Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, 2006 - перейти до змісту підручника

2.1. Поняття, прийоми і методи економічного аналізу.


Економічний аналіз - це сукупність прийомів і методів угруповання і порівняльної оцінки показників лікувально-виробничої та фінансової діяльності. Метою економічного аналізу є визначення способів раціонального використання ресурсів установи охорони здоров'я. Економічний аналіз повинен бути основою вивчення діяльності медичної установи.
Основним підходом до вирішення проблем оцінки діяльності медичної установи є вивчення взаємозв'язку показників, а не дослідження набору окремих показників.
Основними завданнями економічного аналізу є:
- контроль і оцінка виконання планових показників;
- оцінка ефективності використання праці, матеріальних і фінансових ресурсів;
- визначення факторів, що обумовлюють отримані результати;
- виявлення резервів і сприяння підвищенню прибутковості;
- аналіз ефективності управлінських рішень .
Основна мета економічного аналізу - забезпечення ефективності діяльності медичних установ. В охороні здоров'я виділяють три види ефективності:
- медична;
- соціальна;
- економічна.
Розрізняють декілька видів економічного аналізу, які визначають прийоми і методи його:
1) За способом проведення:
- розрахунковий;
- експертний.
2) За завданням:
- виявлення поточного стану;
- вибір варіанта;
- контроль і т.п.
3) За видами показників:
- натуральні;
- трудові;
- фінансові .
4) За видами спеціалізації:
- стаціонарні;
- поліклінічні;
- лікувально -діагностичні.
5) По сфері аналізованих явищ:
- медичні;
- економічні;
- кадрові.
6) По деталізації вивчення діяльності:
- установи в цілому;
- підрозділи;
- окремого працівника.
7) За джерелами інформації:
- вибірка;
- спостереження;
- первинні документи та інше.
8) За вибором бази:
- по нормативам;
- за фактичними витратами попереднього періоду.
9) За періодичністю проведення:
- рік;
- квартал;
- місяць .
Економічний аналіз тісно пов'язаний з бухгалтерським і статистичним обліком і вирішує такі основні питання:
- виявлення резервів у використанні економічних ресурсів;
- пошуку та впровадження передових технологій лікувального процесу;
- оцінки ефективності управлінських рішень та медичної допомоги;
- пошуку і вироблення шляхів підвищення ефективності роботи установ.

При цьому бухгалтерський облік вирішує завдання в забезпеченні обліку матеріальних цінностей та грошових коштів, що беруть участь виконанні послуги, контролі за їх використанням, а статистичний, в свою чергу, надає кількісні показники діяльності установи, деякі з яких не пов'язані з роботою медичного характеру (захворюваність, обумовлена соціальними, природними та іншими факторами).
На сьогоднішній день види аналізу залежно від поставленого завдання можна класифікувати (таблиця № 8.1):
Таблиця 8.1-Класифікація видів економічного аналізу Класифікаційні ознаки аналізаВіди аналізаПо часу прийняття решеніяПерспектівний , ретроспективний, поточний, оператівнийПо зв'язку із загальними функціями управленіяАналіз, що передує складання плану; аналіз виконання плану; аналіз результатів контролю та оперативного регулювання лікувального процесу; аналіз підсумків підприємницької діяльності та ефективності стимулювання праці тощо
Класифікаційні ознаки аналізу Види аналізу
За часом прийняття рішення Перспективний, ретроспективний, поточний , оперативний
По зв'язку із загальними функціями управління Аналіз, що передує складання плану; аналіз виконання плану; аналіз результатів контролю та оперативного регулювання лікувального процесу; аналіз підсумків підприємницької діяльності та ефективності стимулювання праці тощо

