Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 2. ГАЛУЗЕВІ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Класифікацією галузей економіки необхідні для розподілу підприємств або їх частин (підрозділів).
Класифікації видів економічної діяльності служать базою для аналізу статистичних даних про виробництво, факторах виробництва та ін
Між галузевими класифікаціями та класифікаціями товарів існують тісні зв'язки. Міжнародна стандартна галузева класифікація всіх видів економічної діяльності (МСОК) * є класифікацією видів економічної діяльності з ієрархічною структурою. Вона була розроблена в ООН; її 3-а редакція була схвалена Статистичної комісією та опублікована в 1990 р. Класифікації ООН, як правило, є основою для розробки класифікацій Європейського Союзу, використання яких наказано країнам - членам ЄС відповідною постановою. При цьому можлива певна модифікація для врахування національних особливостей.
МСОК має 17 секцій, позначених великими літерами латинського алфавіту (табл. 2.1). Одні секції складаються з одного розділу, наприклад, будівництво, освіту, інші - з декількох. Всього в МСОК входить 159 груп, які утворюють 290 класів.
Розділи і групи представлені з урахуванням:
а) характеру вироблених товарів і послуг (фізичної складу, стадії виробництва);
б) призначення товарів та послуг;
в) виду сировини, обробки і технології виробництва.
Класи встановлюються з урахуванням основної частини продукції, виробленої включеними в цей клас одиницями.
Одиницями спостереження в МСОК є об'єкти, по яких ведеться збір інформації, однорідні за економічної діяльності та за місцем розташування. Одиницею виду діяльності може бути підприємство або частина підприємства (підрозділ).
З таблиці. 2.1 видно, що, наприклад, промислова діяльність включає гірничодобувну промисловість і розробку кар'єрів, обробну промисловість і постачання електроенергією, газом, парою і гарячою водою (розділи С, D і Е).
У зв'язку з застосуванням безлічі класифікаційних ознак для інтерпретації рубрик МСОК слід користуватися пояснювальними примітками.
Таблиця 2.Структура МСОК
(3-а редакція, видання 199О р.)


Секції

Кількість угруповань
Всього

У тому числі за рівнями
I (1-й рівень класифікації) II (розділ) III (група) IV (клас)
Всього

А Сільське господарство, мисливство та лісове

У Рибальство

З Гірничодобувна промисловість і розробка кар'єрів

D Переробна промисловість

Е Електроенергія, газ і водопостачання

F Будівництво

G Оптова та роздрібна торгівля, ремонт автомобілів, мотоциклів, побутових товарів і предметів особистого користування

