Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Костакова Тетяна Олександрівна. Шпаргалка з історії економічних вчень, 2008 - перейти до змісту підручника

48. Предмет, метод і проблематика «Принципів економічної науки» А. Маршалла


Альфред Маршалл (1842-1924) - родоначальник неокласичної школи, автор праці «Принципи економічної науки», в якому він ввів термін «економікс» .
«Принципи економічної науки» заклали основу неокласичної теорії, його увагу було сконцентровано на аналізі конкретного механізму господарської діяльності. Механізм ринкової економіки вивчається спочатку на мікро рівні, а потім - на макро рівні.
Предмет і метод Маршалла характеризує сформульоване ним положення про те, що економічна наука - це не сукупність конкретних істин, а лише знаряддя для відкриття конкретної істини.
Для методу, застосовуваного А. Маршалом в його дослідженнях, характерні ті прийоми, які використовують і інші економісти. Насамперед методи індукції та дедукції, збір та опис фактів, їх систематизація і їх пояснення. До методів, використовуваних А.
Маршаллом, відноситься також абстрагування на первинному етапі аналізу від багатьох реально існуючих факторів, тобто розгляд явища в «чистому вигляді» або «за інших рівних умовах», включення аналізу цих факторів на наступних етапах дослідження.
Маршалл намагався виявити, як змінюються витрати виробництва при збільшенні обсягів виробництва. Згідно А. Маршаллу, роль, яку відіграє природа (у сировинних галузях, включаючи сільське господарство), у виробництві виявляє тенденцію до скорочення віддачі, а роль вкладу людини зростає. На основі цього їм сформульований закон зростаючої віддачі: збільшення обсягу витрат і капіталу веде до удосконалення організації виробництва, що тягне за собою підвищення ефективності використання ресурсів. Але природні фактори діють в протилежному напрямку, і в галузях, зайнятих виробництвом сирого продукту, діє закон спадної віддачі.
Коли дія ці закони врівноважуються, починає діяти закон постійної віддачі. Причому в реальній дійсності ці тенденції - зростання і скорочення віддачі - постійно протидіють один одному.
Відсоток на капітал А. Маршалл розглядав як винагороду за те, що відповідні засоби їх власник не використовує в даний час, а відкладає на майбутнє («принесення в жертву задоволення в сьогоденні але ними одержання його в майбутньому »).
Маршалл у своїй праці прагнув аналізувати економічні проблеми стосовно до реальних умов економічного життя. Теоретичний підхід він намагається поєднати з історичним, при цьому використовує методи аналізу, які спрощують і схематизує реальну дійсність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 48. Предмет, метод і проблематика «Принципів економічної науки» А. Маршалла "
 1. 1. РОСІЙСЬКА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА НА МЕЖІ СТОЛІТЬ
  Останні десятиліття XIX - перша чверть XX в. можна позначити як період підйому вітчизняної економічної науки. Важко пояснити подібне явище єдиною причиною. Частково це пов'язано, безумовно, з досить бурхливим господарським розвитком, насамперед із зростанням промисловості, банківської сфери, транспортної системи і т.д. Очевидно, що розвиток економіки стимулювало дослідження
 2. 1. ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПРИНЦИП В ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ
  Еволюційні ідеї стали проникати в дослідження про суспільство в XVIII в. у зв'язку із затвердженням природничонаукового світогляду, який підірвав ідею божественного створення та механистическую картину світу. І хоча ньютоновская механіка зберігала свій вплив на уми людей, Б. Мандевіль, А. Сміт, а пізніше Т. Мальтус висловили ідеї, які сьогодні, хоча і з деякими застереженнями, можна віднести до
 3. 1.6. Основні етапи розвитку економічної теорії
  Питання до розгляду 1. Допарадигмальний період. 2. Період класичної парадигми. 3. Період постклассической парадигми. Основні поняття і категорії: «допарадигмальний» період теорії, «наукова революція», добробут, період первісного нагромадження капіталу, «класична» парадигма економічної теорії, «принцип невидимої руки», суспільно-економічна формація, спосіб
 4. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 5. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  Альфред Маршалл - відомий буржуазний економіст минулого і початку цього століття. Він викладав в Кем-бриджі, і тому школу, створену Маршаллом, нерідко на-викликають в політичній економії кембріджської школою. Він зробив величезний вплив на англійську в особливості і в значній мірі на американську буржуазну економічну думку. Головна праця Маршалла під назвою «Основи
 6. 1. Розвиток і спадкоємність економічної науки Економічна теорія і доктрина
  Під економічною теорією прийнято розуміти засноване на фактах , підкріплене аргументами та обгрунтуваннями наукове узагальнення процесів, що відбуваються в економічному житті. На відміну від доктрини теорія виходить не з заздалегідь заданих принципів, положень, а з реальних факторів, подій, процесів. Економічна дійсність дуже різноманітна, суперечлива і мінлива, і економічна
 7. Запитання для самоперевірки
