Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО КЛАСИФІКАЦІЇ, ГРУПУВАННЯ ТА НОМЕНКЛАТУРИ І ЇХ РОЛЬ У СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Класифікації, угруповання і номенклатури являють собою важливий інструмент вивчення соціально-економічних явищ і організації інформації. У статистиці розрізняються поняття класифікації, групування та номенклатури.
Класифікація в статистиці - це систематизоване розподіл явищ і об'єктів на певні секції, групи, класи, позиції, види на підставі їх подібності та відмінності. Підставою класифікації служить ознака (критерій) або декілька ознак (критеріїв).
Класифікатор в статистиці - це систематизований перелік об'єктів (галузей, підприємств, продукції, занять, основних фондів і т. п.), кожному з яких присвоюється код. Код замінює назву об'єкта і служить засобом його ідентифікації, так як код - це знак або сукупність знаків, прінятихдля позначення класифікаційних угруповань і об'єктів класифікації.
Система економічних класифікацій є умовою упорядкування, аналізу, зберігання та ефективного пошуку інформації. Основні класифікації, обов'язкові для застосування, мають силу стандарту. Класифікації звичайно узгоджуються статистичними службами з споживачами інформації і є предметом гармонізації на міжнародному рівні.
Для встановлення належності явищ і об'єктів до певних класів і групам до класифікатора складаються докладні інструкції і покажчики у вигляді словників. Класифікатор доповнюється і конкретизується в номенклатурі - в стандартному переліку об'єктів та їх фупп, наприклад, Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності.
Класифікаційні угруповання можуть мати ієрархічну або фасетну (списочную) структуру або їх поєднання. Кожен фасет будується на основі послідовного порядкового перерахування об'єктів класифікації за однією ознакою.
Якщо об'єкт описується за допомогою на-гою набору незалежних фасетів (списків), що не мають жорсткої взаємозв'язку один з одним, то ці фасети можна використовувати окремо для вирішення різних завдань.
Ієрархічний метод класифікації - це послідовний розподіл множини об'єктів на підлеглі класифікаційні угруповання. Спочатку безліч об'єктів підрозділяється по деякому обраною ознакою на великі групи, потім кожна з них - за іншою ознакою на ряд наступних угруповань, при цьому конкретизується об'єкт класифікації. Таким чином, між класифікаційними угрупованнями встановлюється підпорядкованість (ієрархія).
Угрупування дозволяє складні за своїм складом сукупності розподілити на групи, однорідні по якомусь суттєвого ознакою, а також що мають однакові або близькі значення группіровоч-ного ознаки. При цьому для аналізу найчастіше використовуються структурні, динамічні і структурно-динамічні угруповання, сформовані за однією ознакою або поєднанню кількох.
В економічній статистиці використовується велика кількість угруповань конкретного призначення. Залежно від визначальних їх ознак найбільш часто застосовуються угруповання підприємств за розмірами, населення за доходами, за адміністративно-територіальним поділом і ін
Угрупування, встановлена для всієї інформації про об'єкти даної сукупності, по суті перетворюється на класифікацію, наприклад, розподіл підприємств на малі, середні і великі за ознакою наявності на підприємстві певного числа працівників. Так, до малих належать підприємства, в яких середня чисельність працівників за звітний період не перевищує таких граничних рівнів: у промисловості, будівництві та на транспорті - 100 осіб; в сільському господарстві та науково-технічній сфері - 60 осіб; в оптовій торгівлі - 50 осіб , у роздрібній торгівлі та побутовому обслуговуванні населення - 30 осіб; в інших галузях і при здійсненні інших видів діяльності - 50 осіб.

У класифікаціях використовуються цифрові коди для угруповання переважно за ознаками призначення (або іншими ознаками) об'єкта кодування.