Класифікаційні ознаки аналізаВіди аналізаПо характером розрахунково-аналітичних операційПрічінно-факторний аналізПо засобам і прийомам реалізацііСістемний; порівняльний аналіз із застосуванням прийомів статистики та моделювання; економіко-математичний аналіз.По об'єктам аналізаАналіз використання основних засобів, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, собівартості послуг, прибутку і рентабельності медичної діяльності, фінансового стану, фінансової стійкості; аналіз мінімізації затрат.По стадіями обороту основних і оборотних средствАналіз матеріально-технічного забезпечення; аналіз лікувального процесу; аналіз розрахунків та розподілу средств.По ступенем охоплення установ, рівнями управління інформацііКомплексний, тематичний, внутрішньогосподарський, міжвідомчий, локальний, суцільний, вибірковий.
За аспектів ісследованіяФінансово-економічний, техніко-економічний, функціонально-вартісний.
Продовження табл.8.1.
Класифікаційні ознаки аналізу Види аналізу
За характером розрахунково-аналітичних операцій Причинно-факторний аналіз
По засобах і прийомам реалізації Системний; порівняльний аналіз із застосуванням прийомів статистики та моделювання; економіко-математичний аналіз.
По об'єктах аналізу Аналіз використання основних засобів, матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, собівартості послуг, прибутку і рентабельності медичної діяльності, фінансового стану, фінансової стійкості; аналіз мінімізації витрат.
За стадіями обороту основних і оборотних коштів Аналіз матеріально-технічного забезпечення; аналіз лікувального процесу; аналіз розрахунків та розподілу коштів.
За ступенем охоплення установ, рівнями управління інформації Комплексний, тематичний, внутрішньогосподарський, міжвідомчий, локальний, суцільний, вибірковий.
За аспектів дослідження Фінансово-економічний, техніко-економічний, функціонально-вартісний.

