Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ АНАЛІЗУ ФХД

Аналіз ФХД класифікується за такими ознаками.
По об'єктах розрізняють такі види аналізу: суспільного господарства в цілому; економічного чи адміністративного району; галузей матеріального виробництва; підприємства; підрозділи підприємства і т. д.
По суб'єктам аналіз класифікується залежно від того, хто його виробляє: економічні служби підприємств; органи господарського управління; кредитні, фінансові та статистичні організації.
Залежно від мети аналіз класифікується за наступними напрямками: складання науково обгрунтованого плану; контроль за ходом виконання; ліквідація вузьких місць і виявлення внутрішньогосподарських резервів; оцінка управлінської та комерційної діяльності.
За широтою порівняння аналіз поділяється: на внутрішньовиробничий; внутрішньогалузевої; міжгалузевої.
За періодичністю аналіз поділяється на періодичний і разовий.
Періодичний аналіз може бути проведений за кілька років, кварталів, місяців, декад, днів і змін, однак найчастіше він проводиться за квартал і рік, тобто періоди підбиття підсумків діяльності підприємств.
За часом проведення аналізу щодо плану розрізняють попередній (для складання планів), оперативний (поточний), подальший (для підбиття підсумків виконання плану) аналіз. Призначення оперативного (поточного) аналізу - регулювання процесів виробництва та управління, яке грунтується на даних оперативного обліку і проводиться постійно. Подальший аналіз, який дозволяє провести економічну оцінку виробничої діяльності за всіма показниками і розкрити резерви виробництва, проводиться після складання звіту про виробничо господарської діяльності за звітний період і виконується у вигляді доповнення до звіту.
За функціональною ознакою розрізняють такі види аналізу: управлінський; соціально економічний; економіко статистичний; маркетинговий; інвестиційний; фінансовий.

За змістом розрізняють комплексний і тематичний, або локальний, аналіз. Комплексний аналіз передбачає вивчення всіх питань діяльності підприємства і його підрозділів в їх взаємозв'язку. Тематичний (локальний) аналіз обмежується вивченням однієї теми, окремого питання.
За ступенем охоплення аналізованого об'єкта фінансово господарський аналіз поділяється на суцільний і вибірковий. Правильне застосування вибіркових методів аналізу дозволяє отримати досить достовірні дані при найменшій трудомісткості аналітичної роботи.
За ступенем механізації та автоматизації виділяють аналіз із застосуванням ЕОМ і аналіз, вироблений вручну.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ АНАЛІЗУ ФХД "
 1. Контрольні питання
  1. Як ви розумієте термін «бюджетна класифікація»? 2. Поясніть призначення бюджетної класифікації. 3. Охарактеризуйте бюджетну класифікацію 1991 4. Уявіть бюджетну класифікацію 1997 схемою. 5. Дайте визначення: а) класифікації доходів бюджетів РФ, б) функціональної класифікації видатків бюджетів РФ, в) економічної класифікації видатків бюджетів
 2. Контрольні питання
  1. Назвіть всі рівні вітчизняної бюджетної системи і поясніть логіку її побудови. 2. Що входить до складу консолідованого бюджету Російської Федерації? 3. Охарактеризуйте класифікацію операцій сектору державного управління. 4. Які розділи включає бюджетна класифікація Російської Федерації? 5. Що таке відомча класифікація видатків федерального бюджету? У чому
 3. Лекція 4 Тема: ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА: КЛАСИФІКАЦІЯ, ВИДИ ТА МОДЕЛІ. ВІДМІННІ ОЗНАКИ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  У лекції досліджується економічне життя суспільства в рамках певної економічної системи. Аналізу піддаються наступні питання: поняття економічної системи; класифікація економічних систем, їх видів і моделей; сутність класичного капіталізму, змішаної та соціально орієнтованої економіки; характерні ознаки нової
 4. Питання 4. Поняття угруповань, класифікацій і номенклатур в економічній статистиці. Єдина Система класифікації та кодування інформації
  Класифікації, угруповання і номенклатури є одним з найбільш важливих інструментів вивчення економічних явищ і організації інформації. Класифікацією в статистиці називається систематизоване розподіл безлічі явищ і об'єктів на певні підгрупи на підставі їх подібності чи відмінності відповідно до встановлених методами. Підставою для класифікації є
 5. 5.1. Призначення бюджетної класифікації
  За складом, джерелами, напрямками використання та іншими ознаками бюджетні доходи і витрати різноманітні. З метою забезпечення планування та обліку доходів і витрат у рамках єдиної бюджетної системи країни вони класифікуються. Бюджетна класифікація являє собою угруповання бюджетних доходів і витрат за однорідними ознаками, розташованим і зашифрованим у встановленому порядку.