Угруповання об'єктів в основному будуються за ієрархічним методом. Як правило, вищим рівнем агрегування є розділ. За ним йдуть підрозділи, що характеризують наступний рівень розподілу угруповань об'єктів класифікації. Подальша деталізація характеристик об'єктів класифікації проводиться на рівні класів, які в ряді випадків можуть виявитися найменшим рівнем угруповань. Проте в багатьох классификаторах можна виділити підкласи, для яких є інформація з більш детальними характеристиками об'єктів. Не виключається ще більш детальний рівень класифікаторів - групи, підгрупи, види.
У сучасних умовах переходу країни до ринкових відносин і розвитку процесів інтеграції з міжнародним співтовариством важливим засобом досягнення достовірності та порівнянності показників є створена в Росії Єдина система класифікації та кодування інформації (ЕСКК).
Класифікатори, що описують кожен окремо свої об'єкти класифікації, в інформаційних потоках повинні забезпечувати взаємозв'язку цих об'єктів. Значна частина загальноросійських класифікаторів зараз базується на чинних міжнародних класифікаторах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ Про класифікації, групування та номенклатури І ЇХ РОЛЬ У статистичних досліджень "
 1. Питання 4. Поняття угруповань, класифікацій і номенклатур в економічній статистиці. Єдина Система класифікації та кодування інформації
  класифікації є ознака (критерій) або декілька ознак (критеріїв). Класифікатором в статистиці називається систематизований перелік об'єктів (галузей, підприємств і т. п.), кожному з яких присвоюється код. Код замінює назву об'єкта і служить засобом його ідентифікації. Номенклатурою в статистиці називається стандартний перелік об'єктів і їх груп, в якому
 2. 3. ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ КЛАСИФІКАЦІЇ.
  Класифікацій. Особливу роль у процесі уніфікації статистичних даних відіграють міжнародні економічні класифікації. Пов'язано це з необхідністю систематизації статистичної інформації, що характеризує розвиток економіки, на основі загальних методологічних принципів, узгоджених різними країнами. Такі системи розробляються медународно і міжурядовими організаціями у вигляді
 3. Лекція 6 Тема: РИНКОВІ ВІДНОСИНИ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, СТРУКТУРА
  роль і функції ринку; вивчаються роль і місце в економіці домашніх господарств, фірм і держави; досліджуються структура та інфраструктура ринку: біржа, банк, торгівля, комерція та інші
 4. Лекція 4 Тема: ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА: КЛАСИФІКАЦІЯ, ВИДИ ТА МОДЕЛІ. ВІДМІННІ ОЗНАКИ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  поняття економічної системи; класифікація економічних систем, їх видів і моделей; сутність класичного капіталізму, змішаної та соціально орієнтованої економіки; характерні ознаки нової
 5. Контрольні питання
  класифікація »? 2. Поясніть призначення бюджетної класифікації. 3. Охарактеризуйте бюджетну класифікацію 1991 4. Уявіть бюджетну класифікацію 1997 схемою. 5. Дайте визначення: а) класифікації доходів бюджетів РФ, б) функціональної класифікації видатків бюджетів РФ, в) економічної класифікації видатків бюджетів
 6. 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ГАЛУЗЕВИЙ СТРУКТУР
  поняття, розглядати її можна з різних точок зору, що показують співвідношення різних елементів господарської системи. Зазвичай виділяють соціальну, галузеву, відтворювальну, регіональну (територіальну) і зовнішньоторговельну структури. Галузева структура економіки в широкому розумінні являє собою сукупність якісно однорідних груп господарських одиниць, що характеризуються
 7. Бюджетна класифікація
  класифікація являє собою певну угруповання витрат і доходів, засновану на однорідних ознаках. Правильна, науково побудована бюджетна класифікація дозволяє визначити цілі витрачання бюджетних коштів, встановити завдання і курс фінансової політики уряду. У той же час вона показує джерела бюджетних ресурсів, ступінь участі окремих суспільних класів та їх
 8. Російські джерела статистичної інформації за відповідні рік
  статистичний щорічник Держкомстату Росії. 97. Росія в цифрах: Короткий статистичний збірник Держкомстату Росії. 98. Росія і країни світу: Статистичний збірник Держкомстату Росії. 99. Регіони Росії: Статистичний збірник Держкомстату Росії. 100. Соціально-економічне становище Росії: Щомісячний статистичний збірник Держкомстату Росії. 101. Митна статистика зовнішньої
 9. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
  класифікації та статистичної інформації по товарах, що надходять у зовнішню торгівлю. Включає докладний багатоцільовий перелік ввезених і вивезених товарів, розподілених за спеціальною класифікаційної схемою; в числі допоміжних матеріалів: алфавітний покажчик до ГС, а також ключ переходу від номенклатури Ради митного співробітництва (СТС) до
 10. РЕЗЮМЕ
  роль при проведенні аналізу проблем МЕВ відіграє економічна інформація, яка поділяється на статистику, бухгалтерську звітність та оперативні дані. У свою чергу з вищеназваних типів економічної інформації найбільше значення для науки і практики мають статистичні показники. Сучасна система міжнародної статистики є складним механізмом, в якому одні статистичні
 11. 1.1.2. Роль і функція економічної теорії.