Н Готелі та ресторани

I Транспорт, складське господарство та зв'язок

J фінансове посередництво

До Операції з нерухомим майном, оренда та комерційна діяльність

L Державне управління та оборона, обов'язкове соціальне страхування

M Освіта

N Охорона здоров'я та соціальні послуги

O Інші комунальні, соціальні та персональні послуги

P Приватні домашні господарства з найманим персоналом

Q екстериторіальних організацій і органи
18

28

11

50

33

54

13
1

1

1

1

1

1

1
2

5

3

5

5

1
6

4

17

3
12

4

29

17

31

8


11

4
1


1


1

Загальна галузева класифікація економічної діяльності в рамках ЄС (NACE), або КДЕС (російський варіант), відповідає МСОК, але більш деталізована і має 833 рубрики (МСОК - 526).
Класифікація видів економічної діяльності, продукції і послуг (ОКДП) введено в дію з 1 січня 1994 р., його верхні ієрархічні рівні збігаються за видами і кількістю груп з МСОК, але він має 6 (а не 4, як в МСОК) рівнів класифікації: розділ, підрозділ, група, підгрупа, клас, підклас.
У ОКДП входить 55 тис. видів продукції та послуг по всіх галузях економіки. Код ОКДП у звітності організацій проставляє орган статистики на основі аналізу представленого звіту. Наприклад, фінансове посередництво як вид економічної діяльності описується в Класифікація видів економічної діяльності в розділі J «Фінансове посередництво» у трьох підрозділах: 65, 66, 67.
Підрозділ 65 «Фінансове посередництво» (крім страхування та пенсійного забезпечення) включає діяльність, пов'язану з отриманням та перерозподілом фінансових коштів Банку Росії, комерційних банків.
Підрозділ 66 «Страхування та пенсійне забезпечення» (крім обов'язкового соціального страхування) об'єднує діяльність, пов'язану з послугами по страхуванню життя, здоров'я та від нещасних випадків, послуги зі страхування майна і транспортних засобів та ін
Підрозділ 67 «Діяльність, що є допоміжною по відношенню до фінансового посередництва» включає послуги з фінансових консультацій, послуги страхових маклерів і агентів.
В існуючій першої версії ОКДП вихідним базисом класифікації продуктів і послуг з'явилися повномасштабні класифікації промислової і сільськогосподарської продукції (ОКП), будівельної продукції (ОКСП) та послуг населенню (окунь).
В результаті роботи з першою версією ОКДП вона була значно дороблена. У 1996-1997 рр.. проводилися роботи зі створення другої версії ОКДП, яку передбачалося розробляти у вигляді двох функціонально пов'язаних блоків, що допускають роздільне використання:
ОКДП. Види економічної діяльності (аналог МСОК і КДЕС);
ОКДП. Класи, підкласи і види продукції та послуг:
частина I. Класи і підкласи продукції та послуг (аналог центральної класифікації продукції (CPG) і класифікації продукції та послуг за видами діяльності в рамках ЄС (СРА), частина II. Види продукції та послуг (аналог PRODCOM).
З 17 розділів ОКДП 11 відведені послуг.
Кодові позначення: чотиризначний, цифровий, десятковий код для видів економічної діяльності; семизначний, цифровий, десятковий код для угруповань продукції та послуг. Таким чином, структура кодів XX + Х + X-для видів економічної діяльності; XX + Х + Х + XX + X-для видів продукції та послуг.
Сукупність виробничих одиниць, які здійснюють переважно однаковий або подібний вид виробничої діяльності, утворює галузь економіки . Кожна організація належить до тієї галузі, яка відповідає, основного виду діяльності. За переліку галузей економіки можна згрупувати, наприклад, галузі, що виробляють товари, і галузі, які надають послуги. Перелік галузей представлений в табл. 2.2.
Таблиця 2.Общероссійскій класифікатор галузей народного господарства
(ЗКГНГ)

