Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Савицька. Аналіз господарської діяльності підприємства. 4-е видання, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

18.2. Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції

Методика аналізу виробництва та реалізації продукції. Фактори зміни її обсягу. Аналіз виконання договірних зобов'язань щодо постачання продукції.
Обсяг виробництва та реалізації промислової продукції може виражатися в натуральних, умовно-натуральних, трудових і вартісних вимірниках. Узагальнюючі показники обсягу виробництва продукції отримують за допомогою вартісної оцінки. Основними показниками обсягу виробництва служать товарна і валова продукція.
Валова продукція - це вартість всієї виробленої продукції і виконаних робіт, включаючи незавершене виробництво. Виражається в порівнянних і діючих цінах.
Товарна продукція відрізняється від валової тим, що в неї не включають залишки незавершеного виробництва і внутрішньогосподарський оборот. За своїм складом на багатьох підприємствах валова продукція збігається з товарною, якщо немає внутрішньогосподарського обороту і незавершеного виробництва.
Обсяг реалізації продукції визначається або по відвантаженню продукції покупцям, або по оплаті (виручці). Може виражатися в порівнянних, планових і діючих цінах. В умовах ринкової економіки цей показник набуває першочергового значення. Реалізація продукції є сполучною ланкою між виробництвом і споживачем. Від того, як продається продукція, який попит на неї на ринку, залежить і обсяг її виробництва.
Важливе значення для оцінки виконання виробничої програми мають і натуральні показники обсягів виробництва і реалізації продукції (штуки, метри, тонни і т.д.). Їх використовують при аналізі обсягів виробництва і реалізації продукції за окремими видами і групами однорідної продукції.
Умовно-натуральні показники, як і вартісні, застосовуються для узагальненої характеристики обсягів виробництва продукції, наприклад, на консервних заводах використовується такий показник, як тисячі умовних банок, на ремонтних підприємствах - кількість умовних ремонтів, у взуттєвій промисловості - умовні пари взуття, обчислені на основі коефіцієнтів їх трудомісткості і т.д.
Нормативні трудовитрати використовуються також для узагальненої оцінки обсягів випуску продукції в тих випадках, коли в умовах багато-виробництва не представляється можливим використовувати натуральні або умовно-натуральні вимірники.

Аналіз починається з вивчення динаміки випуску і реалізації продукції, розрахунку базисних і ланцюгових темпів зростання і приросту (табл. 18.1).

Динаміка виробництва та реалізації продукції в порівнянних цінах


З таблиці видно, що за п'ять років обсяг виробництва зріс на 12%, а обсяг реалізації - на 7,9% . Якщо за попередні роки темпи зростання виробництва і реалізації приблизно збігалися, то за останній рік темпи зростання виробництва значно вище темпів реалізації продукції, що свідчить про накопичення залишків нереалізованої продукції на складах підприємства і неоплаченої покупцями.
Середньорічний темп зростання (приросту) випуску і реалізації продукції можна розрахувати за среднегеометрической або середньоарифметичної зваженої.
Обчислимо його по среднегеометрической:


У наведеному прикладі середньорічний темп приросту випуску продукції становить 2,87%, а реалізації продукції - 1,92%.
Для більшої наочності динаміку виробництва та реалізації продукції можна зобразити графічно (рис. 18.1).

Рис. 18.1. Динаміка виробництва та реалізації продукції за період з xxx1 no ххх5 рік


Оцінка виконання плану по виробництву і реалізації продукції за звітний період (місяць, квартал, рік) проводиться за даними, наведеними в табл. 18.2. З таблиці видно, що за звітний рік план з випуску готової продукції перевиконано на 5%, а з реалізації - тільки на 1,42%. Це свідчить про зростання залишків нереалізованої продукції.

Аналіз виконання плану з випуску та реалізації продукції підприємством


Оперативний аналіз виробництва і відвантаження продукції здійснюється на основі розрахунку, в якому відображаються планові і фактичні відомості про випуск і відвантаження продукції за обсягом, асортиментом, якістю за день, наростаючим підсумком з початку місяця, а також відхилення від плану (табл. 18.3).