Основними напрямками аналізу медичних установ є:
а) аналіз виробничої діяльності;
б) аналіз фінансового стану;
Обидва ці напрямки між собою взаємопов'язані, але відображають, все-таки, різні аспекти діяльності медичних установ і залежать від спеціалізації за спрямованістю діяльності: стаціонарна, поліклінічна, лікувально-діагностична служба.
Але всіх їх об'єднує єдиний підхід до аналізу використання трудових ресурсів, оплати праці, виробничої діяльності медичної установи.
Запитання для самоконтролю:
1. Дати поняття економічного аналізу та назвати його основні завдання.
2. Перерахувати види економічного аналізу.
3. Перерахувати питання, які вирішує економічний аналіз.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.1. Поняття, прийоми і методи економічного аналізу. "
 1. 4. Техніка та принципи проектного аналізу. Вартість грошей у часі
  прийомів, які не є привілеєм проектного аналізу, а використовуються також в інших галузях теоретичної та прикладної економіки. Розглянемо деякі з цих
 2. «З проектом - без проекту»
  прийом, часто називають «з проектом - без проекту». У модифікованому вигляді цей прийом можна представити у вигляді формули: {foto96}, (18.4) де Вінвей - вигода (дохід) від інвестиційного проекту;? Впр - зміни у вигодах / доходах завдяки проекту;? Спр - зміни у витратах завдяки проекту. Приклад 18.2. Припустимо, що у фірми є проект, розрахований на сім років. Як зміниться
 3. Терміни і поняття
  методи
 4. 25. ОТЕЧЕСТВЕННАЯЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА.Л.В. КАНТОРОВИЧ: ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
  методів економічного аналізу. В.К. Дмитрієв - один з перших економістів-математиків в Росії. Його метод обчислення повних витрат праці на виробництво продукції. Теоретичні розробки Е.Е. Слуцького. Роботи економістів-математиків в 20-30-і рр.. Російська основа методу «витрати-випуск» В. Леонтьєва. Розробка балансових методів аналізу економіки. Розробка Л. В. Канторовичем
 5. 1.1. Предмет і методи макроекономіки
  прийоми і способи наукових досліджень, зазвичай поділяють не загальні, використовувані багатьма науками, і специфічні, властиві цій науці. До загальнонаукових методів, що застосовуються у макроекономічних дослідженнях, можна віднести: | метод абстрагування (відволікання від несуттєвого) - виключення явищ, що носять випадковий характер, при дослідженні макроекономічних явищ, за допомогою цього
 6. 4 Що робити з інфляцією ?
  Прийоми фіскально-денежнойполітікі так, щоб, знизивши темпи інфляції, утри-проживати їх на стабільно низькому рівні І нарешті, по-третє, можна просто навчитися жити в
 7. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 8. Глава 14. Макроекономічна рівновага. Споживання. Заощадження. Інвестиції
  методом дослідження стану економіки є метод рівноважного аналізу, про який ми говорили при дослідженні мікроекономіки. Цей метод цілком застосовний при аналізі категорій сукупних народно-господарських показників, тобто національного доходу, інвестицій, споживання, заощаджень, зайнятості і т.д. Важливо відзначити, що терміни теорії макроекономічної рівноваги пронизані
 9. 5. МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  поняття різних економічних категорій - логічних понять, що відображають в узагальненому вигляді суть економічних відносин. 2. Експериментальний метод-метод пізнання, за допомогою якого в контрольованих і керованих умовах досліджується необхідне явище. Найточніший, але не завжди доступний, так як буває важко відтворити умови протікання процесів. 3. Моделювання економічних
 10. Вчіться мислити, філософствувати
  прийоми виконан підставу написання нения дій наук роботи --- + --- відокремлені ? комплексні? системні Методологія виникає і розвивається спочатку як стихійне накопичення практичних прийомів, рецептів, шаблонів, інструкцій виконання всіх дій. Така методологія зберігає самостійне
 11. 48. Предмет, метод і проблематика «Принципів економічної науки» А. Маршалла
  прийоми, які використовують і інші економісти. Насамперед методи індукції та дедукції, збір та опис фактів, їх систематизація і їх пояснення. До методів, використовуваних А. Маршаллом, відноситься також абстрагування на первинному етапі аналізу від багатьох реально існуючих факторів, тобто розгляд явища в «чистому вигляді» або «за інших рівних умовах», включення аналізу цих факторів
 12. Висновки
  поняття, що відображають найбільш обшие і суттєві сторони економічного життя суспільства) і економічні закони (постійно повторювані, найбільш істотні, стійкі, об'єктивні причинно-наслідкові зв'язки і взаємозалежності в економічних явищах і процесах). Терміни і поняття Національне багатство Виробничі відносини Мікроекономіка Макроекономіка
 13. 47. Ідейно - теоретичні умови формування економічного вчення А. Маршалла
  прийоми, які використовують і інші економісти. Насамперед методи індукції та дедукції, збір та опис фактів, їх систематизація і їх пояснення. До методів, використовуваних А. Маршаллом, відноситься також абстрагування на первинному етапі аналізу від багатьох реально існуючих факторів, тобто розгляд явища в «чистому вигляді» або «за інших рівних умовах», включення аналізу цих факторів
 14. Тема 5. Офшорні зони у світовій економіці
  поняттям «офшорна зона» і «офшорна компанія» із зазначенням критеріїв їх ідентифікації. Вказати, чому і за якими напрямками з боку світової спільноти ведеться боротьба з офшорними зонами, відзначити наслідки намітився в останні роки зростання участі офшорних зон у світовій економіці. У другому питанні необхідно вказати, які міжнародні організації задіяні в боротьбі з
 15. 2.2. Ефективність двох підходів
  прийоми та навички, напрацьовані
 16. Основні терміни і поняття
  економічна політика, мікроекономіка, макроекономіка, наукова абстракція, функціональний аналіз, моделювання, графічний аналіз, «за інших рівних умовах», меркантилізм, фізіократія, класична політекономія, марксизм, неокласичний напрямок, маржиналізм, кейнсіанство,
 17. Контрольні питання
  методи та інструментарій, використовувані для аналізу бюджету. 8. Охарактеризуйте метод аналізу стійкості територіального
© 2014-2022  epi.cc.ua