Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

16. ЗАВДАННЯ І ОБ'ЄКТИ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Один з важливих ділянок аналітичної роботи на підприємстві - аналіз виробничої програми, в якій намічаються можливі в певні періоди часу рівні виробництва.
Виробництво продукції оцінюється за допомогою натуральних, вартісних, умовно натуральних показників і в одиницях трудомісткості.
Показник обсягу виробництва характеризується валовою і приватної продукцією, а її випуск - готовою і товарною продукцією.
Підприємство визначає вартість всієї виробничої продукції, виконаних робіт і наданих послуг, включаючи незавершене виробництво. Товарна продукція відрізняється від готової тим, що в неї включають залишки незавершеного виробництва і внутрішньогосподарський оборот.
Найважливіші показники обсягу виробництва в різних галузях суспільного виробництва мають особливі позначення: у будівництві - обсяг підрядних робіт; на транспорті - обсяг вантажообігу; в торгівлі - обсяг товарообігу.
На величину обсягу виробництва впливають не тільки витрати на придбані ресурси, але і трудомісткість виготовлення товару.
У ряді випадків на підприємствах, де залишки незавершеного виробництва незначні або не мають великих коливань у звітних періодах, застосовуються методи планування й аналізу без незавершеного виробництва, на основі показників валової продукції.
Товарна продукція враховується у фактично діючих відпускних цінах підприємства (без урахування податку на додану вартість - ПДВ), а також в цінах, прийнятих у плані.
Обсяг реалізації продукції визначається з відвантаження та з реалізації, тобто оплаченої покупцями.
Поряд з показниками валової і товарної продукції при оцінці аналізу обсягів виробництва застосовують показники чистого (умовно чистої) і нормативно чистої продукції.
В умовах багато виробництва нерідко обсяг виконаних робіт можна визначати за допомогою інших вимірників - нормочасов, нормативної заробітної плати, нормативної вартості обробки та ін
Однак ці вимірювачі мають суттєві недоліки, пов'язані з методикою їх обчислення.
Основні завдання аналізу обсягу виробництва і реалізації продукції: оцінка динаміки основних показників обсягу виробництва і реалізації продукції, її структури та якості; перевірка збалансованості і оптимальності планових завдань, планових показників, їх напруженості і реальності; виявлення ступеня впливу різних факторів на показники; розробка результативних заходів щодо використання внутрішньогосподарських резервів для підвищення темпів приросту продукції, поліпшення її асортименту і якості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16. ЗАВДАННЯ І ОБ'ЄКТИ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ РЕЗУЛЬТАТІВ "
 1. 6.1. Значення, завдання і джерела інформації аналізу основних засобів
  завданнями аналізу основних засобів виступають: - оцінка об'єктів основних засобів за різними напрямками (склад і структура, технічний стан основних засобів, рух, ефективність використання, ступінь освоєння і тощо) станом на початок і кінець звітного періоду і протягом якого-небудь часу (за ряд років); - встановлення забезпеченості закладів та їх структурних
 2. Глава 8. Фірма як об'єкт мікроекономічного аналізу
  об'єктом є фірма (підприємство). Це пояснюється тим, що в сучасній економіці саме підприємства (фірми) виробляють основну масу товарів та послуг, які задовольняють потреби людини. У цьому підручнику терміни «фірма» і «підприємство» розглядаються як синоніми, хоча на практиці це не завжди так. Наприклад, фірма може складатися з декількох підприємств, але тоді вони будуть
 3. 28. Процес оцінки нерухомості
  завдань: 1) вивчення на регіональному рівні загальних факторів вартості об'єкта нерухомості; 2) дослідження на місцевому рівні специфічних факторів; 3) вивчення конкретних факторів, які впливають на вартість оцінюваної ділянки та об'єкта нерухомості , який розташовується на цій ділянці. Далі оцінювач збирає й обробляє потрібну йому інформацію. Ці дані повинні бути дуже точними,
 4. 2.1. Поняття, прийоми і методи економічного аналізу.