Код Найменування галузі
1 2
Галузі, що виробляють товари

10000 Промисловість

21000

29000 Сільське господарство

30000 Лісове господарство

60000 Будівництво

87000 Інші види діяльності сфери матеріального виробництва

Галузі, які надають послуги

22000 Обслуговування сільського господарства

51000 Транспорт

2000 Зв'язок

70000 Торгівля і громадське харчування

80000 Матеріально-технічне постачання і збут

81000 Заготовки

82000 Інформаційно-обчислювальне обслуговування

83000 Операції з нерухомим майном

84000 Загальна комерційна діяльність по забезпеченню функціонування ринку

85000 Геологія і розвідка надр, геодезична і гідрометеорологічна служби

90100 Житлове господарство

90200 Комунальне господарство

90300 Невиробничі види побутового обслуговування населення

91000 Охорона здоров'я, фізична культура і соціальне забезпечення

92000 Народна освіта

93000 Культура і мистецтво

95000 Наука і наукове обслуговування

96000 Фінанси, кредит, страхування, пенсійне забезпечення

97000 Управління

98000 Громадські об'єднання


Галузь визначається як сукупність закладів, т.
е. підприємств або підрозділів підприємств, які розташовані в одному місці, зайняті одним видом (Не допоміжною) виробничої діяльності або в яких на частку основної діяльності припадає велика частина доданої вартості. Підприємства, що займаються одночасно декількома видами виробничої діяльності, для віднесення до відповідних галузях поділяються на заклади. На практиці такий підрозділ здійснюється в тих випадках, коли можна отримати інформацію про обсяг виробництва і витрат, чисельності зайнятих і т. п. При неможливості виділення якого-небудь підрозділу підприємства як закладу його діяльність враховується разом з основною діяльністю. При цьому галузь об'єднує заклади, які займаються одним і тим же видом виробничої діяльності, незалежно від того, чи є вони ринковими або неринковими виробниками.
Промисловість
Промислова діяльність - це вид діяльності, яка спрямована на створення матеріальних благ у формі продуктів і енергії, тобто на видобуток і переробку природних ресурсів, переробку продуктів сільського та лісового господарства.
Промисловість включає наступні укрупнені галузі: електроенергетику, паливну промисловість, чорну і кольорову металургію, хімічну та нафтохімічну промисловість, машинобудування та металообробку, лісову, деревообробну та целюлозно-паперову промисловість, промисловість будівельних матеріалів, скляну та фарфоро-фаянсовий промисловість, легку, харчову, мікробіологічну промисловість, борошномельно-круп'яної і комбікормової промисловості, медичну та інші промислові виробництва, такі, як: рибальство, ремонт машин, пральні, хімчистка, обробка фотопродукції.
Промислові об'єднання, трести, комбінати та інші організації господарського управління, безпосередньо керуючі підвідомчими їм підприємствами та організаціями, видатки на утримання яких входять у витрати керованих ними підприємств та організацій, включаються до складу галузі.
До галузі не відносяться підрозділи, що входять до складу промислових підприємств і виконують функції непромислового характеру (медпункти, організації культурно-побутового обслуговування, науково-дослідні підрозділи) . Не включається до складу галузі діяльність органів державного управління (міністерства, комітети і відомства, а також їх главки незалежно від джерел фінансування витрат на їх утримання).
У промисловості галузі поділяються за призначенням продукції, виду переробляється сировини і характеру технологічних процесів.
Сільське господарство
Галузь включає підприємства всіх форм власності, зайняті виробництвом сільськогосподарської продукції, селянські (фермерські). господарства, особисті підсобні господарства населення. Полювання, хутровий промисел і розведення дичини відносяться до сільського господарства, а не клеєному. До сільському господарству відноситься і рибництво, а рибальство і аеро-Риборозвідка включаються у рибну промисловість. Обслуговування сільського господарства зі своїм колишнім кодом виділено з сільського господарства в окрему галузь відповідно з принципами системи національних рахунків.
Лісове господарство
Галузь включає лісівництво, збір дикорослих і недеревних ле-сопродуктов, обслуговування лісового господарства. Лісозаготівельні організації відносяться до лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості, а не клеєному господарству.
Будівництво