Оперативний аналіз виконання плану з випуску та відвантаження продукції


Аналіз реалізації продукції тісно пов'язаний з аналізом виконання договірних зобов'язань щодо постачання продукції.
Недовиконання плану за договорами для підприємства обертається зменшенням виручки, прибутку, виплатою штрафних санкцій. Крім того, в умовах конкуренції підприємство може втратити ринки збуту продукції, що спричинить за собою спад виробництва.
Особливо важливе значення для підприємства має виконання контрактів на поставку товарів для державних потреб. Це гарантує підприємству збут продукції, своєчасну її оплату, пільги по податках, кредитами і т.д.
У процесі аналізу визначається виконання плану поставок за місяць і з наростаючим підсумком в цілому по підприємству, в розрізі окремих споживачів і видів продукції, з'ясовуються причини недовиконання плану і дається оцінка діяльності по виконанню договірних зобов'язань (табл. 18.4).

Аналіз виконання договірних зобов'язань з відвантаження продукції


Відсоток виконання договірних зобов'язань розраховується розподілом різниці між плановим обсягом відвантаження за договірними зобов'язаннями (ОПпл) і його недовиконанням (ОПн) на плановий обсяг (ОПпл):


З таблиці. 18.4 видно, що за звітний місяць недопоставлено продукції за договорами на суму 800 млн руб., Або на 10%, а в цілому за рік - на 5% (табл. 18.5).