 6. Питання 74. Бюджетна класифікація РФ
  У складі російської бюджетної класифікації виділяють: 1) класифікацію доходів бюджетів РФ; 2) функціональну класифікацію видатків бюджетів РФ і економічну класифікацію витрат бюджетів РФ; 3) класифікацію джерел внутрішнього фінансування дефіциту бюджетів РФ; 4) класифікацію джерел зовнішнього фінансування дефіциту федерального бюджету; 5) класифікацію видів
 7. Бюджетна класифікація
  Бюджетна класифікація являє собою певну угруповання витрат і доходів, засновану на однорідних ознаках. Правильна, науково побудована бюджетна класифікація дозволяє визначити цілі витрачання бюджетних коштів, встановити завдання і курс фінансової політики уряду. У той же час вона показує джерела бюджетних ресурсів, ступінь участі окремих суспільних
 8. Література
  1. Альошин С.М., Нефедов В.П. Аналіз виконання кошторисів витрат, контроль і ревізія в бюджетних установах. М., 1978. 2. Аналіз господарської діяльності в промисловості / Під ред. В.І. Стражева. Мн., 1998. 3. Гервіц Л.Я., Масталигіна Н.А. Фінансове планування та аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський
 9. 3. ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ КЛАСИФІКАЦІЇ.
  У другій половині XIX століття завершилося освіту світового господарства. Це зажадало однакового розуміння публікованих статистичних даних різних країн, розробки певних міжнародних стандартних прийомів обчислення показників і єдиних класифікацій. Особливу роль у процесі уніфікації статистичних даних відіграють міжнародні економічні класифікації. Пов'язано це з
 10. 28. Поняття галузевої структури економіки
  Галузева структура економіки в широкому розумінні являє собою сукупність якісно однорідних груп господарських одиниць, що характеризуються особливими умовами виробництва в системі суспільного розподілу праці і грають специфічну роль в процесі розширеного відтворення. Галузеві зрушення на макрорівні, якщо розглядати їх у тривалих історичних рамках, виявлялися
 11. Література
  1. Альошин С.М. Кошторис витрат соціально-культурних установ. М., 1980. 2. Гервіц Л.Я., Масталигіна Н.А. Фінансове планування та аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 3. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах. М., 1989. 4. Шохін С.О., Вороніна Л.І. Бюджетно-фінансовий контроль і аудит. Теорія і практика застосування в Росії.
 12. 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ГАЛУЗЕВИЙ СТРУКТУР
  Структура економіки - багатопланове поняття, розглядати її можна з різних точок зору, що показують співвідношення різних елементів господарської системи. Зазвичай виділяють соціальну, галузеву, відтворювальну, регіональну (територіальну) і зовнішньоторговельну структури. Галузева структура економіки в широкому розумінні являє собою сукупність якісно однорідних груп
 13. Додаток 2 Динаміка витрат федерального бюджету за розділами функціональної класифікації, млрд. руб
  . [23] {foto6 } Динаміка витрат федерального бюджету за розділами функціональної класифікації, млрд. руб Джерело: Дані Мінфіну
 14. Контрольні питання
  1. Дайте визначення банківської системи та назвіть її ознаки. 2. Перерахуйте критерії класифікації видів банків. 3. Що таке банківська інфраструктура? Назвіть її елементи. 4. Чим характеризувалися підприємства, які не користувалися банківським кредитом у 1993-1996 рр..? 5. Якою мірою банківський кредит допомагав «розшивати» вузькі місця у фінансуванні виробництва і
 15. Розділ II МІКРОЕКОНОМІКА
  Розділ II курсу присвячений аналізу механізму функціонування індивідуальних ринків (ринків окремих товарів) , проблемам раціонального споживчого поведінки, конкуренції і монополії, аналізу діяльності окремого підприємства, характеристиці ринкового принципу розподілу ресурсів та формування основних видів доходів.==================================***
 16. Лекція 10 Тема: ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ФІРМИ. ТЕОРІЯ ВИТРАТ
  Лекція присвячена вивченню та аналізу витрат фірми. У лекції розглядаються: - концепції витрат виробництва; - класифікація витрат виробництва; - бухгалтерський та економічний підходи до визначення витрат; - витрати в короткостроковому і довгостроковому
 17. § 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ Про класифікації, групування та номенклатури І ЇХ РОЛЬ У статистичних досліджень
  Класифікації, угруповання і номенклатури являють собою важливий інструмент вивчення соціально-економічних явищ і організації інформації. У статистиці розрізняються поняття класифікації, групування та номенклатури. Класифікація в статистиці - це систематизоване розподіл явищ і об'єктів на певні секції, групи, класи, позиції, види на підставі їх подібності та відмінності.
© 2014-2022  epi.cc.ua