  Завданнями економічного аналізу є: - контроль і оцінка виконання планових показників; - оцінка ефективності використання праці, матеріальних і фінансових ресурсів; - визначення факторів, що обумовлюють отримані результати; - виявлення резервів і сприяння підвищенню прибутковості; - аналіз ефективності управлінських рішень. Основна мета економічного аналізу -
 5. 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, ЗМІСТ І ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ
  завдання аналізу: вивчення діяльності підприємства за допомогою комплексу взаємопов'язаних техніко економічних показників, що характеризують роботу організації як в цілому, так і її підрозділів; підвищення ефективності виробництва і забезпечення виконання планів при мінімальних витратах; виявлення і вимір внутрішніх резервів на всіх стадіях виробничого процесу. Зміст аналізу:
 6. 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ АНАЛІЗУ ФХД
  об'єктах розрізняють такі види аналізу: суспільного господарства в цілому; економічного чи адміністративного району; галузей матеріального виробництва; підприємства; підрозділи підприємства і т. д. По суб'єктах аналіз класифікується залежно від того , хто його виробляє: економічні служби підприємств; органи господарського управління; кредитні, фінансові та статистичні
 7. Аналіз
  завдання теоретичного пояснення тих особливостей, від яких відволікаються спочатку. За допомогою аналізу розкривається істотне в явищі. Якщо говорити про процес пізнання, то аналіз використовується при русі від споглядання дійсності до абстрактного мислення, тобто від конкретного до абстрактного, і завершується виробленням економічних наукових
 8. Керована підсистема
  об'єкт) є провідною, визначальною, оскільки являє собою ту частину системи, через яку і для якої виникають відносини управління. Об'єкт управління - структурована соціальна спільність, що функціонує під направляючим впливом суб'єкта для досягнення спільних цілей системи управління. Об'єктом соціального управління є суспільство в цілому, об'єктами управління в різних
 9. 92. Соціологічні дослідження у сфері праці
  завдань дослідження до отримання відповідно до них деяких пізнавальних результатів. Процедура об'єктивізації первинних соціологічних даних - це переклад нових, первинних даних про об'єкт в науково-теоретичний та науково-практичний результат. Основна мета проведених досліджень - це підвищення ефективності трудової діяльності при забезпеченні розвитку працівників, задоволенні
 10. 8. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДІАГНОСТИКИ
  аналіз, - перший вид аналізу, що визначає ситуації, в яких знаходиться підприємство, тобто виявляє обставини, що впливають на весь хід його виробничої, господарської та фінансової діяльності. Цілі діагностики - виявити місце, яке займає підприємство в загальному економічному просторі, його поточні виробничі можливості, споживані трудові, матеріально технічні та
 11. амортизується майно
  об'єкти інтелектуальної власності, які знаходяться у платника податків на праві власності, використовуються ним для отримання прибутку і вартість яких погашається шляхом нарахування амортизації. Амортизируемим майном визнається майно зі строком корисного використання більше 12 місяців і первісною вартістю більше 10 000 руб. (З 1 січня 2008 року - більше 20 000 руб.). Чи не
 12. 2.8. Звіт про оцінку нерухомості
  об'єкта нерухомості. Звіт про оцінку об'єкта оцінки повинен бути складений у письмовій формі і переданий замовнику своєчасно. Звіт не повинен допускати неоднозначного тлумачення або вводити в оману. Якщо визначається не ринкова, а інші види вартості, повинні бути зазначені критерії встановлення результату оцінки і причини відступу від можливості визначення ринкової вартості
 13. 45. Звіт про оцінку нерухомості
  завдання її проведення. У разі, якщо при проведенні оцінки об'єкта визначається не ринкова, а інші види вартості, у звіті повинні бути зазначені критерії встановлення оцінки об'єкта і причини відступу від можливості визначення ринкової вартості об'єкта оцінки. У звіті повинні бути зазначені: 1) дата складання та порядковий номер звіту; 2) підстава для проведення оцінювачем оцінки
 14. 10.1. Основні об'єкти аналізу праці та заробітної плати в науково-дослідному інституті
  об'єкт управління та аналізу господарської діяльності НДІ. Від того, наскільки ефективно використовуються творчі здібності науковців, залежить результативність діяльності наукової організації, якість проведених досліджень, створення високих технологій та інтелектуальних продуктів, здатних забезпечувати науково-технічний прогрес у відповідних галузях знань. Аналіз праці та
© 2014-2022  epi.cc.ua