Аналіз виконаємо договірних зобов'язань за рік


Недопоставка продукції негативно впливає не тільки на підсумки діяльності даного підприємства, але і на роботу торгових організацій, підприємств-суміжників, транспортних організацій і т.д. При аналізі реалізації особливу увагу слід звертати на виконання зобов'язань по держзамовленню, кооперованих поставках і з експорту продукції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18.2. Аналіз динаміки та виконання плану виробництва і реалізації продукції "
 1. 20. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ завданнями з асортименту
  аналізу необхідно встановити виконання плану і динаміку з виробництва сертифікованої продукції. Виконати завдання по асортименту - значить випустити вироби за заданою номенклатурою. Оцінка виконання плану по всьому асортименту предусматриваемой підприємством продукції обчислюється за допомогою середнього відсотка виконання завдання по асортименту. Існує кілька способів розрахунку
 2. 17. ОЦІНКА ДИНАМІКИ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
  аналізом виконання договірних зобов'язань щодо постачання продукції. Недовиконання плану за договорами для підприємства призводить до зменшення виручки, прибутку, виплати штрафних санкцій. Крім того, в умовах конкуренції підприємство може втратити ринки збуту продукції, що спричинить за собою спад виробництва. У процесі такого аналізу необхідно також оцінити ризик незатребуваною
 3. 21.2 Аналіз продуктивності праці
  аналізу продуктивності праці - виявлення резервів її зростання, а, отже, і резервів підвищення ефективності виробництва . Для досягнення зазначеної мети в процесі аналізу з'ясовують: - ступінь виконання внутрішньовиробничого плану по зростанню продуктивності праці, її динаміку, тобто зміна в часі; - вплив зростання продуктивності праці на обсяг випущеної продукції; ступінь
 4. 37. ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  аналізу собівартості продукції: вивчення та оцінка рівня собівартості продукції, виявлення факторів, які впливають на рівень собівартості, і визначення їх розмірів; розробка заходів щодо подальшого зниження собівартості продукції. Джерелами аналізу собівартості продукції будуть служити ф. № 5 з «Звіт про витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг) підприємства
 5. 18.4. Аналіз якості виробленої продукції
  аналізу. Способи узагальненої оцінки виконання плану по якості продукції: бальний метод, середній коефіцієнт сортності, середньозважені ціни у співставних умовах. Методика розрахунку впливу якості продукції на вартісні показники роботи підприємства. Втрати від браку. Причини зниження якості продукції. Важливим показником діяльності промислових підприємств є якість продукції.
 6. Питання 61. Загальні показники рівня і динаміки собівартості продукції
  аналізувати рівень і динаміку витрат на виробництво і реалізацію різнорідної продукції по підприємству в цілому. Для аналізу зміни собівартості виробленої продукції порівняно з планом або базисним періодом розраховується агрегатний індекс собівартості продукції: {foto185} де? Z1q1 - фактична собівартість виробленої продукції в звітному періоді;? Z0q1 - витрати на
 7. Питання 60 . Статистичні показники собівартості продукції. Динаміка середнього рівня собівартості продукції
  динаміки собівартості одиниці продукції: {foto178} 2) абсолютна зміна собівартості одиниці продукції в звітному періоді в порівнянні з базисним:? Zф=z1 - z0; 3) розмір фактичної економії витрат в результаті зміни собівартості даного виду продукції: Еф=(z1 - z0) q1; 4) індекс планованого зміни собівартості одиниці продукції: {foto179} 5) абсолютна зміна
 8. 20.1. Завдання аналізу фінансових результатів
  аналізу фінансових результатів діяльності є:. систематичний контроль за виконанням планів реалізації продукції й одержанням прибутку; визначення впливу як об'єктивних, так суб'єктивних факторів на фінансові результати; виявлення резервів збільшення суми прибутку і рентабельності; оцінка роботи підприємства по використанню можливостей збільшення прибутку та рентабельності;
 9. 32. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізу використання фонду заробітної плати складається таблиця його динаміки, в якій враховуються всі категорії персоналу (робітники, службовці, фахівці, персонал транспорту, торгівлі, громадського харчування і т. д.) . За цією таблицею можна судити про абсолютні відхиленнях у використанні фонду заробітної плати. Однак абсолютне відхилення саме по собі не характеризує використання фонду заробітної
 10. 21.2.1 Аналіз виконання внутрішньовиробничого плану підвищення продуктивності праці
  аналіз показників продуктивності праці (див. п.
 11. 12.1. Зміст і джерела інформації для аналізу позабюджетних коштів
  аналізу позабюджетних коштів визначається тим, що з його допомогою здійснюється контроль за правильністю їх утворення, витрачання, а також вишукуються резерви по зміцненню матеріально-технічної бази закладу та додаткових фінансових ресурсів. Завдання аналізу виконання кошторисів з позабюджетних коштів: - оцінка виконання кошторисних призначень по всіх видах позабюджетних коштів;
 12. 16. ЗАВДАННЯ І ОБ'ЄКТИ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
  аналіз виробничої програми, в якій намічаються можливі в певні періоди часу рівні виробництва. Виробництво продукції оцінюється за допомогою натуральних, вартісних, умовно натуральних показників і в одиницях трудомісткості. Показник обсягу виробництва характеризується валовою і приватної продукцією, а її випуск - готовою і товарною продукцією. Підприємство визначає
 13. 4.10. Аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції
  аналізу базуються в основному на відкритій, тобто доступною будь-якому користувачу, бухгалтерської звітності. Тим часом в рамках внутрішнього аналізу, коли аналітик має доступ до додаткових джерел інформації, аналітичні процедури можуть бути істотно розширені. Аналіз в цьому випадку стосується головним чином ідентифікації та оцінки внутрішніх факторів зростання обсягу виробництва, а також
 14. 15.4. Аналіз прибутку на рубль матеріальних витрат
  аналізу необхідно вивчити динаміку даного показника, виконання плану по його рівню, провести міжгосподарські порівняння і встановити чинники зміни його величини. Для цього можна використовувати наступну факторну модель: {foto407} де П / МЗ - прибуток на рубль матеріальних витрат; П / В-рентабельність продажів; В / ТП - питома вага виручки в загальному обсязі випуску товарної продукції (Дв);
 15. 11.3. Планування аналітичної роботи
  аналізу. Комплексний план аналізу та його зміст. Тематичний план і його зміст. Важливою умовою, від якого залежить дієвість і ефективність АХД, є планомірний характер його проведення. Тому на кожному підприємстві вся робота по проведення аналізу повинна плануватися. На практиці можуть складатися наступні плани: комплексний план аналітичної роботи підприємства;
 16. 18.3. Аналіз асортименту і структури продукції
  виконання плану по асортименту продукції зазвичай проводиться за допомогою однойменного коефіцієнта, який розраховується шляхом ділення загального фактичного випуску продукції, зарахованого у виконання плану за асортиментом, на загальний плановий випуск продукції (продукція виготовлена понад план або не передбачена планом, н зараховується у виконання плану за асортиментом). З табл 18.6 видно,
 17. 42. ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізу - виявлення резервів підвищення маси одержуваного прибутку і рівня рентабельності як найбільш важливих показників ефективності роботи підприємства. У ході аналізу оцінюють виконання плану по прибутку за підсумками роботи за кожен квартал і в цілому за рік, визначають позитивні і негативні фактори, що вплинули на розміри отриманого прибутку, причини їх виникнення та розробляють
 18. 19.2. Аналіз витрат на карбованець товарної продукції
    аналізу варто вивчити також динаміку витрат на карбованець товарної продукції і провести міжгосподарські порівняння за цим показником. Динаміка витрат на карбованець товарної продукції {foto560} З таблиці. 19.3 видно, що за п'ять років підприємство домоглося певних успіхів у зниженні витрат на карбованець товарної продукції. За цей період рівень даного показника на аналізованому підприємстві знизився
© 2014-2021  epi.cc.ua