  1. Що мав на увазі А. Сміт, коли писав у «Багатстві народів» про «невидиму руку»? З наведених нижче виберіть найбільш правильну відповідь: а) «невидима рука» ринкових законів веде до того, що кожен член суспільства, переслідуючи власні цілі, сприяє зростанню багатства нації; б) фірми і постачальники ресурсів, домагаючись власної вигоди, як ніби направляються "невидимою рукою", змушені
 8. § 2. Предмет економічної теорії та його відмінність від предмета економіці і політичній економії
  Предмет економічної теорії. Відмінність економічної теорії від економіці і політичній економії. Основні функції економічної теорії. Обгрунтування системного визначення предмета економічної теорії Предмет економічної теорії. Предмет даної науки тісно пов'язаний з поняттям «економіка» (від грец. «Oikos» - будинок, господарство, «nomos» - вчення, закон), а тому економічна наука? її
 9. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  Неокласична економічна теорія. Монетаризм. Неолібералізм. Інституціоналізм. Кейнсіанство та його еволюція. Неокласичний синтез. Ліворадикальна політична економія Неокласична економічна теорія. В останній третині XIX в. з розвитком внутрішніх економічних і соціальних суперечностей капіталізму починається стадія, що характеризується виникненням монополій і активним
 10. Глава 10 Маржиналістська революція. Загальна характеристика
  ? Методологічні принципи маржиналізму Q Маржиналістська теорія цінності та її переваги? Як протікала маржиналистская революція? Причини і наслідки маржиналістськуреволюції В історії будь-якої науки не так вже й багато «революцій», тобто ситуацій, коли панівний підхід до вивчення її предмета (спільне бачення та інструменти аналізу), а іноді і сам цей предмет різко змінюється в
 11. 1. Російська економічна думка на рубежі століть
  Останні десятиліття ХГХ - перша чверть XX в. можна i означати як період підйому вітчизняної економічної нау Важко пояснити подібне явище єдиною причиною, 'сти це пов'язано, безумовно, з досить бурхливим господарським] питтям, насамперед із зростанням промисловості, банківської ри, транспортної системи і т.д. Очевидно, що розвиток економ * стимулювало дослідження в області,
 12. 1. Що таке методологія і чим викликаний інтерес до неї сьогодні?
  У найзагальнішому сенсі методологія - спосіб, яким установ-ляется відношення між теорією і реальністю. Вона впливає на вибір питань, які визнана вирішувати теорія, на їх ієрархію, інтерпретацію пропонованих рішень ', охоплює принципи, регулярно застосовуються при формулюванні та обгрунтуванні економічних теорій2. «Методологія об'єднує як методи, які зазвичай використовуються якоїсь школою
 13. § 1. З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАНЬ
  Лабіринт економічної думки При знайомстві з працями відомих економістів минулого і сьогодення читач може відчути, що він рухається по колу, немов у якомусь лабіринті. І це аж ніяк не випадково. У всі часи люди стикаються з одними і тими ж проблемами господарського життя, які пов'язані з розвитком виробництва заради задоволення потреб. Звідси виникає циклічність
 14. § 2. ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  _ Економічні відносини: типи та види. Історія економічних вчень дозволяє прийти до важливого висновку. Усі школи в тій чи іншій мірі досліджували по суті один загальний предмет. Їм є економічні відносини, що складаються у виробництві, розподілі, обміні і споживанні матеріальних благ і послуг. Правда, деякі течії більше уваги приділяли окремим сферам
 15. Література
  1. Акімушкін І. Світ тварин. 2 е вид. - М.: Думка, 1992. 2. Антологія кинизма. - М.: Наука, 1999. 3. Алексєєв В.П., Першиц А.І. Історія первісного суспільства. - М.: Вища школа, 1990. 4. Алле М. Єдиний критерій істини? згоду з даними досвіду. / / Світова економіка і міжнародні відносини, - 1989, - № 11. 5. Альманах центру громадських наук МДУ. - М., 1998, №
 16. ГЛАВА 10 маржиналістськуреволюції. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
  ? Методологічні принципи маржиналізму? Маржиналистская теорія цінності та її переваги? Як протікала маржиналистская революція? Причини і наслідки маржиналістськуреволюції В історії будь-якої науки не так вже й багато «революцій», тобто ситуацій, коли панівний підхід до вивчення її предмета (спільне бачення та інструменти аналізу), а іноді і сам цей предмет різко змінюється протягом
 17. 1. ЩО ТАКЕ МЕТОДОЛОГІЯ І ЧИМ викликати інтерес ДО НЕЇ СЬОГОДНІ?
  У найзагальнішому сенсі методологія - спосіб, яким установляется відношення між теорією і реальністю. Вона впливає на вибір питань, які визнана вирішувати теорія, на їх ієрархію, інтерпретацію пропонованих рішень, охоплює принципи, регулярно застосовуються при формулюванні та обгрунтуванні економічних теорій. «Методологія об'єднує як методи, які зазвичай використовуються якоїсь школою
 18. ГЛАВА 1. РОСІЙСЬКА ЕКОНОМІКА І РЕФОРМИ
  Реформа (франц. reforme, від лат. Reformo - перетворюю) - перетворення, зміна, перевлаштування якої-небудь сторони суспільного життя (порядків, інститутів, установ). У політичній практиці реформою зазвичай називають більш-менш прогресивне перетворення, відомий крок до кращого. Історичний сенс реформ полягає в тому, щоб змінити економічні та культурно-історичні
© 2014-2022  epi.cc.ua