Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, 2006 - перейти до змісту підручника

2.2. Аналіз використання трудових ресурсів


В основі аналізу трудових показників лежить вивчення проблем щодо продуктивності праці медичних працівників та ефективності застосування живої праці в процесі надання медичної допомоги
В цілому, продуктивність праці характеризує результати, досягнуті працівниками в розрахунку на одиницю часу або на одиницю праці.
Показники продуктивності праці можна класифікувати:
а) за видами вимірників - натуральні, трудові, вартісні;
б) за рівнем - продуктивність праці одного працівника, продуктивність праці працівників підрозділу, продуктивність праці працівників установи в цілому.
В якості натуральних і трудових показників можуть виступати: число відвідувань до лікаря в день, місяць, рік; кількість хворих, пролікованих одним лікарем у стаціонарі; кількість фізіотерапевтичних процедур, виконаних медсестрою і т.п.
До вартісних показників можуть ставитися вартість, наданих послуг, прибуток у розрахунку на одного працівника або на одиницю часу.
Якщо виходити з того, що продуктивність праці -
це ефективність праці не певного виду, а сукупності різних видів праці, то і виникає необхідність застосування одночасно натуральних і вартісних вимірників , що і дозволяє зіставити отриману інформацію про обсяг виконаної роботи, економії трудових ресурсів.
Охорона, як галузь соціальної сфери, накладає певні специфічні особливості проведення аналізу рівня продуктивності праці. Тому, кількість пролікованих хворих або вартість наданих медичних послуг, що припадають на одного працівника, не може дати реальну оцінку рівня діяльності персоналу при наданні медичної допомоги. Оскільки суть процесу праці медичного працівника - відновлення життєздатності пацієнта, то і показником продуктивності праці повинен бути показник повернення здоров'я.
Одним з показників здоров'я виступає економія робочого часу за рахунок зниження захворюваності, відновлення працездатності. Чим на більшу величину підвищується працездатність і чим меншими витратами, тим вища продуктивність праці медичних працівників.
Аналіз використання трудових ресурсів грунтується на вивченні трудових показників. Під системою трудових показників розуміють сукупність кількісних і якісних вимірників ступеня використання живої праці в процесі надання медичної послуги.
Для цього розраховують наступні основні показники:
а) забезпечення населення штатами
(число штатних посад: чисельність населення) * 10000
б) забезпечення населення лікарями
чисельність лікарів: чисельність населення
в) забезпечення населення середнім медичним персоналом
чисельність середнього медичного персоналу: чисельність населення
г) укомплектованість штатами
(число зайнятих посад: число штатних посад) * 100%
д) ступінь зайнятості штатних посад характеризується показниками:
(число посад основних працівників: число зайнятих посад (всего)) * 100%
е) коефіцієнт сумісництва
(число зайнятих посад: число фізичних осіб) * 100%
ж) питома вага ставок, зайнятих зовнішніми сумісниками
(число посад зовнішніх сумісників: число зайнятих посад (всего)) * 100%
Аналіз оплати праці включає в себе такі основні напрямки:
- визначення джерел оплати праці основних доходообразующей (заробляють) підрозділів, виходячи з наявних джерел та системи фінансування установи;
- визначення джерел оплати праці допоміжних і обслуговуючих служб і окремих посад (АУП, господарські служби, стерилізаційна, процедурний кабінет, прищеплювальна і т.п.)
- виявлення порядку формування фондів оплати праці підрозділів;
- визначення принципів оплати праці працівників різних служб;
- розгляд методів розробки конкретних систем оплати праці (основна оплата, підвищення, надбавки, доплати, правила їх застосування);
- обгрунтованість використання даних систем оплати праці (їх ефективність);
- аналіз фактичної структури витрат на оплату праці (частка стаціонару та поліклініки, частка дільничних служб і «вузьких» спеціалістів, частка параклінічних служб);
- аналіз середньої заробітної плати;
- визначення заробітної плати в розрахунку на одне відвідування, на одного пролікованого хворого і т.
п.;
- виявлення структури оплати праці в розрізі бюджетної класифікації (основний оклад, надбавки до заробітної плати, додаткова оплата праці, інші грошові виплати, вихідна допомога при звільненні, оплата праці позаштатних співробітників);
- аналіз виконання плану по фонду заробітної плати тощо;
- вивчення структури витрат і ціноутворення, визначення величини заробітної плати, що припадає на одиницю послуг (на одне відвідування, на один ліжко-день, на одного пролікованого хворого).
Аналіз будь-яких показників оплати праці, в першу чергу, залежить від існуючої структури оплати праці медичних установ. Поелементно структуру оплати праці можна представити у вигляді (таблиця № 8.2):
Таблиця 8.2.-Структура фонду оплати праці
1. З ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ
- Оклад за ЄТС
- Підвищення за кваліфіковану категорію
- Підвищення за вчені ступені та почесні звання
- Підвищення за важкі та небезпечні умови праці
- Надбавки за стаж безперервної роботи
- Надбавки за рахунок вакантного фонду
- Нічні
- Святкові
- Інші виплати з фонду заробітної плати
Разом з фонду заробітної плати
2. З фонду матеріального заохочення
- Додаткова оплата за надпланових пролікованих хворих
- Додаткова оплата за участь в операціях
- Премії
- Інші виплати з фонду матеріального заохочення
Разом з фонду матеріального заохочення
Разом фонд оплати праці
В розрахунку на одиницю медичних послуг необхідно провести аналіз по заробітній платі у двох напрямках:
1) по заробітній платі основних підрозділів медичної установи (поліклініка та стаціонар, хірургічне та терапевтичне відділення і т.д.);
2) по заробітній платі з урахуванням допоміжних підрозділів, що відносяться на основні.
Показники аналізу можна представити таблицею 8.3.
Таблиця 8.3-Аналіз заробітної плати в розрахунку на одиницю послуг