Будівництво як вид діяльності має на увазі здійснення підрядним і господарським способом нового будівництва, розширення, реконструкцію, ремонт будівель, споруд і об'єктів виробничого та невиробничого призначення, технічне переозброєння і підтримку виробничих потужностей діючих підприємств.
Відповідно до класифікатора галузей економіки будівництво охоплює загальнобудівельні та спеціалізовані організації всіх форм власності, які здійснюють будівельні, монтажні та інші роботи підрядним і господарським способом, організації, що здійснюють капітальний ремонт будівель і споруд, ремонт і будівництво жител за замовленнями населення, організації, що здійснюють експлуатаційне буріння, проектні, проектно-вишукувальні та вишукувальні організації, господарське управління будівництвом.
Інші види діяльності сфери матеріального виробництва До галузі відносяться редакції, видавництва, заготівельні контори по збору металобрухту та брухту, позавідомча охорона тощо, включаючи господарське управління перерахованими видами діяльності.
Обслуговування сільського господарства
До галузі відносяться організації, які надають послуги з поліпшення земель, хімізації грунтів та іншим агрохімічними роботам, зоотехнічному і ветеринарному обслуговуванню, експлуатації водогосподарських систем і споруд, регулювання вилову риби, рибоохорона та рибо-нагляд.
Транспорт
Галузь включає:
залізничний транспорт, у тому числі трамвайний і метрополітен;
шосейний транспорт, у тому числі автомобільне і шосейне господарство, тролейбусний транспорт;
  трубопровідний транспорт;
  водний транспорт, у тому числі морський, внутрішній і лісосплав;
  авіаційний транспорт;
  інші види транспорту.
  Галузь охоплює всі види діяльності, пов'язані з перевезеннями вантажів і пасажирів, що виконуються самостійними транспортними підприємствами всіх форм власності, підсобними підрозділами підприємств, віднесених до інших галузей, домашніми господарствами в частині платних послуг. Шосейне господарство включає діяльність з поточного ремонту та утримання автомобільних доріг (очищення, розмітка, озеленення). Діяльність з будівництва та капітального ремонту доріг відноситься до галузі «Будівництво».
  Зв'язок
  Галузь включає поштову, курьерную, електро-і радіозв'язок.
  Торгівля і громадське харчування
  Галузь включає внутрішню і зовнішню торгівлю і прокат. Внутрішня торгівля - це оптова та роздрібна торгівля (у тому числі овочесховища, здача в прокат предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку, посередницькі послуги бірж, брокерських, маклерських, дилерських контор, агентств, торгових будинків, комерційних центрів з купівлі-продажу товарів народного споживання і здачі в прокат предметів культурно-побутового призначення та господарського вжитку). Вона охоплює діяльність державних і недержавних підприємств, а також приватних осіб (вулична торгівля, посередницькі послуги з купівлі-продажу товарів народного споживання).
  Матеріально-технічне постачання і збут
  Галузь включає постачання, збут, господарське управління постачанням та збутом, здавання під найм (оренду) устаткування і машин виробничо-технічного призначення спеціалізованими підприємствами, посередницькі послуги товарних, товарно-сировинних бірж, брокерських, маклерських; дилерських контор та агентств, торгових будинків, комерційних центрів з купівлі-продажу та здачі в оренду обладнання, машин та іншої продукції виробничо-технічного призначення.
  Заготовки
  Галузь включає діяльність по заготівлі сільськогосподарської продукції, яку здійснюють заготівельні організації, пункти та відділення, реалізаційні і перевалочні бази, елеватори, семе-очисні й зерносушильні фабрики і пункти, контори по заготівлі продукції рослинництва і тваринництва, товарно-сировинні біржі, брокерські контори і агентства , а також приватні особи, які надають посередницькі послуги з купівлі-продажу продукції сільського господарства.
  Інформаційно-обчислювальне обслуговування
  Галузь включає послуги з обробки та надання інформації, консультації з програмного забезпечення, створення баз даних і т. п. Ця діяльність здійснюється обчислювальними центрами, машинолічильні станціями, централізованими бухгалтеріями, а також приватними особами.
  Операції з нерухомим майном
  Галузь включає продаж і здачу в оренду організаціями (власниками) нерухомого майна виробничо-технічного та невиробничого призначення (крім житла), посередницькі послуги бірж, брокерських контор, агентств і приватних осіб при купівлі-продажу та здачі в оренду нерухомого майна.

