Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності: Шпаргалка, 2009 - перейти до змісту підручника

42. ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Сума отриманого прибутку відображає кінцеві фінансові результати діяльності будь-якого підприємства. В умовах ринкової економіки отримання максимально можливої суми прибутку є метою будь-якого виробництва, оскільки прибуток - основне джерело поповнення фондів накопичення, соціальної сфери, інвестицій, оборотних коштів і т. д. У прибутковій роботі підприємств зацікавлене суспільство, оскільки саме прибуток забезпечує платежі до бюджету багатьох податків.
Прибуток - це частина чистого доходу, створеного підприємством в процесі виробництва і реалізованого в сфері обігу. Тільки після продажу продукції чистий дохід приймає форму прибутку.
Кількісно вона являє собою різницю між виручкою від реалізації (після сплати ПДВ, акцизів та інших відрахувань з виторгу в бюджетні і позабюджетні фонди) і повною собівартістю реалізованої продукції. На розмір прибутку впливає не тільки обсяг виробленої та реалізованої продукції, але і її якість, асортимент, рівень собівартості, пені, штрафи і неустойки - як сплачені, так і отримані, різні списання сум на збитки і т. д.
Одне з основних завдань аналізу - виявлення резервів підвищення маси одержуваного прибутку і рівня рентабельності як найбільш важливих показників ефективності роботи підприємства. У ході аналізу оцінюють виконання плану по прибутку за підсумками роботи за кожен квартал і в цілому за рік, визначають позитивні і негативні фактори, що вплинули на розміри отриманого прибутку, причини їх виникнення та розробляють заходи щодо усунення виявлених недоліків.

Для аналізу фінансових результатів діяльності підприємства використовують дані плану економічного і соціального розвитку, балансу, звіт ф. № П 3 «Показники фінансового стану та розрахунків», ф. № 5 «Звіт про фінансові результати», дані бухгалтерського обліку за рахунками 46, 47, 48 і 80, а також результати аналізу інших аспектів діяльності підприємства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 42. ПОНЯТТЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА "
 1. 48. ПОНЯТТЯ, ЗНАЧЕННЯ, ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізу - своєчасно виявляти і усувати недоліки у фінансовій діяльності і знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його
 2. 62. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВИВЧЕННЯ ФХД
  аналізу фінансово господарської діяльності підприємств - визначення напрямів її поліпшення з тим, щоб вони враховувалися в процесі перспективного та поточного планування. Природно, що пріоритетними вважаються напрямки, які приносять прибуток підприємствам. Як правило, всю фінансово господарську діяльність підприємств розглядають як три самостійних блоку: виробнича
 3. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 4. Корчагіна Л. М. Аналіз господарської діяльності підприємства / / Бухгалтерський облік. 1996. № 10. 5. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. 6. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн., 1999. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської
 4. 56. ЗАВДАННЯ І ДЖЕРЕЛА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  аналіз фінансового стану підприємства - актуальна проблема для всіх без винятку користувачів інформацією. Головна мета аналізу фінансового стану підприємства - своєчасно виявляти і усувати недоліки, наявні при використанні коштів, і забезпечувати платоспроможність підприємства. Для оцінки стійкості фінансового стану підприємства використовується система
 5. 8. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ДІАГНОСТИКИ
  аналіз, - перший вид аналізу, що визначає ситуації, в яких знаходиться підприємство, тобто виявляє обставини, що впливають на весь хід його виробничої, господарської та фінансової діяльності. Цілі діагностики - виявити місце, яке займає підприємство в загальному економічному просторі, його поточні виробничі можливості, споживані трудові, матеріально технічні та
 6. 1. Поняття «підприємство»
  понятті «підприємство». Не підлягає сумніву семантична зв'язок з таким поняттям, як «вжити» що-небудь, тобто здійснити будь-яку дію. Звідси і «підприємництво», яке передбачає будь-яку справу. Тому в самому широкому сенсі цього слова підприємством слід вважати організацію будь-якої справи, спрямованого на досягнення певної мети, результатів, отримання яких
 7. Література
  аналізу фінансового становища підприємства. Мн., 1995. 6. Русак Н.А., Русак В.А. Фінансовий аналіз суб'єкта господарювання. Мн., 1997. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах. М., 1989. 8. Кравченко Л.І., Кравченко М.А. Методика комплексного і глибокого аналізу стану розрахунків, дебіторської і кредиторської заборгованості / /
 8. 40 БІЗНЕС-ПЛАН: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ
  зрозумілий фінансистам, банкірам, партнерам по бізнесу; інформація повинна бути чітко сформульованої, ємною і в той же час короткої. Бізнес-план необхідний для: 1) розробки загальної концепції, генеральної стратегії розвитку підприємства (організації), 2) оцінки та контролювання процесу розвитку основної діяльності підприємства; 3) залучення грошових коштів (позики кредити) з боку; 4)
 9. 2.4.1. Аналіз валюти бухгалтерського балансу
  аналізувати характер зміни окремих його статей. Такий аналіз проводиться за допомогою горизонтального (тимчасового) і вертикального (структурного)
 10. 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, ЗМІСТ І ПРИНЦИПИ АНАЛІЗУ
  аналіз ФХД) - це детальне розчленування досліджуваного об'єкта на частини з метою вивчення та виявлення тенденцій зміни процесів і явищ під впливом різних факторів. Він вивчає взаємодію управлінських, технічних і економічних процесів та їх вплив на економічні результати діяльності підприємства і спрямований на оцінку її ефективності та раціональності використання сировинних,
 11. 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ АНАЛІЗУ ФХД
  аналізу: суспільного господарства в цілому; економічного чи адміністративного району; галузей матеріального виробництва; підприємства; підрозділи підприємства і т. д. По суб'єктах аналіз класифікується залежно від того, хто його виробляє : економічні служби підприємств; органи господарського управління; кредитні, фінансові та статистичні організації. Залежно від мети
 12. 43. АНАЛІЗ СКЛАДУ І ДИНАМІКИ балансового прибутку
  аналізу слід вивчити склад балансового прибутку, її структуру і динаміку. Аналіз структури прибутку (збитку) дозволяє оцінити вплив окремих її доданків на кінцевий фінансовий результат - прибуток (збиток) від діяльності підприємства за звітний рік. Найбільшу питому вагу в структурі балансового прибутку підприємства становить прибуток від реалізації, тому його зниження буде
 13. Література
  аналіз в бюджетних установах. М., 1974. 3. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М., 1989. 4. Соловйов Г.А. Ревізія і контроль господарської діяльності бюджетних установ. М.,
 14. 57. ЦІЛІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА
  аналізу фінансово економічного стану з урахуванням постановки стратегічних цілей діяльності підприємства, адекватних ринковим умовам, і пошук шляхів їх досягнення. Результати діяльності будь-якого підприємства цікавлять як зовнішніх (у першу чергу інвесторів, кредиторів, акціонерів, споживачів і виробників), так і внутрішніх ринкових агентів (керівників підприємства, працівників
© 2014-2022  epi.cc.ua