Підрозділ
Обсяг послуг (ліжко-днів, відвідувань), кол -во пролеч.больних Фонд оплати праці основного підрозділу Фонд оплати праці допоміжного підрозділу
Всього, тис. грн. На одиницю послуги, руб. Всього, тис. грн. На одиницю послуги, руб
Стаціонар

Поліклініка
         

Наведені показники дозволяють оцінити дієвість стимулюючих систем оплат праці, які необхідно доповнити аналізом середньомісячної заробітної плати в розрізі персоналу у вигляді таблиці 8.4
Таблиця 8.4-Аналіз середньомісячної заробітної плати
Категорії персоналу Фонд заробітної плати Кількість штатних посад Кількість фізичних осіб Заробітна плата, руб.
На 1 посаду На 1 фізична особа
Лікарі          
Середній медперсонал          
Молодший медперсонал          
Інший персонал          
Разом

Більш повну характеристику аналізу ФОП дають результати аналізу за категоріями персоналу (таблиця 8.5.) і аналізу структури ФОП (таблиця 8.6.).
Таблиця 8.5-Аналіз розподілу фонду оплати праці за категоріями персоналу і підрозділам, тис.руб.
Категорії персоналу Поліклініка Стаціонар Параклініка Общеучреж-денческій персонал Всього
Лікарі          
Середній медперсонал          
Молодший медперсонал          
Інший персонал          
Разом

Таблиця 8.
6. - Аналіз структури фонду оплати праці в розрізі підрозділів,
Категорії персоналу Поліклініка Стаціонар Параклініка Общеучреж-денческій персонал Всього
Лікарі          
Середній медперсонал          
Молодший медперсонал          
Інший персонал          
Разом
Аналіз структури фонду оплати праці в розрізі підрозділів слід доповнити аналізом середньомісячної заробітної плати, з визначенням питомої ваги фонду оплати праці різних підрозділів.
Заключним етапом аналізу повинно бути виявлення взаємозалежної оплати праці за категоріями персоналу з обсягами виконуваних послуг (таблиця 8.7.).
Таблиця 8.7-Аналіз взаємозв'язку оплати праці з обсягами виконаних послуг
Категорії персоналу Дохід установи Заробітна плата Співвідношення зміни зарплати до зміни доходу
План Факт Факт до плану ,% План Факт Факт до плану%
Лікарі              
Середній медперсонал              
Молодший медперсонал              
Інший персонал              
Разом

