукції (як правило, це валовий внутрішній продукт, тобто додана вартість продукції окремих галузей) на середньорічну чисельність зайнятих (річна продуктивність праці) або на кількість відпрацьованих людино-годин (годинна
 4. § 1. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  ефективності використання трудових ресурсів - зростання продуктивності праці - полягає в тому, що без цього національна економіка, всі її галузі не можуть функціонувати конкурентоспроможно . Адже по ефективності використання трудових ресурсів, за показником продуктивності праці промисловість Росії відстає від розвинених країн істотно. У Росії праця порівняно малопродуктивний і,
 5. 26. АНАЛІЗ матеріаломісткі
  аналізу виявляються можливості вдосконалення структури матеріальних витрат шляхом застосування нових, прогресивних видів матеріалів, використання замінників (металокераміки і т. п.). Аналіз матеріаломісткості проводиться наступним чином: 1. Розраховується матеріаломісткість товарної продукції за планом і за звітом, визначається відхилення, дається оцінка зміни. 2. Аналізується зміна
 6. Глава 14. Трудові ресурси
  використання трудових ресурсів у суспільному виробництві. На ринку праці отримує оцінку вартість робочої сили, визначаються умови її найму, в тому числі величина заробітної плати, умови праці, можливість отримання освіти, професійного зростання, гарантії зайнятості і т.д. Ринок праці відображає основні тенденції в динаміці зайнятості, її основних структурах (галузевої,
 7. Деякі рекомендації
  ефективності використання трудових ресурсів і хоче підвищити рівень мотивації працівників при вирішенні проблем продуктивності та ефективності, то повинна бути вироблена відповідна стратегія в галузі зайнятості працівників. Така стратегія повинна базуватися на самому тісній взаємодії у співпраці керівництва компанії, профспілки та працівників. Керівники компанії повинні мати
 8. 33. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ матеріальних і моральних стимулів
  аналізі необхідно перевірити правильність відрахувань у фонди економічного стимулювання і потім розглянути, як впливає матеріальне стимулювання на основні показники діяльності підприємства. Про ефективність використання преміальної системи можна судити по ряду показників: обсяг продукції в діючих цінах; кількість виплачених премій; характеристика використання премій (повинен
 9. 9.1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу праці та заробітної плати
  аналізу. Значення аналізу праці та заробітної плати обумовлюється необхідністю постійного визначення резервів поліпшення якості роботи закладів охорони здоров'я, підвищення ефективності використання робочої сили та ефективності витрачання бюджетних коштів, що виділяються на оплату праці працівників системи охорони здоров'я. Далі аналіз праці та заробітної плати проводитиметься на прикладі
 10. 2. Предмет економіки праці
  аналіз формування та використання людського капіталу та трудових ресурсів в організації і в суспільстві в цілому, відтворення робочої сили; 3) дослідження сутності та змісту ринку праці, проблем зайнятості та безробіття; 4) розкриття основних теорій мотивації праці, сутності потреб, інтересів мотивів і стимулів для забезпечення високої трудової активності працівників; 5)
 11. 40. Рівень життя населення
  аналіз структури приватного кінцевого споживання (особистих споживчих витрат). Велика частка в споживанні товарів тривалого користування та послуг свідчить про більш високий рівень життя населення і, отже, більш високому загальному рівні економічного розвитку країни. Аналіз рівня життя населення зазвичай супроводжується аналізом двох взаємопов'язаних показників: «споживчий
 12. 52. Трудовий потенціал
  аналіз яких дозволяє ефективно використовувати людський фактор виробництва. Трудовий потенціал суспільства втілює потенційну можливість залучення та використання працездатного населення країни в народне господарство. Тому використання трудового потенціалу має об'єктивні вікові обмеження (жінки від 16 до 59 років, чоловіки від 16 до 64 років). Трудовий потенціал можна
 13. Питання 18. Статистика трудових ресурсів
  трудових ресурсів виділяють такі категорії: 1) працездатне населення у працездатному віці; 2) фактично працюючих підлітків молодше 16 років; 3) фактично працюючих осіб старше працездатного віку. Загальну чисельність трудових ресурсів можна розрахувати двома методами. Відповідно до першого методом до складу трудових ресурсів включають населення працездатного віку
 14. 2.1. Поняття, прийоми і методи економічного аналізу.
  Аналіз - це сукупність прийомів і методів угруповання і порівняльної оцінки показників лікувально-виробничої та фінансової діяльності. Метою економічного аналізу є визначення способів раціонального використання ресурсів установи охорони здоров'я. Економічний аналіз повинен бути основою вивчення діяльності медичної установи. Основним підходом до вирішення
 15. 15.1. Завдання аналізу, джерела інформації
  аналізу забезпеченості та використання матеріальних ресурсів: а) оцінка реальності планів матеріально-технічного постачання, ступеня їх виконання та впливу на обсяг виробництва продукції, її собівартість і інші показники, б) оцінка рівня ефективності використання матеріальних ресурсів; в) виявлення внутрішньовиробничих резервів економії матеріальних ресурсів та розробка конкретних
 16. 2. Міжнародний рух трудових ресурсів
  трудових ресурсів повинні враховуватися не тільки економічні, а й політичні, соціальні, правові, релігійні, національні, культурні, демографічні передумови і
 17. 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, ЗМІСТ І ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ
  аналіз ФХД) - це детальне розчленування досліджуваного об'єкта на частини з метою вивчення та виявлення тенденцій зміни процесів і явищ під впливом різних факторів. Він вивчає взаємодію управлінських, технічних і економічних процесів та їх вплив на економічні результати діяльності підприємства і спрямований на оцінку її ефективності та раціональності використання сировинних,
 18. Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003
  аналіз діяльності організацій, що фінансуються з бюджету, сприяє раціональному використанню коштів, що спрямовуються на утримання галузей невиробничої сфери: охорони здоров'я, освіти, НДІ та ін Основна увага приділена аналізу фактичних і касових видатків, розрахунків з дебіторами і кредиторами, оплати праці, використання матеріальних ресурсів та ін Актуальність видання
© 2014-2022  epi.cc.ua