  Загальна комерційна діяльність по забезпеченню функціонування ринку
  Галузь включає посередницькі послуги універсальних товарно-фондових та інших бірж, брокерських контор та агентств при купівлі-продажу товарів, цінних паперів, валюти і здавання під найм (в оренду, прокат) без яскраво вираженої спеціалізації; посередницькі послуги з придбання ноу-хау, патентів, ліцензій, інших авторських прав; придбання та поступку авторських прав на виконання творів літератури і мистецтва; рекламу, представницькі послуги (організація виставок, зустрічей і т. п.), аудиторську діяльність, маркетингові дослідження, консультації з питань комерційної діяльності, фінансування та управління.
  Геологія і розвідка надр, геодезична і гідрометеорологічна служби
  Галузь включає геологічну розвідку надр, зйомку геологічного змісту земної поверхні і глибинне вивчення земної кори, крім віднесених до наукових досліджень; пошуки і розвідку родовищ корисних копалин і підземних вод, послуги гідрометеорологічної служби, господарське управління геологорозвідувальних, геодезичних і гідрометеорологічних організацій, а також діяльність золотошукачів та інших приватних осіб з розвідки і видобутку Корисних копалин.
  Житлове господарство
  Галузь включає послуги з експлуатації житлового фонду, в тому числі гуртожитків. Ці послуги можуть надавати домоуправління, жител-но-експлуатаційні відділи підприємств і організацій, дачні та житлові кооперативи, гуртожитки навчальних закладів, житлові управління міністерств і відомств.
  Комунальне господарство
  Галузь включає послуги із зовнішнього благоустрою (санітарне очищення, прибирання та озеленення міст і селищ, експлуатація зовнішнього освітлення, газо-, водо-та теплопостачання); послуги готелів (без туристичних), гаражів, спеціальних автогосподарств (з прибирання територій); послуги з експлуатації службових будівель, пожежної охорони, послуги по господарському управлінню комунальним господарством.
  Невиробничі види побутового обслуговування населення
  Галузь включає послуги фотоательє, лазень, душових павільйонів, перукарень, організацій з прибирання квартир, видачу довідок, виконанню доручень, ломбардів, ритуальні послуги.
  Охорона здоров'я, фізична культура, соціальне забезпечення
  Галузь включає діяльність лікарень, поліклінік, санаторіїв, будинків відпочинку, туристичних таборів, стадіонів, спортивних клубів, установ соціального забезпечення, будинків-інтернатів для престарілих та інвалідів, санаторіїв-профілакторіїв.
  Народна освіта
  Галузь включає діяльність навчальних академій, університетів, інститутів, технікумів, училищ, шкіл та інших навчальних закладів з підготовки кадрів з вищою і середньою спеціальною освітою, курсів з підготовки та підвищення кваліфікації, дитячих будинків, дошкільне виховання, а також послуги осіб, що займаються індивідуальною підприємницькою діяльністю в даній сфері.
  Культура і мистецтво
  Галузь включає діяльність кінотеатрів, театрів, клубів, бібліотек, музеїв, художніх галерей, радіомовлення і телебачення, цирків, зоопарків, ботанічних садів, парків культури і відпочинку. До галузі «Культура і мистецтво» відносяться відповідно до уточнень до ЗКГНГ кіностудії, студії звукозапису та прокат кінофільмів.
  Наука і наукове обслуговування
  Галузь включає діяльність установ, провідних науково-дослідні роботи, конструкторських і проектних організацій, дослідних заводів (не випускають промислову продукцію на сторону), впроваджувальних підприємств, організацій з обслуговування наукових установ.
  Фінанси, кредит, страхування, пенсійне забезпечення
  Галузь включає банківську діяльність, страхування, пенсійне забезпечення, фінансово-посередницьку діяльність. Має код 96000 з подальшою деталізацією до 10 груп, об'єднаних в чотири підгалузі:
  Код
  Банківська діяльність 96Центральние банки 96Коммерческіе банки 96Сберегательние банки 96Прочіе фінансово-кредитні установи 96Страхованіе 96Государственное страхування 96Негосударственное страхування 96Пенсіонное забезпечення 96Государственное пенсійне забезпечення 96Негосударственное пенсійне забезпечення 96Вспомогательная фінансова посередницька діяльність 96Негосударственное управління фінансовими ринками 96Біржевие операції з фондовими цінностями 96Вспомогательная фінансово-посередницька діяльність охоплює послуги недержавного управління фінансовими ринками (фондових, валютних, валютно-фондових бірж), послуги з біржових операцій з фондовими цінностями брокерських, маклерських, дилерських фірм і приватних осіб, які здійснюють операції з цінними паперами та валютою.
  Страхування включає послуги зі страхування життя, майна та інших видів страхування, які надаються організаціям різних форм власності та організаційно-правових форм, включаючи недержавні медичні організації.
  Управління.
  Галузь включає діяльність органів державної влади і управління, судових та юридичних установ, органів охорони громадської безпеки та оборони.
  До цієї галузі належать також державні позабюджетні фонди, що представляють собою особливу форму організації, перерозподілу та використання фінансових ресурсів, залучених державою для фінансування деяких суспільних потреб, що знаходяться у веденні державних органів влади соціальні фонди (крім фонду державного соціального страхування і пенсійного фонду), фонди обов'язкового медичного страхування, а також економічні та спеціальні фонди.
  Громадські об'єднання
  Галузь включає:
  політичні об'єднання;
  об'єднання директорів, підприємців, кооперативів, торгово-промислової палати;
  професійні спілки, конфедерації профспілок;
  творчі, науково-технічні та культурно-просвітні громадські об'єднання;
  об'єднання соціального захисту (товариства інвалідів, товариства порятунку на водах та ін.);