  Загальне (і економічні відносини, і продуктивні сили) і є методологічною базою для інших наук, тому що виявляє загальні економічні закони, які є вихідною методологічною посилкою для дослідження в інших науках. - Практична функція - забезпечує економічну
 12. 5.1. Призначення бюджетної класифікації
  класифікація являє собою угруповання бюджетних доходів і витрат за однорідними ознаками, розташованим і зашифрованим у встановленому порядку. Характер угруповань і принципи їх побудови визначаються соціально-економічним змістом бюджетних доходів і витрат, структурою народного господарства і системою управління. Регламентація джерел доходів і визначення цілей бюджетних
 13. Питання 6. Основні угруповання та класифікації в СНС
  класифікації та угруповання: 1) інституційних одиниць за секторами економіки; 2) закладів за галузями економіки; 3) економічних операцій; 4) активів і пасивів; 5) товарів і послуг . Класифікація інституційних одиниць за секторами економіки є центральною в СНС. Сектор - це група інституційних одиниць, однорідних з точки зору виконуваних ними функцій в
 14. 28. Поняття галузевої структури економіки
  класифікація всіх видів економічної діяльності та Міжнародна стандартна класифікація занять, що є складовими частинами СНС. У СНР передбачено використання двох типів класифікацій - по галузях і по секторах. Угруповання по галузях забезпечує характеристику галузевої структури економіки, дозволяє встановити внесок кожної галузі у створення ВВП, простежити міжгалузеві зв'язки
 15. Методи історико-економічного аналізу
  загальне, особливе і одиничне; шляху, варіанти і моделі розвитку способів виробництва, окремих країн, явищ, завдяки чому можливі побудова класифікації та типологія історико-економічних процесів; 4) історико-типологічний метод заснований на виявленні однорідних властивостей і рис в різних явища і події економічного життя. Завдяки такому методу в безлічі досліджуваних об'єктів
 16. Стаття 47. Загальні збори акціонерів
  загальні збори акціонерів. Суспільство зобов'язане щорічно проводити загальні збори акціонерів (річні загальні збори
 17. § 3. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)
  поняття. Якщо те чи інше явище відповідає кількома ознаками, в класифікації можна передбачити комбіновану групу або віднести явище до тієї групи, якій воно відповідає в найбільшій мірі. Наприклад, підприємство, неоднорідне з точки зору видів діяльності, може бути повністю віднесено тільки до тієї галузі економіки, до якої відноситься його основна діяльність (концепція
 18. 1. ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  класифікація займає одне з важливих місць у цій роботі. Для повноцінного аналізу проблем МЕВ і прогнозування ситуації, природно, слід враховувати не тільки суто економічні чинники, а й інші фактори, що або пряме, або опосередкований вплив: географічні умови, політична та законодавча середу, особливості соціально-культурного розвитку і т.д. Основним
© 2014-2022  epi.cc.ua