Розрахунок цих показників дозволяє з'ясувати, наскільки рівень заробітної плати відповідає доходу установи. Остаточні висновки дозволять зробити оцінку виробничих показників роботи установи, можливі структурні зміни.
Аналіз оплати праці сьогодні повинен, перш за все, дати відповідь на питання стимулювання медичного персоналу за підвищення обсягу виконаних робіт, тобто необхідно встановити, наскільки зміна рівня заробітної плати відповідає зміні доходу установи.
Запитання для самоконтролю:
1. Привести класифікацію показників продуктивності праці медичних працівників.
2. Дати характеристику вартісним і трудовим показниками продуктивності праці.
3. Перерахувати показники аналізу трудових ресурсів медичного закладу.
4. Назвати напрямки аналізу оплати праці працівників медичної установи.
5. Привести елементи структури оплати праці, що використовуються при проведенні аналізу оплати праці працівників медичної установи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.2. Аналіз використання трудових ресурсів "
 1. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  аналіз трудових ресурсів слід розглядати як найважливіший об'єкт управління та аналізу господарської діяльності НДІ. Від того, наскільки ефективно використовуються творчі здібності науковців, залежить результативність діяльності наукової організації, якість проведених досліджень, створення високих технологій та інтелектуальних продуктів, здатних забезпечувати науково-технічний
 2. Глава 14. Трудові ресурси
  використання трудових ресурсів у суспільному виробництві. На ринку праці отримує оцінку вартість робочої сили, визначаються умови її найму, в тому числі величина заробітної плати, умови праці, можливість отримання освіти, професійного зростання, гарантії зайнятості і т.д. Ринок праці відображає основні тенденції в динаміці зайнятості, її основних структурах (галузевої,
 3. § 1. ТРУДОВІ РЕСУРСИ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  використання трудових ресурсів - зростання продуктивності праці - полягає в тому, що без цього національна економіка, всі її галузі не можуть функціонувати конкурентоспроможно. Адже по ефективності використання трудових ресурсів, за показником продуктивності праці промисловість Росії відстає від розвинених країн істотно. У Росії праця порівняно малопродуктивний і,
 4. Продуктивність праці
  використання трудових ресурсів є продуктивність праці. Вона визначається діленням вартісного обсягу виробленої продукції (як правило, це валовий внутрішній продукт, тобто додана вартість продукції окремих галузей) на середньорічну чисельність зайнятих (річна продуктивність праці) або на кількість відпрацьованих людино-годин (годинна продуктивність праці). І
 5. Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003
  аналіз діяльності організацій, що фінансуються з бюджету, сприяє раціональному використанню коштів, що спрямовуються на утримання галузей невиробничої сфери: охорони здоров'я, освіти, НДІ та ін Основна увага приділена аналізу фактичних і касових видатків, розрахунків з дебіторами і кредиторами, оплати праці, використання матеріальних ресурсів та ін Актуальність видання
 6. 4. Недостатня увага до людського фактору
  трудових ресурсів. З боку уряду це проявляється в тому, що на освіту виділяється недостатньо фінансових ресурсів. На виробництві працівники недостатньо залучаються до управління, вони розглядаються як свого роду "змінні" величини. Основна увага концентрується на таких показниках, як прибуток, доходи на акцію, витрати. Підвищенню кваліфікації працівників, їх
 7. Деякі рекомендації
    використання трудових ресурсів і хоче підвищити рівень мотивації працівників при вирішенні проблем продуктивності та ефективності, то повинна бути вироблена відповідна стратегія в галузі зайнятості працівників. Така стратегія повинна базуватися на самому тісній взаємодії у співпраці керівництва компанії, профспілки та працівників. Керівники компанії повинні мати план
 8. РЕЗЮМЕ
    трудових ресурсів - одна з важливих особливостей сучасних МЕВ. Країни - експортери та країни - імпортери трудових ресурсів, міжнародні організації з міграції вдосконалюють законодавство, механізм регулювання мить-раціонних процесів і потоків, керуючись принципами свободи і демократії з урахуванням національних інтересів. Міжнародна організація праці (МОП) є унікальною
 9. 9.1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу праці та заробітної плати
    аналізу. Значення аналізу праці та заробітної плати обумовлюється необхідністю постійного визначення резервів поліпшення якості роботи закладів охорони здоров'я, підвищення ефективності використання робочої сили та ефективності витрачання бюджетних коштів, що виділяються на оплату праці працівників системи охорони здоров'я. Далі аналіз праці та заробітної плати проводитиметься на прикладі
 10. Тести
    використання нових технологій; г) збільшення обсягу інвестицій за збереження існуючого рівня технології. 6. У моделі Кобба-Дугласа (виробничої функції) факторами економічного зростання виступають: а) капітал; б) науково-технічного прогрес; в) трудові ресурси; г) податкова політика 7. У моделі Харрода-Домара економічне зростання є функцією: а) збільшення
 11. 1.2.2. Виробничі ресурси та їх види
    трудові (робоча сила, підприємницька здатність); - інформаційні. Особливість економічних ресурсів, як і економічних благ, полягає в їх
 12. Тест
    трудових ресурсів це: а) в'їзд в країну громадян інших країн, б) виїзд з країни громадян інших країн; в) рух трудових ресурсів з однієї країни в іншу; г) повернення в країну раніше виїхали з неї громадян. 2. Основними напрямками міжнародної міграції робочої сили є: а) США, Канада, Росія, б) США, Західна Європа, Близький Схід, в) США, Німеччина, Японія;
© 2014-2022  epi.cc.ua