  громадські фонди (дитячі, світу та ін.);
  благодійні фонди;
  релігійні організації.
  Культурно-освітні, спортивні заклади, будинки відпочинку, пансіонати, туристичні бази, що знаходяться у власності громадських об'єднань, розглядаються як їхні заклади і відносяться до відповідних галузях.
  Розглянутий склад галузей називають господарськими галузями.
  Якість галузевої класифікації залежить тому, якою мірою вона відповідає сучасному стану розподілу праці, тому проблема її вдосконалення завжди актуальна. Для аналізу економічного розвитку постійно потрібно вносити зміни до класифікації, розмежування одиниць спостереження і деталізацію угруповань публікованих даних. Перераховані галузі економіки можуть бути виділені на основі ОКДП, тому ОК.ОНХ втратив своє значення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. ГАЛУЗЕВІ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"
 1. Контрольні питання
    1. Як ви розумієте термін «бюджетна класифікація»? 2. Поясніть призначення бюджетної класифікації. 3. Охарактеризуйте бюджетну класифікацію 1991 4. Уявіть бюджетну класифікацію 1997 схемою. 5. Дайте визначення: а) класифікації доходів бюджетів РФ, б) функціональної класифікації видатків бюджетів РФ, в) економічної класифікації видатків бюджетів
 2. Бюджетна класифікація
    Бюджетна класифікація являє собою певну угруповання витрат і доходів, засновану на однорідних ознаках. Правильна, науково побудована бюджетна класифікація дозволяє визначити цілі витрачання бюджетних коштів, встановити завдання і курс фінансової політики уряду. У той же час вона показує джерела бюджетних ресурсів, ступінь участі окремих суспільних
 3. 28. Поняття галузевої структури економіки
    Галузева структура економіки в широкому розумінні являє собою сукупність якісно однорідних груп господарських одиниць, що характеризуються особливими умовами виробництва в системі суспільного розподілу праці і грають специфічну роль в процесі розширеного відтворення. Галузеві зрушення на макрорівні, якщо розглядати їх у тривалих історичних рамках, проявлялися
 4. 1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ГАЛУЗЕВИЙ СТРУКТУР
    Структура економіки - багатопланове поняття, розглядати її можна з різних точок зору, що показують співвідношення різних елементів господарської системи. Зазвичай виділяють соціальну, галузеву, відтворювальну, регіональну (територіальну) і зовнішньоторговельну структури. Галузева структура економіки в широкому розумінні являє собою сукупність якісно однорідних груп
 5. Контрольні питання
    1. Назвіть всі рівні вітчизняної бюджетної системи і поясніть логіку її побудови. 2. Що входить до складу консолідованого бюджету Російської Федерації? 3. Охарактеризуйте класифікацію операцій сектору державного управління. 4. Які розділи включає бюджетна класифікація Російської Федерації? 5. Що таке відомча класифікація видатків федерального бюджету? У чому
 6. 3. ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ КЛАСИФІКАЦІЇ.
    У другій половині XIX століття завершилося освіту світового господарства. Це зажадало однакового розуміння публікованих статистичних даних різних країн, розробки певних міжнародних стандартних прийомів обчислення показників і єдиних класифікацій. Особливу роль у процесі уніфікації статистичних даних відіграють міжнародні економічні класифікації. Пов'язано це з
 7. 4. РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ ТА ЇЇ УЧАСТЬ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВ
    Різноманітне поєднання факторів виробництва та умов розвитку різних країн не дозволяє оцінювати рівень економічного розвитку з якоїсь однієї точки зору. Для цього використовують цілий ряд основних показників: 1. ВВП / ВНП або НД на душу населення. 2. Галузева структура національної економіки. 3. Виробництво основних видів продукції на душу населення (рівень розвитку окремих
 8. 5.1. Призначення бюджетної класифікації
    За складом, джерелами, напрямками використання та іншими ознаками бюджетні доходи і витрати різноманітні. З метою забезпечення планування та обліку доходів і витрат у рамках єдиної бюджетної системи країни вони класифікуються. Бюджетна класифікація являє собою угруповання бюджетних доходів і витрат за однорідними ознаками, розташованим і зашифрованим у встановленому порядку.
 9. 39. Показники, що характеризують економічний потенціал країни
    Різноманітне поєднання факторів виробництва та умов розвитку різних країн не дозволяє оцінювати рівень економічного розвитку з якоїсь однієї точки зору. Для цього використовують цілий ряд основних показників. 1. ВВП / ВНП або НД на душу населення. 2. Галузева структура національної економіки. 3. Виробництво основних видів продукції на душу населення (рівень розвитку окремих
 10. § 1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ
    Обчислення показників продукції галузей економіки, які використовуються в СНР при обчисленні ВВП, грунтується на наступних принципах: при обчисленні показників продукції галузі визначається одиниця класифікації, що описує економічні одиниці, з яких складається галузь; одиницею класифікації згідно з Міжнародною стандартною галузевою класифікацією всіх видів економічної
 11. 29. Галузева структура сучасної промисловості
    Промисловість - головна, провідна галузь матеріального виробництва, в якій створюється переважна частина валового внутрішнього продукту і національного доходу; її частка в сукупності ВВП розвинених країн становить близько 40%. Сучасна промисловість складається з безлічі самостійних галузей виробництва, що включають велику групу споріднених підприємств і виробничих об'єднань,
© 2014-2022  epi.cc.ua